Menu
Město Domažlice
Domažlice

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

USNESENÍ

04. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 26.01.2023

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

124 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města  Ing. Pavla Faschingbauera, Mgr. Ivana Rybára

 

125 – a) schvaluje vypuštění bodu č. 18 "Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2023 - oblast školství, mládeže a sportu" na únorové ZM

b) schvaluje vypuštění bodu č. 13

c) schvaluje zařazení bodu Čerpání investiční rezervy jako bod č. 19

d) schvaluje upravený program zasedání

 

126 - volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Stanislav Antoš, Ing. Miroslav Mach, Mgr. Kamila  
            Jindřicha

 

127 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 17.1.2023

 

128 - bere na vědomí zprávu z 5. - 6. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Viktor Krutina

 

129 - a) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 04.01.2023

b) odkládá projednání předložených zápisů Výboru pro školství, mládež a sport na únorové zasedání ZM

c) bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 18.01.2023

 

 130  - schvaluje uzavření dále popsaných smluv dle předloženého návrhu týkajících se projektu výstavby bytových domů a související veřejné infrastruktury v lokalitě sídliště Kozinovo pole v Domažlicích (dále též jen „Soubor smluv“) mezi městem Domažlice na straně jedné a společností PROXUS, s. r. o., se sídlem Čerčanská 2053/18, Praha 4 – Krč, PSČ  140 00, IČ 29160952 (dále též jen „Společnost“) na straně druhé, a to za splnění obou níže uvedených podmínek:

a) existuje pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bylo povoleno umístění staveb veřejné dopravní infrastruktury popsaných v článku III. odst. 1 a odst. 8 písm. A) a B) dále popsané plánovací smlouvy, a pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bylo povoleno provedení výše uvedených staveb veřejné dopravní infrastruktury, přičemž podkladem pro vydání obou zmíněných rozhodnutí byla městem Domažlice předem odsouhlasená projektová dokumentace výše uvedených staveb veřejné dopravní infrastruktury,

b) existuje pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým byl vydán souhlas s dělením pozemků podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku vyhotoveného pod číslem 4632-1270/2021 společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o., IČ 00869759,

Soubor smluv sestává z těchto smluv:

- plánovací smlouva upravující podmínky vybudování nové veřejné infrastruktury (zejména pozemních komunikací, vodovodu, kanalizačního řadu) a úprav stávající veřejné infrastruktury v majetku města Domažlice (zejména provedení přeložky teplovodu) Společností a následného převodu nově vybudované veřejné infrastruktury do vlastnictví města Domažlice,

- smlouva o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní upravující podmínky výstavby bytového domu A na pozemcích města Domažlice a následný prodej pozemků města Domažlice, na nichž se bude stavba bytového domu A nacházet, Společnosti,

- smlouva o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní upravující podmínky výstavby bytového domu B na pozemcích města Domažlice a následný prodej pozemků města Domažlice, na nichž se bude stavba bytového domu B nacházet, Společnosti,

- smlouva o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní upravující podmínky výstavby bytového domu C na pozemcích města Domažlice a následný prodej pozemků města Domažlice, na nichž se bude stavba bytového domu C nacházet, Společnosti,

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti upravující podmínky zřízení služebnosti zakládající Společnosti právo mít, provozovat a udržovat v pozemcích města Domažlice přípojky inženýrských sítí potřebné pro užívání bytového domu A,

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti upravující podmínky zřízení služebnosti zakládající Společnosti právo mít, provozovat a udržovat v pozemcích města Domažlice přípojky inženýrských sítí potřebné pro užívání bytového domu B,

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti upravující podmínky zřízení služebnosti zakládající Společnosti právo mít, provozovat a udržovat v pozemcích města Domažlice přípojky inženýrských sítí potřebné pro užívání bytového domu C

Termín splnění:  26.01.2023                             Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

131 - schvaluje směnu části pozemku p. č. 525/1, označenou dle geometrického plánu č. 4705-1247/2022 novým p. č. 525/12, ve vlastnictví města, za část pozemku p. č. 525/3, označenou dle geometrického plánu č. 4705-1247/2022 novým p. č. 525/13, vše v k. ú. Domažlice s finančním vypořádáním a uzavření směnné smlouvy s XXX, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 28.02.2023                              Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

132 - neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 1590 v k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova bez čp./če. - objekt občanské vybavenosti, v Chodské ulici v Domažlicích

Termín splnění: 26.01.2023                                          Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

133 - schvaluje přijetí daru - stavebních objektů vybudovaných v rámci akce „Domažlice, protipovodňová opatření – zkapacitnění Zubřiny“, a to SO 100 - zkapacitnění Zubřiny  a SO 202 - nový most přes Zubřinu v ulici npor. O. Bartoška v Domažlicích a uzavření darovací smlouvy č. PCL-2144/2022/SML mezi městem Domažlice a Povodím Vltavy, státním podnikem se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2023                             Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

134 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225                     pol. 4122 - 4.369.732 Kč (dotace na financování sociálních služeb v roce 2022)

org.0225 § 4359       pol. 5336 - 4.369.732 Kč (M. centrum – financování sociálních služeb z dotace)

Termín splnění: 26.01.2023                                         Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

135 - neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. 959/1 v k. ú. Domažlice paní XXX

Termín splnění: 26.01.2023                              Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

136 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 6121 + 1.857.030 Kč (PB oprava izolace malého bazénu)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 -     322.295 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 -  1.534.735 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.01.2023                             Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

137 - a) schvaluje uzavření Smlouvy č. 201/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 500.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Římskokatolickou farností Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Smlouvy č. 202/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 450.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ 49774034, dle předloženého návrhu

c) schvaluje uzavření Smlouvy č. 203/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 180.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ 49774034, dle předloženého návrhu

d) schvaluje uzavření Smlouvy č. 204/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnáziem J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, dle předloženého návrhu

e) schvaluje uzavření Smlouvy č. 205/2023 o poskytnutí účelové dotace ve výši 51.350 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klubem českých turistů - odborem Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova 512, PSČ 344 01, IČ 18230423, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2023                            Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Murínová, OKS

 

138 - a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost 2023“ dle předloženého návrhu

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty 2023“ dle předloženého návrhu

c) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost 2023“ dle předloženého návrhu

d) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů 2023“ dle předloženého návrhu

e) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Publikační a vydavatelská činnost s tematikou vztahujících se k městu Domažlice 2023“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.01.2023                            Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Murínová, OKS

 

139 - a) bere na vědomí předložené návrhy investičních akcí Horská chata na Čerchově a Hasičská zbrojnice v Havlovicích                                                                                                  

b) ukládá RM zabývat se předloženými investičními návrhy a předložit své závěry ZM do jeho příštího zasedání

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0234 § 3745 pol. 6121 + 150.000 Kč - projektové práce - studie revitalizace Hanova parku
org. 0287 § 3319 pol. 6121 + 150.000 Kč - projektové práce - studie revitalizace letního kina
org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 300.000 Kč - investiční rezerva

Termín splnění: 22.2.2023                    Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, Ing. A. Kučerová

 

 

Domažlice, 26.01.2023                                                                     

 

Ing. Radek Wiesner, v. r.

starosta města

 

Ing. Pavel Faschingbauer, v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_WEB_26.01.2023.pdf (58.02 kB)

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Datum vložení: 27. 1. 2023 11:02
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2023 13:27
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)