Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 5/2019

o místním poplatku ze psů

Vyhláška 5/2019, kterou se mění vyhláška 5/2010
vydána 27.11.2019
účinnost od 1.1.2020
novelizuje vyhlášku

vyhláška 5/2010 (ze dne 8.12.2010)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 5/2019

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 27.11.2019 usnesením č. 438 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „ tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Město Domažlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

2) Správcem poplatku je Městský úřad Domažlice, odbor finanční.1

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Domažlice (dále jen „poplatník“).2

2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

3) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti

2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

3) V ohlášení poplatník uvede4

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

d) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

e) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6

f) Po splnění ohlašovací povinnosti podle odstavce 1) a 2) vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku pro psa. Na známce je vyznačeno evidenční číslo a název „Město Domažlice“. Tato známka je nepřenosná na jiného psa.

Čl. 4
Sazba poplatku

1) Základní sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa 900 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.350 Kč

(2) Sazba za psa, který je držen v rodinném domě7, stavbě určené pro individuální rekreaci8 nebo na zahradě9 činí za kalendářní rok:

a) za jednoho psa 300 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450 Kč              

(3) Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let činí za kalendářní rok:

a) za jednoho psa 200 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč

Čl. 5 
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Poplatek může být uhrazen rovněž ve dvou stejných splátkách splatných nejpozději do 31. března a do 31. srpna příslušného kalendářního roku za předpokladu, že držitel psa požadavek na platbu ve dvou splátkách oznámí správci poplatku do 28. února příslušného kalendářního roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis10.

2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) město Domažlice a organizace zřízené městem Domažlice

b) držitel služebního psa Policie ČR

 

3) Úleva se poskytuje:

a) u sazby dle čl. 4 odst. 1) ze psa, jehož držitelem je osoba do 65 let a je poživatelem invalidního, starobního, vdoveckého nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu :

za jednoho psa 700 Kč (sazba poplatku činí 200 Kč za kalendářní rok)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.050 Kč (sazba poplatku činí 300 Kč za kalendářní rok)

b) u sazby dle čl. 4 odst. 2) ze psa, jehož držitelem je osoba do 65 let a je poživatelem invalidního, starobního, vdoveckého nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu :

za jednoho psa 100 Kč (sazba poplatku činí 200 Kč za kalendářní rok)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč (sazba poplatku činí 300 Kč za kalendářní rok)

4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1), 2) a 3) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.11

Čl. 7
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.12

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.13

Čl. 8
Přechodné a zrušovací ustanovení

1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, ze dne 08.12.2010, Čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity, č. 5/2010 o místním poplatku ze psů a č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 20.04.2011 a obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 ze dne 25.01.2017.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020 .


 

 

JUDr. Zdeněk Novák

starosta města

 

 

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta

 

 

 

1. § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2. § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3. § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4. § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

5. § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

6. § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

7. § 2 a § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

8. § 2 a § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

9. Technické podrobnosti pro správu katastru jako příloha vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí

10. § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

11. § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

12. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

13. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Datum vložení: 20. 12. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2022 10:55
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)