Obsah

27. zasedání dne 27.03.2013

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:

928 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce, Mgr. Ivana Rybára

929 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Látka, Vlastimil Konrády, JUDr. Milan Mrázek

930 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

931 - schvaluje předložený program jednání

932 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jan Anderle, Roman Kalous, JUDr. Zdeněk Novák

933 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

934 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města Ing. Vítězslava Brody o činnosti rady města z 62. a 63. schůze rady města

935 - bere na vědomí zápis z 24. schůze kontrolního výboru ze dne 19.03.2013

936 - neukládá radě města upravit podmínky pro provoz všech stánků v době konání Chodských slavností formou nájemních smluv, jejichž splnění zabezpečit důslednou kontrolní činností

937 - bere na vědomí zápis z 18. schůze finančního výboru ze dne 18.03.2013

938 - bere na vědomí zápisy z 22. a 23. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 04.02.2013 a ze dne 18.02.2013

939 - bere na vědomí zápisy z 19. a 20. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 18.02.2013 a ze dne 20.02.2013

940 - stanovuje volbu přísedící Okresního soudu veřejným hlasováním

941 - volí Mgr. Janu Terelovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích
Termín splnění: 27.03.2013              Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

942 - schvaluje odstoupení od smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 393/1, spoluvlastnického podílu v rozsahu 4856/60096 na společných částech budovy 393, spoluvlastnického podílu v rozsahu 4856/60096 na stavební parcele č. st. 1327 a spoluvlastnického podílu v rozsahu 4856/60096 na pozemkové parcele č. 3495/12, vše v k.ú. Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí
Termín splnění: 15. 4. 2013              Odpovědná osoba: Hájek, OSM

943 - schvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 980/5, k.ú. Domažlice, vymezenou situačním plánem
Termín splnění: 8. 4. 2013                Odpovědná osoba: Hájek, OSM

944 - a) schvaluje pro jednání s uživateli části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2
Termín splnění: 27. 3. 2013              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
b) schvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice, označenou dle geometrické plánu vyhotoveného Irenou Kaufnerovou, Domažlice, č. plánu 349-47/2012 novými parcelními čísly st. 415, st. 416 a 369/7, vše v k.ú. Česká Kubice
c) schvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice, označenou dle geometrické plánu vyhotoveného Irenou Kaufnerovou, Domažlice, č. plánu 349-47/2012 novými parcelními čísly st. 417, st. 418 a 369/8, vše v k.ú. Česká Kubice
d) schvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice, vymezenou přiloženým situačním plánem
Termín splnění pro záměry: 8. 4. 2013           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

945 - neschvaluje záměr prodat pozemky - stavební parcelu č. st. 478/7 a pozemkové parcely č. 5500 a č. 5502, vše v k.ú. Domažlice

946 - a) bere na vědomí nabídku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 na převod pozemkové parcely 3800/128 k.ú. Domažlice
Termín splnění: 27. 3. 2013              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
b) neschvaluje podání žádosti o převod pozemkové parcely č. 3800/128 k.ú. Domažlice z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví města Domažlice

947 - a) vyhrazuje si právo rozhodnout v záležitosti týkající se zřízení věcného břemene umístění a provozování veřejného osvětlení na části pozemkové parcely č. 2449/11, k.ú. Domažlice nově označené dle geometrického plánu vyhotoveného dne 13. 12. 2012 měřičskou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., kancelář Horšovský Týn, číslo plánu 3800- 298/2012 parcelním č. st. 4473 ve prospěch města Domažlice
b) schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu umístění a provozování vedení veřejného osvětlení na části pozemkové parcely č. 2446/11 v k.ú. Domažlice nově označené dle geometrického plánu vyhotoveného dne 13. 12. 2012 měřičskou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., kancelář Horšovský Týn, číslo plánu 3800-298/2012 parcelním č. st. 4473, kterým je dán také územní rozsah tohoto věcného břemene, ve prospěch města Domažlice, a to bezplatně a na dobu neurčitou
c) schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2446/11 v k.ú. Domažlice nově označené dle geometrického plánu vyhotoveného dne 13. 12. 2012 měřičskou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., kancelář Horšovský Týn, číslo plánu 3800-298/2012 parcelním č. st. 4473 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 800,- Kč/m2
d) schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 5. 2013                 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

948 – a) schvaluje změnu položky rozpočtu takto:
org. 0113 § 3429 pol. 5229 + 200.000,- Kč (grant – reprezentace v dl.mistrovských soutěžích)
Termín splnění: 30. 4. 2013                Odpovědná osoba: Kučerová
b) schvaluje změnu položky rozpočtu takto:
org. 0113 § 3419 pol. 5229 - 200.000,- Kč (grant – sport dospělí)
Termín splnění: 30. 4. 2013                Odpovědná osoba: Kučerová
c) schvaluje změnu položky rozpočtu takto:
org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 200.000,- Kč (grant – sport mládeže)
Termín splnění: 30. 4. 2013                Odpovědná osoba: Kučerová
d) schvaluje změnu položky rozpočtu takto:
org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 200.000,- Kč (grant – podpora významných počinů)
Termín splnění: 30. 4. 2013                 Odpovědná osoba: Kučerová
e) schvaluje změnu položky rozpočtu takto:
org. 0207 § 3113 pol. 5331 – 50.000,- Kč (ZŠ Komenského 17 – účet 501-spotřeba materiálu)
Termín splnění: 30. 4. 2013                 Odpovědná osoba: Kučerová
f) schvaluje změnu položky rozpočtu takto:
org. 0207 § 3113 pol. 5331 + 450.000,- Kč (ZŠ Komenského 17 – účet 54x-ostatní náklady)
Termín splnění: 30. 4. 2013                 Odpovědná osoba: Kučerová
g) schvaluje změnu položky rozpočtu takto:
org. 0200 § 3111 pol. 5331 +30.000,- Kč (Mateřská škola – účet 513-náklady na reprezentaci)
Termín splnění: 30. 4. 2013                  Odpovědná osoba: Kučerová
h) schvaluje změnu položky rozpočtu takto:
org. 0700 pol. 1361 + 2.000.000,- Kč (příjmy ze správních poplatků)
Termín splnění: 30. 4. 2013                  Odpovědná osoba: Kučerová
ch) schvaluje změnu položky rozpočtu takto:
org. 0363 §6409 pol. 3129 +651.000,- Kč (příjem dotace Č.Berounka)
Termín splnění: 30. 4. 2013                  Odpovědná osoba: Kučerová
i) schvaluje změnu položky rozpočtu takto:
org. 0821 §6399 pol. 5362 - 2.760.000,- Kč (nadměrný odpočet DPH)
Termín splnění: 30. 4. 2013                  Odpovědná osoba: Kučerová

949 - schvaluje rozpočet města Domažlice na rok 2013 s celkovými příjmy ve výši 296.340.600,- Kč, výdaji ve výši 310.875.970,- Kč, financováním dočerpání již schváleného úvěru ze dne 12.12.2012 ve výši 14.535.370,- Kč, s výší investiční rezervy 119.641.450,- Kč dle upraveného návrhu včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2013                   Odpovědná osoba: Kučerová

950 - schvaluje čerpání investiční rezervy rozpočtu ve výši 111.308.640,- Kč na financování
investičních akcí dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 4. 2013 Odpovědná osoba: Kučerová
951 - schvaluje příděl do sociálního fondu ve výši 976.059,- Kč
Termín splnění: 31. 12. 2013                   Odpovědná osoba: Kučerová

952 - schvaluje Dodatek č. 2 vnitřní směrnice č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2013                      Odpovědná osoba: Kučerová, OF

953 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1/2013 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou, uzavřené dne 22. 11. 2005 s Plzeňským krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366, kterým se poskytuje příspěvek ve výši 330.930,- Kč, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 3. 4. 2013                        Odpovědná osoba: Hájek, OSM

954 - schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu města Domažlice formou „Grantů“ pro organizace a jednotlivce působící v oblasti sportu a tělovýchovy (např. sportovní kluby, tělocvičné jednoty, spolky, oddíly, apod.), organizace a jednotlivce působící v oblasti kultury, zájmové činnosti, pomoci zdravotně postiženým, organizace a jednotlivce působící v oblasti práce s dětmi a mládeží (např. soubory, spolky, sbory, oddíly a jiná sdružení), organizace a jednotlivce působících v oblasti ostatních zájmových a vzdělávacích činností, apod.
Termín splnění: 27.03.2013                       Odpovědná osoba: Murínová, OKS

955 - schvaluje nové znění kapitoly II.7 Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Domažlicku pro období 2012 – 2015 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 27. 3. 2013                      Odpovědná osoba: Váchalová, OSVZ


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.
Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.
 
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Vytvořeno: 8. 4. 2013
Poslední aktualizace: 8. 4. 2013 00:00
Autor: