Obsah

vyhláška 1/2002

Typ: ostatní
vyhláška 1/2002
Změna Vyhlášky o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
vydána 30.1.2002
účinnost od 15.2.2002
novelizuje vyhlášku 5/2001 (ze dne 12.12.2001)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 7/2002 ( ze dne 23.10.2002)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  1/2002

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001
Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 30.1.2002 na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s ustanoveními § 10, písm a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Vyhláška města Domažlice č 5/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ze dne 12.12.2001 se mění a doplňuje takto:

a)V čl. 4, odst. 1, písm. a) se na konec doplňuje:
“která v případě nejasností může stanovit v souladu s čl. 5 odbor místního hospodářství MěÚ,“

b)Čl. 4, odst. 1, písm. b) se ruší a písm c) a d) se mění na b) a c).

c)V čl. 4, odst. 7 se vypouští slova „na základě písemné dohody s městem Domažlice“.

d)Čl. 6, odst. 1 se ruší.
Čl. 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Jan Látka

starosta města

Domažlice

v.r.

Jaroslav Bauer

místostarosta města

Domažlice

v.r

Vytvořeno: 19. 2. 2002
Poslední aktualizace: 25. 10. 2021 09:37
Autor: