Obsah

Vyhláška 1/2008

Typ: ostatní
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice
Vyhláška 1/2008, kterou se mění vyhláška 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
vydána 27.2.2008
účinnost od 31.3.2008
novelizuje vyhlášku 3/2001 (ze dne 21.11.2001)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 3/2015 (ze dne 22.4.2015)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 1/2008

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice ve znění obecně závazných vyhlášek č. 8/2002, 4/2003, 2/2004 a 4/2007

Zastupitelstvo města Domažlice se usneslo dne 27. 2. 2008 (usnesení č. 811) vydat v souladu s ustanovením s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města:
Čl. I.
1) V článku VI. odst. 7.se doplňuje:
písm. d) položkový rozpočet předpokládaných prací
písm. e) fotodokumentaci, z níž bude patrný stav nemovitosti před zamýšlenou rekonstrukcí

2) V článku VI. odst. 10. se slova „stavební komise“ nahrazují slovy „stavební výbor“.

3) V článku VI. odst. 11. zní takto
Žádosti, které jsou nesprávně nebo neúplně vyplněné, se nevrací žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku. Stavební výbor rozhodne o vyřazení žádosti, které jsou neúplné nebo nesprávně vyplněné. V odůvodněných případech může výbor vyzvat žadatele k doplnění žádosti.

4) V článku VII. odst. 1. se slova „radou města“ nahrazují slovy „zastupitelstvo města“.

5) V článku VII. odst. 2.se doplňuje:
písm. k) závazek uchazeče předložit při skončení čerpání půjčky fotodokumentaci, z níž budou patrné provedené stavební práce
Čl. II.

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Vytvořeno: 13. 3. 2008
Poslední aktualizace: 25. 10. 2021 08:17
Autor: