Obsah

28. zasedání ze dne 19. 1. 2005

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 28. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 19. 1. 2005Zastupitelstvo města Domažlice:

803 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Ing. Josef Hrubý
Mgr. Karel Mojžíš
Josef Pitter


804 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

805 - schvaluje vyřazení bodu č.11 - Pohledávka - pronájem nebytových prostor

806 - schvaluje zařadit jako bod č. 11 - Projednání druhé etapy reorganizace veřejné správy ve vztahu k okresu Domažlice a postup ZM k této otázce

807 - schvaluje upravený program jednání

808 - volí návrhovou komisi ve složení:

Antonín Nikodém
Stanislav Antoš
Ing. Jitka Peterová


809 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce a MUDr. Michala Havlovice

810 - ukládá KV zabývat se 6 otázkami Ing. Josefa Hrubého

811 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města

812 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Stanislava Antoše o činnosti rady města z 61. a 62. schůze RM

813 - volí přísedícím Okresního soudu v Domažlicích pana Josefa Janovce

814 - volí přísedícím Okresního soudu v Domažlicích pana Otomara Hanu

815 - volí přísedícím Okresního soudu v Domažlicích pana Ivana Böhma

816 - volí přísedící Okresního soudu v Domažlicích paní Jiřinu Šatrovou

817 - volí přísedící Okresního soudu v Domažlicích paní Janu Palkovičovou

818 - schvaluje prodej části pč. 3348/10 nově označené č. 3348/17, k.ú. Domažlice

819 - schvaluje prodej části pč. 3348/10 nově označené č. 3348/17, k.ú. Domažlice za cenu 500,- Kč/m2 manželům Františku a Anně Havlovicovým

820 - schvaluje darování pozemkové parcely č. 503/2, k. ú. Bořice do vlastnictví města Domažlice

821 - ukládá RM připravit písemnou reakci na informace z médií o případných územních změnách v okresu Domažlice do příštího zasedání ZM

822 - schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2194/2 o výměře 19,96 m2, č. 2194/4 o výměře 259,31 m2, č. 2194/5 o výměře 381,80 m2 a č. 5374 o výměře 6,08 m2, vše k. ú. Domažlice

823 - schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2194/2 o výměře 19,96 m2, č. 2194/4 o výměře 259,31 m2, č. 2194/5 o výměře 381,80 m2 a č. 5374 o výměře 6,08 m2, vše k. ú. Domažlice Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993360, a to za cenu 240,- Kč/m2

824 - souhlasí se změnou vlastníka bytové jednotky Dvořákova 463/8, Domažlice s tím, že všechny závazky vyplývající z kupní smlouvy přejdou na nového vlastníka

825 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 300.000,- Kč společnosti STATIS o.p.s. dle předloženého návrhu s dodatkem: v čl. II se do druhé věty vkládá za slova "dlužník se dále zavazuje splatit půjčku do 14 dnů po obdržení dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Plzeňského kraje na svůj bankovní účet nejpozději do 31.12.2005" a článek pokračuje

826 - schvaluje vstup města Domažlice do dobrovolného svazku obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jehož předmětem činnosti bude příprava a realizace skupinového projektu „Čistá Berounka – etapa II“ s cílem zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou dle požadavků směrnic Evropské unie a české legislativy ve všech členských obcích svazku v rámci skupinového projektu, a to s obcemi, které jsou uvedeny v návrhu zakladatelské smlouvy a jejichž zastupitelstva schválí vstup do svazku do 1. března 2005 

827 - schvaluje zakladatelskou smlouvu DSO Povodí Berounky

828 - schvaluje stanovy DSO Povodí Berounky

829 - schvaluje směnu pozemkové parcely č. 4008/6, parcel č. kat. 3995, č. kat. 3996, č. kat. 3998/2, vše k.ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za parcelu č. kat. 3998/3, k.ú. Domažlice ve vlastnictví Českého rybářského svazu, Místní organizace Domažlice

830 - neschvaluje odkoupení pozemků č. 1224 (PK), 1226 (PK) a 1228 (PK) vše k.ú. Domažlice

831 - ruší platnost usnesení č. 784 ze dne 30. 1. 2002, kterým byl schválen záměr převzetí zřizovatelských kompetencí a převod objektů bývalé roty Bernstein užívané terapeutickou komunitou Medvědí kámen na město Domažlice

832 - schvaluje zadání kompletního zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby hasičské zbrojnice firmě INGEM s.r.o. Plzeň, IČO 26331713 za cenu 21.420,- Kč včetně DPH


 

Jan Látka
starosta města
v. r.


Jaroslav Bauer
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 7. 2. 2006
Poslední aktualizace: 7. 2. 2006 00:00
Autor: