Obsah

37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

37. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 31.01.2018

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1710 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitku Heřmanovou, Jana Pangráce

 

1711 - a) schvaluje vypuštění bodu č. 17 z programu zasedání

b) schvaluje upravený program zasedání

 

1712 - volí návrhovou komisi ve složení: Josef Kuneš, Zdeněk Procházka, Mgr. Ivan Rybár

 

1713 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1714 - bere na vědomí zprávu z 105. - 108. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák

 

1715 - a) bere na vědomí zápis z 35. schůze výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 15.01.2018, 24.01.2018

b) bere na vědomí zápis z 31. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 12.12.2017

 

1716 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 2355/2 v k. ú. Domažlice označené geometrickým plánem č. 4041-326/2014 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. novým parcelním číslem 2355/16 v k. ú. Domažlice za cenu 7.560 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 28.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1717 - schvaluje prominutí poloviny dluhu (dosud neuhrazených poplatků z prodlení), ve výši 96.051 Kč za užívání bytové jednotky č. 5 v budově čp. 550 v ulici Švabinského v Domažlicích za podmínky, že druhá polovina dluhu bude řádně splacena dle splátkového kalendáře, přičemž výše měsíčních splátek bude činit minimálně 1.000 Kč s účinností od 01.01.2018, a to nejpozději do 31.12.2025

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1718 - schvaluje uzavření dohody o zrušení věcného břemene s vlastníky jednotek - bytů č.  507/3, 507/4, 507/5, 507/7, 507/8, 507/9, 507/10, 507/11, 507/12, 507/13, 507/14, 507/15, 507/16, 507/18 vymezených v budově č. p. 507 v Kunešově ul., Domažlice - Týnské Předměstí na pozemku p. č. st. 2575, vše v k. ú. Domažlice, kterými bude zrušeno věcného břemeno odběru tepla a TUV z centrálního zdroje vytápění váznoucí na těchto jednotkách ve prospěch stavby bez čp./če. na p. č. st. 2623 a parcely č. st. 2623, vše v k. ú. Domažlice dle nově předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1719 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu ve věci jednání ohledně uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí - pozemku p. č. st. 4482, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 325, a pozemku p. č. 2446/45, vše v k. ú. Domažlice (Višňová ul., Domažlice - Hořejší Předměstí) a konstatuje, že s ohledem na to, že město Domažlice neobdrželo ve lhůtě stanovení v dopise - urgenci odpovědi č. j. MeDO-81956/2017 ze dne 22.11.2017 žádnou odpověď a ani do dne (09.01.2018) neobdrželo žádné další stanovisko k této záležitosti (dle příslibu žadatele ze dne 20.12.2017), považuje město jednání s ním v této věci za ukončené

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) ruší usnesení č. 1503 ze dne 21.06.2017

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1720 - schvaluje prodej nemovitostí - pozemku p. č. st. 4482, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 325, a pozemku p. č. 2446/45, vše v k. ú. Domažlice (Višňová ul., Domažlice - Hořejší Předměstí), kteří podali žádost jako druzí v pořadí

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1721 - neschvaluje prominutí dluhu ve výši 36.797,60 Kč, odpovídající smluvní pokutě uplatněné dne 21.12.2017 vůči společnosti Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, PSČ 340 22, IČ 64834042 jakožto zhotoviteli stavby „Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova, Domažlice“ za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo uzavřené dne 17.08.2017 mezi městem Domažlice a zhotovitelem stavby ve znění jejích dodatků

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1722 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 378 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova č. p. 55 (bytový dům) v Hruškově ulici v Domažlicích, část pozemku p. č. st. 379 (zastavěná plocha a nádvoří) označenou dle geometrického plánu č. 4312-1233/2017 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., IČ 00869759, jako díl "a" a pozemky p. č. 215 (zahrada) a č. 4796/2 (ostatní plocha), vše v k. ú. Domažlice, formou výběrového řízení s aukcí, s minimální kupní cenou ve výši 2.700.000 Kč, s termínem pro podání přihlášek do 16.03.2018 dle předloženého návrhu, včetně jeho příloh (podmínek výběrového řízení s aukcí, konceptu kupní smlouvy a přihlášky)

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1723 - schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 3487/1 k. ú. Domažlice

Termín splnění: 10.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1724 - schvaluje uzavření kupní smlouvy jejíž předmětem je prodej pozemku p. č. st. 4570, 2446/42 a 2446/76, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.03.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1725 - schvaluje prodej jednotky č. 393/9 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 393 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na společných částech budovy č. p. 393 a spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na stavební parcele p. č. st. 1327 a na pozemkové parcele p. č. 3495/12, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 960.000 Kč a bude uhrazena dle varianty B

Termín splnění: 31.03.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1726 - a) bere na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí na prodej pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice ze dne 22.01.2018

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje prodej pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice za cenu 700.000 Kč za účelem výstavby novostavby v souladu s platným územním plánem města a zřídit právo stavby k tomuto pozemku, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1727 - bere na vědomí informaci, že se změnily podmínky ve výběrovém řízení číslo PDO/16/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/127, 3900/134 a 5086/3, vše v k. ú. Domažlice a výběrovém řízení číslo PDO/14/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/3 a 3900/132, oba v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1728 - a) schvaluje záměr prodat pozemek nacházející se v katastrálním území Domažlice - p. č. 2483/14 k.ú. Domažlice za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 09.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje záměr prodat pozemek nacházející se v katastrálním území Domažlice - p. č. 2483/15 k.ú. Domažlice za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 09.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

c) schvaluje záměr prodat pozemek nacházející se v katastrálním území Domažlice - p. č. 2483/16 k.ú. Domažlice za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 09.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1729 - mění a doplňuje usnesení č. 1619 ze dne 18.10.2017 takto: schvaluje záměr darovat pozemek p. č. st. 2936 v k. ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 za podmínky zřízení předkupního práva k předmětu daru

Termín splnění: 10.02.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1730 - schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

1731 - ukládá kontrolnímu výboru zastupitelstva města provést kontrolu postupu starosty města a odboru správy majetku Městského úřadu Domažlice ve věci stavby „Kanalizačního a vodovodního řadu v ulici Prokopa Velikého, Domažlice“

Termín splnění: 21.03.2018 Odpovědná osoba: JUDr. Vokáč, předseda výboru

 

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_37_ZM_01_2018

 

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 


Vytvořeno: 2. 2. 2018
Poslední aktualizace: 2. 2. 2018 00:00
Autor: Jitka Kalíšková