Obsah

Vyhláška 6/2015

Typ: ostatní
o odpadech
Vyhláška 6/2015 měnící vyhlášku 2/2015 o odpadech
vydána 26.8.2015
účinnost od 17.9.2015
novelizuje vyhlášku

vyhláška 2/2015 (ze dne 22.4.2015)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 6/2015,

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 2/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlice

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 26. 8. 2015 usnesením č. 440 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlice se mění takto:


V čl. 7 odst. 6 se ve větě první vypouští slova: "a aby umístění sběrných nádob na něm nepůsobilo hygienické nebo estetické závady či překážku provozu na pozemních komunikacích" a související odkaz.

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 


Ing. Miroslav Mach

starosta

 


JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta


Vytvořeno: 17. 9. 2015
Poslední aktualizace: 1. 10. 2021 10:31
Autor: