Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2020

Rozpočet města Domažlice na rok 2020

Rozpočet města Domažlice na rok 2020    v tis. Kč schválený ZM usn. č. 518a) ze dne 04. 03. 2020
             
  Příjmy celkem 528 169,90        
  Výdaje celkem 612 945,13        
  Saldo příjmů a výdajů -84 775,23        
  Financování 84 775,23        
  Investiční rezerva rozpočtu 294 947,73        
  Rozpočtová rezerva 15 000,00        
             
Výdaje rozpočtu na rok 2020
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0094 DSO Domažlicko 737,00 784,33 784,33 170,00 členský příspěvek DSO Domažlicko
0095 DSO Lazce 11,32 11,26 11,26 11,32 členský příspěvek DSO Lazce
0110 Krizové řízení 10,00 10,00 4,81 110,00 materiál,nákup služeb, krizové řízení -rozp. rezerva dle zákona (100)
0112 Příspěvky – zdrav. a sociální oblast 980,00 980,00 980,00 980,00 Diecézní charita Plzeň(450) ,dotace soc. oblast - registrované soc. sl. (400)
            dotace sociálně zájmová oblast (130)
0113 Příspěvky na sport 8 150,00 8 150,00 8 091,10 8 150,00 Otevřená sportoviště(100), Sport dospělí(550), Reprezentace dospělí (50)
            Sport jednorázové akce mládež do 18ti let(100), Sportovní činnost mládeže
            (5000), Reprezentace města mládež do 18ti let sport(100), reprezentace v dl. soutěžích sport dospělí(2000), Podpora
            významných počinů sport (250)
0114 Příspěvky na kulturu a ostatní 580,00 580,00 568,79 595,00 věcné dary,dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50), vydavatelská
            činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90), Pořadatelské
            aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční (300),den IZS (15)
0115 Cestovní ruch 625,00 673,04 537,01 990,00 propagační materiály (150),příspěvek DSO Domažlicko (50),Domažlický deník,
            ZAK(260), spolupráce s partnerskými  městy (150), muzeum Chodska(50),
            kniha Domažlice (150), kniha soch. sympozia(180)
0116 Odbor životního prostředí 84,00 84,01 57,53 85,00 výkon státní správy v oblasti životního prostředí
0117 Odbor dopravy 56,50 56,50 41,24 56,50 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné
0119 Odbor výstavby a ÚP 95,00 95,00 6,00 95,00 tech.pomoc aktualizace ÚAP,posudky
0120 Odbor správní 5,00 5,00 0,92 5,00 svědečné, překlady
0122 Odbor pro projednávání přestupků 130,00 130,00 38,41 130,00 znalecké posudky (70), svědečné, překlady
0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 69,00 85,18 39,50 99,00 zastupování nezletilých, překlady, recepty,den sociálních služeb,supervize
            OSPOD,sociální práce, komunitní plánování-koordinátor soc.sl.
             
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0219 Záležitosti kultury 2 031,36 1 977,08 1 459,37 1 983,36 Univerzum GJŠB,kulturní akce, kronika, Městská rada seniorů, květnové oslavy,
           

přísp. na opravu kostela (500),občanské záležitosti

0223 Správa budov 6 553,30 6 964,06 6 220,53 6 983,00 výdaje na činnost úřadu a správu budov
0224 OKS 291,00 291,00 257,32 297,00 členské příspěvky sdružením, občerstvení,věcné a peněžní dary
0229 Personální záležitosti 68 753,95 68 530,68 67 528,98 74 259,10 odměny zastupitelů, čl. výborů, platy  zaměstnanců, odvody ZP, soc. poj.
            školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky
0230 Informační technologie 3 093,20 3 036,58 2 409,70 3 180,00 techn.podpora,PC,tiskárny,materiál, internet, opravy HW
0236 Pohřebnictví 50,00 89,50 23,50 50,00 obstarávání pohřbů dle zákona
0239 Provozní náklady 5 073,00 7 245,16 5 939,24 8 466,20 el.energie VO,opravy,revize,správa a   údržba nemovitostí,plyn PB,MIC
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 63,00 1 857,44 1 576,63 820,00 výdaje spojené s prodejem a pronájmem bytů,posudky
0241 Majetek města – nájmy, prodej 2 186,64 2 203,06 2 008,17 2 376,60 znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby
0242 Odvoz odpadů 20,00 20,00 0,00 20,00 odvoz tříděného odpadu
0243 Nebezpečné odpady 410,00 410,00 363,54 410,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247 Městská doprava 2 364,86 2 364,86 2 167,09 2 363,00 dopravní značení, dopravní obslužnost, MHD
0252 Majetek města-prodeje,výkupy 650,00 1 150,00 230,71 680,00 znal.posudky,věcná břemena, geom. plány,soudní výlohy, kolky
0258 Sociální fond 2 024,20 2 024,20 1 601,36 2 733,93 výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování
0260 SSZMD 1 300,00 4 600,00 4 596,44 9 000,00 služby v obecném hospodářském zájmu zimní stadion, bazén
0266 Opravy památek v MPR 420,00 295,00 275,00 420,00 opravy památek v MPR, znalecké posudky
0280 ZUŠ – opravy dle nájemní sml. 940,00 940,00 705,12 190,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy, znalecké posudky,sanace zdi kláštera
0295 Fond Sluníčko 765,29 765,29 1,22 500,00 předfinancování projektu MPSV
0304 Příspěvky- areál Střelnice 30,00 474,54 474,54 30,00 areál Střelnice - příkazní smlouva LTC Domažlice
0410 DSO Povodí Berounky 33,87 33,87 33,87 33,87 členský příspěvek svazku obcí
0408 Úroky z úvěrů 0,00 408,33 409,50 1 500,00 úvěr ČSOB - rekonstrukce bazénu
0518 Úroky z úvěrů 0,00 0,00 0,00 210,00 úvěr ČSOB - předfin. projektu bezbariér. úpravy,učebny ZŠ MŠ B.Staška
0476 Výzva 022- Konsolidace IT 250,00 250,00 248,44 250,00 licence
0800 Daně a poplatky 50,00 50,00 41,17 30,00 příspěvek na čipování psů
0820 Výdaje ostatní 22 252,20 22 732,92 21 696,37 23 216,90 daň z příjmů za město(22020),bankovní poplatky(500), soc.výdaje(600)
0821 Daň z přidané hodnoty -71 000,00 -71 000,00 -60 560,87 -20 000,00 DPH placená městem,odpočty DPH
0220 JSDH Domažlice 798,50 863,21 823,20 981,50 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM, údržba aut,revize
0221 JSDH Havlovice 128,70 133,11 132,62 133,70 ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla
0222 Městská policie 12 465,67 12 513,56 12 088,13 13 624,05 platy,odvody,materiál,PHM,školení, údržba aut,vybavení prevence
0261 Rozpočtová rezeva 6 000,00 3 451,56 x 15 000,00 rozpočtová rezerva
  Neinvestiční příspěvky přísp.org. 63 976,19 66 814,19 66 634,19 73 137,54 příspěvek na provoz příspěvkových  organizací města
  Neinv. příspěvek - převod dotací p.o. 31 147,18 32 420,93 32 419,97 32 995,32 dotace MK, Sluníčko, Městské centrum soc.reh. služeb
  Odpočty DPH - investice   -77 055,30      
  Ostatní běžné výdaje 1 235,43 10 048,70 17 875,20 151,15  
  BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 175 890,36 118 547,85 202 860,15 269 523,04  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru
  5021 - Ostatní osobní výdaje
  5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0222 Městská policie 8 274,15 8 229,15 8 008,38 9 102,20 platy
0229 Personální záležitosti 39 576,00 39 528,04 39 464,78 42 801,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
0229 Personální záležitosti – OSPOD 4 181,10 4 060,43 4 060,43 4 641,35 platy zaměstnanců – sociálně právní    ochrana dětí (dotace MPSV)
0229 Personální záležitosti- soc.práce 1 388,00 1 208,82 1 208,82 1 498,00 platy zaměstnanců – sociální práce       (dotace MPSV)
  Výdaje na platy celkem 53 419,25 53 026,44 52 742,41 58 042,55  
0219 Záležitosti kultury – pol. 5021 72,00 127,20 123,60 97,20 ostatní osobní výdaje – dohody
0220 JSDHO Domažlice – pol.5021 125,00 93,00 81,80 100,00 ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0221 JSDHO Havlovice – pol. 5021 6,00 6,00 6,00 6,00 ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0229 Personální záležitosti-pol 5021 519,50 519,50 401,27 519,50 ostatní osobní výdaje – dohody
0229 Personální záležitosti-pol 5021 600,00 600,00 349,00 650,00 ostatní osobní výdaje-odměny členům  výborů a komisí
0229 Personální záležitosti-pol 5021 0,00 10,80 10,80 10,80 ostatní osobní výdaje – dohody OSPOD
  Ostatní osobní výdaje celkem 1 322,50 1 356,50 972,47 1 383,50  
0229 Personální záležitosti-pol 5023 3 329,00 3 329,00 3 320,30 3 644,00 odměny členů zastupitelstva
  Odměny členů zastupitelstva 3 329,00 3 329,00 3 320,30 3 644,00  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5156 – Pohonné hmoty
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0220 JSDH Domažlice 50,00 94,11 88,34 60,00 pohonné hmoty
0221 JSDH Havlovice 5,00 7,59 7,58 7,00 pohonné hmoty
0222 Městská policie 180,00 180,00 165,42 180,00 pohonné hmoty
0223 Správa budov 200,00 200,00 187,05 200,00 pohonné hmoty
  Pohonné hmoty celkem 435,00 481,70 448,39 447,00  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5162 – Služby el. komunikací
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0220 JSDH Domažlice 10,00 11,50 11,11 10,00 služby elektronických komunikací
0222 Městská policie 132,00 142,00 140,75 142,00 služby elektronických komunikací
0223 Správa budov 350,00 350,00 306,95 350,00 služby elektronických komunikací
0230 Informační technologie 140,00 140,00 118,18 140,00 služby elektronických komunikací
0239 Provozní náklady 8,00 8,00 7,75 8,00

telekomunikace -varovný systém   obyvatelstva

  Služby telekomunikací celkem 640,00 651,50 584,74 650,00  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5167 – Služby školení a vzdělávání
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0220 JSDH Domažlice 20,00 25,10 25,04 20,00 školení
0221 JSDH Havlovice 5,00 0,00 0,00 5,00 školení
0222 Městská policie 70,00 70,00 59,95 130,00 školení
0229 Personální záležitosti 20,00 22,00 21,09 20,00 školení zastupitelé
0229 Personální záležitosti 800,00 905,70 840,01 800,00 školení zaměstnanci
0230 Informační technologie 20,00 20,00 15,00 20,00 školení
  Školení a vzdělávání celkem 935,00 1 042,80 961,09 995,00  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5173 – Cestovné
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0220 JSDH Domažlice 10,00 0,00 0,00 10,00 cestovné
0222 Městská policie 40,00 30,00 29,70 40,00 cestovné
0229 Personální záležitosti 100,00 123,00 97,54 100,00 cestovné zastupitelé
0229 Personální záležitosti 300,00 300,00 268,12 300,00 cestovné zaměstnanci
  Cestovné celkem 450,00 453,00 395,36 450,00  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5194 - Věcné dary
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0114 Příspěvky na kulturu 10,00 10,00 4,60 10,00 věcné dary
0117 Odbor dopravy 3,50 3,50 3,44 3,50 věcné dary- dopravní soutěž
0222 Městská policie 100,00 94,68 75,63 100,00 věcné dary, program prevence
0224 OKS 30,00 18,87 11,55 20,00 věcné dary
  Věcné dary celkem 143,50 127,05 95,22 133,50  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5492 - Dary obyvatelstvu
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0224 OKS 30,00 30,00 19,00 30,00 peněžité dary
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0200 Mateřská škola 2 106,00 2 106,00 2 106,00 2 401,12 neinvestiční příspěvek na provoz   příspěvkové organizace
0207 Základní škola Komenského 17 7 195,00 7 195,00 7 195,00 7 295,00 neinvestiční příspěvek na provoz   příspěvkové organizace
0208 Základní škola Msgre B.Staška 3 458,00 3 458,00 3 458,00 4 128,00 neinvestiční příspěvek na provoz   příspěvkové organizace
0209 Základní škola praktická 537,00 537,00 537,00 544,00 neinvestiční příspěvek na provoz   příspěvkové organizace
0211 ZUŠ Jindřicha Jindřicha 383,00 383,00 383,00 383,00 neinvestiční příspěvek na provoz   příspěvkové organizace
0214 Městské kulturní středisko 9 610,00 9 648,00 9 648,00 10 724,00 neinvestiční příspěvek na provoz   příspěvkové organizace
0215 Městská knihovna B.Němcové 5 929,00 5 929,00 5 929,00 6 249,00 neinvestiční příspěvek na provoz   příspěvkové organizace
0225 Městské centrum soc.reh.služeb 4 603,17 7 103,17 7 103,17 5 667,40 neinvestiční příspěvek na provoz   příspěvkové organizace
0251 DTS Domažlice 28 798,00 29 098,00 29 098,00 35 089,00 neinvestiční příspěvek na provoz   příspěvkové organizace
0293 Dům dětí a mládeže Domino 194,00 194,00 194,00 200,00 neinvestiční příspěvek na provoz   příspěvkové organizace
0294 Sluníčko Domažlice 515,02 515,02 515,02 457,02 neinvestiční příspěvek na provoz   příspěvkové organizace
  Neinvestiční příspěvky celkem 63 328,19 66 166,19 66 166,19 73 137,54  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0215 Městská knihovna B.Němcové 1 326,32 1 326,32 1 326,32 1 423,73 dotace PK na výkon regionálních funkcí knihoven
0225 Městské centrum soc.reh.služeb 24 723,29 21 110,49 21 110,49 29 971,59 dotace na financování sociálních služeb
0294 Sluníčko 1 360,00 1 360,00 1 359,05 1 600,00 dotace MPSV - financování dětské         skupiny Sluníčko
  Neinvestiční transfery přísp.org.celkem 27 409,61 23 796,81 23 795,86 32 995,32  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 522x – Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 450,00 450,00 450,00 Diecézní charita Plzeň
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 80,00 92,00 92,00 130,00 programová dotace- sociálně zájmová    oblast
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 438,00 438,00 400,00 programová dotace – registrované sociální služby
0113 Příspěvky na sport 100,00 100,00 100,00 100,00 programová dotace – otevřená sportoviště
0113 Příspěvky na sport 550,00 550,00 550,00 550,00 programová dotace – sport dospělí
0113 Příspěvky na sport 50,00 50,00 13,20 50,00 programová dotace – reprezentace města dospělí
0113 Příspěvky na sport 100,00 100,00 64,20 100,00 programová dotace – jednorázové akce mládeže do 18ti let
0113 Příspěvky na sport 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 programová dotace – podpora činnosti mládeže
0113 Příspěvky na sport 100,00 100,00 91,10 100,00 programová dotace – reprezentace města mládež do 18ti let
0113 Příspěvky na sport 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 programová dotace – reprezentace města v dl. soutěžích - dospělí
0113 Příspěvky na sport 250,00 287,40 272,60 250,00 programová dotace – podpora      významných počinů sport
0114 Příspěvky na kulturu 50,00 57,10 57,10 50,00 programová dotace – vydavatelská činnost místní subjekty
0114 Příspěvky na kulturu 50,00 56,86 56,76 50,00 programová dotace – vydavatelská činnost Domažlice
0114 Příspěvky na kulturu 90,00 159,48 153,77 90,00 programová dotace – jednotlivé projekty v kultuře
0114 Příspěvky na kulturu 80,00 80,00 80,00 80,00 programová dotace – pořadatelské aktivity v kultuře
0114 Příspěvky na kulturu 300,00 216,56 216,56 300,00 programová dotace – celoroční činnost v kultuře
0114 Příspěvky na kulturu 0,00 0,00 0,00 15,00 den s integrovaným záchranným      systémem
0115 Příspěvky – cestovní ruch 50,00 50,00 50,00 50,00 Muzeum Chodska – výstavní činnost
0219 Záležitosti kultury 80,00 80,00 80,00 80,00 Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku
0219 Záležitosti kultury 6,16 6,16 6,16 6,16 Klub českých turistů - pojištění Kurzovy věže
0219 Záležitosti kultury 10,00 10,00 10,00 15,00 Sídliště Šumava
0219 Záležitosti kultury 8,00 8,00 8,00 8,00 Konfederace politických vězňů
0219 Záležitosti kultury 500,00 500,00 500,00 500,00 Příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí panny Marie na náměstí
0219 Záležitosti kultury 0,00 0,00 0,00 47,00 Kynologický svaz pobočka Domažlice -  oprava střechy
0224 OKS 141,00 152,12 151,12 152,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí, SMOPK,Euroregion Šumava...
0304 Příspěvky - areál Střelnice 30,00 474,54 474,54 30,00 LTC Domažlice - areál Střelnice, tenisové  kurty
  Položka 522x celkem 10 525,16 11 018,22 10 915,11 10 603,16  
             
Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje – pol. 6xxx
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0230 Informační technologie 290,00 207,89 137,21 340,00 programové vybavení
0230 Informační technologie 1 130,00 1 399,72 1 399,72 1 231,00 servery,Fortigate HW
0252 Majetek města 600,00 1 475,53 983,45 2 600,00 výkupy pozemků, staveb
0237 Bankovní záruky- vyplacené 22 567,00 22 567,00 0,00 22 567,00 bankovní záruka- rekonstrukce plaveckého bazénu (investiční rezerva)
0263 Fond vodárenské infrastruktury 6 804,42 6 804,42 0,00 21 780,00 vodárenská infrastruktura
0116 Odbor životního prostředí 0,00 0,00 0,00 476,36 lesní hospodářské osnovy Domažlice- Horšovský Týn
0223 Správa 0,00 0,00 0,00 300,00 nákup vozidla
0526 Suchá nádrž Týnské předměstí 0,00 0,00 0,00 1 200,00 spolufinancování projektu dotace EU
  ostatní kapitálové výdaje -investice 48,50 558 594,31 426 986,15    
  CELKEM 31 439,92 591 048,87 429 506,53 50 494,36  
             
Investiční rezerva rozpočtu pol.6901
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0264 Investiční rezerva rozpočtu 563 000,19 84 078,80 x 294 947,73 financování investičních akcí města
             
  KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 594 440,11 675 127,67 429 506,53 345 442,09  
             
  VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 770 330,47 793 675,52 632 366,68 614 965,13  
             
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2020
Nedaňové příjmy rozpočtu pol. 2xxx
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0116 Odbor životního prostředí 30,00 30,00 79,75 30,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0120 Odbor správní 40,00 40,00 33,00 40,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0121 Odbor obecní živnostenský úřad 50,00 50,00 90,88 90,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0122 Odbor pro projednávání přestupků 3 100,00 3 100,00 2 394,88 2 600,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 17,00 17,00 9,30 17,00 příjem za žádanky a recepty
0220 Jednotka SDH Domažlice 16,90 16,90 19,65 17,15 příjmy z pronájmu
0222 Městská policie 1 000,00 1 011,29 711,87 1 000,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0223 Správa 150,00 150,00 85,27 150,00 příjem od KB za přeúčtování spotřeby  plynu
0223 Správa 124,00 124,00 135,04 135,00 příjem za poskytování služeb - výběr parkovacích automatů
0229 Personální záležitosti 340,00 340,00 342,22 320,00 příjmy za zpracování mezd
0236 Pohřebnictví 550,00 589,50 384,39 450,00 služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby
0237 Bankovní záruky-vyplacené 22 567,00 22 567,00 0,00 22 567,00 bankovní záruka rekonstrukce Plaveckého bazénu
0239 Provozní náklady – majetek 940,00 1 406,37 2 055,96 2 661,00 přijaté náhrady energie pivovar, bazén,  MIC, za nákup energií
0240 Majetek města – fond bydlení 5 000,00 5 000,00 1 251,96 5 000,00 přijaté příspěvky,vratka jistiny
0241 Majetek města – nájmy 28 802,70 20 999,55 21 300,71 16 916,70 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny,   pojistné náhrady
0241 Majetek města - nájmy 3 401,54 3 401,54 3 117,79 3 117,79 příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města
0242 Odvoz odpadů 1 550,00 1 550,00 873,51 1 550,00 příspěvek od EKO-KOM
0252 Majetek města - prodeje,břemena 3 000,00 3 000,00 2 913,57 3 000,00 přijatá náhrada od CHKO Český les - hospodaření na Čerchově
0263 Fond vodárenské infrastruktury 31 704,42 31 704,42 31 704,42 21 780,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
0258 Sociální fond 122,00 122,00 151,77 129,00 splátky půjček
0295 Fond Sluníčko 765,29 765,29 352,39 500,00 vrácení předfinancovaných výdajů       projektu dotace MPSV
0820 Ostatní příjmy 2 429,81 2 547,64 2 547,64 1 064,63 parkovací karty, úroky, finanční      vypořádání, splátky půjček
  jiné nedaňové příjmy 220,46 4 473,54 12 988,33    
  Nedaňové příjmy celkem 105 921,12 103 006,04 83 544,30 83 135,27  
             
Daňové příjmy rozpočtu pol. 1xxx
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0800 Příjmy daně a poplatky 217 204,05 217 204,05 208 727,81 221 213,05 Sdílené daně se SR (182150), daň z příjmů za město (22020,05)
            daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (8073)
0700 Správní poplatky 8 500,00 8 500,00 8 038,63 8 300,00 příjmy ze správních poplatků
  Daňové příjmy celkem 225 704,05 225 704,05 216 766,44 229 513,05  
             
Přijaté dotace       pol. 4xxx
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0094 DSO Domažlicko 501,00 501,00 0,00 828,00 projekt Gibacht/Čerchov - EÚS, vyúčtování
0100 Příspěvky od obcí 250,00 196,50 196,50 200,00 příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi
0215 Městská knihovna B.Němcové 1 326,32 1 326,32 1 326,32 1 423,73 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-Plzeňský kraj
0225 Městské centrum soc.reh.služeb 24 723,29 21 110,49 21 110,49 29 971,59 dotace - financování sociálních služeb
0294 Sluníčko 1 360,00 1 360,00 1 359,05 1 600,00 dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko
0550 Plavání bez hranic 370,40 370,40 0,00 196,00 projekt Plavání bez hranic - cíl EÚS
0810 Přijaté dotace 28 908,10 28 908,10 28 908,10 31 313,00 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy
0810   5 045,00 24 948,00 25 844,17 7 938,86 převod z hospodářské činnosti
0810   6 906,43 6 415,63 6 415,63 6 972,12 dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí
0810   2 118,85 1 380,47 1 380,47 2 113,89 dotace na výkon sociální práce
0413   127,00 127,00 50,05 4,90 dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace
  ostatní přijaté neinvestiční dotace 3 737,57 12 312,61 9 563,03    
  Neinvestiční dotace celkem 75 373,96 98 956,52 96 153,81 82 562,09  
0116         476,36 dotace- zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice-H.Týn
0518         14 360,00 dotace - ZŠ a MŠ Msgre B.Staška bezbariérové úpravy, odborné učebny
0528         12 600,00 dotace – pivovar muzeum vybavení    interiéru
0526         6 542,65 dotace - suchá nádrž Týnské předměstí
0532         846,48 dotace - zateplení objektu Junák Zahradní ul.
0530         10 310,00 dotace - pivovar- vzdělávací centrum knihovna
0535         17 990,00 dotace - pivovar- komunitní centrum
0538         1 148,00 dotace - územní studie veřejných  prostranství Domažlice
0533         37 286,00 dotace - bezbariérové úpravy, odborné učebny ZŠ Komenského 17
0536         23 700,00 dotace - výstavba MŠ Petrovická ul.
  ostatní přijaté investiční dotace 57 861,34 81 860,01 25 153,47    
  Investiční dotace celkem 57 861,34 81 860,01 25 153,47 125 259,49  
  Přijaté dotace celkem 133 235,30 180 816,53 121 307,28 207 821,58  
             
Kapitálové příjmy rozpočtu       pol. 3xxx
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 12 730,00 12 730,00 4 807,80 7 700,00 příjmy z prodeje pozemků OZ Bába, Havlovice, Vrbova
  Ostatní kapitálové příjmy 4 740,00 4 745,56 610,60    
  Kapitálové příjmy celkem 17 470,00 17 475,56 5 418,40 7 700,00  
  Sociální fond - příděl   1 423,66      
             
  PŘÍJMY CELKEM 482 330,47 525 578,52 427 036,42 528 169,90  
             
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0200 Mateřská škola 410,00 410,00 408,26 410,00 501- spotřeba materiálu bez potravin     (2005)
    900,00 900,00 895,40 915,00 502-spotřeba energie
    350,00 350,00 329,29 350,00 511-opravy a udržování
    550,00 550,00 547,27 550,00 518-ostatní služby
    57,00 57,00 54,64 62,00 521-mzdové náklady – dohody
    320,00 320,00 315,09 320,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
0207 ZŠ Komenského 17 800,00 800,00 1 014,00 940,00 501- spotřeba materiálu bez potravin     (6200)
    2 300,00 2 300,00 2 088,00 2 400,00 502-spotřeba energie
    900,00 900,00 1 277,00 900,00 511-opravy a udržování
    5,00 5,00 0,00 5,00 513-náklady na reprezentaci
    1 350,00 1 350,00 1 417,00 1 270,00 518-ostatní služby
    200,00 200,00 320,00 300,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0208 ZŠ a MŠ Msgre B.Staška 450,00 450,00 385,64 550,00 501- spotřeba materiálu
    1 400,00 1 400,00 1 440,78 1 600,00 502-spotřeba energie
    400,00 455,00 445,32 500,00 511-opravy a udržování
    8,00 8,00 0,00 5,00 512 - cestovné
    2,00 2,00 1,65   513-náklady na reprezentaci
    1 000,00 1 060,00 1 050,60 1 300,00 518-ostatní služby
    50,00 50,00 50,00 50,00 521-mzdové náklady – dohody
    20,00 20,00 17,94 20,00 527-zákonné sociální náklady
    250,00 128,00 117,12 200,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
0209 ZŠ praktická 75,00 75,00 74,90 75,00 501- spotřeba materiálu
    80,00 50,00 49,34 80,00 511-opravy a udržování
    270,00 230,00 228,63 270,00 518-ostatní služby
    10,00 10,00 9,58 10,00 527-zákonné sociální náklady-školení
    110,00 180,00 179,81 110,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
0211 Základní umělecká škola 250,00 226,00 221,36 250,00 501- spotřeba materiálu
  Jindřicha Jindřicha 350,00 350,00 322,90 340,00 502-spotřeba energie
    130,00 162,90 155,98 130,00 511-opravy a udržování
    60,00 42,00 41,41 50,00 512 - cestovné
    5,00 5,00 3,47 5,00 513-náklady na reprezentaci
    576,00 676,00 668,46 557,00 518-ostatní služby
    109,00 59,00 56,28 173,00 518-ostatní služby doprava žáků na soutěže
    53,00 53,00 49,29 56,00 525 – ostatní sociální pojištění
    40,00 27,00 25,64 30,00 527 - zákonné sociální náklady-školení
    183,00 183,00 183,51 181,00 528 - ostatní sociální náklady
    265,00 275,00 239,91 221,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0214 Městské kulturní středisko 520,00 520,00 485,00 520,00 501-spotřeba materiálu
    710,00 752,00 652,00 700,00 502-spotřeba energie
    280,00 303,00 302,00 280,00 504-prodané zboží
    84,00 120,00 127,00 90,00 511-opravy a udržování
    35,00 39,00 38,00 35,00 512-cestovné
    7,00 7,00 7,00 7,00 513-náklady na reprezentaci
    7 900,00 7 900,00 7 828,00 7 900,00 518-ostatní služby
    5 611,00 5 639,00 5 476,00 6 430,00 521-mzdové náklady
    1 799,00 1 808,00 1 737,00 2 058,00 524-zákonné sociální pojištění
    165,00 166,00 145,00 168,00 527 - zákonné sociální náklady
    16,00 16,00 14,00 18,00 525 – ostatní sociální pojištění
    100,00 100,00 83,00 100,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0215 Městská knihovna B.Němcové 867,00 867,00 859,86 870,00 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí
    150,00 155,50 152,38 150,00 502-spotřeba energie bez regionálních   funkcí
    40,00 40,00 38,79 40,00 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí
    10,00 10,00 7,61 10,00 512-cestovné bez regionálních funkcí
    5,00 5,00 4,18 5,00 513-náklady na reprezentaci
    317,00 302,50 293,70 317,00 518-ostatní služby bez regionálních funkcí
    3 228,00 3 228,00 3 161,81 3 499,00 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí
    1 098,00 1 098,00 1 067,29 1 190,00 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí
    7,00 7,00 8,92 10,00 525 – ostatní sociální pojištění
    70,00 70,00 64,56 75,00 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí
    90,00 90,00 88,66 100,00 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí
    50,00 50,00 8,39 50,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
  regionální funkce hrazeny 429,98 429,98 462,29 423,49 501- spotřeba materiálu regionální funkce knihoven
  z dotace Plzeňského kraje 20,00 20,00 15,28 20,00 502-spotřeba energie regionální funkce knihoven
    10,00 10,00 8,69 10,00 512-cestovné regionální funkce knihoven
    25,00 25,00 19,06 25,00 518-ostatní služby regionální služby   knihoven
    586,64 586,64 582,35 664,40 521-mzdové náklady regonální funkce knihoven
    199,46 199,46 196,32 232,54 524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven
    13,50 13,50 14,32 15,00 528 - ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven
    11,74 11,74 11,73 13,30 527 - zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven
    30,00 30,00 16,28 20,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory
    2 096,00 2 096,00 1 905,00 2 066,00 501-spotřeba materiálu
    820,00 820,00 664,00 913,28 502-spotřeba energie
    174,00 174,00 133,00 200,50 511-opravy a udržování
    6,00 6,00 5,00 6,00 512-cestovné
    3,00 3,00 1,00 3,00 513-náklady na reprezentaci
    1 349,00 1 349,00 691,00 1 334,00 518-ostatní služby
    7 296,00 7 546,00 7 565,00 8 540,73 521-mzdové náklady
    2 481,00 2 566,00 2 482,00 2 894,41 524-zákonné sociální pojištění
    50,00 50,00 41,00 47,90 525 – ostatní sociální pojištění
    283,00 283,00 221,00 300,18 527 - zákonné sociální náklady
    118,00 118,00 67,00 118,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
Městské centrum soc.reh.služeb 4 126,00 4 126,00 3 846,00 4 308,30 501-spotřeba materiálu- pobytové služby
domov pro seniory 1 424,00 1 424,00 1 355,00 1 439,80 502-spotřeba energie- pobytové služby
pobytové služby=domov pro seniory, 328,00 328,00 186,00 333,00 511-opravy a udržování - pobytové služby
odlehčovací služby, domov se 9,70 9,70 4,00 10,20 512-cestovné- pobytové služby
zvláštním režimem 8,00 8,00 8,00 8,50 513- náklady na reprezentaci-pobytové  služby
denní stacionář 2 558,00 2 623,00 2 284,00 2 826,25 518-ostatní služby - pobytové služby
    28 603,25 28 603,25 26 336,00 30 603,98 521-mzdové náklady- pobytové služby
    9 720,91 9 720,91 8 811,00 10 405,27 524-zákonné soc.pojištění- pobytové služby
    94,60 94,60 130,00 114,60 525 – ostatní sociální pojištění-pobytové služby
    735,00 735,00 731,00 791,70 527 -zákonné soc.náklady-pobytové služby
    261,00 261,00 89,00 415,00 558- náklady na pořízení drobného dl.majetku-pobytové služby
             
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0251 DTS Domažlice 4 500,00 4 400,00 4 263,00 4 500,00 501-spotřeba materiálu
    284,00 284,00 246,00 330,00 502-spotřeba energie
    40,00 40,00 0,00 40,00 504-prodaný materiál
    780,00 1 380,00 1 318,00 1 250,00 511-opravy a udržování
    0,00 0,00 0,00 415,00 511- veřejná zeleň parčík Hruškova ul.
    3,00 3,00 5,00 3,00 512-cestovné
    4,00 4,00 4,00 4,00 513-náklady na reprezentaci
    9 303,00 9 303,00 9 137,00 11 283,00 518-ostatní služby
    14 713,00 14 788,00 14 694,00 17 789,00 521-mzdové náklady
    160,00 220,00 217,00 240,00 521-mzdové náklady-náhrady nemoc
    5 002,00 5 002,00 4 918,00 5 267,00 524-zákonné soc.pojištění
    1 009,00 1 051,00 1 029,00 1 020,00 527-zákonné sociální náklady
    100,00 218,00 216,00 200,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0293 Dům dětí a mládeže Domino 208,00 508,00 288,33 283,00 501-spotřeba materiálu
    135,00 135,00 106,60 135,00 502-spotřeba energie
    4,00 4,00 0,00 60,00 511-opravy a udržování
    574,00 274,00 272,19 457,00 518-ostatní služby
    130,00 130,00 93,82 70,00 521-mzdové náklady (dohody)
    10,00 10,00 2,35 10,00 527 - zákonné sociální náklady
    20,00 20,00 21,98 27,00 528 - ostatní sociální náklady
    5,00 5,00 3,60 50,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
             
0294 Sluníčko Domažlice 35,00 35,00 27,41 35,00 501-spotřeba materiálu
    120,00 120,00 93,69 120,00 502-spotřeba energie
    40,00 40,00 6,21 40,00 511-opravy a udržování
    81,00 81,00 70,34 81,00 518-ostatní služby
    1 267,00 1 287,00 1 286,96 1 406,00 521-mzdové náklady
    428,00 428,00 419,98 471,00 524-zákonné sociální pojištění
    5,00 5,00 5,20 6,00 525 – ostatní sociální pojištění
    35,00 26,00 25,03 40,00 527 - zákonné sociální náklady
    20,00 9,00 8,02 20,00 528 - ostatní sociální náklady
    40,00 40,00 4,44 40,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
Peněžní fondy města
Sociální fond Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0258 Příjmy 122,00 122,00 151,77 129,00 splátky půjček
    1 423,65 1 423,65 1 423,65 2 159,03 příděl do sociálního fondu
  Příjmy celkem 1 545,65 1 545,65 1 355,18 2 288,03  
  Výdaje 2 024,20 2 024,20 1 601,65 2 733,93 příspěvky na stravování,penzijní poj, dary,půjčky
             
Fond oprav vodárenské infrastruktury Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0263 Příjmy 31 704,42 31 704,42 31 704,00 21 780,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
  Výdaje 6 804,42 6 804,42 6 019,85 16 795,12 vodárenská infrastruktura
    24 900,00 24 900,00 20 000,00 4 984,88 převod do rozpočtu
  Výdaje celkem 31 704,42 31 704,42 26 019,85 21 780,00  
             
Peněžní fondy města
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0240 Příjmy 12 730,00 12 730,00 4 807,80 12 700,00 příjmy z prodeje- obytná zóna Na Bábě, Havlovice, Vrbova
    7 000,00 7 000,00 38,00 5 000,00 ostatní příjmy,přijaté náhrady
  Příjmy celkem 19 730,00 19 730,00 4 845,80 17 700,00  
  Výdaje 63,00 63,00 9,96 360,00 výdaje týkající se prodeje a pronájmu -  služby, znalecké posudky
             
Fond Sluníčko Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2019 RO 2019 2019 2020
0295 Příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 příděl do fondu z rozpočtu města
  Příjmy 765,29 765,29 212,39 500,00 vratka předfinancované dotace od p.o. Sluníčko
  Výdaje 765,29 765,29 0,00 500,00 předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV
             
FINANCOVÁNÍ    
8123 Dl.úvěr Domy OZ Na Bábě     23 321,14 14 678,86 dočerpání úvěru
8123 Dl.úvěr ZŠ a MŠ Msgre B.Staška     1 861,18 12 638,82 předfin. projektu bezbariérové úpravy, odborné učebny - dočerpání úvěru
8123 Dl.úvěr- ZŠ Komenského 17       37 300,00 předfin.projektu bezbariérové úpravy, odborné učebny
8124 Splátka jistiny- úvěru       -16 667,00 úvěr -rekonstrukce plaveckého bazénu
8124 Splátka jistiny - úvěru       -844,45 úvěr - domy OZ Na Bábě
8124 Splátka jistiny - úvěru       -14 500,00 splátka předfin.projektu bezpariérové úpravy…ZŠ a MŠ Msgre B.Staška
8115 Změna stavu fin.prostředků 106 706,42 86 803,42 79 100,40 26 750,00 změna stavu finančních prostředků na  účtech města
8905 Kontokorent zúčtování,čerpání 45 000,00 45 000,00 19 580,85 45 000,00 čerpání kontokorentních úvěrů ČSOB, KB
8905 Kontokorent zúčtování,splátky       -19 581,00 splátky kontokorentních úvěrů ČSOB, KB
8123 Dlouhodobý úvěr 138 000,00 138 000,00 100 000,00 0,00 dlouhodobý úvěr na financování investic (plavecký bazén, OZ Na Bábě)
8124 Splátka jistiny - úvěr Havlovice -1 706,42 -1 706,42 -1 706,42 0,00 úvěr - kanalizace Havlovice
8901 Operace z peněžních účtů ÚSC     -16 826,89 0,00  
  Financování celkem 288 000,00 268 097,00 205 330,26 84 775,23  
             
  PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM 482 330,47 525 578,52 427 036,42 528 169,90  
  VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 770 330,47 793 675,52 632 366,68 614 965,13  
  FINANCOVÁNÍ CELKEM 288 000,00 268 097,00 205 330,26 84 775,23  
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -288 000,00 -268 097,00 -205 330,26 -86 795,23  
             
  zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 10. 3. 2020 8:00
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2022 9:14
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)