Menu
Město Domažlice
Domažlice

Pravidla pro povolování předzahrádek

Pravidla pro povolování předzahrádek

Pravidla pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství

Pravidla pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízejících služby v oblasti pohostinství (dále jen pravidla) platná od  01.07.2021.

1. Provozovatel předzahrádky (dále jen provozovatel) požádá vlastníka pozemku (veřejného prostranství) o souhlas s umístěním předzahrádky a Město Domažlice o souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství za účelem umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb (předzahrádky) a v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Domažlice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství splní ohlašovací povinnost. Přílohou výše uvedené žádosti bude plánek se zákresem půdorysných rozměrů požadované předzahrádky (dále jen plánek).

2. Město Domažlice zastoupené Odborem správy majetku MěÚ vydá souhlas vlastníka pozemku se zvláštním užívání veřejného prostranství v souladu s níže uvedenými podmínkami:

2.1. Předzahrádka bude umístěna pouze před objektem, v němž má provozovatel umístěnu svoji provozovnu nebo před objektem, v němž se nachází zázemí předzahrádky.

2.2. Půdorysné rozměry předzahrádky budou voleny tak, že nepřekročí šířku objektu, před kterým bude umístěna a umožní volný průchod chodců v podloubí (pouze pro případy objektů v MPR s podloubím – ostatní je nutné řešit individuálně). Mezi sousedícími předzahrádkami bude zachován průchod v šíři jednoho oblouku podloubí. Mezi předzahrádkou a obrubníkem bude 50 cm mezera, a to v celé výši oplocení (hranice) předzahrádky. U domů s podloubím může být předzahrádka umístěna i mezi sloupy podloubí.

2.3. Oplocení předzahrádky bude řešeno z materiálů, které jsou tradiční pro historické prostředí, t.j. ze dřeva z prken či latěk, nebo z kovu, dále je přípustná kombinace kovu a dřeva. Přípustná není plná výplň oplocení. Vhodná barva pro dřevěné oplocení je v přírodním až středním tónu dřeva, pro kovové šedá, černá, kov je možné ponechat i bez nátěru. Výška oplocení maximálně 120 cm. Oplocení bude po celou dobu provozu v souladu s plánkem. Rozšíření je možné jednorázově při konání pravidelných Chodských slavností, a to po předchozím souhlasu Města Domažlice.

2.4. V odůvodněných případech při nutném vyrovnání terénu bude součástí Předzahrádky podesta, a to pouze v případě jejího schválení příslušným orgánem státní památkové péče. Podesta bude provedena v maximální výšce 25 cm. Boční strany podesty budou zakryty a řešeny z přírodních materiálů v souladu s bodem 2.3. těchto pravidel.

2.5. Zařízení předzahrádky – stolky, židle, budou převážně z přírodních materiálů (dřevo, kov), které se barevně přizpůsobí oplocení předzahrádky a architektonickému pojetí objektu, před kterým se osazuje.

2.6. Zastínění předzahrádek bude řešeno pouze textilií ve světlých barvách (bílá, béžová, šedá), nebo v souladu s barevnou úpravou fasády objektu. Reklama na zastínění může zabírat maximálně 30% plochy a bude řešena v nereflexních či nepříliš výrazných barvách. Přípustná řešení jsou slunečníky a markýzy, ovšem pouze v případě jejich schválení příslušným orgánem státní památkové péče. Boční a čelní stěny budou ponechány volné. Je možný pouze 50 cm převis textilie markýzy nebo slunečníku. Mezera mezi zastíněním včetně převisu a chodníkem nebo podestou musí být min. 180 cm.

2.7. Na oplocení nebudou umístěny reklamní nápisy.

2.8. Provozovatelé předzahrádek jsou povinni zajistit WC.

2.9. Není dovoleno na předzahrádce provozovat hudební produkce, a to ani živou ani reprodukovanou hudbu, a to ani z pevné provozovny směrem k předzahrádce.

2.10. Provozovatel je povinen respektovat příslušná ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Při užívání místní komunikace - chodníku za účelem umístění předzahrádky musí být umožněn samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu, proto z důvodu zachování přirozené vodicí linie (jež je tvořena stěnou domu), není tedy přípustné umisťovat v podloubí mezi předzahrádkou a domem žádná jiná zařízení, zejména pak reklamní zařízení, stolky, slunečníky, květinovou výzdobu.

2.11. Po uplynutí povolené doby zvláštního užívání veřejného prostranství bude prostranství uvedeno do původního stavu tak, že veškeré zařízení předzahrádky a jejích součástí (t.j. podesta, oplocení, zastínění apod.) bude odstraněno a bude proveden úklid veřejného prostranství. Provozovatel odpovídá za veškeré vzniklé škody na užívaném veřejném prostranství a jejich odstranění provede na vlastní náklady.

2.12. Město Domažlice, zastoupené Odborem správy majetku MěÚ si vyhrazuje právo souhlas s užíváním veřejného prostranství omezit nebo zrušit, dojde-li k neplnění daných podmínek nebo, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

2. 13. Souhlas vlastníka pozemku - veřejného prostranství nenahrazuje rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace, které vydává příslušný silniční správní orgán - odbor dopravy MěÚ – pracoviště U Nemocnice 579, Domažlice, ani jiného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy, zejména pak orgánu státní památkové péče a stavebního úřadu s ohledem na způsob umístění a zbudování všech součástí předzahrádky.

3.  V případě, že dle posouzení stavebního úřadu bude předzahrádka z hlediska stavebního zákona stavbou a jako taková bude podléhat povolení stavebního úřadu, nejedná se o zvláštní užívání veřejného prostranství, ale o právní vztah stavby na cizím pozemku. Provozovatel je v tomto případě oprávněn umístit předzahrádku pouze na základě platné nájemní smlouvy uzavřené s Městem Domažlice jako vlastníkem dotčeného pozemku a na základě vydaných pravomocných rozhodnutí veškerých příslušných správních úřadů. Na uzavření nájemní smlouvy není právní nárok.

3. 1. Při sjednávání podmínek nájemní smlouvy bude Město Domažlice vycházet z podmínek uvedených v odstavci 2. Od sjednaných podmínek je možné se odchýlit pouze v případech, stanoví-li příslušný orgán státní památkové péče ve svém stanovisku, silničně správní úřad nebo stavební úřad ve svém rozhodnutí jinak.

Tato pravidla byla schválena usnesením rady města č. 3748 na její 96. schůzi dne 15.06.2021, tímto se ruší pravidla ze dne 25.10.2011.

Datum vložení: 1. 7. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 10. 2021 13:29
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)