Menu
Město Domažlice
Domažlice

Odbor výstavby a územního plánování

Příloha č.2/3 organizačního řádu

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona o obcích, zřídila rada města Domažlice odbor výstavby a územního plánování (dále jen OVÚP) jako svůj výkonný orgán.

OVÚP v plném rozsahu provádí výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu dle  ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,  ve znění pozdějších předpisů.

OVÚP vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech komunikací II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

OVÚP jako stavební úřad provádí zápisy do údajů informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zabezpečuje provádění zápisů do údajů informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí za obce ve správním území ORP Domažlice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.

OVÚP jako stavební úřad provádí kontroly na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Při těchto kontrolách postupuje v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

II. Hlavní úkoly odboru

OVÚP zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování a úseku stavebním v působnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

A. Na úseku územního plánování – jako úřad územního plánování:

1. Pořizuje územní plán a regulační plán pro území města Domažlice
2. Pořizuje územně plánovací podklady
3. Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu
4. Pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
5. Vyhodnocuje územní plány a jejich změny
6. Vydává jako dotčený orgán závazná stanoviska
7. Vydává vyjádření z hlediska územního plánování
8. Podává návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod
9. Zpracovává a projednává návrh opatření o stavební uzávěře a návrh opatření o asanaci území
10. Poskytuje v rámci své působnosti územně plánovací informace

 B. Na úseku stavebního řádu – jako stavební úřad

1. Vede územní řízení, vydává územní rozhodnutí nebo územní souhlas
2. Vede společné řízení a vydává společné povolení
3. Vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby
4. Poskytuje v rámci své působnosti územně plánovací informace.
5. Vydává vyjádření k využívání, prodeji a pronájmu pozemků a staveb z hlediska dodržování stavebního zákona v návaznosti na vydaná rozhodnutí stavebního úřadu.
6. Rozhoduje o změně či prodloužení platnosti územního rozhodnutí.
7. Vydává rozhodnutí popř. souhlas o dělení nebo scelování pozemků.
8. Vydává jako obecný stavební úřad souhlas k povolení staveb speciálním stavebním řadům.
9. Eviduje a zabezpečuje ukládání územních rozhodnutí, souhlasů apod. spolu s veškerými písemnostmi, které se jich týkají. Zabezpečuje ukládání a přehled schválené projektové dokumentace ve svém správním obvodu.
10. Jako příslušný stavební úřad provádí stavební řízení a povoluje stavby všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, jakož i jejich změny, pokud stavební zákon, prováděcí předpisy k němu, nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak.
11. Může se stavebníkem uzavřít veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby.
12. Jako speciální stavební úřad vykonává působnost ve věcech komunikací II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
13. Posuzuje ohlášené záměry a vydává souhlasy s provedením ohlášených záměrů.
14. Povoluje změny stavby před jejich ukončením.
15. Rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení.
16. Provádí kontrolní prohlídky rozestavěných staveb.
17. Za předpokladu splněných podmínek vydává časové omezení povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.
18. V dohodě s dotčenými orgány státní správy rozhoduje o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu před vydáním kolaudačního souhlasu.
19. Rozhoduje o změnách ve způsobu užívání stavby, v jejím provozování zařízení a ve způsobu nebo podstatném rozšíření výroby.
20. Provádí závěrečné kontrolní prohlídky staveb.
21. Vydává kolaudační souhlas.
22. Povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení.
23. Nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení.
24. Provádí kontrolní prohlídky stavby.
25. Rozhoduje o poskytnutí stavebního příspěvku na žádost stavebníka.
26. Eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, eviduje a ukládá podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora.
27. Nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby nebo zjednodušené dokumentace (pasportu stavby).
28. Ukládá těm, kteří mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům či stavbám, aby trpěli provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud je to nutné pro uskutečnění stavby nebo její změny a pro provedení nezbytných úprav, udržovacích nebo zabezpečovacích prací a pro odstranění stavby a stanoví výši náhrady škody, související s uvedenými opatřeními, nedojde-li k dohodě.
29. Vede statistiku jím povolovaných a zkolaudovaných staveb odděleně podle správních území obcí. Spolupracuje se statistickým úřadem, provádí statistiku bytů a roční výkazy.
30. Plní další úkoly stavebních úřadů podle stavebního zákona či zvláštních předpisů.
31. Rozhoduje v systému číslování domů, navrhuje přidělení popisných a evidenčních čísel obytným a rekreačním domům na území města.
32. Na území města Domažlice vede seznam domů a oznamuje změny v jejich číslování správnímu odboru.
33. Vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu, dozírá na dodržování ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., právních předpisů vydaných k jeho provedení a na dodržování rozhodnutí vydaných na základě zákona č. 183/2006 Sb.
34. Ve veřejném zájmu je stavební úřad oprávněn:
- provádět kontrolní prohlídky stavby
- nařizovat neodkladné odstranění stavby
- nařizovat nutné zabezpečovací práce
- nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku
- nařizovat provedení udržovacích prací
- nařizovat vyklizení stavby
35. Projednává přestupky fyzických, právnických nebo podnikajících fyzických osob v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a ukládá jim pokuty podle zákona č. 183/2006 Sb.

III. Ostatní úkoly odboru

1. Poskytuje podklady k projednávané územně plánovací dokumentaci a územně plánovacím podkladům v území, kde je stavebním úřadem 2. Vykonává působnost na úseku odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.
3. Spolupracuje s obecními úřady ve svém správním obvodu.
4. Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá údaje ze základních registrů a agendových informačních systémů.
5. Jako stavební úřad provádí zápisy do údajů informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, ve svém správním území.
6. Zabezpečuje provádění zápisů do údajů informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, za obce ve správním území ORP Domažlice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.
7. Spolupracuje při vydávání, změnách a aktualizacích nařízení města a obecně závazných vyhlášek v rámci působnosti OVÚP.
8. Zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů v rozsahu své působnosti.
9. Poskytuje informace v souladu s platnou legislativou.
10. Spolupracuje s OF, OKS a OICT při sestavování rozpočtu, zabezpečuje jeho plnění a navrhuje případné provedení rozpočtových změn v běžném roce.
11. Spolupracuje na inventarizaci dle příkazu rady města a pokynu tajemníka města.
12. Vyměřuje poplatky za prováděné úkony v souladu s platnou legislativou.
13. Zabezpečuje vymáhání pohledávek, které vznikly při plnění úkolů v působnosti odboru. U pohledávek sankční povahy a pokut vymáhaných dle zákona č.280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zpracování upomínek k zaplacení uložených pokut. V upomínce upozorní, že v případě nezaplacení bude pohledávka vymáhána daňovou exekucí dle daňového řádu. Pokud nebude uhrazeno, předá originál rozhodnutí nebo ověřenou kopii s vyznačením právní moci a vykonatelnosti, kopii upomínky s dokladem o doručení na finanční odbor.
14. Plní další úkoly vyplývající ze stavebního zákona a zvláštních předpisů.
15. Spravuje příruční stavební archiv, zajišťuje archivaci, evidenci a vyhledávání archivovaných materiálů v příručním archivu na základě požadavků odborů MěÚ a návštěvníků stavebního odboru.
16. Plní ostatní úkoly uložené starostou, místostarosty města, a tajemníkem MěÚ v rámci působnosti OVÚP.

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)