Menu
Město Domažlice
Domažlice

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

USNESENÍ

 

08. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 24.05.2023

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

231 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Waldemara Janečka, Mgr. Jakuba Faschingbauera

 

232 – a) schvaluje vypuštění bodu č. 9 a 10

b) schvaluje upravený program zasedání

 

233 - volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Stanislav Antoš, MUDr. Ivo Kadlec, Ing. Miroslav Mach

 

234 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 16.05.2023

 

235 - bere na vědomí zprávu z 17. - 19. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing.  Viktor Krutina

 

236 - a) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 27.04.2023 

b) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 10.05.2023

c) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro věci sociální ze dne 10.05.2023

d) bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 17.05.2023

 

237 - neschvaluje záměr prodat pozemky p. č. 648/2, p. č. 648/3 a p. č. 648/4 vše v k. ú. Domažlice vymezený situačním plánem

Termín splnění: 24.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

238 - schvaluje uzavření smlouvy č. 209/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 18.559.591 Kč mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o, U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 09.06.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

239 - schvaluje nulovou měsíční odměnu za členství v komisi pro regeneraci MPR a státní památkové péče panu Mgr. Michaelu Baštovi, na základě jeho žádosti

Termín splnění: 24.05.2023                           Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková, tajemnice

 

240 - schvaluje prodej jednotky č. 141/1 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově čp. 141 v ulici 28. října v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 5338/21736 na společných částech budovy čp. 141 a spoluvlastnický podíl ve výši 2669/10868 na pozemku p. č. st. 1576, vše v k. ú. Domažlice, paní XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 1.910.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 30.06.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

241 - schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice jako prodávajícím a XXX, jako kupujícími, jejíž předmětem je prodej pozemku p. č. st. 4683 v k. ú. Domažlice za kupní cenu ve výši 299.050 Kč do společného jmění manželů, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

242 - schvaluje prodej pozemku p. č. 50/3 v k. ú. Babylon, za kupní cenu ve výši 80 Kč/m2, obci Babylon, se sídlem Babylon 27, Babylon, PSČ 344 01, IČ 00572551 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

243 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 20.03.2019 mezi městem Domažlice a panem XXX, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2483/16 v k. ú. Domažlice do 20.09.2024, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

244 - schvaluje koupi pozemku p. č. 4948/11, k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy č. 1001942330 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, IČ 01312774 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.07.2023                                        Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

245 - neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. 28 v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 24.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

246 - schvaluje poskytnutí dotace na zajištění provozu všech spojů linky 405611 v období od 11.12.2022 do 09.12.2023 ve výši 1.880.383,26 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

247- odkládá projednání bodu č. 20 na příští zasedání zastupitelstva

Termín splnění: 21.06.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

248 schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 19.09.2019 mezi městem Domažlice a XXX, jejíž předmětem je zřízení práva stavby řadového domu k pozemku p. č. 2446/62, k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy do 15.03.2024

Termín splnění: 31.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

249 – odkládá projednání bodu č. 22 na příští zasedání zastupitelstva

Termín splnění: 21.06.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

250 – schvaluje poskytnutí částek z programu č. 1 „Program pro poskytování dotací - sociální oblast 2023 - registrované sociální služby“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

SNN v ČR s.z., PC Domažlice, p.s.

55.000

45.000

Odborné sociální poradenství

Domácí péče Domažlice, s.r.o.

196.000

180.000

Pečovatelská služba

Network East – West, z.s.

95.000

61.000

Terénní program Centrum JANA

Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy

424.000

155.000

Archa pro rodiny s dětmi, Klub Fontána pro děti

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.

39.500

35.000

Odborné sociální poradenství

UCHO, z.s.

230.848

55.000

Berkana SAS pro děti se zdravotním postižním

CENTRUM HÁJEK z.ú.

25.000

5.000

Sociální rehabilitace CENTRUM HÁJEK

Linka Bezpečí z.s.

25.000

5.000

Telefonická krizová pomoc

Raná péče Kuk, z.ú.

10.000

9.000

Raná péče Kuk, z.ú.

CELKEM

1.100.348

550.000

 

Termín splnění: 31.08.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

251 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901  -  53.000 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0112 § 4379 pol. 5229  + 53.000 Kč (č. 2 Program pro poskytování dotací – sociálně

        zájmová oblast 2023)                

b) schvaluje poskytnutí částek z programu č. 2 „Program pro poskytování dotací – sociálně zájmová oblast pro rok 2023“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Oblastní spolek Českého červeného kříže

63.600

60.000

Zajištění činnosti během roku

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. MO Domažlice

44.000

32.000

Celoroční činnost MO STP v Domažlicích

MCT CZ

150.000

90.000

Volnočasové aktivity pro ZTP a chronicky nemocné

Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých

20.000

10.000

Celoroční činnost SONS

Svaz postižených civilizačními chorobami

129.213

39.000

Celoroční činnost ZO Domažlice SPCCH

DDÚ, SVP, ZŠ, ŠJ Plzeň

7.000

7.000

Preventivně výchovné víkendové pobyty, Kempy v přírodě

Svaz tělesně postižených v ČR z.s.

okresní organizace

39.520

35.000

Činnost organizace na rok 2023

CELKEM

453.333

273.000

 

Termín splnění: 31.08.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

252- a) schvaluje smlouvu o poskytnutí účelových dotací v oblasti pro věci sociální na rok 2023

b) schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 12-27/2023 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulce A dle návrhu výboru pro oblast sociální

Termín splnění: 31.08.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

253 - schvaluje uzavření smlouvy č. 12/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 45.000 Kč mezi  městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316
a SNN v ČR,z.s., Poradenské centrum Domažlice, se sídlem Domažlice, Jindřichova 214, PSČ 344 01, IČ 73733148 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                          Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

254 - schvaluje uzavření smlouvy č. 13/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 180.000 Kč mezi  městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 
a Domácí péče Domažlice s.r.o., se sídlem Domažlice, U Nemocnice 148, PSČ 344 01, IČ 29121060 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

255 - schvaluje uzavření smlouvy č.14/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 61.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a Network East-West,z.s. , se sídlem Domažlice, Dobrovského 253, Horšovský Týn , PSČ 346 01,
IČ 69967024 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

256 - schvaluje uzavření smlouvy č.15/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 155.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 
a Diakonie ČCE- Západní Čechy, se sídlem Plzeň, Prokopova 207/25, PSČ 301 00,
IČ 45331154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

257 - schvaluje uzavření smlouvy č.16/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s., se sídlem Plzeň, Koterovská 2061/134, Východní Předměstí, PSČ 326 00 , IČ 26594382 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

258 - schvaluje uzavření smlouvy č.17/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 55.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a UCHO, z.s., se sídlem Tlumačov, Tlumačov 35, PSČ 344 01, IČ 22609652 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

259 - schvaluje uzavření smlouvy č.18/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 
a CENTRUM HÁJEK z.ú., se sídlem Vejprnice, Křimická 756, PSČ 330 27, IČ:22845798 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

260 - schvaluje uzavření smlouvy č.19/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a Linka bezpečí, z.s., se sídlem Praha 8, Ústavní 95, PSČ 181 02, IČ 61383198 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

261 - schvaluje uzavření smlouvy č.20/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a Raná péče Kuk, z.ú., se sídlem Plzeň, Tomanova 2645/5, PSČ: 301 00, IČ 29109663 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

262 - schvaluje uzavření smlouvy č.21/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 60.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a Oblastní spolek českého červeného kříže, se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, Týnské Předměstí,
PSČ 344 01, IČ 48342262 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

263 - schvaluje uzavření smlouvy č.22/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 32.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 48344184 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

264 - schvaluje uzavření Smlouvy č.23/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 
a MCT CZ, z.s., se sídlem Domažlice, Nový Spálenec 25, PSČ 344 01, IČ 67675603 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2023                                           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

265 - schvaluje uzavření smlouvy č.24/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, se sídlem Domažlice, Kozinova 236, PSČ 344 01, IČ 65399447 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

266 - schvaluje uzavření smlouvy č.25/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 39.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a Svaz postižených civilizačními chorobami V ČR, z.s., základní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, PSČ 344 01, IČ 69457026 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

267 - schvaluje uzavření smlouvy č.26/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a DDÚ, SVP, ZŠ, ŠJ Plzeň, se sídlem Plzeň, Karlovarská 67, PSČ: 323 00, IČ49778129 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

268 - schvaluje uzavření smlouvy č.27/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice z.s., okresní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ 48343510 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.08.2023                                           Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

                                 

Domažlice, 24.05.2023                                                                    

 

 

Ing. Radek Wiesner, v. r.

starosta města

 

Ing. Pavel Faschingbauer, v. r.

místostarosta města

 

8_ZM_Hlasování_WEB.pdf (190.67 kB)

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Datum vložení: 25. 5. 2023 10:52
Datum poslední aktualizace: 26. 5. 2023 13:33
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)