Menu
Město Domažlice
Domažlice

47. zasedání ze dne 13. 10. 2010

-

Zastupitelstvo města Domažlice:
 

2081 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Antonín Jahn, Stanislav Antoš, Mgr. Libuše Matějková

2082 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

2083 - schvaluje vypuštění bodu 18

2084 - schvaluje předložený program jednání s vypuštěním bodu č. 18

2085 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Karel Štípek,  JUDr. Zdeněk Novák

2086 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Látku, Jana Lažanského

2087 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

2088 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Stanislav Antoš o činnosti rady města ze 135. - 137. schůze RM

2089 - a) schvaluje kronikářský zápis za rok 2009
b) bere na vědomí zápis výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 21.9.2010
c) bere na vědomí zprávu o provedené kontrole Správy sportovních zařízení s.r.o.
d) bere na vědomí zprávu o provedené kontrole PO MŠ Domažlice
e) bere na vědomí zápis z jednání a zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 6.10.2010

2090 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6207/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6207/137979 na stavební parcele č. 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2091 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5367/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5367/137979 na stavební parcele č. 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí  dle předloženého návrhu

2092 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7780/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7780/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2093 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/10, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7862/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7862/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2094 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2095 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3581/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3581/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2096 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3555/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3555/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2097 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6358/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6358/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2098 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2099 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/10, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2100 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5181/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5181/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a st. 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2101 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2102 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 97/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 8267/32397 na společných částech budovy čp. 97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 8267/32397 na stavební parcele č. 872/2, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2103 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 142/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5847/21230 na společných částech budovy čp. 142 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5847/21230 na stavební parcele č. 1577, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2104 - a) bere na vědomí dopis paní Miroslavy Vajgantové, 28. října 141, Domažlice týkající se prodeje bytové jednotky
b) neschvaluje výjimku ze „Zásad pro prodej bytů - 2. vlna prodeje“

2105 - schvaluje prodej pozemkové parcely č. 3670/20 k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy se společností KARPEM a.s., IČ 18230342, se sídlem náměstí Republiky 59, Horšovský Týn dle předloženého návrhu

2106 - schvaluje prodej části nemovitosti – pozemku nacházejícím se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkové parcely č. 2490/3 v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného řadového domu označeného C 1.12 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

2107 - schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 707/10 k.ú. Havlovice u Domažlic o výměře 24 m2 za cenu 200,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

2108 - schvaluje dohodu o postoupení práv a převzetí povinností

2109 - neschvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku na činnost oddílu pro TJ Jiskra Domažlice – oddíl kopané

2110 - schvaluje dofinancování akce “Rekonstrukce zázemí baseballového hřiště“ vlastními prostředky ve výši min.1,4 mil. Kč v případě poskytnutí dotace

2111 - schvaluje uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na spolufinancování akce „Domov pro seniory – komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností CZ.1.14/2.5.00/02.00130“

2112 - ukládá pořizovateli zapracovat návrhy občanů, dále osob, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku či stavbě na území města do návrhu zadání nového územního plánu Domažlice

2113 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ13235 + 3.300.000,- Kč (příjem dotace – příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 ÚZ 13235 +3.300.000,- Kč (výplata příspěvku na péči)

2114 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0413 pol. 4216 ÚZ 29897 +8.078.000,- Kč (příjem dotace Mze - vodovod Havlovice)
org. 0413 § 2321 pol. 6121 - 8.078.000,- Kč (akce Havlovice - kanalizace, vodovod)
org. 0413 § 2310 pol. 6121 ÚZ 29897 +8.078.000,- Kč ( realizace akce vodovod Havlovice- dotace)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 8.078.000,- Kč (investiční rezerva)

2115 - se zavazuje použít dotaci ve výši 115.000,- Kč a vlastní finanční prostředky ve výši 177.800,- Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu (restaurování) vnějšího portálu a omítek v průjezdu a další související práce východní městské brány na pozemkové parcele č. 195

2116 - schvaluje Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Zahradní 471, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

2117 - schvaluje Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

2118 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3113 pol. 5171 +1.314.196,- Kč ( ZŠ Msgre B.Staška - oprava střech)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.095.164,- Kč (investiční rezerva)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 219.032,- Kč (odpočet DPH)


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 27. 10. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 10. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)