Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2009

-

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2009 - v tis.Kč

 schváleno zastupitelstvem města usn. č. 1267 ze dne 28.1. 2009

Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx
 

Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
0094 DSO Domažlicko 79,50 cyklostezka Domažlice-Havlovice,čl. příspěvek
0095 DSO Lazce 11,50 členský příspěvek
0110 Krizové řízení 15,00 materiál,nákup služeb
0112 Příspěvky – zdrav. a soc. oblast 270,00 Domov Havlovice, Poradna pro občany Domažlice
0113 Příspěvky na sport 2 200,00 grant - sport dospělí (400), sport mládeže(1800)
0114 Příspěvky na kulturu 815,00 věcné dary,grant kultura mládež (75),dospělí(300)
      grant-významné počiny (200),reprezentace m.(100)
      grant- jednorázové akce pro mládež (100),integr.
      záchranný systém
0115 Cestovní ruch 460,00 propagační materiály,příspěvek Regiontour
0116 Odbor životního prostředí 268,00 výkon st.správy ŽP, monitoring ovzduší u ZŠ
0117 Odbor dopravy 32,00 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky
0119 Odbor výstavby a ÚP 320,40 pořizování ÚAP,územní plánování, posudky
0120 Odbor správní 4,00 svědečné
0122 Odbor pro projednávání přestup. 160,00 znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky
0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 111,00 zast.nezletilých,protidrog.činnost,tlumočník,
0219 Záležitosti kultury 523,10 Univerzita třetího věku,kulturní akce,Dívka Šumavy
      květnové oslavy,kronika města,obč.záležitosti.
0223 Správa budov 8 770,00 výdaje na činnost úřadu
0224 Kancelář starosty 295,00 příspěvky SMO,..občerstvení,dary, překladatelka
0227 Sociální dávky 56 532,00 sociální dávky hrazené z přijaté dotace
0229 Personální záležitosti 47 647,48 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody
      zdrav.a soc.poj., školení,cestovné, ošatné,
      ochranné pomůcky,stejnokroje,závodní lékař.péče
0230 Informační technologie 1 702,00 PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW,poplatky
0239 Provozní náklady 3 729,00 el.energie VO,opravy,revize,skládka Havlovice,
0240 Bytové hospodářství 400,00 výdaje spojené s prodejem bytů
0241 Majetek města – nájmy, prodej 1 113,20 znalecké posudky,pojištění,kolky,daň.z nemovit.
 
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
0243 Nebezpečné odpady 160,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247 Městská doprava 1 200,00 dopravní značení, dopravní obslužnost
0250 Správa majetku. města–zeleň 200,00 pasporty rybníků, údržba zeleně
0252 Majetek města-prodeje,věc.bř. 820,00 znal.posudky,věcná břemena,kolky daň z převodu
0266 Opravy památek v MPR 600,00 opravy památek
0280 ZUŠ – opravy dle nájemní sml. 50,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy
0304 Stadión Střelnice – údržba 500,00 příspěvek TJ Jiskra na údržbu stadiónu Střelnice
0410 Čistá Berounka 320,00 neinv.příspěvek svazku obcí
0431 Údržba lyžařských tratí 147,80 údržba lyžařských tratí na Čerchově
0820 Příjmy a výdaje ostatní 25 730,00 daň z příjmů za město,finanční vypořádání,odvody
0212 Jesle 1 837,10 potraviny,učeb.pomůcky,platy,materiál,revize
0220 JSDH Domažlice 483,00 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut
0221 JSDH Havlovice 25,50 materiál,pojištění členů,ochran.pomůcky,PHM
0222 Městská policie 7 402,82 PHM,platy,odvody,materiál,pojištění,školení,oděvy
  BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 164 934,40  
0261 Rozpočtová rezeva 6 000,00 rozpočtová rezerva - na běžné výdaje rozpočtu
  VÝDAJE CELKEM vč. rezerv 170 934,40  
 
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
 
Položka rozpočtové skladby 5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru
  5021 - Ostatní osobní výdaje
  5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
212 Jesle- pol. 5011 1 095,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
222 Městská policie – pol. 5011 4 958,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
229 Personální záležitosti-pol 5011 32 422,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
  Výdaje na platy celkem 38 475,00  
212 Jesle- pol. 5021 12,00 ostatní osobní výdaje – dohody
219 Záležitosti kultury – pol. 5021 80,00 ostatní osobní výdaje – dohody (kronika města)
220 JSDH Domažlice – pol.5021 24,00 ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
229 Personální záležitosti-pol 5021 250,00 ostatní osobní výdaje – dohody
  Výdaje- dohody celkem 366,00  
229 Personální záležitosti-pol 5023 2 215,50 odměny členům zastupitelstva
  Odměny členům zastupitelstva 2 215,50  
 
Položka rozpočtové skladby 5156 – Pohonné hmoty
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
220 JSDH Domažlice 55,00 pohonné hmoty
221 JSDH Havlovice 2,50 pohonné hmoty
222 Městská policie 140,00 pohonné hmoty
  Pohonné hmoty celkem 197,50  
 
Položka rozpočtové skladby 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
212 Jesle 13,00 telekomunikace
220 JSDH Domažlice 24,00 telekomunikace
222 Městská policie 43,00 telekomunikace
223 Správa budov 900,00 telekomunikace
230 Informační technologie 248,00 telekomunikace
  Služby telekomunikací celkem 1 228,00  
 
Položka rozpočtové skladby 5167 – Služby školení a vzdělávání
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
212 Jesle 2,00 školení
220 JSDH Domažlice 5,00 školení
221 JSDH Havlovice 2,00 školení
222 Městská policie 65,00 školení
229 Personální záležitosti 10,00 školení zastupitelé
229 Personální záležitosti 400 školení zaměstnanci
  Školení a vzdělávání celkem 484,00  
 
Položka rozpočtové skladby 5173 – Cestovné
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
212 Jesle 0,50 cestovné
222 Městská policie 16,00 cestovné
229 Personální záležitosti 50,00 cestovné zastupitelé
229 Personální záležitosti 250,00 cestovné zaměstnanci
  Cestovné celkem 316,50  
 
Položka rozpočtové skladby 5194-Věcné dary
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
114 Příspěvky na kulturu 20,00 věcné dary
117 Odbor dopravy 5,00 věcné dary- dopravní soutěž
222 Městská policie 25,00 věcné dary
224 Kancelář starosty 30,00 věcné dary
  Věcné dary celkem 80,00  
 
Položka rozpočtové skladby 5492- Dary obyvatelstvu
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
224 Kancelář starosty 35,00 peněžité dary obyvatelstvu
 
Položka rozpočtové skladby 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
200 Mateřská škola 3 044,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
207 Základní škola Komenského 17 4 440,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
208 Základní škola Msgre B.Staška 4 415,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
209 Základní škola praktická 420,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
211 Základní umělecká škola 497,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
214 Městské kulturní středisko 6 970,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
215 Městská knihovna B.Němcové 6 106,30 vč.dotace na regionální funkce ve výši 1.258 tis. Kč
225 Městské centrum soc.reh.služeb 5 911,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
231 Plavecký bazén a ubytovna 5 254,30 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
251 DTS Domažlice 26 541,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
268 Městské lesy 502,20 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
  Neinvestiční příspěvky celkem 64 100,80  
 
Položka rozpočtové skladby 522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 150,00 Domov pro matku a dítě Havlovice-Diecézní charita
112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 120,00 Poradna pro občany Domažlice – Diecézní charita
113 Příspěvky na sport 400,00 grant - sport dospělí
113 Příspěvky na sport 1 800,00 grant – sport mládeže
114 Příspěvky na kulturu 75,00 grant – kultura mládež
114 Příspěvky na kulturu 300,00 grant- kultura dospělí
114 Příspěvky na kulturu 200,00 grant – podpora významných počinů
114 Příspěvky na kulturu 100,00 grant – reprezentace města
114 Příspěvky na kulturu 100,00 grant – jednorázové akce pro mládež
123 Odbor soc.věcí a zdravotnictví 50,00 protidrogová prevence -centrum CPPT
219 Záležitosti kultury 45,00 Univerzita třetího věku
219 Záležitosti kultury 25,00 Dívka Šumavy
219 Záležitosti kultury 3,10 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
224 Kancelář starosty 100,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,...
304 Stadión Střelnice – údržba 500,00 TJ Jiskra – údržba stadiónu Střelnice
  Položka 522x celkem 3 968,10  
 
Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje – pol. 6xxx
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
119 Odbor výstavby a ÚP 500,00 změna č. 6 územního plánu, nový územní plán
119 Odbor výstavby a ÚP 120,00 regulační plán Nevolický vrch
222 Městská policie 600,00 nákup radaru
230 Informační technologie 100,00 programové vybavení
230 Informační technologie 100,00 výpočetní technika
252 Majetek města – prodeje,výkupy 8 450,00 výkupy pozemků
  Kapitálové výdaje celkem 9 870,00  
 
Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje–pol.6351–investiční transfery přísp.org.
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
251 DTS Domažlice 2 000,00 příspěvek do investičního fondu přísp. organizace
 
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2009
 
Nedaňové příjmy rozpočtu pol. 2xxx
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
       
116 Odbor životního prostředí 20,00 přijaté pokuty
120 Odbor správní 90,00 přijaté pokuty
121 Odbor živnostenský úřad 200,00 přijaté pokuty
122 Odbor pro projednávání přestup. 2 550,00 přijaté pokuty
200 Mateřská škola 99,00 nájemné placené městu
207 ZŠ Komenského 17 482,00 nájemné placené městu
208 ZŠ Msgre B. Staška 312,00 nájemné placené městu
211 Základní umělecká škola 383,00 nájemné placené městu
212 Jesle 220,00 stravné, příspěvek na služby
214 Městské kulturní středisko 102,00 nájemné placené městu
215 Městská knihovna B.Němcové 31,00 nájemné placené městu
222 Městská policie 1 000,00 přijaté pokuty
225 Městské centrum soc.reh.služeb 606,00 nájemné placené městu
 
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
229 Personální záležitosti 300,00 příjmy za zpracování mezd
231 Plavecký bazén a ubytovna 254,00 nájemné placené městu
236 Pohřebnictví 300,00 služby hrobová místa
239 Provozní náklady – majetek 512,00 náhrada za plyn, vodné, stočné
241 Majetek města – nájmy 13 248,00 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny
242 Odvoz odpadů 1 600,00 příspěvek od EKO-KOM
251 DTS Domažlice 487,50 nájemné placené městu
820 Ostatní příjmy 6 700,00 příjmy z parkovacích automatů a karet, úroky
  Nedaňové příjmy celkem 29 496,50  
 
Daňové příjmy rozpočtu pol. 1xxx
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
800 Příjmy daně a poplatky 138 300,00 podíl na daňových příjmech, místní poplatky
700 Správní poplatky 12 000,00 příjmy ze správních poplatků
  Daňové příjmy celkem 150 300,00  
 
Přijaté dotace pol. 4xxx
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
431 Údržba lyžařských tratí Čerchov 125,50 příspěvek dispoziční fond EU
810 Přijaté dotace 152 504,33 dotace ze st.rozpočtu, příjem z hosp.činnosti
215 Městská knihovna B.Němcové 1 258,00 dotace na výkon regionálních funkcí knihovny
100 Příspěvky od obcí 2 600,00 příspěvky na školy,veřejnosprávní smlouvy
  Přijaté dotace celkem 156 487,83  
 
Kapitálové příjmy rozpočtu 2009 pol. 3xxx
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
240 Bytové hospodářství 7 500,00 příjmy z prodeje bytů
252 Majetek města-prodeje 7 500,00 příjmy z prodeje pozemků
252 Majetek města-prodeje 21 600,00 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
  Kapitálové příjmy celkem 36 600,00  
 
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
 
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
200 Mateřská škola 2 536,00 501- spotřeba materiálu
    1 400,00 502-spotřeba energie
    450,00 511-opravy a udržování
    755,00 518-ostatní služby
    50,00 521-mzdové náklady
    14,00 524- zákonné sociální pojištění
       
207 ZŠ Komenského 17 3 750,00 501- spotřeba materiálu
    1 800,00 502-spotřeba energie
    410,00 511-opravy a udržování
    1 400,00 518-ostatní služby
       
208 ZŠ Msgre B.Staška 700,00 501- spotřeba materiálu
    2 400,00 502-spotřeba energie
    500,00 511-opravy a udržování
    850,00 518-ostatní služby
       
209 ZŠ praktická 130,00 501- spotřeba materiálu
    1,00 502-spotřeba energie
    50,00 511-opravy a udržování
    204,00 518-ostatní služby
       
211 Základní umělecká škola 340,00 501- spotřeba materiálu
    380,00 502-spotřeba energie
    80,00 511-opravy a udržování
    5,00 512 - cestovné
    735,00 518-ostatní služby
    32,00 525 - ostatní sociální pojištění
    150,00 528 - ostatní sociální náklady
 
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
 
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
214 Městské kulturní středisko 770,00 501-spotřeba materiálu
    950,00 502-spotřeba energie
    170,00 504-prodané zboží
    210,00 511-opravy a udržování
    15,00 512-cestovné
    7,00 513-náklady na reprezentaci
    4 067,00 518-ostatní služby
    4 351,00 521-mzdové náklady
    1 468,00 524-zákonné sociální pojištění
    130,00 527-zákonné sociální náklady
       
215 Městská knihovna B.Němcové 1 305,91 501-spotřeba materiálu (regionální funkce 405,91)
    290,00 502-spotřeba energie (regionální funkce 25,0)
    85,00 511-opravy a udržování (regionální funkce 20,0)
    22,00 512-cestovné(regionální funkce 12,0)
    5,00 513-náklady na reprezentaci
    430,00 518-ostatní služby(regionální funkce 60,0)
    2 943,53 521-mzdové náklady (regionální funkce 528,53)
    1 029,99 524-zákonné soc.pojištění (region. funkce 184,99)
    58,87 527-zákonné sociální náklady(region.funkce10,57)
    70,00 528-ostatní soc.náklady(regionální funkce 10,0)
225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb    
    1 800,00 501-spotřeba materiálu
    960,00 502-spotřeba energie
    428,00 511-opravy a udržování
    13,00 512-cestovné
    3,00 513-náklady na reprezentaci
    1 300,00 518-ostatní služby
    4 950,00 521-mzdové náklady
    1 732,00 524-zákonné sociální pojištění
    115,00 527 - zákonné sociální náklady
    200,00 528-ostatní sociální náklady
       

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
       
231 Plavecký bazén a ubytovna 280,00 501-spotřeba materiálu
    2 700,00 502-spotřeba energie
    300,00 511-opravy a udržování
    5,00 512-cestovné
    3,00 513-náklady na reprezentaci
    700,00 518-ostatní služby
    3 059,00 521-mzdové náklady
    1 071,00 524-zákonné sociální pojištění
    180,00 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné
    4,00 528-ostatní sociální náklady
       
251 DTS Domažlice 5 280,00 501-spotřeba materiálu
    320,00 502-spotřeba energie
    67,00 504-Prodané zboží
    700,00 511-opravy a udržování
    4,00 512-cestovné
    4,00 513-náklady na reprezentaci
    7 756,00 518-ostatní služby
    11 000,00 521-mzdové náklady
    3 850,00 524-zákonné soc.pojištění
    605,00 527-zákonné sociální náklady
       
268 Městské lesy Domažlice 90,00 501-spotřeba materiálu
    10,00 502-spotřeba energie
    68,00 511-opravy a udržování
    7,00 512-cestovné
    2,00 513-náklady na reprezentaci
    295,30 518-ostatní služby
    70,00 521-mzdové náklady
    25,00 524-zákonné soc.pojištění
       
 
Příspěvky do investičního fondu příspěvkových organizací
 
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
251 DTS Domažlice 2 000,00 příspěvek do investičního fondu p.o.
 
Peněžní fondy města
Sociální fond    
  Příjmy 95,00 splátky půjček
  Výdaje 1 533,00 přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky
 
Fond rozvoje bydlení    
  Příjmy 640,00 splátky poskytnutých půjček
  Výdaje 500,00 poskytnuté půjčky
 
Fond oprav vodárenské infrastruktury    
  Příjmy 10 567,20 nájemné od společnosti CHVAK vč.DPH
  Výdaje 10 567,20 investiční rezerva fondu
 
Zpracovala: Ing. A. Kučerová
Datum vložení: 10. 2. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2017 7:37
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)