Obsah

29. zasedání ze dne 16. 2. 2005

Typ: ostatní
-

z 29. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 16. 2. 2005


Zastupitelstvo města Domažlice:

833 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

RSDr. Václav Jansa
Jan Pangrác
Ing. Pavel Faschingbauer

834 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

835 - schvaluje zařazení jako bod 25 - smlouvu o poskytnutí grantu na projekt „Průmyslová zóna“

836 - schvaluje zařazení jako bod 26 - smlouvu o poskytnutí grantu na projekt „Rekonstrukce místní komunikace“

837 - schvaluje vyřazení bodu 9 - prodej pivovaru z programu jednání

838 - schvaluje předložený program jednání s upravenými změnami

839 - volí návrhovou komisi ve složení:

Stanislav Antoš
Antonín Nikodém
Ivan Rybár

840 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, RNDr. Vladimíra Vecku

841 - odkládá zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města na příští zasedání

842 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Ing. Vítězslava Brodyho o činnosti rady města z 63. - 66. schůze RM

843 - ustanoví v souvislosti se spuštěním kamerového systému kontrolní komisi

844 - schvaluje „Program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2005“

845 - schvaluje v org. 0113 § 3419 pol. 5229 (dotace na sport) 1.000.000,- Kč

846 - mění v org. 0223 § 6171 pol. 5136 (sbírky zákonů) 3 ks - 24.000,- Kč

847 - nevypouští v org. 0223 § 6171 pol. 5137 (digitál. fotoaparát OISPRM) 10.000,- Kč

848 - schvaluje rozpočet města Domažlice na rok 2005 v třídění dle platné rozpočtové skladby dle předloženého návrhu se zapracovanými změnami:
v org. 0112 § 3419 pol. 5229 (dotace na sport) 1.000.000,- Kč
v org. 0223 § 6171 pol. 5136 (sbírky zákonů) 3 ks - 24.000,- Kč

849 - schvaluje Přílohu č. 1 vnitřní směrnice č. 3/2003 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města dle předloženého návrhu se změnou u org. 0240, kde bude správcem rozpočtu vedoucí OVÚP

850 - schvaluje prodej části pč. 260/22 nově označené 260/33, části pč. 708 (PK) a části pč. 708/10; obě sloučené do nově označené pč. 708/12, vše k.ú. Havlovice

851 - schvaluje prodej části pč. 260/22 nově označené 260/33, části pč. 708 (PK) a části pč. 708/10, obě sloučené do nově označené pč. 708/12, vše k.ú. Havlovice, za cenu 40,- Kč/m2 manželům Miroslavu a Marii Staviarských

852 - schvaluje odprodej části pozemku č. 3348/4, nově označené č. 3348/18 k. ú. Domažlice

853 - schvaluje odprodej části pozemku č. 3348/4, nově označené č. 3348/18 k. ú. Domažlice, za cenu 120,-Kč/m2 p. Hynkovi Tichému

854 - bere na vědomí odstoupení Oldřicha Voráče od smlouvy o postoupení pohledávky

855 - schvaluje uzavření smlouvy o postoupení pohledávky ve výši 404.719,- Kč

856 - neodkládá žádost o prominutí dlužného penále

857 - neschvaluje prominutí poplatků z prodlení za neplacení nájemného

858 - souhlasí se změnou vlastníka bytové jednotky Kunešova 511/8, Domažlice s tím, že všechny závazky vyplývající z kupní smlouvy přejdou na nového vlastníka

859 - neodkládá projednání snížení poplatků z prodlení

860 - neschvaluje snížení poplatků z prodlení za neplacení nájemného o 50 %

861 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod stavební parcely č. 1161/23 a nemovitosti – objektu občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1161/23, vše k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice

862 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 293/1, 298/9, 298/10, stavební parcely č. 1650/60, vše k ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice

863 - schvaluje podání žádosti o úplatný převod stavební parcely č. 1649/24 a parcely č. kat. 2197/1 (PK), vše k ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice

864 - schvaluje podání žádosti o úplatný převod parcel č. kat. 2704/1, 2732, 2733, 2751/1, 2798/1, 2799, 2800/1, 2806, 2808, 2810, 2811, 2813/3, 2814, 2863, 2865, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2882, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2892, 2926,3001, 3002, vše k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice

865 - schvaluje podání žádosti o úplatný převod parcely č. kat. 4941, k.ú. Domažlice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Domažlice

866 - bere na vědomí informaci o vyhodnocení prodeje nemovitosti č. p. 44 na stavební parcele č. 97, stavební parcely č. 97 a pozemkové parcely č. 467/1, vše k. ú. Pasečnice

867- schvaluje prodej nemovitosti č. p. 44 na stavební parcele č. 97, stavební parcely č. 97 a pozemkové parcely č. 467/1, vše k. ú. Pasečnice formou obálkové metody za minimální cenu ve výši znaleckého posudku, t. j. 1.180.550,- Kč

868 - ruší usnesení č. 823 ze dne 19. ledna 2005

869 - schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2194/2 o výměře 19,96 m2, č. 2194/4 o výměře 259,31 m2, č. 2194/5 o výměře 381,80 m2 a č. 5374 o výměře 6,08 m2, vše k. ú. Domažlice Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993360, a to za cenu 240,- Kč/m2 s tím, že tato cena bude upravena podle právního předpisu platného v době uzavírání kupní smlouvy a bude stanovena na základě znaleckého posudku a geometrického oddělovacího plánu

870 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly použití dotace ve výši 500 tis. Kč poskytnuté v roce 2004 TJ Jiskra Domažlice na údržbu fotbalového hřiště a atletické dráhy a správu Městského stadiónu Střelnice

871 - schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace na údržbu fotbalového hřiště a atletické dráhy a správu Městského stadiónu Střelnice dle předloženého návrhu

872 - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce z FRB č. 5/2004/fi dle předloženého návrhu

873 - schvaluje dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů mezi městem Domažlice a příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice dle předloženého návrhu

874 - neschvaluje prodej movitého majetku za cenu 179.710,- Kč panu Jiřímu Kazimourovi

875 - neschvaluje prodej movitého majetku za cenu 119.007,50 Kč panu Jiřímu Kazimourovi s tím, že platba movitého majetku bude provedena rovnoměrně ve 3 splátkách v období 3 let

876 - schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu - Průmyslová zóna Domažlice - za kasárny - páteřní infrastruktura

877 - schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu - Rekonstrukce místní komunikace s napojením na silniční tah k hraničním přechodům Lísková, Folmava

878 - ruší usnesení č. 821 ze dne 19. ledna 2005

879 - neukládá KV prošetřit, zda je zazdění vodovodních trubek v sociálním zařízení Babylon nebezpečné


 

Jan Látka
starosta města
v. r.


Jaroslav Bauer
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 7. 2. 2006
Poslední aktualizace: 7. 2. 2006 00:00
Autor: