Menu
Město Domažlice
Domažlice

5. zasedání ze dne 28. 2. 2007

-

U S N E S E N Í
z 5. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 28. 2. 2007


Zastupitelstvo města Domažlice:


275 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Jan Pangrác
Mgr. Libuše Matějková
Ing. Pavel Faschingbauer

276 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

277 - schvaluje předložený program jednání

278 - volí návrhovou komisi ve složení:

JUDr. Milan Mrázek
Jiří Muchka
Jaroslav Bauer

279 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Karla Štípka, Jana Lažanského

280 - bere na vědomí zprávu z jednání KV konaného dne 21.2.2007

281 - schvaluje plán kontrol KV na rok 2007 dle předloženého návrhu

282 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Jana Lažanského o činnosti rady města ze 7. - 8. schůze RM

283 - neschvaluje prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 34.608,-- Kč

284 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na byt č. 559/6 se spoluvlastnickým podílem 648/15425 na společných částech domu a pozemcích – stavebních parcelách 2927, 2928, umístěný v budově čp. 559, v ulici Švabinského v Domažlicích za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice

285 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na byt č. 558/3 se spoluvlastnickým podílem 647/15425 na společných částech domu a pozemcích – stavebních parcelách 2927, 2928, umístěný v budově čp. 558, v ulici Švabinského v Domažlicích za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice

286 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 221/3, spoluvlastnického podílu ve výši 627/9764 na stavební parcele č. 1942, 1943 a spoluvlastnického podílu 627/9764 na společných částech budovy čp. 221, 222, v ulici Vojtěchově v Domažlicích, dle předloženého návrhu

287 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 543/11, spoluvlastnického podílu ve výši 427/12174 na stavební parcele č. 2611, 2612 a spoluvlastnického podílu 427/12174 na společných částech budovy čp. 543, 544, v ulici Švabinského v Domažlicích, dle předloženého návrhu

288 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 541/6, spoluvlastnického podílu ve výši 652/15276 na stavební parcele č. 2608, 2609 a spoluvlastnického podílu 652/15276 na společných částech budovy čp. 540, 541 v ulici Švabinského v Domažlicích, dle předloženého návrhu

289 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6551/229596 ze stavební parcely č. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

290 - neschvaluje záměr odkoupení nemovitosti - parcely ve zjednodušené evidenci č. 3885/2 (PK), k.ú. Domažlice

291 - neschvaluje odpuštění poplatků z prodlení za užívání bytu č. 10 v budově čp. 115, v ulici Vojtěchově v Domažlicích

292 - schvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 5141/12, pozemkovou parcelu č. 5141/13 a část pozemkové parcely č. 2578/6d vše k.ú. Domažlice

293 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k zániku závazků ze smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví ze dne 6.11.2000, uzavřené mezi Městem Domažlice a ČR - Ministerstvem obrany, sekce správy majetku, odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Tychonova 1, Praha 6 dle předloženého návrhu

294 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k zániku závazků ze smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví ze dne 9.12.2000, uzavřené mezi Městem Domažlice a ČR - Ministerstvem obrany, sekce správy majetku, odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem, Tychonova 1, Praha 6, dle předloženého návrhu

295 - schvaluje zahájit jednání s Pakracem

296 - schvaluje prodej nemovitosti budovy č.p. 8 na stavební parcele č. 1, stavební parcelu č. 1 a pozemkovou parcelu č. 1 v katastrálním území Babylon za podmínek daných návrhem kupní smlouvy a schvaluje zveřejnění podmínek prodeje nemovitostí dle návrhu

297 - schvaluje záměr prodat stavební parcelu č. 403 k.ú. Babylon

298 - schvaluje koupi vybavení prodejny v Havlovicích od paní Jiřiny Duffkové, Petrovice, dle předloženého návrhu kupní smlouvy

299 - neschvaluje odměny pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši 200,- Kč měsíčně

300 - schvaluje zrušení stanov společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, IČ 25241958

301 - schvaluje Statut fondu oprav a údržby vodárenské infrastruktury dle předloženého návrhu

302 - schvaluje dohodu o poskytnutí dotace na údržbu fotbalového hřiště a atletické dráhy a správu Městského stadiónu Střelnice na rok 2007 dle předloženého návrhu

303 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 8/2002, 4/2003 a 2/2004, dle předloženého návrhu

304 - bere na vědomí zprávu a zápis finančního výboru

305 - bere na vědomí zprávu a zápis rozpočtového a cenového výboru

306 – pověřuje rozpočtový a cenový výbor následujícím:

a) projednáváním návrhu rozpočtu a jeho plněním
b) projednáváním rozpočtových opatření
c) posuzovat a vyjadřovat se k cenám prodejů a nákupů nemovitého majetku

307 - projednalo návrh rozpočtu města Domažlice na rok 2007 a ukládá RM připravit návrh rozpočtu se schodkem max. ve výši 10 mil. Kč

308 - navrhuje zástupce města Domažlice pana Ing. Miroslava Macha na funkci člena představenstva společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s.

309 - navrhuje zástupce města Domažlice pana Ing. Pavla Faschingbauera na funkci člena dozorčí rady společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s.

310 - ukládá RM, aby shromáždila veškeré podklady o prodeji objektu pivovaru a výstavbě OD Kaufland a. s. v prostoru bývalého pivovaru a s výsledkem seznámila zastupitelstvo města

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

 

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 9. 3. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2007 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)