Menu
Město Domažlice
Domažlice

4. zasedání ze dne 23. 2. 2011

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

143 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Vítězslava Brody, Josefa Kříže

144 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jaroslav Bauer, Ing. Věstislav Křenek, Vlastimil Konrády

145 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

146 - schvaluje vypuštění bodu 20

147 - schvaluje předložený program jednání s vypuštěním bodu 20

148 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Václav Kozina, Mgr. Jan Anderle

149 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

150 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Ing. Vítězslava Brody o činnosti rady města z 3. - 4. schůze RM

151 - bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.2.2011

152 - a) bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Ing. Věstislava Křenka o činnosti KV za období 26.1. - 16.2.2011
b) neschvaluje předložený "Návrh Rámcového plánu činnosti KV na I. pololetí 2011" s tím, že plán bude splněn do 30.6.2011
c) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.2.2011

153 - stanovuje volbu přísedícího Okresního soudu veřejným hlasováním

154 - volí Jaroslavu Váchalovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích

155 - volí Alenu Houškovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích

156 - volí Jana Hodana přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

157 - volí Rudolfa Vančuru přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

158 - volí Lubomíra Minaříka přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

159 - volí Alenu Salvovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích

160 - volí Mgr. Annu Líkařovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích

161 - a) neukládá OKS -ÚŠK přípravu podkladů pro možné zřízení příspěvkové organizace tak, aby od 1.9. 2011 mohla tato organizace fungovat
b) neschvaluje zřízení samostatného právního subjektu MŠ Poděbradova 53, Domažlice

162 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 97/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 8377/32397 na společných částech budovy čp. 97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 8377/32397 na stavební parcele č. 872/2, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

163 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137979 na stavebních parcelách č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

164 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavebních parcelách č. st. 1641 a st. 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

165 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 406/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6341/25480 na společných částech budovy čp. 406 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6341/25480 na stavební parcele č. st. 1471/1, k.ú. Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu

166 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 406/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6399/25480 na společných částech budovy čp. 406 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6399/25480 na stavební parcele č. st. 1471/1, k.ú. Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu

167 - ruší usnesení č. 2052 ze dne 15. 9. 2010

168 - schvaluje uplatnit neplatnost nabídky na odkup bytové jednotky č. 8 v budově č.p. 164 v ulici Kosmonautů v Domažlicích - Hořejší Předměstí

169 - schvaluje vrácení již zaplacené kupní ceny za bytovou jednotku č. 8 v budově č.p. 164 v ulici Kosmonautů v Domažlicích - Hořejší Předměstí a a zaslání výzvy k vyklizení a předání předmětné bytové jednotky městu Domažlice

170 - bere na vědomí žádost nájemců bytového domu č. p. 393 v ul. Pelnářova v Domažlicích ze dne 15. 10. 2010, doplněnou dne 6. 12. 2010

171 - bere na vědomí žádost nájemců bytového domu č. p. 394 v ul. Pelnářova v Domažlicích ze dne 11. 1. 2011

172 - schvaluje prodej nemovitostí nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkových parcel č. 2490/6, 2464/6, 4948/37 vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu izolovaného označeného H 1.7 pa uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

173 - schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových České republiky, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111 o bezúplatném převodu nemovitostí - pozemků p.č. 4807/46, 4807/75, 4807/76, 4807/77 vše k.ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu

174 - schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1001931130 s Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 45797072 na převod pozemkové parcely č. 666/3 k.ú. Havlovice u Domažlic do vlastnictví Města Domažlice dle předloženého návrhu

175 - a) bere na vědomí, že pozemek - pozemková parcela č. 4851/3 k.ú. Domažlice nesplňuje podmínky pro bezúplatný převod ve veřejném zájmu na město Domažlice
b) neschvaluje podání žádosti o koupi pozemkové parcely č. 4851/3 v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice

176 - ruší usnesení rady města č. 281 ze dne 15. 2. 2011

177 - schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1/2010/FRB o půjčce z Fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu

178 - schvaluje převedení částky ve výši 4 mil. Kč z Fondu rozvoje bydlení na běžný účet města

179 - vydává obecně závaznou vyhlášku Města Domažlice č. 1/2011, kterou se mění příloha obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 8. 3. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 3. 2011 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)