Menu
Město Domažlice
Domažlice

33. zasedání ze dne 22. 6. 2005

-


z 33. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 22. 6. 2005


Zastupitelstvo města Domažlice:

977 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Mgr. Karel Mojžíš
Ing. Josef Hrubý
Josef Pitter

978 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

979 - schvaluje vypuštění bodu 22 – budoucí kupní smlouva

980 - schvaluje přesunutí bodu 21 jako bod 10 a ostatní body se posouvají

981 - schvaluje předložený program jednání upravený o vypuštěný bod 22 a předřazení bodu 21 jako bod 10

982 - volí návrhovou komisi ve složení:

Ing. Miroslav Mach
Antonín Nikodém
Ivan Rybár


983 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, Dalibora Kubů

984 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru - odpovědi na otázky uložené KV ZM a ukládá KV doplnění údajů k otázkám č. 1, 4, 5, 6 do příštího zasedání ZM

985 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Pavla Wolfa o činnosti rady města ze 79. - 81. schůze RM

986 - bere na vědomí rezignaci Ing. Františka Budky na členství v kontrolním výboru

987 - bere na vědomí zprávu o činnosti Poradny pro občany v Domažlicích

988 - odkládá bod Zásady k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice na zářijové zasedání ZM

989 - schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemkové parcely č. 628/1, k.ú. Havlovice u Domažlic od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města dle předloženého návrhu

990 - souhlasí se změnou vlastníka bytové jednotky Palackého 194/3, Domažlice s tím, že všechny závazky vyplývající z kupní smlouvy přejdou na nového vlastníka

991 - bere na vědomí stížnosti na postup stavebního úřadu adresované tomuto orgánu JUDr. Josefem Štětinou

992 - schvaluje neprovádět úpravu plochy dle předloženého projektu, ale provést celkovou úpravu plochy před letním kinem novým jednotným povrchem s použitím dlažby Best Klasik za celkovou cenu 810.000,- Kč včetně DPH

993 - schvaluje rozpočtové opatření v částce 810.000,- Kč na provedení opravy plochy před letním kinem takto:
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 810.000,-Kč (odpočinková zóna před letním kinem)
org. 0246 § 2219 pol. 6121 - 810.000,-Kč (rekonstrukce chodníku Masarykova)

994 - schvaluje smlouvu o sdružení, jejíž cílem je koordinace činností při realizaci společné stavby č. 1849 „Silnice I/22, Okružní křižovatka Domažlice“, předloženou ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

995 - schvaluje rozpočtové opatření týkající se průmyslové zóny takto:
org. 0402 § 3639 pol. 6121 – 26.578.200,- Kč
org. 0415 § 3639 pol. 6121 + 4.768.000,- Kč

realizace stavby:
a) etapa I/A-okružní křiž. 3.150.000,-
b) etapa I/E-sítě pod okruž. křižovatkou 1.618.000,-
(dešť.kanalizace, splašk.kanalizace, vodovod.řad, plynovod.řad, VO, TDI a AD)

org. 0416 § 3639 pol. 6121 + 4.560.000,- Kč

realizace stavby:
-etapa I/B-rek. místní komunik. k hran. přech. Lísková, Folmava (u zimního stadiónu, 70 m)
(komunikace, dešť.kanalizace, splaš.kanalizace, vodovod.řad,plynovod.řad, VO, zeleň, TDI + AD)

org. 0417 § 3639 pol. 6121 + 18.564.000,- Kč

realizace stavby:
-etapa I/C-za kasárny páteřní infrastruktura (úsek PHARE, 450 m)
(komunikace, most přes biokoridor, dešť.kanalizace, splaš.kanalizace, vodovod. řad, plynovod.řad,VO,zeleň,staveb.dozor inž.činn., vedlejší náklady, rezerva)

org. 0418 § 3639 pol. 6121 + 695.000,- Kč

-PD obytná zóna (PDÚŘ, inž. činn. pro ÚŘ, PDSP v podrobnostech RDS)

org. 0810 pol. 4218 + 2.008.800,- Kč

dotace Phare CBC na rek. míst. komunikace k hran. přech. Lísková, Folmava

996 - schvaluje přílohu č. 1 vnitřní směrnice č. 3/2003 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města s účinností ode schválení dle předloženého návrhu

997 - bere na vědomí skutečnost, že do programu Iniciativa Společenství INTEREG III.A bude předložena žádost Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko o finanční podporu na akci „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek v k.ú. okresu Domažlice, etapa 1 – Domažlice - Babylon“

998 - čestně prohlašuje, že město Domažlice disponuje dostatečnými finančními zdroji v rozpočtu města Domažlice na rok 2006 pro realizaci projektu „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek v k.ú. okresu Domažlice, etapa 1 – Domažlice - Babylon“

999 - souhlasí s vyhrazením dostatečných finančních zdrojů v rozpočtu města Domažlice na rok 2006 pro realizaci projektu „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek v k.ú. okresu Domažlice, etapa 1 – Domažlice - Babylon“

1000 - neschvaluje navýšení finančního příspěvku na 300.000,- Kč na provoz pro AC Domažlice z důvodu vyčerpání peněz z rozpočtu

1001 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Domažlice

1002 - ruší usnesení ZM č. 933 ze dne 20. 4. 2005, kterým schválilo finanční příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
 
1003 - schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu severní fasády (do náměstí) domu čp. 37, nám. Míru, Domažlice, ve výši 36.000,- Kč

1004 - souhlasí se změnou vlastníka bytové jednotky Palackého 217/2, Domažlice s tím, že všechny závazky vyplývající z kupní smlouvy přejdou na nového vlastníka

1005 - bere na vědomí informaci o vyhodnocení prodeje nemovitosti č.p. 44 na stavební parcele č. 97, stavební parcely č. 97 a pozemkové parcely č. 467/1, vše k. ú. Pasečnice formou obálkové metody

1006 - schvaluje záměr prodeje nemovitosti č.p. 44 na stavební parcele č. 97, stavební parcely č. 97 a pozemkové parcely č. 467/1, vše k.ú. Pasečnice prostřednictvím realitní kanceláře

1007 - schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 467/4, k.ú. Pasečnice prostřednictvím realitní kanceláře

1008 - schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 467/5, k.ú. Pasečnice prostřednictvím realitní kanceláře

1009 - schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 466/2, k.ú. Pasečnice prostřednictvím realitní kanceláře

1010 - schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 466/1, k.ú. Pasečnice prostřednictvím realitní kanceláře

1011 - schvaluje zbourání trafostanice na Čerchově

1012 - neschvaluje ubourání stávajícího oplocení Čerchova

1013 - neschvaluje prodej části stavební parcely č. 1087, k.ú. Domažlice

1014 - schvaluje prodej nemovitosti – přístřešku č. 70 umístěného na pozemkové parcele č. 2194/3, k.ú. Domažlice za cenu 15.000,- Kč pro STAFIKO tech s.r.o., Domažlice, IČO 26352311, podmínkou prodeje je demontáž přístřešku v termínu do 20. 8. 2005, sankce při nedodržení tohoto termínu se stanoví ve výši 50.000,-- Kč

1015 - schvaluje prodej nemovitosti – přístřešku č. 71 umístěného na pozemkové parcele č. 2194/3, k.ú. Domažlice za cenu 15.000,- Kč pro p. Marcela Tučka - TING RACING Domažlice, IČO 43348581, podmínkou prodeje je demontáž přístřešku v termínu do 20. 8. 2005, sankce při nedodržení tohoto termínu se stanoví ve výši 50.000,-- Kč

1016 - schvaluje prodej nemovitosti – přístřešku č. 72 umístěného na pozemkových parcelách č. 2194/3 a č. 4948/2, vše k.ú. Domažlice za cenu 10.000,- Kč pro DML s.r.o., Domažlice, IČO 26322994, podmínkou prodeje je demontáž přístřešku v termínu do 20. 8. 2005, sankce při nedodržení tohoto termínu se stanoví ve výši 50.000,-- Kč

1017 - neschvaluje zastavení exekuce pro bezvýslednost ve věci vymáhání pohledávky ve výši 25.720,80 Kč s příslušenstvím

1018 - ukládá RM vstoupit do jednání s KB a.s. o koupi objektu čp. 579, ul. U nemocnice

1019 - souhlasí se změnou vlastníka bytové jednotky Palackého 194/6, Domažlice s tím, že všechny závazky vyplývající z kupní smlouvy přejdou na nového vlastníka

1020 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení z 4. 9. 2003 a dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací z 10. 3. 2004 dle předloženého návrhu

1021 - schvaluje závěrečný účet města Domažlice za rok 2004 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

1022 - schvaluje převedení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2004 do rozpočtu města Domažlice

1023 - schvaluje rozpočtové opatření týkající se dotace na výkon regionálních funkcí knihoven pro Městskou knihovnu B. Němcové takto:
org. 0810 pol. 4122 + 938.000,- Kč (dotace na výkon regionálních funkcí knihoven)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 938.000,- Kč (převod dotace na knihovnu)

1024 - schvaluje rozpočtové opatření týkající se neinvestičních dotací od obcí takto:
org. 0100 pol. 4121 + 1.382.510,- Kč (příjem od obcí)
org. 0100 § 3111 pol. 5321 + 12.010,- Kč (úhrada za MŠ)
org. 0100 § 3113 pol. 5321 + 22.400,- Kč (úhrada za ZŠ)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 1.348.100,- Kč (zvýšení rozpočtové rezervy)

1025 - souhlasí s bezplatným převzetím 2 ks ostrůvků sloužících pro chodce, které budou realizovány v rámci stavby "Prodejna potravin Plus 1000 – napojení na silnici I/22 v Husově ul., Domažlice", a s podepsáním závazného prohlášení s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň

1026 - nesouhlasí, aby město Domažlice požádalo MV ČR o výklad § 119 z č. 128/2000 Sb. o obcích s důrazem na podrobné vysvětlení odstavců 3, 4, 5 tohoto §


 

Jan Látka
starosta města
v. r.


Jaroslav Bauer
místostarosta města
v. r.

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 6. 1. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 1. 2006 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)