Obsah

25. zasedání ze dne 30.01.2013

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:

876 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Václav Kozina, Jan Pankrác

877 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Jan Anderle, MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Václav Kozina

878 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

879 - schvaluje předložený program jednání

880 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Zdeněk Novák, Mgr. Karel Štípek, Mgr. Ivan Rybár

881 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města
 

882 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města Ing. Jitky Heřmanové o činnosti rady města z 56., 57. a 58. schůze rady města

 

883 - odkládá projednání zápisu o jednání kontrolního výboru ze dne 22.1.2013 a zápisu o provední kontroly u odboru správy majetku MěÚ Domažlice do únorového zasedání zastupitelstva města

 

884 - ukládá kontrolnímu výboru zastupitelstva města provést kontrolu všech výběrových řízení na pronájmy nebytových prostor v majetku města a posoudit zda, tato výběrová řízení byla v souladu s právními předpisy ČR

Termín splnění: do 30.6.2013      Odpovídá: Kontrolní výbor v koordinaci s dotčenými orgány
 

885 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 160/2, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 159 a č. p. 160 ve výši 5480/137979 a spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. st. 1637 a st. 1638 ve výši 5480/137979 v Domažlicích, Hořejší Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 641.000,- Kč

Termín splnění: 30. 4. 2013          Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

886 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 394/7, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 394 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1326/1 a pozemkové parcele č. 3495/11 ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 405.000,- Kč

Termín splnění: 11. 2. 2013          Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

887 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 162/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 161 a č.p. 162 ve výši 3846/134799 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1639 a st. 1640 ve výši 3846/134799 v Domažlicích, Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 450.000,- Kč

Termín splnění: 11. 2 2013          Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

888 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 563/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 562 a č.p. 563 ve výši 604/15224 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 2931 a st. 2932 ve výši 604/15224 v Domažlicích, Týnské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 765.000,- Kč

Termín splnění: 11. 2 2013           Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

889 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 507/2, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 507 ve výši 598/11352 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2575 ve výši 299/5676 v Domažlicích, Týnské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 688.500,- Kč

Termín splnění: 11. 2 2013          Odpovědná osoba: Hájek, OSM

890 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 15. 11. 2010 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 29. 3. 2013           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

891 - ruší usnesení č. 1790, 1792 - 1800 ze dne 24. 3. 2010
Termín splnění: 30. 1. 2013         Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

892 - schvaluje prodej nemovitosti nacházející se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkové parcely č. 2483/13 v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného D 1.21 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2013         Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

893 - a) souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MMR ČR v rámci programu "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013" a s realizací projektu “Revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích – II. etapa“

          b) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích - II. etapa“ ve výši 3,3 mil. Kč v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 15. 2. 2013          Odpovědná osoba: Hájek, OSM

894 - schvaluje „Zásady k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 1. 2013         Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

895 - schvaluje uzavření plánovací smlouvy, jejímž předmětem je stanovení podmínek pro provedení stavby Příjezdová komunikace k rodinnému domu na pozemcích č. 3541/6, 3500/2, 3502/11, 5043/2, vše v k.ú. Domažlice dle předloženéhé návrhu

Termín splnění: 31. 7. 2013         Odpovědná osoba: Hájek, OSM

896 - a) souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MMR ČR v rámci programu "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013" a s realizací projektu “Revitalizace sídliště Kozinovo pole“
         b) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Revitalizace sídliště Kozinovo pole“ ve výši 16,8 mil. Kč v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 15. 2. 2013          Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

897 - schvaluje směnu části pozemkových parcel č. 2660/25, 2660/13, 2660/1 k.ú. Domažlice vymezené geometrický plánem č. 3826-1294/2010 ve vlastnictví města za části parcel č. 5636 (původní č.st. 1649/43), č. st. 1649/41 v k. ú. Domažlice vymezené geometrickým plánem č. 3479-1080/2010 a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 7. 2013          Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

898 - schvaluje prodej části stavební parcely č.st. 113/1 k.ú. Domažlice označené dle geometrického plánu č. 3806-389/2012 vyhotoveného společností Agroreal CZ s.r.o., provozovna Domažlice, Vodní 11 parcelním č.st. 113/5 k.ú. Domažlice společnosti ČEZ Distribuce a.s. Se sídlem Teplická 874/8, Děčín IČ 24729035 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 7. 2013          Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

899 - schvaluje darování nemovitostí - budovy bez č.p./č.e., průmyslového objektu, umístěné na stavebních parcelách č. st. 498/4 a st. 498/5, stavební parcely č. st. 498/5, pozemkové parcely č. 5507, 5508 a stavby STL průmyslového plynovodu DN 150 bývalého pivovaru uloženého v pozemkových parcelách č. 5507 a 5508, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňskému kraje, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, IČ 70 89 03 66 a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 7. 2013          Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

900 - schvaluje nabytí nemovitostí - pozemkových parcel č. 615/3, 615/4, 635/60, 635/61, 635/62, 635/63, 635/65, 635/66, 635/67, 635/69, 635/70, 635/71 a 635/73, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic do vlastnictví města Domažlice, a to darem z vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, IČ 70 89 03 66 a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 7. 2013          Odpovědná osoba: Hájek, OSM

901 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 1032 pol. 2131 + 2.000.000,- Kč (nájemné – Domažlické městské lesy s.r.o.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2.000.000,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31. 1. 2013          Odpovědná osoba: Kučerová, OF

902 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0281 pol. 4222 -1.100.800,- Kč (dotace PK – kamerový systém II.etapa)
org. 0281 § 5311 pol. 6121- 1.100.800,- Kč (kamerový systém II. etapa)
Termín splnění: 31. 1. 2013          Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

903 - schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 24/10/LCD ze dne 11. 3. 2010, uzavíraný mezi Městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 15. 2. 2013          Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

904 - schvaluje převzetí činností vymezených § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečovaných příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94, IČ: 65571886 zřizovanou Plzeňským krajem do zřizovatelské kompetence města Domažlice formou dohody ke dni 1.7.2013 s tím, že převzaté činností bude od 1.7.2013 vykonávat městem Domažlice nově zřízená organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace

Termín splnění: 1. 7. 2013         Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 7. 3. 2013
Poslední aktualizace: 7. 3. 2013 00:00
Autor: