Menu
Město Domažlice
Domažlice

30. zasedání ze dne 18.3.2009

-

U S N E S E N Í

z 30. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 18. 3. 2009
Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1305 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Lažanský
Ing. Pavel Faschingbauer
Mgr. Libuše Matějková

1306 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1307 - schvaluje doplnění programu o bod „půjčka občanskému sdružení MCT CZ“ jako bod 22

1308 - schvaluje předložený program jednání s doplněním

1309 - volí návrhovou komisi ve složení: Stanislav Antoš
Jan Pangrác
Ladislav Urban

1310 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Pavla Zemana, JUDr. Milana Mrázka

1311 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1312 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Pavla Faschingbauera o činnosti rady města ze 76. - 78. schůze RM

1313 - a) bere na vědomí zápisy z jednání výboru pro životní prostředí ze dne 16.2. a 9.3.2009
b) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 3.3.2009
c) pověřuje RM vypracovat strategický záměr nakládání s majetkem končící příspěvkové organizace Městské lesy Domažlice do 13.4.2009
d) bere na vědomí zápis cenového a rozpočtového výboru ze dne 11.3.2009
e) bere na vědomí zápis z jednání a zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 11.3.2009

1314 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 745 (PK) k.ú. Domažlice dotčené stavbou „Cyklostezka – Domažlice – Chrastavice – propojení s ulicí Na Hvízdalce" dle předloženého návrhu

1315 - mění a doplňuje usnesení č. 1207 z 24.11.2008 takto:
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 681/1 (PK) k.ú. Domažlice dotčené stavbou „Cyklostezka – Domažlice – Chrastavice – propojení s ulicí Na Hvízdalce" dle předloženého návrhu

1316 - schvaluje prodloužení splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté Městem Domažlice TJ Jiskra Domažlice ve výši 1.500.000,- Kč do 30.6. 2009

1317 - schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní  na prodloužení termínu předložení projektové dokumentace na realizaci novostavby na st.p.č. 671 v k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1318 - a) schvaluje prodej nemovitosti bytové jednotky č. 447/8 spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 446, 447 ve výši 566/10312 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 1495,1496 ve výši 566/10312 v Domažlicích, Bezděkovské předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy druhému v pořadí, jenž splnil podmínky schválené zastupitelstvem v "záměru města prodat bytovou jednotku"
b) schvaluje uzavření smlouvy "Smlouvu o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku"

1319 - a) schvaluje prodej nemovitosti bytové jednotky č.222/1 spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 221, 222 ve výši 503/9764 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 1942, 1943 ve výši 503/9764 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy
b) schvaluje uzavření smlouvy "Smlouvu o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku"

1320 - vyzývá účastníky výběrového řízení o byt Švabinského 547/4, aby doložili do 30 dnů návrh smlouvy o úvěru, popřípadě jinou smlouvu zajišťující úvěr nebo jiné finanční krytí

1321 - ruší usnesení č. 1208 a 1209 ze dne 17. 12. 2008

1322 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku č. 5409 v k. ú. Domažlice se společností InterCora, spol. s r. o. dle předloženého návrhu

1323 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 533.818,- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 398.371,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 398.371,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 99.593,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 99.593,- Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 35.854,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 35.854,- Kč (snížení výdajů na zdrav. pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 533.818,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

1324 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 604.131,- Kč ÚZ98116 (příjem dotace na sociální služby)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 450.844,- Kč ÚZ98116 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 450.844,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 112.711,- Kč ÚZ 98116 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 112.711,- Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 40.576,- Kč ÚZ 98116 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 40.576,- Kč (snížení výdajů na zdrav. pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 604.131,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

1325 - bere na vědomí anonymní dopis občanů bydlících v ul. 28. října

1326 - schvaluje rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2009 - 2011 dle předloženého návrhu

1327 - bere na vědomí informaci o vývoji kurzu akcií společnosti UNIPETROL a.s.

1328 - schvaluje plán investic na rok 2009 dle předloženého návrhu a čerpání investiční rezervy na rok 2009 dle předloženého návrhu

1329 - a) bere na vědomí rozhodnutí správního orgánu – odboru životního prostředí MěÚ Domažlice ve věci kácení stromů v aleji, které nabylo právní moci dne 6.3.2009
b) schvaluje náhradní výsadbu 13 ks stromů jírovců pavie o obvodu 30 cm v Alejích

1330 - a) schvaluje smlouvu o poskytnutí půjčky občanskému sdružení MCT CZ se sídlem Česká Kubice dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0238 §4359 pol. 5222 +90.000,- Kč (půjčka občanskému sdružení MCT CZ)
org. 0261 §6409 pol. 5901 - 90.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 27. 3. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2009 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)