Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zásady k prodeji bytů v majetku města Domažlice – 2. vlna prodeje - ZRUŠENÉ

-

Privatizace bytového fondu města dle těchto zásad, t. j. v 2. vlně prodeje byla ukončena usnesením zastupitelstva města č. 895 ze dne 27. 4. 2016. Jednotky umístěné v domech určených k privatizaci bytového fondu, k jejichž prodeji stávajícím nájemcům nedošlo, budou jako volné jednotky prodány v souladu se Zásadami k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice, a to v okamžiku, kdy se tyto jednotky uvolní.

 

Zastupitelstvo města Domažlice schválilo svým usnesením č. 1026, dne25.06.2008 podle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, tyto zásady k prodeji bytů v majetku města Domažlice (dále jen „zásady“).
 

Čl. 1 
Základní ustanovení


1.Účelem zásad je stanovit podmínky pro prodej bytů v majetku města Domažlice.

2.Tyto zásady upravují způsob převodu (prodeje) bytů včetně podílu na pozemku, na kterém se nachází budova, v níž jsou byty umístěny, a podílů na společných částech domu fyzickým a právnickým osobám.
 

Čl. 2 
Vymezení pojmů
 

1.Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a slouží jako samostatné bytové jednotky.

2.Nájemcem bytu se podle této vyhlášky rozumí fyzická či právnická osoba, která má uzavřenou nájemní smlouvu, jejímž předmětem nájmu je byt podle těchto zásad.

3.Volným bytem se rozumí byt v majetku Města Domažlice, který není obsazen nájemcem, tedy není předmětem nájmu.

4.Jednotkou se rozumí byt dle těchto zásad.
 

Čl. 3 
Předmět prodeje


1.Předmětem prodeje jsou jednotky v domech, které jako „určené k prodeji“ schválí zastupitelstvo města.

2.Předmětem prodeje spolu s jednotkou jsou i společné části domu, jež se nabývají do podílového spoluvlastnictví vlastníci jednotek v domě a velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotky ku součtu podlahových ploch všech jednotek v předmětném domě.

3.Předmětem prodeje spolu s jednotkou je i spoluvlastnický podíl na pozemku, na kterém se nachází budova, v níž jsou jednotky umístěny, odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu (§ 21 zákona 72/1994 Sb., v platném znění).

4.Předmětem prodeje nejsou byty, o nichž město Domažlice rozhodne, že si je ve vlastnictví ponechá.
 

Čl. 4 
Oprávněné osoby


1.Nabývat jednotku podle těchto zásad je oprávněn v souladu s ust. § 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění přednostně nájemce bytové jednotky.

2.V případě, že nájemce jednotky v zákonem stanovené lhůtě 6 měsíců od doručení nabídky k převodu jednotky tuto nabídku nepřijmou, je oprávněna jednotku nabývat jakákoli jiná osoba.
 

Čl. 5
Realizace prodeje


1.Realizaci prodeje jednotek dle těchto zásad zabezpečuje pověřená organizace.

2.O prodeji jednotek v domech určených zastupitelstvem města k prodeji bude pověřená organizace písemně informovat všechny nájemce jednotek.

3.Pověřená organizace zašle písemnou nabídku na převod příslušné jednotky jejímu nájemci, přičemž takto učiní u všech jednotek v domech určených zastupitelstvem města k prodeji.

4.V nabídce musí být uvedeny všechny podmínky převodu, zejména předmět prodeje, výše, případně způsob určení a podmínky úhrady kupní ceny, jakož i upozornění pro nájemce, že pokud nabídku nepřijme v zákonné lhůtě 6 měsíců od jejího doručení, může být jednotka prodána jiné osobě.

5.Nepřijme-li nájemce nabídku na převod jednotky v zákonné lhůtě 6 měsíců od jejího doručení, bude jednotka nabídnuta k převodu třetím osobám, a to ve výběrovém řízení uskutečněném dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku Města Domažlice“ s odchylkami uvedenými v Čl. 7 těchto zásad.

6.Bude-li jednotka nabízena k převodu třetím osobám v době 1 roku po uplynutí šestiměsíční lhůty dle předchozího odstavce, má nájemce jednotky právo na její přednostní nabytí za podmínek daných ust. § 606 z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Nabídka adresovaná nájemci na přednostní nabytí dle předchozí věty musí být písemná a musí obsahovat všechny podmínky převodu, jakož i upozornění pro nájemce, že příslušnou smlouvu o převodu jednotky musí uzavřít do 3 měsíců od doručení výše uvedené nabídky, jinak právo na přednostní nabytí zaniká. Nabídka na přednostní nabytí dle první věty tohoto Čl. bude obsahovat kupní ceny jednotky nabídnuté třetí osobou.

7.„Smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce, spoluvlastnického podílu na pozemku a spoluvlastnického podílu na společných částech domu“ (dále jen smlouva o převodu) bude s kupujícím uzavřena po jejím schválení zastupitelstvem města za dále uvedených podmínek, přičemž předpokladem takového schválení zastupitelstvem je předchozí zveřejnění záměru převést jednotku na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů poté, co o záměru jednotku převést rozhodne rada města.

8.Smlouva o převodu nebude ze strany města Domažlice podepsána do doby, než kupující uhradí veškeré své závazky vůči městu Domažlice vyplývající z jeho nájemního vztahu k městu Domažlice (zejména jde o úhradu nájemného a poplatků za služby spojených s užíváním bytu nebo záloh na ně) zjistitelné pověřenou organizací ke dni podpisu smlouvy o převodu ze strany kupujícího.

9.Ve smlouvě o převodu bude uvedeno ujednání o tom, že město Domažlice bude oprávněno od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení se splněním svých závazků vůči městu Domažlice z této smlouvy plynoucích.

10.Vlastnické právo k jednotce nabude kupující vkladem do katastru nemovitostí, do té doby jsou účastníci svými smluvními projevy (Smlouvou o převodu) vázáni.

11.Kontrolu prodeje v souladu s těmito zásadami provádí průběžně finanční odbor MěÚ. Výsledek kontroly bude předložen zastupitelstvu města.
 

Čl. 6
Stanovení ceny a úhrada kupní ceny


1.Kupní cena jednotky se stanoví v rozhodnutí zastupitelstva města, kterým budou určeny domy s jednotkami k prodeji dle čl. 3 odst. 1 těchto zásad.

2.Způsob úhrady kupní ceny je tento:

3.zaplacení celé kupní ceny před uzavřením smlouvy o převodu. V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím úvěru poskytnutého finančním ústavem bude Město Domažlice pro zajištění úvěru souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětnému bytu ve prospěch úvěrujícího ústavu.
 

Čl. 7 
Realizace prodeje jednotky, u níž nepřijal nabídku k převodu její
nájemce – dle Čl. 5 odst. 5 těchto zásad


1.V případě jednotky, u které nájemce neakceptoval nabídku na její převod vyhotovenou dle čl. 5 odst. 4 těchto zásad, jakož i v případě jednotky, u které nájemce odvolá přijetí výše zmíněné nabídky na její převod, bude postupován dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku Města Domažlice“ (dále jen „Zásady k prodeji volných bytů“) s dále uvedenými odchylkami, a tato jednotka bude nabídnuta k prodeji ve výběrovém řízení podle zásad k prodeji volných bytů.

2.Neprodleně po výběru zájemce – potencionálního kupujícího radou města dle zásad k prodeji volných bytů („obálková metoda“) bude nájemci jednotky zaslána v souladu s ust. Čl. 5 odst. 6. těchto zásad a v souladu s ust. § 22 odst. 2 z. č. 72/1994 Sb. nabídka na přednostní nabytí jednotky obsahující všechny podmínky převodu, jakož i upozornění pro nájemce, že příslušnou smlouvu o převodu jednotky musí uzavřít do 3 měsíců od doručení výše uvedené nabídky, jinak jeho právo na přednostní nabytí zaniká.

3.Pokud nájemce neuplatní své právo na přednostní nabytí jednotky dle předchozího odstavce, vypracuje odbor správy majetku MěÚ na základě pověření radou města smlouvu o převodu jednotky s potencionálním kupujícím vybraným radou města dle předchozího odstavce, která bude následně předložena ke schválení zastupitelstvu města.

4.Smlouva o převodu jednotky bude uzavřena v podobě schválené zastupitelstvem s osobou taktéž schválenou zastupitelstvem.
 

Čl. 8
Závěrečná ustanovení


1.Vztahy v zásadách výslovně neřešené se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

2.Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 08.08.2008

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.


 

Způsob stanovení kupní ceny bytů – v majetku města Domažlice
– 2. vlna prodeje

 

Kupní cena jednotky se stanoví podle následujícího vzorce

(0, 4 * Cd * Ppj) / Ppv + (Cp + Pci + Czp + Cs + Ki)

kde
Cd je cena domu v Kč ke

dni schválení těchto zásad stanovená na základě znaleckého posudku vyhotoveného oceňováním stavby nákladovým způsobem z podnětu města Domažlice,

Ppv je součet výměr podlahových ploch všech bytových jednotek v domě v m2

Cp je cena v Kč za spoluvlastnický podíl na pozemku, na kterém se nachází budova, v níž je prodávaná jednotka umístěna, přičemž tato cena bude představovat část ceny pozemku stanovené znaleckým posudkem vyhotoveným z podnětu města Domažlice, která bude odpovídat spoluvlastnickému podílu kupujícího na společných částech domu

Pci je podíl kupujícího v Kč na ceně investic a oprav provedených městem Domažlice v domě v letech 2006 a následujících, kdy částka vynaložených nákladů přesáhla 5 000,- Kč v jednotlivém případě, přičemž tento podíl bude představovat část z celkové ceny vynaložené městem na tyto investice a opravy, která bude odpovídat spoluvlastnického podílu kupujícího na společných částech domu

Czp je zůstatková cena vybavení bytu nebo zařizovacích předmětu (např. kuchyňská linka, sporák, vestavěné skříně, boiler, vana, apod.) stanovená na základě vyhlášky 176/1993 Sb., a stanovené životnosti zařizovacích předmětů ke dni učinění nabídky dle Čl. 5 odst. 3 Zásad k prodeji bytů v majetku města Domažlice – 2. vlna prodeje

Cs – cena za služby poskytnuté v souvislosti s prodejem bytu (prohlášení vlastníka, schéma a vymezení jednotlivých bytů, příslušenství a společných prostor, zpracování kupní smlouvy náklady na pořízení znaleckého posudku)

Ki – částku odpovídající nákladům vynaloženým městem na opravy a úpravy bytu provedené v letech 2006 a následujících, kdy částka vynaložených nákladů přesáhla 5 000,- Kč v jednotlivém případě
 
Ing. Miroslav Mach
starosta města Domažlice
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města Domažlice
v. r.

Seznam domů pro II. vlnu prodeje – 1. etapa
Předměstí Ulice Č.p. St. parcela č.
Hořejší Kozinova 143 1386/1
Hořejší Kozinova 144 1386/2
Hořejší Kozinova 154 1627
Hořejší Kozinova 155 1626
Hořejší Kozinova 156 1625
Hořejší Kozinova 157 1624
Bezděkovské Masarykova 404 1390/1
Bezděkovské Masarykova 410 1390/2
Bezděkovské Masarykova 411 1390/3
Bezděkovské Pelnářova 392 1328
Bezděkovské Smetanova 427 1508
Seznam domů pro II. vlnu prodeje - 2. etapa schválený usnesením zastupitelstva města č. 1563 dne 21. 10. 2009:
Hořejší 28. října 140 1575
Hořejší
28. října 141 1576
Hořejší 28. října 142 1577
Hořejší
Kosmonautů 159 - 160 1637-1638
Hořejší Kosmonautů
161 - 162 1639 - 1340
Hořejší Kosmonautů 163
- 164 1641 - 1642
Hořejší Ko
zinova 116 453/3
Hořejší Kozinova 97 872

Hořejší Palackého 132 1357
Bezděkovské Pe
lnářova 393 1327
Bezděkovské Pelnářova 394
1326/1
Bezděkovské Pelnářova 406 1471

Seznam domů pro II. vlnu prodeje - 3. etapa schválený usnesením zastupitelstva města č. 1843 dne 21. 4. 2010:

Palackého 216, Domažlice - Hořejší Předměstí - bytová jednotka č. 216/3
Vojtěchova 219, Domažlice - Hořejší Předměstí - bytová jednotka č. 219/4
Dvořákova 440, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytové jednotky č. 440/8 a č. 440/9
Dvořákova 442, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 442/4
Hruškova 445, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 445/7
Dvořákova 464, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 464/9
Kunešova 500, Domažlice - Týnské Předměstí - bytová jednotka 500/8
Kunešova 506, Domažlice - Týnské Předměstí - bytová jednotka 506/3
Kunešova 507, Domažlice - Týnské Předměstí -bytová jednotka 507/2
Mánesova 530, Domažlice - Týnské Předměstí - bytová jednotka 530/4

Seznam domů pro II. vlnu prodeje - 4. etapa schválený usnesením zastupitelstva města č. 812 a) dne 14. 11. 2012

Třebnice č. p. 65, stavební parcela č. st. 69/3, k.ú. Třebnice
Datum vložení: 16. 2. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2020 14:04
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)