Obsah

vyhláška 5/1994

Typ: ostatní
vyhláška 5/1994
 
Změna Vyhlášky o zákazu prodeje alkoholických
nápojů a tabákových výrobků
vydána 27.6.1994
účinnost od 12.7.1994
novelizuje vyhlášku 3/1993 (ze dne 22.4.1993)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 3/2014 (ze dne 17.12.2014) 

V Y H L Á Š K A     5/1994,

KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE VYHLÁŠKA O ZÁKAZU PRODEJE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo dne 27.6.1994 vydat podle § 16 zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 odst. 3 zákona ČNR č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi toto obecně závazné nařízení:
ČL. I
Vyhláška č.3/1993, o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků ve znění vyhlášky č.9/1993 se mění a doplňuje takto:

1) Zrušuje se čI. 3 odst. 2 
ČL. II
Starosta města se zmocňuje, aby vyhlásil úplné znění vyhlášky č.3/1993, o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č.9/1993, jak vyplývá ze změn provedených touto vyhláškou.
 
ČL . III
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.
 

 

Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.

 

Zdeněk Slačík

zástupce starosty města

v.r.

Vytvořeno: 21. 7. 1994
Poslední aktualizace: 25. 10. 2021 11:40
Autor: