Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 3/1993

O zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků

 
O zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků
vydána 22.4.1993
účinnost od 1.5.1993
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou 9/1993 (ze dne 2.9.1993)
5/1994 (ze dne 27.6.1994)
zrušena vyhláškou 3/2014 (ze dne 17.12.2014) 

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  3/1993

O ZÁKAZU PRODEJE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
      Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo vydat podle § 16 zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst.3 zákona ČNR č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi toto obecně závazné nařízení:
ČL. 1
    Zakazuje se prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných místech v obvodu města Domažlice.
ČL. 2
(1) Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považují místa, která slouží veřejnému užívání v souladu s jejich určením. Jedná se zejména o městské komunikace (silnice, ulice a náměstí včetně chodníků, mosty apod.), veřejné průchody a podchody včetně prostor v podloubí domů v historické části města, veřejné parky, sady, prostory sídlišť včetně přilehlých ploch s vysázenými porosty a autobusové zastávky.
 
(2) Za veřejně přístupné místo se pro účely této vyhlášky považují pozemky nebo jejich části a budovy nebo jejich části, které jsou se souhlasem jejich vlastníka přístupné předem neurčeným osobám (např. chodby, schodiště), s výjimkou místností určených kolaudačním rozhodnutím k prodejním a restauračním účelům 0).
 
(3) Podáváním alkoholických nápojů se rozumí jejich předávání zákazníkům v nádobách určených ke konzumaci nápojů nebo v otevřeném balení.

(4) Prodejem alkoholických nápojů se rozumí jejich předávání zákazníkům v uzavřeném balení.
ČL. 3
Zákaz prodeje alkoholických nápojů se nevztahuje na
 
a) podnikatele, kteří poskytují pohostinské služby včetně provozování cukráren, kaváren a denních vináren, pokud v rámci těchto služeb podávají alkoholické nápoje na částech veřejného prostranství, která se nacházejí před stálými provozovnami těchto podnikatelů a jsou určena k tomuto účelu 1); 

b) stánkový prodej uskutečňovaný při veřejných akcích, zejména trhů o Vavřinecké pouti a Martinském či jiném zvláštním trhu;
ČL. 4
1) Dozor nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie.

2) Porušení této vyhlášky se posuzuje jako přestupek podle § 48  zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění zákona č. 67/1993 Sb.

3) Právnické osobě a podnikateli, který při výkonu podnikatelské  činnosti poruší tuto vyhlášku, může být uložena podle § 50 zákona č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů pokuta ve  výši 100.000,- Kč.
ČL. 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.1993.
 

 

Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.

 

Zdeněk Slačík

zástupce starostky města

v.r.


 
 


0) § 82 odst.1 zákona č.50/1978 Sb., ve znění zákona č.103/1990 Sb.  a zákona č. 262/1992 Sb.

1) § 11 a násl. vyhl. o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích

Datum vložení: 5. 5. 1993 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 13:44

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)