Menu
Město Domažlice
Domažlice

Pravidla pro povolování výkopových prací

-

Na základě Ohlášení - oznamovací povinnosti užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Domažlice vydává odbor správy majetku souhlas s užíváním veřejného prostranství za účelem provádění výkopových prací.
Zimní období je stanoveno v době od 1.11. do 31.3. toho kterého roku. Výše uvedený souhlas se vydává mimo zimní období, tj. v době od 1.4. do 31.10. toho kterého roku
- V zimním období, jedná-li se o krátkodobý výkop do 5 m2, povoluje s ohledem na klimatické podmínky vedoucí odboru správy majetku.
- Jedná-li se o dlouhodobý výkop většího rozsahu než 5 m2, předkládá odbor správy majetku informace k výkopu k posouzení radě města, která o povolení výkopových prací rozhodne.
V souhlasu s užíváním veřejného prostranství za účelem výkopových prací jsou stanoveny následující podmínky pro výkopové práce, které jsou případně upraveny dle konkrétního výkopu a jeho charakteru.

1. Uživatel veřejného prostranství (dále jen uživatel) bude v tomto prostoru udržovat čistotu a pořádek.
2. Před prováděním výkopových prací je uživatel povinen ověřit umístění stávajících inženýrských sítí, které by mohly být výkopy dotčené. Pokud dojde k poškození inženýrských sítí, je uživatel povinen poškození neprodleně nahlásit správcům těchto sítí. Uživatel je povinen předem informovat vlastníky dotčených nemovitostí o započetí prací. Uživatel je povinen provést provizorní úpravy bezprostředně po ukončení výkopových prací. Provizorní úprava musí zajistit bezpečný provoz, uživatel zodpovídá za veškeré vzniklé škody způsobené výkopem.
3. Místo provádění prací bude řádně označeno v souladu s příslušnými předpisy. 4. Při provádění výkopů platí zásady dle ČSN 733050 Zemní práce, dále platí normy a předpisy týkající se uložení podzemních vedení sítí, označování úložných zařízení, předpisy související právní a bezpečnostní předpisy a příslušné zákony a vyhlášky z oblasti ochrany životního prostředí.
5. Při dotyku, resp. odkrytí trasy optických trubek, kabelové trasy světelného signalizačního zařízení, chrániček pro optické kabely městského kamerového informačního systému, varovného informačního systému obyvatel a metropolitní sítě (dále vedení) bude před zásypem výkopu přizván pracovník Města Domažlice, Odboru správy majetku MěÚ nebo DTS Domažlice, p. o. Zásyp a hutnění bude provedeno s ohledem na to, aby nedošlo k deformaci těchto vedení. Po skončení prací bude provedena zkouška průchodnosti těchto vedení mezi kabelovými skříněmi a předložen protokol o kalibraci a těsnosti.
6. Při provádění zásypů a hutnění je nutno dbát na ochranu vedení uložených ve výkopu a bezpečnost práce. Zásypový materiál se ukládá po vrstvách, tloušťka vrstvy se určuje podle vlastností zásypového materiálu a podle druhu zhutňovací techniky. Hutnění musí dosáhnout parametrů uvedených v ČSN 721006.
7. Obnova krytu komunikací se provádí v takové technologii, v jaké byla konstrukce komunikace provedena původně, pokud není správcem komunikací požadováno jinak. Konečná úprava tedy musí zajistit dodržení původních vlastností komunikace (únosnost, rovnost, příčný sklon apod.) a budou provedeny odbornou firmou. Pokud dojde k poškození více jak 45 % povrchu, provede zhotovitel obnovu v celé šíři dané komunikace nebo zelené plochy. Jedná-li se o povrchy, které jsou před započetím výkopu neporušené, provede zhotovitel obnovu v celé šíři.
8. Uživatel je povinen zajistit, aby z místa, které bude v důsledku provádění prací nepřístupné pro vozidlo svážející domovní odpad, mohl být odpad vyvážen. Toto zajistí tak, že nádoby s odpadem přesune na místo přístupné pro vozidlo svážející odpad, a po vyprázdnění je přesune na původní stanoviště. Místo a dobu jejich přesunu určí DTS Domažlice, p. o.
9. Uživatel je povinen dodržet všechny podmínky stanovené příslušným stavebním správním orgánem jehož součástí jsou i podmínky dané odborem správy majetku. Uživatel odpovídá za veškeré vzniklé škody na užívaném veřejném prostranství a jejich odstranění provede na vlastní náklady.
10. Po ukončení užívání bude veřejné prostranství protokolárně předáno DTS Domažlice, p. o. a to nejpozději do doby stanovené OSM.
11. Po dobu 5-ti let od protokolárního převzetí pozemku běží záruční doba. Uživatel je povinen po tuto dobu kontrolovat a odstraňovat veškeré závady po překopu.
12. Pro případ nedodržení podmínek uvedených pod body 1-11 tohoto souhlasu uživatelem se může ustanovit sankce ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení podmínek tohoto souhlasu. Pro případ překročení doby záboru uvedené v tomto souhlasu se stanovuje sankce ve výši 500,- Kč za každý započatý den překročení doby.
Odbor správy majetku si vyhrazuje právo tento souhlas omezit nebo zrušit, dojde-li k neplnění uvedených podmínek, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Se všemi výše uvedenými podmínkami tohoto souhlasu včetně sankcí souhlasím. Souhlas je podepsán oboustranně.
Tato pravidla byla schválena radou města na jejím 84. jednání dne 29.10.2013 usnesením č. 4738.

Datum vložení: 23. 1. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2020 14:04

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)