Menu
Město Domažlice
Domažlice

45. zasedání ze dne 18. 8. 2010

-

1973 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Libuše Matějková, Ing. Pavel Faschingbauer, Dalibor Kubů

1974 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1975 - schvaluje předložený program jednání

1976 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Radmila Pflugová Růžičková, RSDr. Ladislav Urban, Stanislav Antoš

1977 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka a JUDr. Zdeňka Nováka

1978 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1979 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. JUDr. Zdeňka Nováka o činnosti rady města ze 126. - 129. schůze RM

1980 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 29.6.2010
b) bere na vědomí zápis z jednání KV ze dne 11.8.2010
c) pověřuje KV provedením kontroly inventarizace majetku příspěvkové organizace MŠ

1981 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/257176 ze stavební parcely č. st. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1982 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 140/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5847/22359 na společných částech budovy čp. 116 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5847/22359 na stavební parcele č. st. 1575, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí  dle předloženého návrhu

1983 - souhlasí s darováním bytové jednotky č. 10 v domě čp. 543, Švabinského ul., v Domažlicích, spoluvlastnického podílu ve výši 447/12174 na stavební parcele č. st. 2611 a st. 2612, k.ú. Domažlice, spoluvlastnického podílu ve výši 447/12174 na společných částech domu čp. 543 a 544 za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice

1984 - schvaluje uzavření smlouvy o úvěru mezi Městem Domažlice jako věřitelem a organizací Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o.s. jako dlužníkem dle předloženého návrhu (na základě, které by Město Domažlice poskytlo sdružení TJ Jiskra Domažlice úvěr do výše 1.195.513,-Kč za účelem financování rekonstrukce sportovní haly TJ Jiskra Domažlice spočívající ve změně způsobu vytápění sportovní haly a ohřevu vody v ní) dle předloženého návrhu

1985 - mění usnesení č. 1961 ze dne 30. 6. 2010 takto:
schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3634 pol. 6413 + 1.195.513,- Kč (kotel-Jiskra-investiční půjčené prostředky)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.195.513,- Kč (investiční rezerva)

1986 - neschvaluje záměr darovat nebytovou jednotku a č. 427/5 - garáž umístěnou v bytovém domě č.p. 427 ve Smetanově ul., Domažlice - Bezděkovské Předměstí, spoluvlastnický podíl v rozsahu 2478/28876 na společných částech tohoto domu a spoluvlastnický podíl na pozemku č. st. 1508, k.ú. Domažlice

1987 - schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2319/1, k.ú. Domažlice v rozsahu dle předloženého situačního náčrtu za těchto podmínek:
a) kupní cena se stanoví ve výši 800,- Kč/m2
b) prodej bude realizován na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní
c) podmínkou prodeje je realizace stavby manipulační plochy v termínu do 31. 12. 2010
d) veškeré náklady spojené s převodem budou hrazeny kupujícím

1988 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 0094 § 2219 pol. 6349 + 7.700.328,- Kč (příspěvek DSO -cyklostezka Bystřice-Babylon)
org. 0094 § 2219 pol. 6349 + 1.993.967,- Kč (příspěvek DSO -cyklostezka Hadrovec I..etapa)
org. 0094 § 2219 pol. 6349 + 2.938.092,- Kč (příspěvek DSO -cyklostezka Domažlice I.etapa)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.225.522,- Kč (investiční rezerva)
org. 0094 pol. 4221 + 1.406.865,- Kč (příjem od DSO Domažlicko cyklostezky)

1989 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6013/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6013/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1990 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6290/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6290/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1991 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6394/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6394/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1992 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 142/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4955/21230 na společných částech budovy čp. 142 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 4955/21230 na stavební parcele č. st. 1577, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1993 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 116/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3788/31391 na společných částech budovy čp. 116 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3788/31391 na stavební parcele č. st. 453/3, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1994 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1995 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1996 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7455/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7455/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1997 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/12, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6290/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6290/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1998 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6223/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6223/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1999 - schvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 3670/20, k.ú. Domažlice

2000 - schvaluje záměr prodeje pozemku stavební parcely č.1326/2 o výměře 26 m2 k.ú. Domažlice

2001 - ruší usnesení č. 1882 ze dne 26. 5. 2010

2002 - souhlasí s převodem 1/2 bytové jednotky č. 7 v domě čp. 193, Palackého ul., v Domažlicích, spoluvlastnického podílu ve výši 627/19522 na stavebních parcelách číslo 1951 a 1952 a spoluvlastnického podílu ve výši 627/19522 na společných částech domu čp. 193 a 194 za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice

2003 - schvaluje záměr prodat část nemovitostí - pozemkových parcel nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v obci a k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinných domů řadových, izolovaných domů a bytového domu dle předloženého návrhu

2004 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) - nově označených č. 2446/11, 2446/1, 2448/3, 2490/2, 4948/28, 2490/3, 2483/1, 2492/2, 2501/20, 2483/4, 2483/2, 4849/29 a pozemkových parcel č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464 - nově označené č. 4948/32 a 2464/4, po nabytí této části parcel do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 2.12  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

2005 - nemění a nedoplňuje usnesení č. 1927 ze dne 30. 6. 2010 takto:
schvaluje záměr nabýt nemovitosti – parcelu ve zjednodušené evidenci č. kat. 2484/1 k.ú. Domažlice do vlastnictví města za cenu 400,- Kč/m2

2006 - schvaluje odkoupení pozemkové parcely č. 599/18 k.ú. Domažlice, o výměře 2302 m2 za cenu 299.000,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

2007 - schvaluje koupi kanalizační stoky PVC KG 300 a vodovodního řadu LT 100 a uzavření kupní smlouvy se společností První chodská stavební společnost, spol. s r.o. dle předloženého návrhu

2008 - schvaluje koupi staveb komunikace a parkoviště a veřejného osvětlení a uzavření kupní smlouvy se společností První chodská stavební společnost, spol. s r. o. dle předloženého návrhu

2009 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 252 § 3639 pol. 6121 + 857.800,- Kč (výkup staveb, inženýrské sítě)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 701.500,- Kč (investiční rezerva)
org. 252 § 6399 pol. 5362 - 156.300,- Kč (odpočet DPH)

2010 - schvaluje směnu pozemkových parcel č. 555/2 a 4827/28, k.ú. Domažlice ve vlastnictví města a uzavření směnné smlouvy se společností Chodská obchodní společnost, s.r.o. dle předloženého návrhu

2011 - a) neschvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 250.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 250.000,- Kč (příspěvek TJ Jiskra - oddíl kopané)
b) neschvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 500.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 500.000,- Kč (příspěvek TJ Jiskra - oddíl kopané)

2012 - schvaluje dofinancování projektu „Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Domažlice“ v rámci dotace z výzvy č. 57 OPLZZ, MVČR ve výši 15 % z celkových nákladů projektu

2013 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 467 § 6171 pol. 4116 + 4.113.549,60 Kč (příjem dotace Výzva 57OP LZZ)
org. 467 § 6171 pol. 5169 + 4.839.470,12 Kč (realizace projektu -Výzva 57 OP LZZ)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 725.920,52 Kč (investiční rezerva -dofinancování projektu)

2014 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 678.949,- Kč (oprava chodníku v ul. Palackého)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 678.949,- Kč (investiční rezerva)

2015 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 262 § 3631 pol. 6121 + 410.211,- Kč (VO a VISO - Hanův park - SO 2)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 410.211,- Kč (investiční rezerva)

2016 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 6171 pol. 6121 + 1.525.707,- Kč (kotelna - U nemocnice 579)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.271.422,- Kč (investiční rezerva)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 254.285,- Kč (odpočet DPH)

2017 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 469 pol. 4216 ÚZ 14907 + 2.000.000,- Kč (dotace CAS MV)
org. 469 § 5512 pol. 6123 ÚZ 14907 + 2.000.000,- Kč (čerpání dotace CAS MV)
org. 469 § 5512 pol. 6123 + 3.396.000,- Kč (pořízení CAS - vlastní prostředky)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 3.396.000,- Kč ( investiční rezerva)

2018 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 443 § 3113 pol. 5171 + 2.436.502,- Kč (ZŠ Komenského - výměna oken II. etapa)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 2.030.418,- Kč (investiční rezerva)
org. 443 § 6399 pol. 5362 - 406.084,- Kč (odpočet DPH)

2019 - a) bere na vědomí petici pro zřízení samostatného právního subjektu MŠ Poděbradova 53, Domažlice
b) neukládá OKS - ÚŠK přípravu podkladů pro možné zřízení příspěvkové organizace tak, aby od 1. 9. 2011 mohla tato příspěvková organizace fungovat
c) ponechává rozhodnutí o zřízení p.o. MŠ Poděbradova 53 Domažlice na nově zvoleném zastupitelstvu města

2020 - schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, dle předloženého návrhu

2021 - bere na vědomí plnění rozpočtu Města Domažlice k 30. 6. 2010

2022 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 ÚZ98216 + 550.853,- Kč (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 550.853,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

2023 - schvaluje Závěrečný účet Svazku Domažlicko, IČ 18232507, se sídlem Babylon 27 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2009 dle předloženého návrhu

2024 - schvaluje Závěrečný účet DSO Lazce, IČ 18232493, se sídlem Lazce 15, Horšovský Týn vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2009 dle předloženého návrhu

2025 - vydává obecně závaznou vyhlášku Města Domažlice č. 2/2010, kterou se mění příloha obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
 

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 26. 8. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 8. 2010 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)