Obsah

Vyhláška 8/2015

Typ: ostatní
měnící vyhlášku 3/2013 o nočním klidu
Vyhláška 8/2015 měnící vyhlášku 3/2013 o nočním klidu
vydána 26.8.2015
účinnost od 17.9.2015
novelizuje vyhlášku

vyhláška 3/2013 (ze dne 19.6.2013)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 4/2016 (ze dne 21.9.2016)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE č. 8/2015

KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2013, O STANOVENÍ PŘÍPADŮ, VE KTERÝCH SE NEUPLATNÍ DOBA NOČNÍHO KLIDU

Zastupitelstvo Města Domažlice se na svém 10. zasedání dne 26. 8. 2015 usnesením č. 569 usneslo vydat na základě § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2013, o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu, se mění takto:

V čl. 2 odst. 1 písm. a) se znění:

a) kulturní akce pořádané městem Domažlice nebo příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, IČ: 00073865, a to v Domažlicích na náměstí Míru, v zahradě augustiniánského kláštera, v zahradě pod Chodským hradem a v areálu letního kina, zejména promítání filmů, koncerty apod.“ 

nahrazuje zněním:

a) kulturní akce pořádané na území města

 

NÁZEV AKCE

MÍSTO POŘÁDÁNÍ

Hudba pod hradem

zahrada pod Chodským hradem, Domažlice

Hudba v alejích

Aleje na náměstí Míru v Domažlicích

Filmová představení, koncerty

Letní kino Domažlice, Kozinova ul.

Bohemia JazzFest

náměstí Míru, Domažlice

Česko-bavorský rockový most

náměstí Míru, Domažlice

Čl. 2 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města

 


JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města


Vytvořeno: 26. 8. 2015
Poslední aktualizace: 26. 10. 2021 09:44
Autor: