Obsah

26. zasedání dne 27.02.2013

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:
 

905 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Věstislava Křenka, Mgr. Jana Anderleho

 

906 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Vlastimil Konrády, Ing. Jitka Heřmanová, Jaroslav Bauer


907 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

908 - schvaluje předložený program jednání
 

909 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Zdeněk Novák, MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Jan Anderle

 

910 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

911 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města JUDr. Zdeňka Nováka o činnosti rady města z 59., 60. a 61. schůze rady města


912 - bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 07.02.2013
 

913 - neschvaluje rozšíření svého usnesení č. 884 z 30.1.2013 v tom smyslu, že odpovědnou osobou za podpis kontrolního listu a zápisu bude starosta města


914 - bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19.2.2013

915 - bere na vědomí Zápis o provedení kontroly u OSM MěÚ Domažlice

916- a) ukládá OSM organizačně a personálně zabezpečit splnění navržených opatření uvedených v Kontrolním listu č. 1 s výjimkou bodu č. 6

Termín splnění: do 30. 4. 2013                    Odpovídá: vedoucí OSM

         b) ukládá radě města projednat a posoudit nájemní smlouvy uzavřené
ohledně nebytových prostor na územní městské památkové rezervace města Domažlice

Termín splnění: do 30. 5. 2013                     Odpovídá: Rada města

       c) ukládá radě města kontrolovat plnění povinností vyplývajících z nájemních smluv uzavřených ohledně předzahrádek ve městě Domažlice

Termín splnění: do 12. 7. 2013                     Odpovídá: Rada města

       d) ukládá radě města upravit podmínky provozu gastrostanu na náměstí Míru v době konání Chodských slavností formou nájemní smlouvy

Termín splnění: do 30. 6. 2013                     Odpovídá: Rada města

 

917 - bere na vědomí zápis z jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 07.02.2013

 

918 - zmocňuje p. Jiřího Královce pro výkon funkce předsedy Nájemního družstva Domažlice, družstvo, IČ:25239724

Termín splnění: 15. 3. 2013                           Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

919 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 2108/62549 ze stavebních parcel č. st. 2613 a st. 2614, vše k.ú. Domažlice

Termín splnění: 30. 4. 2013                          Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

920 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 154/6, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 154 a 155 ve výši 6336/87716 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1626 a st. 1627 ve výši 6336/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 602.001,- Kč

Termín splnění: 31. 5. 2013                           Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

921 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 393/6, spoluvlastnickému podílu v rozsahu 5160/60096 na společných částech budovy č.p. 393 a spoluvlastnickému podílu v rozsahu 5160/60096 na stavební parcele č. st. 1327 a spoluvlastnického podílu v rozsahu 5160/60096 na pozemkové parcele č. 3495/12, vše k.ú. Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 8. 2013                            Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

922 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely
č. 2514/8 v k.ú. Domažlice ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Termín splnění: 28. 3. 2013                            Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

923 - schvaluje nabytí nemovitostí - budovy č.p. 94 umístěné na stavební parcele č. st. 121/1 v Hradské ulici, Domažlice - Město a stavební parcelu č. st. 121/1, k.ú. Domažlice z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví města a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2013                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM

924 - neruší usnesení č. 825 ze dne 14. 11. 2012
                                                                        Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

925 - schvaluje splátkový kalendář TJ Jiskra Domažlice ve věci vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 250.000,- Kč takto: první splátka 15.03.2013 - 62 splátek ve výši 4.000,- Kč, poslední splátka ve výši 2.000,- Kč, splatné vždy k 15. dni v měsíci

Termín splnění: 8. 3. 2013                              Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

926 – neodkládá projednání bodu č. 17 do příštího zasedání ZM s tím, že v mezidobí se k žádostem vyjádří výbor pro školství,mládež a sport a výbor pro kulturu a cestovní ruch


927 - a) schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro Český červený kříž na sociální služby, vylepšování prostředí letního tábora, který vlastní a jeho údržbu dle předloženého návrhu (50.000,- Kč)

 

          b) schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro TJ Jiskra Domažlice na provoz a údržbu sportovních zařízení dle předloženého návrhu (485.000,- Kč)

 

          c) schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro AC
Domažlice na sportovní činnost atletického klubu dle předloženého návrhu (50.000,- Kč)

 

          d) schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro SK Sněhaři Domažlice na provoz a údržbu sportovišť a úpravu tratí dle předloženého návrhu (30.000,- Kč)

 

          e) neschvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro VOŠ,
OA a SZŠ Domažlice na podporu vzdělávání – vybavení další počítačové učebny dle předloženého návrhu (250.000,- Kč)

 

          f) schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro Domažlická nemocnice, a. s. na nákup potřebných zdravotnických přístrojů dle upraveného návrhu (1.000.000,- Kč)

 

          g) schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb na dárkové balíčky pro seniory dle předloženého návrhu (50.050,- Kč)

 

          h) schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro TJ Jiskra Domažlice, oddíl volejbalu a nohejbalu na podporu činnosti a rozvoje oddílu volejbalu a nohejbalu dle upraveného návrhu (30.000,- Kč)

 

         ch) schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro Mílaři Domažlice na provoz oddílu, účast v soutěžích, přípravná soustředění, zajištění nutného vybavení, náčiní a nářadí

tréninkovými pomůckami dle upraveného návrhu (80.000,- Kč)

         i) schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro Wolfs Domažlice, o. s. na sportovní činnost, vybavení sdružení a údržbu baseballového hřiště dle upraveného návrhu (40.000,- Kč)
Termín splnění: 31. 4. 2013                         Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 7. 3. 2013
Poslední aktualizace: 7. 3. 2013 00:00
Autor: