Menu
Město Domažlice
Domažlice

32. ZASEDÁNÍ ZE DNE 25.09.2013

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1089 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Věstislava Křenka a JUDr. Milana Mrázka

1090 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Pangrác, Ing. Věstislav Křenek, Mgr. Václav Hruška

1091 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1092 - schvaluje doplnění bodu 9) Rezignace člena kontrolního výboru o volbu nového člena kontrolního výboru

1093 - schvaluje doplněný program jednání

1094 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jan Anderle, Roman Kalous, MUDr. Pavel Zeman

1095 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1096 - bere na vědomí zprávu ze 78. a 79. rady města

1097 - a) bere na vědomí zápis z 29. schůze kontrolního výboru ze dne 17.09.2013
b) nebere na vědomí zápis o provedení kontroly veřejné zakázky malého rozsahu
„Domažlice dopravní hřiště – stavební úpravy budovy“
c) neukládá vedoucímu OSM realizovat navržená opatření uvedená v Zápisu o provedení kontroly veřejné zakázky malého rozsahu „Domažlice dopravní hřiště – stavební úpravy budovy“
d) neukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění Smlouvy o dílo mezi Městem Domažlice a stavební firmou Stavební montáže s.r.o., včetně prověření kritických výhrad podle dopisu firmy ze dne 15.07.2013
e) bere na vědomí zápis z 28. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 10.09. 2013
f) bere na vědomí zápis z 23. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 16.09. 2013
1098 - bere na vědomí rezignaci Romany Richterové na funkci člena kontrolního výboru ZM

1099 - a) schvaluje volbu člena kontrolního výboru veřejným hlasováním
b) volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem kontrolního výboru ZM, Antonína Vlčka, nar. 30.11.1971, Chrastvická 244, Domažlice

1100 - neschvaluje prominutí pohledávky vůči společnosti STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., IČ: 45356815 na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.143.996,32 Kč uplatněné městem Domažlice dopisem ze dne 6. 8. 2013 vůči uvedené společnosti jako zhotoviteli podle smlouvy o dílo č. 1898 uzavřené dne 21. 7. 2011

1101 - volí doplňujícího člena návrhové komise Mgr. Václava Kozinu

1102 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 507/2 nacházející se v budově č.p. 507 v Kunešově ul. v Domažlicích - Týnské Předměstí, spoluvlastnického podílu ve výši 598/11352 na společných prostorech této budovy a spoluvlastnického podílu ve výši 299/5676 na stavební parcele č. st. 2575, k. ú. Domažlice  a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 719.000,- Kč

1103 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 162/11 nacházející se v budově č.p. 161, 162 v ul. Kosmonautů v Domažlicích - Hořejší Předměstí, spoluvlastnického podílu ve výši 3846/137494 na společných prostorech této budovy a spoluvlastnického podílu ve výši 3846/137494 na stavebních parcelách č. st. 1639, st. 1640, k. ú. Domažlice a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 431.752,- Kč

1104 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 394/4 nacházející se v budově č.p. 394 v ul. Pelnářově v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí, spoluvlastnického podílu ve výši 4856/60096 na společných prostorech této budovy a spoluvlastnického podílu ve výši 4856/60096 na stavební parcele č. st. 1326/1 a spoluvlastnického podílu ve výši 4856/60096 na pozemkové parcele č. 3495/11, k. ú. Domažlice a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 505.000,- Kč

1105 - schvaluje záměr nabýt nemovitosti - objekt bývalé městské vodárny - stavbu technického vybavení č. p. 586 umístěnou na stavební parcele č. st. 1203, stavební parcelu č. st. 1203 a pozemkovou parcelu č. 2772/13, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice

1106 – a) schvaluje účast města Domažlice v elektronické dražbě nemovitosti - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemkové parcele č. 2926/74 v k.ú. Domažlice,  vyhlášené dražební vyhláškou  č. 120 EX 415/06-106 vydanou JUDr. Dalimilem Mikou, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, Klatovy s úmyslem nabýt tuto nemovitost do vlastnictví města s tím, že maximální podání bude podáno v mezích schváleného rozpočtu města (nemovitosti pro další rozvoj města)
b) uděluje plnou moc Ing. Miroslavovi Machovi, starostovi města Domažlice, ve věci zastupování města Domažlice v dražbě nemovitosti - spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemkové parcele č. 2926/74 v k.ú. Domažlice

1107 - bere na vědomí informaci o stavu ve věci ukončení přípravy podkladů pro čerpání dotace v rámci programu "Regenerace panelových sídlišť" na realizaci stavby „Revitalizace sídliště Kozinovo pole“

1108 – a) schvaluje změnu názvu bodu 15 uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 9. 5. 2012 dle předloženého návrhu

1109 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 +1.169.099,- Kč ÚZ13011 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 872.461,- Kč ÚZ13011 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 872.461,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 218.116,- Kč ÚZ 13011 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 218.116,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vl. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 78.522,- Kč ÚZ 13011 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 78.522,- Kč (snížení výdajů na zdr.pojištění hrazeno z vl.zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +1.169.099,- Kč (investiční rezerva)

1110 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0800 pol. 1355 + 3.000.000,- Kč (příjem z odvodu VHP)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 3.000.000,- Kč (investiční rezerva)

1111 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0459 § 2333 pol. 6121 + 6.754.276,- Kč (protipovodňová opatření u Petrovické cesty)
org. 0459 pol. 4216 + 5.403.421,- Kč (dotace SFŽP)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.100.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 0363 § 2321 pol. 6349 - 250.855,- Kč (čistá Berounka)

1112 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 2.976.359,- Kč (komunikace, chodníky sídliště Šumava)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.976.359,- Kč (investiční rezerva)

1113 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0363 § 2321 pol. 6349 - 618.089,- Kč (Čistá Berounka)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 618.089,- Kč (rekonstrukce VO-ul.Jindřichova část I., Císlerova)

1114 - schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí úvěru ve výši 22.300.000,- Kč na předfinancování projektů Domažlice, Msgre B.Staška 232, zateplení a výměna oken; Zateplení školky Michlova v Domažlicích, Zateplení školky Zahradní v Domažlicích mezi Městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu

1115 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města – 2. kolo“ dle návrhu
 

 Žadatel  Adresa

Návrh výboru a RM (v Kč)

 Činnost
 Wolfs Domažlice  Kovařovicova 255, Do 16 640 Mistrovství ČR mladších žáků v COACH BALLU
 Gymnázium J. Š. Baara  Pivovarská 323, Do  7 783  Republikové finále volejbal SŠ
    Celkem  24 423  
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 21. 10. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 10. 2013 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)