Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení města 1/2015

Tržní řád města Domažlice

Tržní řád  města Domažlice
vydána 10.3.2015
účinnost od 1.4.2015
novelizuje vyhlášku nařízení 2/2003 (ze dne 25.2.2003)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou nařízení 2/2023 (ze dne 13.6.2023)

Nařízení města Domažlice č. 1/2015

Tržní řád města Domažlice

Rada města Domažlice se na své schůzi dne 10. 3. 2015 usnesením č. 513 usnesla vydat podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění uvedeného v § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tento tržní řád města Domažlice.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Tento tržní řád vymezuje podmínky pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1. (dále jen „kolaudační rozhodnutí“) na území města Domažlice bez ohledu na to, zda jde o prodej zboží a poskytování služeb na pozemcích ve vlastnictví města nebo jiných právnických či fyzických osob.

2. Tento tržní řád se vztahuje i na prodej zboží a poskytování služeb na tržnicích a tržních místech majících charakter stavby podle zvláštního zákona1.

3. Tento tržní řád se nevztahuje na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.

4. Tento tržní řád se nevztahuje na prodej při kulturních, společenských, sportovních a chovatelských akcích.

Čl. 2
Vymezení pojmů

1. Tržiště (tržnice) je neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený prostor, kde je prodáváno zboží, nebo jsou poskytovány služby a ve kterém je umístěn více než jeden stánek.

2. Trh je soubor prodejních míst zřizovaný k příležitostnému soustředěnému prodeji zboží nebo poskytování služeb více prodejci ve stanovených termínech pravidelných nebo při příležitosti mimořádných akcí.

3. Tržní místo je místo mimo tržiště (tržnice), které je alespoň v prodejní době veřejně přístupné a na kterém se na jednom nebo více zpravidla najatých prodejních místech mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 prodává zboží nebo poskytují služby při použití prodejních zařízení.

4. Předzahrádka je místo mimo provozovnu, na kterém se uskutečňuje prodej a poskytují služby v rámci živnosti „hostinská činnost“, které je k výkonu této činnosti vybaveno, a funkčně i umístěním souvisí s provozovnou určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím. Předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna.

5. Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu, na kterém je umístěno prodejní zařízení, ze kterého se uskutečňuje prodej a poskytují služby stejného sortimentu jako v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1. Předsunuté prodejní místo musí mít stejného provozovatele jako s ním související provozovna a musí s touto svým umístěním i funkčně souviset.

6. Prodejní místo (dále téžstánek) je prostor, kde je prodáváno zboží, nebo jsou poskytovány služby, ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pult, stolek nebo obdobné zařízení, ložná plocha vozidla, ze kterého se provádí prodej, vozidlo uzpůsobené pro prodej zboží či poskytování služeb, a to včetně prostorů, na kterých prodejce umístí zařízení související s obsluhou stánku, a včetně skladovacích prostorů (dále též „související prostor“). Plocha prodejního místa včetně plochy souvisejícího prostoru se započítává do plochy „zařízení sloužících pro poskytování prodeje“ ve smyslu obecně závazné vyhlášky města Domažlice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství2.

7. Prodejce je fyzická osoba, která při prodeji zboží a poskytování služeb přichází bezprostředně do styku se zákazníkem.

8. Provozovatel je fyzická osoba nebo právnická osoba oprávněná k provozování tržiště (tržnice), trhu, nebo tržního místa, předzahrádky nebo předsunutého prodejního místa,

9. Prodej zboží znamená nabídku či prodej zboží fyzickými nebo právnickými osobami.

10. Poskytování služeb znamená nabídku, zprostředkování či poskytování služeb fyzickými nebo právnickými osobami.

11. Zboží jsou hmotné věci, práva (včetně majetkových) určené k prodeji a služby určené k poskytování.

12. Pochůzkový prodej je nabídka či prodej zboží a nabídka, zprostředkování či poskytování služeb na veřejných prostranstvích, u kterého nedochází k umístění prodejního místa, a kdy zboží má prodejce u sebe, v zavazadle nebo ve speciálním zařízení umístěném na svém těle. Není rozhodující, zda prodejce stojí na místě nebo se pohybuje.

13. Podomní prodej je nabídka či prodej zboží a nabídka, zprostředkování či poskytování služeb provozované mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona3, při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů.

14. Sezónní prodej je prodej ovoce, zeleniny, květin a jiných zahradních produktů, vánočních stromků, velikonoční prodej kraslic a pomlázek popř. jiných produktů typických pro prodej jen v určitém období kalendářního roku.

15. Prodej při kulturních, společenských, sportovních a chovatelských akcích, se rozumí takový prodej, který je realizován v místě, kde se akce koná, a jedná-li se zároveň o zboží, které se obvykle při těchto příležitostech nabízí.

Čl. 3
Vymezení míst pro prodej

1. Trhy lze na území města Domažlice pořádat jen v obdobích a v místech určených pro pořádání trhů, která jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto nařízení.

2. Tržní místa lze na území města Domažlice provozovat jen v obdobích a na místech určených v přílohách č. 2 a č. 3 tohoto nařízení, kdy příloha č. 2 vymezuje tržní místa pro sezónní prodej, příloha č. 3 vymezuje ostatní tržní místa.

3. Na trzích a tržních místech specifikovaných v přílohách č. 1 č.tohoto nařízení lze prodávat pouze takové zboží a poskytovat takové služby, které jsou uvedeny vždy ve sloupci č. 6 v příslušné příloze.

4. Prodej v předsunutých prodejních místech a v předzahrádkách je na celém území města povolen. Předzahrádky a předsunutá prodejní místa lze však na území města Domažlice provozovat výlučně na základě rozhodnutí vydaného k individuální žádosti provozovatele nebo na základě nájemní smlouvy. Při prodeji v předsunutých prodejních místech a v předzahrádkách je provozovatel povinen dodržovat ustanovení tohoto tržního řádu, ustanovení obecných právních předpisů a místní právní úpravy.

Čl. 4
Zakázané druhy prodeje

1. Pochůzkový prodej je na celém území města Domažlice zakázán, vyjma prodeje předmětů v souvislosti s veřejnou sbírkou, když podmínky prodeje těchto předmětů upravuje zvláštní předpis4.

2. Podomní prodej je na celém území města Domažlice zakázán.

3. Dále je zakázán prodej zboží, které svým charakterem propaguje násilí, jakož i zboží pornografického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží nebo publikací s tímto obsahem.

4. Dále je zakázán prodej potravin vyžadujících chlazení, a to v případě, že prodejní místo není napojeno na zdroj elektrické energie a zdroj pitné vody (zásobník kontrolované vody).

Čl. 5
Doba prodeje

1. Trhy, tržní místa a jednotlivá prodejní místa (stánky) mohou být provozovány v obdobích uvedených v jednotlivých přílohách tohoto nařízení, přičemž doba prodeje je uvedena vždy ve sloupci č. 4 příslušné přílohy.

2. Předzahrádky mohou být provozovány celoročně, přičemž doba prodeje je povolena stejná jako v provozovně, s níž předzahrádka umístěním i funkčně souvisí.

3. Předsunutá prodejní místa mohou být provozována celoročně, přičemž doba prodeje je povolena stejná jako v provozovně, s níž předsunuté prodejní místo umístěním i funkčně souvisí.

4. Ke konci doby prodeje uvedené v odstavci 1 musí být předsunutá prodejní místa a jednotlivá prodejní místa (stánky) z trhu či tržního místa odstraněny.

Čl. 6
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti při prodeji,
povinnosti provozovatele trhu a tržního místa

1. Prodejce je povinen prodávat své zboží pouze z prodejního místa. Je zakázáno používat jako prodejního místa odpadkové koše, lavičky, vozidla neuzpůsobená pro prodej, parkové úpravy, sochy, pomníky, kašny apod.

2. Prodejce je povinen při prodeji udržovat čistotu a pořádek, po skončení je povinen uvést prostor, na kterém se prodejní místo nacházelo, včetně souvisejícího prostoru do původního stavu. V této souvislosti se zakazuje poškozovat vzrostlou zeleň (stromy, keře), vstupovat na travnaté plochy a poškozovat je.

3. Při prodeji zboží a poskytování služeb jsou prodejci povinni:

 1. dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,

 2. zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních míst i souvisejících prostorů,

 3. průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží vzniklé na místě prodeje na místo provozovatelem určené,

 4. k prodeji používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,

 5. ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody nabízet k prodeji čisté,

 6. nákladní, dodávková a osobní vozidla a přívěsy za vozidla parkovat mimo trh a tržní místa, pokud netvoří související prostor dle tohoto nařízení,

 7. prostory pro prodej vybavit tak, aby byl zajištěn jejich řádný a bezpečný provoz a bylo dbáno na požární ochranu v souladu se zvláštními předpisy5,

 8. prodejní místo označit viditelně názvem prodejce s uvedením jeho sídla a identifikačního čísla,

4. Provozovatel trhu a tržního místa je povinen:

 1. dohlížet na dodržování povinností prodejců stanovených v odstavci 3 písm. b), c), f) a h) tohoto článku,
 2. vést evidenci prodejců v rozsahu upraveném zvláštním předpisem6,
 3. zajistit provádění úklidu prodejních zařízení a všech prostor,
 4. určit prostor pro shromažďování a třídění odpadů, jejich odvoz, případné využití nebo zneškodnění těchto odpadů7,
 5. časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostoru trhu či tržního místa,
 6. zajistit pro prodejce možnost používání hygienického zařízení, při prodeji potravin v rozsahu upraveném zvláštními předpisy (Pokud nejsou ve vzdálenosti do 300 m od trhu či tržního místa umístěny veřejné toalety, musí provozovatel zajistit vybavení trhu či tržního místa sociálním zařízením - toalety a umyvadlo s tekoucí vodou.),
 7. vymezit v rámci trhu či tržního místa prostor pro eventuální prodej živých zvířat, který splňuje veterinární podmínky pro jejich prodej8.
Čl. 7
Zpoplatnění

1. O obsazení tržních míst, míst na trhu v případě, že provozovatelem trhu nebo tržního místa je město Domažlice, rozhoduje Městský úřad Domažlice, odbor správy majetku.

2. Zpoplatnění užívání jednotlivých prodejních míst umístěných na veřejném prostranství je řešeno obecně závaznou vyhláškou města Domažlice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění pozdějších předpisů9.

3. Poplatek je možno platit předem pro více prodejních dnů. V případě, že prodejce či provozovatel má poplatek předplacen na více prodejních dnů a nemůže se příslušný den zúčastnit, bude tento poplatek převeden do následujícího období (na pozdější prodejní den), avšak jen tehdy, jestliže se prodejce či provozovatel omluví nejpozději do 7.30 hod. příslušného prodejního dne (na Městském úřadu Domažlice, odboru správy majetku).

Čl. 8
Kontrola a sankce

1. Kontrolu dodržování tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci města Domažlice a strážníci Městské policie Domažlice. Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto tržním řádem je prováděna podle zvláštních předpisů10.

2. Provozovatelé a prodejci jsou povinni podrobit se kontrole dle tohoto tržního řádu.

3. Porušení povinností stanovených tímto tržním řádem se postihuje podle zvláštních právních předpisů11.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1. Tímto nařízením se ruší nařízení města Domažlice číslo 2/2003 ze dne 25. 2. 2003

2. Tento tržní řád nabývá účinnosti 1. dubna 2015.

 

 


Ing. Miroslav Mach
starosta města Domažlice
v. r.
 


JUDr. Zdeněk Novák
1. místostarosta města Domažlice
v. r.

 

 

1  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

2 obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

3  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

4  zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

5  zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (§ 14a)

7  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 7/2004, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)

9 obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

10 např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a jiné

11  např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a jiné

 


 

Příloha č. 1 k nařízení č. 1/2015 (tržní řád)

 

SEZNAM MÍST PRO POŘÁDÁNÍ TRHŮ

1

2

3

4

5

6

Katastrální území

Adresa místa, příp. označení pozemku

Kapacita

Prodejní doba

Doba provozu

Druh prodávaného zboží nebo poskytované služby

Domažlice

náměstí Míru, „spodní část“ - od čp. 1 k čp. 41 a od čp. 139 k čp. 132, po obou stranách náměstí

do 50 míst, rozměr místa do 6 x 3 (m)

 

 

7:00 – 18:00

celoročně pouze středy, podle rozhodnutí města Domažlice

bez omezení

Domažlice

náměstí Míru, prostranství u kašny, pozemek p. č. 4779/18

do 10 míst, rozměr místa do 6 x 3 (m)

7.00 - 22.00

měsíc prosinec kalendářního roku, podle rozhodnutí města Domažlice (vánoční jarmark)

vánoční zboží, občerstvení, (stravovací služby), …

Domažlice

náměstí Míru, od čp. 43 ke křižovatce s ul. Npor. O. Bartoška a čp. 138 ke křižovatce s ul. Npor. O. Bartoška, po obou stranách náměstí

do 140 míst, rozměr místa do 6 x 3 (m)

pátek od 18:00 - do neděle 19.00

Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť – od pátku do neděle

výrobky uměleckých řemesel a rukodělné práce, občerstvení (stravovací služby), …

Domažlice

Chodská ulice, od křižovatky s náměstím Míru ke kruhovému objezdu v Hruškově ul., po obou stranách ulice

do 20 míst, rozměr místa do 6 x 3 (m)

pátek od 18:00 - do

neděle 19.00

Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť – od pátku do neděle

výrobky uměleckých řemesel a rukodělné práce, občerstvení (stravovací služby), …

Domažlice

Msgre. B. Staška, od křižovatky s ul. Npor. O. Bartoška ke kruhovému objezdu v Kozinově ul., po obou stranách ulice

do 120 míst, rozměr místa do 6 x 3 (m)

pátek od 18:00 - do

neděle 19.00

Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť – od pátku do neděle

výrobky uměleckých řemesel a rukodělné práce, občerstvení (stravovací služby), …

Domažlice

Hruškova ulice, od kruhového objezdu (čp. 592) ke křižovatce s ul. Elišky Krásnohorské, po pravé straně ulice, dále od čp. 97 k čp. 63 a prostor parkoviště před domem čp. 506 na pozemcích p. č. 2660/25, 2660/ 13, 2660/1, 2660/28

do 180 míst, rozměr místa do 6 x 3 (m)

pátek od 18:00 - do

neděle 19.00

Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť – od pátku do neděle

bez omezení

Domažlice

Waldhegerova ulice, od křižovatky s ul. Hruškova (čp. 289) ke křižovatce s ulicí Špillarova, po pravé straně ulice

do 60 míst, rozměr místa do 6 x 3 (m)

pátek od 18:00 - do

neděle 19.00

Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť – od pátku do neděle

bez omezení

Domažlice

Benešova ul., od křižovatky s ul. Fügnerova ke křižovatce s ul. U Nemocnice, po pravé straně ulice, prostor před čp. 323

 

 

do 30 míst, rozměr místa do 8 x 4 (m)

 

pátek od 18:00 - do

neděle 19.00

Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť – od pátku do neděle

bez omezení

 

 

Příloha č. 2 k nařízení č. 1/2015 (tržní řád)

 

SEZNAM TRŽNÍCH MÍST PRO SEZÓNNÍ PRODEJ

1

2

3

4

5

6

Katastrální území

Adresa místa, příp. označení pozemku

Kapacita

Prodejní doba

Doba provozu

Druh prodávaného zboží nebo poskytované služby

Domažlice

náměstí Míru

do 10 míst, rozměr místa do 6 x 3 (m)

7:00 – 18:00

celoročně

živé ryby

vánoční zboží

velikonoční zboží

ovoce, zelenina,

sazenice, květiny, ...

Domažlice

Msgre B. Staška, prostranství před areálem Augustiniánského kláštera na části pozemku p. č. 4779/13 (Aleje)

do 10 míst, rozměr místa do 6 x 3 (m)

7:00 - 18:00

celoročně

živé ryby

vánoční zboží

velikonoční zboží

ovoce, zelenina,

sazenice, květiny, ...

 

 

 

Příloha č. 3 k nařízení č. 1/2015 (tržní řád)

 

SEZNAMOSTATNÍCH TRŽNÍCH MÍST

1

2

3

4

5

6

Katastrální území

Adresa místa, příp. označení pozemku

Kapacita

Prodejní doba

Doba provozu

Druh prodávaného zboží nebo poskytované služby

Domažlice

náměstí Míru, prostranství u kašny, pozemek p. č. 4779/18

do 5 míst, rozměr místa do 6 x 3 (m)

 

7.00 -18.00

celoročně

bez omezení

Domažlice

 

prostor před sportovní halou čp. 647 ve Fügnerově ul., část pozemku p. č. 5547

do 10 míst, rozměr místa do 6 x 3 (m)

7:00 - 20:00

celoročně

bez omezení

Domažlice

 

prostor parkoviště před obchodním domem Kaufland čp. 700 v ul. Pivovarská, část pozemku p. č. 5393

do 5 míst, rozměr místa do 6 x 3 (m)

7:00 - 22:00

celoročně

bez omezení

Domažlice

 

prostor parkoviště před obchodním domem Penny Market čp. 618 ve Švabinského ul., část pozemků p. č. 2299/4, 2299/7, 2299/9, 2299/10, 2299/12,

do 5 míst, rozměr místa do 6 x 3 (m)

7:00 - 22:00

celoročně

bez omezení

Domažlice

 

prostor parkoviště před obchodním domem Penny Market čp. 241 na Husově třídě, část pozemku p. č. 5602/1

do 5 míst, rozměr místa do 6 x 3 (m)

7:00 - 22:00

celoročně

bez omezení

 

 

Datum vložení: 30. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2023 8:03

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)