Menu
Město Domažlice
Domažlice

Pravidla pro povolování přenostných reklamních zařízení na území městské památkové rezervace

-

Město Domažlice přistoupilo od 1. září 2010 na nový systém povolování přenosných reklamních poutačů – „áček“ na území městské památkové rezervace, zejména pak v podloubí měšťanských domů na náměstí. Souhlas města se zvláštním užíváním bude vydán na základě žádosti na dobu maximálně jednoho kalendářního roku při splnění následujících podmínek:

 

  1. V podloubí na náměstí Míru a v podloubí v Kostelní ulici bude povoleno pouze 1 přenosné reklamní zařízení na provozovnu. Přenosným reklamním zařízení se rozumí nosič informací o provozovně, osobě ji provozující, činnosti v provozovně vykonávané, výrobcích či službách v provozovně nabízených, který není pevně spojen s provozovnou či pozemkem, na němž se nachází.
  2. Uživatel veřejného prostranství umístí zařízení v podloubí pouze u zdi domu. Není přípustné, aby přenosná reklamní zařízení byla umisťována v arkádách (obloucích loubí) měšťanských domů ani na místních komunikací - chodnících přiléhajících k loubí domů.
  3. Přenosné reklamní zařízení bude umístěno na pevném stojanu, přičemž musí zůstat zachovaný volný prostor pro průchod chodců v šíři minimálně 1,50 m.
  4. Zábor veřejného prostranství bude probíhat v době mezi 8.00 – 18.00 hod.
  5. Na přenosném reklamním zařízení nesmí být umisťovány žádné předměty, zejména pak ne nabízené zboží.
  6. Se záborem veřejného prostranství vždy musí předem souhlasit vlastník nemovitosti - pozemku, na kterém bude zařízení umístěno (vlastníka měšťanského domu).
  7. Každý je povinen respektovat příslušná ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dle které musí být umožněn samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu, proto v nelze přenosné reklamní zařízení umístit v podloubí domů, pokud je místní komunikace - chodník přiléhající k tomuto domu užíván k jinému účelu, např. k umístění předzahrádky, a to z důvodu zachování přirozené vodicí linie (jež je tvořena stěnou domu).

Souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství nenahrazuje rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace, které vydává příslušný silniční správní orgán - odbor dopravy Městského úřadu, pracoviště U Nemocnice 579, Domažlice. Toto rozhodnutí je nutné v případě umístění přenosného reklamního zařízení na místních komunikacích - tedy i chodnících mimo loubí.

Formulář žádosti Ohlášení - oznamovací povinnost o zvláštním užívání veřejného prostranství je ke stažení na internetových stránkách města www.domazlice.eu v podsekci Městský úřad - Formuláře - Odbor správy majetku. Žádost je vhodné doplnit o zákres umístění přenosného reklamního zařízení a šířkou loubí a o souhlas vlastníka nemovitosti - pozemku, na kterém bude zařízení umístěno (vlastníka měšťanského domu). Tento formulář není povinný.

V případě splnění shora uvedených podmínek ad 1–7 se písemný souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství nevydává. Povinnost podal ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství, resp. vyloučení povinnosti podat ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství se řídí příslušnými ustanoveními vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění.

Tato pravidla byla doplněna v souladu s usnesením rady města č. 1383 ze dne 03.12.2019.

Datum vložení: 2. 12. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2020 14:04
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)