Menu
Město Domažlice
Domažlice

34. zasedání ze dne 26.08.2009

-

U S N E S E N Í

z 34. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 26. 08. 2009
Zastupitelstvo města Domažlice:
 

1474 - ustanovuje mandátovou a volební komisi ve složení: Mgr. Libuše Matějková
Jan Lažanský
Dalibor Kubů

1475 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1476 - schvaluje předložený program jednání

1477 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová
Mgr. Karel Štípek
MUDr. Pavel Zeman

1478 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Pflugovou-Růžičkovou a Ing. Pavla Faschingbauera

1479 - odkládá zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1480 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Pavla Wolfa o činnosti rady města ze 88. - 94. schůze RM

1481 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 23.6.2009
b) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 23.6.2009

1482 - a) stanovuje volbu přísedícího Okresního soudu veřejným hlasováním
b) nevolí Petra Sterzla přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

1483 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6486/76112 ke st. p. č. 2610, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

1484 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 143/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 7674/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 7674/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1485 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 411/02, spoluvlastnickému podílu ve výši 7417/92390 na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3 a spoluvlastnickému podílu ve výši 7417/92390 na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 v ulici Masarykově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1486 - schvaluje záměr odkoupení pozemku p.č. 2919(PK) k.ú. Domažlice

1487 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 2919 (PK) k.ú. Domažlice za cenu 249 570,- Kč a dle předloženého návrhu

1488 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 24.10.2008, jehož předmětem bude prodloužení termínu předložení kompletní projektové dokumentace na realizaci novostavby na stpč. 671 v k.ú. Domažlice, dle části C čl. I odst. 1) smlouvy o budoucí smlouvě kupní, do 31.12.2009

1489 - schvaluje záměr prodat část pozemku č. 3348/8 k.ú. Domažlice, nově označenou GP č. 3351-54/2009 jako stavební parcela č. 4393 o výměře 1 m2

1490 - schvaluje uzavření darovací smlouvy k bytové jednotce č. 9, v budově čp. 568, v ulici Švabinského v Domažlicích s příslušenstvím za podmínky zachování předkupního práva pro město Domažlice

1491 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 84/12 a 84/35 vše k.ú. Babylon dle předloženého návrhu

1492 - neschvaluje vyjmutí bytového domu č. p. 392, na st. p. č. 1328, v ulici Pelnářově v Domažlicích (Bezděkovské předměstí) z II. vlny privatizace

1493 - ukládá DSN s.r.o. nepokračovat v privatizaci domu čp. 392 na st. p. č. 1328, v ulici Pelnářově v Domažlicích (Bezděkovské předměstí) dle Zásad II. vlny privatizace

1494 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 445 § 3113 pol. 6121 + 1.344.605,-- Kč (rekonstr. soc. zařízení-ZŠ Komenského 17)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.344.605,-- Kč (investiční rezerva)

1495 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku st.p.č. 22 k.ú. Havlovice u Domažlic dotčené stavbou "Chodník při silnici II/193 v obci Havlovice – II. etapa" dle předloženého návrhu

1496 - schvaluje uzavření kupní smlouvy č. Z_S83_12_0000175366 na prodej stavební parcely č. 1538, k.ú. Domažlice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 27232425 dle předloženého návrhu

1497 - mění a doplňuje usnesení č. 1452 ze dne 17.6.2009 takto:
schvaluje uzavření Smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120 mezi ČR - Ministerstvem zemědělství a Povodím Vltavy a Městem Domažlice na zajištění stavby Domažlice, protipovodňová opatření - zkapacitnění Zubřiny dle nově předloženého návrhu

1498 - schvaluje uzavření smlouvy č. 10119909630 o bezúplatném převodu pozemku p.č. 4255/1(PK) k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu

1499 - ruší usnesení č. 498 ze dne 21.3.2001 a č. 519 ze dne 18.4.2001

1500 - schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy darovací č. 3/01/D uzavřené mezi městem Domažlice a Správou a údržbou silnic Domažlice dne 22. 5. 2001 dle předloženého návrhu

1501- schvaluje záměr směnit nemovitosti - pozemkové parcely č. 4948/6, 2194/8, 2194/9, vše v k.ú. Domažlice, které jsou ve vlastnictví Města Domažlice, za nemovitosti - pozemkové parcely č. 635/20, č. 635/11, č. 635/47, č. 635/16, č. 635/17 a č. 635/18, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, které jsou ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR s doplatkem rozdílu v kupních cenách určených znaleckým posudkem, dle předloženého návrhu

1502 - schvaluje realizaci projektu a vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2010 na stavbu „Cyklostezka Plzeň – Regensburg - úseku Domažlice – I. etapa, Domažlice – hranice s k.ú. Luženičky a Hadrovec – II. etapa (akvadukt) ve výši 3.242.941,-- Kč

1503 - schvaluje záměr směnit nemovitosti části pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2490/2 (PK), 4948 (PK), 2448/3 (PK), (vše ve zjednodušené evidenci), částí pozemkové parcely č. 4949/1 a stavební parcelu č. st. 1649/24, vše v k.ú. Domažlice

1504 – a) schvaluje záměr prodat část pozemku č. 3732 v k.ú. Domažlice přiléhající k nemovitostem
b) schvaluje prodej části pozemku č. 3732 v k.ú. Domažlice přiléhající k nemovitostem za cenu 1400,-Kč za jeden metr čtvereční výměry předmětného pozemku

1505 - schvaluje záměr směnit části pozemku parc.č. 357/3 k.ú. Česká Kubice dle GP č. 201-386-2001 označených jako pč. 357/43 o výměře 3127 m2 (díl i), pč.357/44 o výměře 713 m2 (díl h) a st.-p.č.370 o výměře 178 m2 (díl j) ve vlastnictví Města Domažlice za pozemek pč. 369/1 vedený v ZE-PK k.ú. Starý Spálenec ve vlastnictví Obce Česká Kubice

1506 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 525.010,-- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc. právní ochrana dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 391.800,-- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 391.800,-- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 97.950,-- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 97.950,-- Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 35.260,-- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 – 35.260,-- Kč (snížení výdajů na zdravotní pojištění hrazeno
z vlastních zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 525.010,-- Kč (zvýšení investiční rezervy)

1507 - schvaluje závěrečný účet DSO Lazce dle předloženého návrhu

1508 - bere na vědomí plnění rozpočtu města Domažlice k 30. 6. 2009

1509 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0411 § 4357 pol. 6121 – 5.300.000,-- Kč (pozastávky Domov pro seniory – neuvolněné do 31.12.2009)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 5.300.000,-- Kč (investiční rezerva)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 3. 9. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 9. 2009 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)