Menu
Město Domažlice
Domažlice

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

USNESENÍ

06. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 29.03.2023

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

157 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Josefa Kuneše, Lenku Bauerovou

 

158 - a) odkládá projednání bodu č. 15 na příští zasedání

b) schvaluje upravený program zasedání

 

159 - volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Stanislav Antoš, MUDr. Ivo Kadlec, Ing. Miroslav Mach

 

160 - a) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 21. 03. 2023

b) ukládá kontrolnímu výboru zastupitelstva města Domažlice provést kontrolu dodavatelsko - odběratelských smluvních vztahů ve společnosti Domažlické městské lesy – konkrétně v úseku Městský pivovar Domažlice

Termín splnění: 31. 12. 2023

 

161 - bere na vědomí zprávu z 11. - 14. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Viktor Krutina

 

162 - a) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 28.02.2023

b) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 08.03.2023

         c) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro věci sociální ze dne 01.03.2023

        d) bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 22.03.2023

        e) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro školství, mládež a sport ze dne 20.03.2023

 

163 - schvaluje prominutí vrácení dotace ve výši 122.000 Kč, poskytnuté MCT CZ z. s., sídlem Nový Spálenec 25, IČ 67675603, z programu pro poskytování dotací „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2021“ na financování projektu „Volnočasové aktivity jako způsob integrace osob se zdravotním postižením“ dle smlouvy č. 31/2021

Termín splnění: 14.04.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

164 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 105 v k. ú. Babylon manželům XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

165 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 106 v k. ú. Babylon paní XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

166 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 107 v k. ú. Babylon manželům XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                        Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

167 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 108/1 v k. ú. Babylon manželům XXX (1/2 podílu) a paní XXX (1/2 podílu) a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

168 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 108/2 v k. ú. Babylon panu XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

169 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 109 v k. ú. Babylon paní XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

170 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 110 v k. ú. Babylon manželům XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

171 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 111 v k. ú. Babylon panu a paní XXX do podílového spoluvlastnictví a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

172 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 112 v k. ú. Babylon manželům XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

173 - schvaluje prodej id. spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 pozemku p. č. st. 113 v k. ú. Babylon manželům XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                        Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

174 - schvaluje prodej id. spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 pozemku p. č. st. 113 v k. ú. Babylon paní XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

175 - schvaluje prodej id. spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 pozemku p. č. st. 113 v k. ú. Babylon paní XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

176 - schvaluje prodej id. spoluvlastnického podílu ve výši 2/5 pozemku p. č. st. 113 v k. ú. Babylon manželům XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

177 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 114 v k. ú. Babylon panu XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

178 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 115 v k. ú. Babylon paní XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

179 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 116 v k. ú. Babylon paní XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

180 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 117 v k. ú. Babylon paní XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

181 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 226 v k. ú. Babylon panu XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

182 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 50/3 v k. ú. Babylon obci Babylon, Babylon 27, PSČ 344 01, IČ 00572551 za podmínky předkupního práva pro město Domažlice

Termín splnění: 03.04.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

183 - a) souhlasí s vystoupením starosty městyse Klenčí pod Čerchovem Jana Bozděcha na zasedání zastupitelstva k bodu týkající se vrcholu Čerchova 

Termín splnění: 26.04.2023             Odpovědná osoba: Ing. P. Faschingbauer, místostarosta 

b) souhlasí s vystoupením pana XXX na zasedání zastupitelstva k bodu týkající se vrcholu Čerchova 

c) bere na vědomí závěry rady města k výstavbě Hasičské zbrojnice v Havlovicích 

Termín splnění: 26.04.2023             Odpovědná osoba: Ing. P. Faschingbauer, místostarosta 

d) ukládá radě města předložit na dubnové zasedání zastupitelstva možnosti řešení výstavby chaty na Čerchově a majetkoprávního vypořádání pozemků na vrcholu Čerchova 

Termín splnění: 26.04.2023            Odpovědná osoba: Ing. P. Faschingbauer, místostarosta 

 

184 – a) schvaluje rozšíření bodu č. 12 o volbu nového člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy

b) bere na vědomí rezignaci pana Davida Rácze, na člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy

c) stanovuje volbu nového člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy veřejným hlasováním

 d) volí členku výboru pro spolupráci s partnerskými městy paní Hanu Chmelíkovou

Termín splnění: 29.03.2023                              Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková, tajemnice

 

185 - schvaluje nulovou měsíční odměnu za členství ve výboru pro spolupráci s partnerskými městy paní Veronice Němcové, na základě její žádosti

Termín splnění: 29.03.2023                            Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková, tajemnice

 

186 - schvaluje kronikářský zápis za rok 2021 dle předloženého návrhu               

Termín splnění: 29.03.2023                                      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

187 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 4841/4 v k. ú.  Domažlice, vedený jako ostatní plocha, silnice vymezenou situačním plánkem, panu XXX

Termín splnění: 29.03.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

188 - schvaluje koupi pozemků p. č. 2926/56 a 2926/57, oba v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy s paní XXX dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 77 Kč/m2

Termín splnění: 30.04.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

189 - schvaluje uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/PDO/2119/2022-PDOM, jejíž předmětem je koupě pozemků p. č. 434/16, 710/3 a 710/4, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 11.04.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

190 - bere na vědomí Zprávu o plnění Realizačního plánu za rok 2022 dle předloženého návrhu

 Termín splnění: 29.03.2023                                       Odpovědná osoba: Bc. I. Jelínková, OSVZ

 

191 - schvaluje Realizační plán na rok 2023 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.03.2023                                       Odpovědná osoba: Bc. I. Jelínková, OSVZ

 

192 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 6409 pol. 2229 + 1.823.260 Kč (příjem z FV příspěvku na provoz)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.823.260 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 29.03.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

193 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

 org. 0800              pol. 1122 + 6.078.410 Kč (příjem-daň z příjmů právnických osob za město)

org. 0820 § 6399 pol. 5365 + 6.078.410 Kč (výdaj-daň z příjmů právnických osob za město)

Termín splnění: 29.03.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

194 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0260 § 6402 pol. 2229 + 1.902.023 Kč (SSZMD – vratka vyrovnávací platby SOHZ 2022)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.902.023 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 29. 03. 2023                                    Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

195 - a) ruší usnesení č. 155 a) – h) ze dne 22. února 2023

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2023“ dle předloženého návrhu

c) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2023“ dle předloženého návrhu

d) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2023“ dle předloženého návrhu

e) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Otevřená sportoviště v roce 2023“ dle předloženého návrhu

f) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města – mládež do 19 let v roce 2023“ dle předloženého návrhu

g) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2023“ dle předloženého návrhu

h) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora významných počinů v roce 2023“ dle předloženého návrhu

ch) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Jednorázové akce – mládež do 19 let v roce 2023“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.03.2023                                        Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

196 - a) ruší usnesení č. 156 a), b) ze dne 22.02.2023

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice "Program pro poskytování dotací sociální oblast 2023 – registrované sociální služby" dle předloženého návrhu

c) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice "Program pro poskytování dotací sociálně zájmová oblast 2023" dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.03.2023                                       Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

Domažlice, 29.03.2023                                                                    

 

 

Ing. Radek Wiesner, v. r.

starosta města

 

 

Ing. Pavel Faschingbauer, v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_6_WEB.pdf (210.75 kB)

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 30. 3. 2023 11:22
Datum poslední aktualizace: 30. 3. 2023 13:56
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)