Obsah

Schválený rozpočet města na rok 2008

Typ: ostatní
-
ORG ODPA POL UZ Rozpočet Popis
 
94 2212 5329   24,00 příspěvek DSO Domažlicko-pojištění cyklostezky
94 3319 5329   55,50 členský příspěvek DSO Domažlicko
Za 94 DSO Domažlicko
Příjmy: 0,00
Výdaje: 79,50
Financování: 0,00
 
95 3722 5329   11,50 členský příspěvek DSO Lazce
Za 95 DSO Lazce
Příjmy: 0,00
Výdaje: 11,50
Financování: 0,00
 
100   4121   2350,00 příspěvky obcí na školy,veřejnosprávní smlouvy
Za 100 Příspěvky obcí na školství
Příjmy: 2350,00
Výdaje: 0,00
Financování: 0,00
 
110 5299 5137   30,00 drobný dl. hmotný majetek
110 5299 5139   5,00 nákup materiálu
110 5299 5169   5,00 Nákup ostatních služeb
110 5299 5199   10,00 mimořádné odvodní řízení
Za 110 Krizové řízení
Příjmy: 0,00
Výdaje: 50,00
Financování: 0,00
 
112 3513 5229   40,00 přísp.lékařská služba první pomoci
112 4319 5229   50,00 příspěvky zdrav.a soc.oblast
112 4333 5221   150,00 Domov pro matku a dítě Havlovice
112 4379 5221   120,00 Poradna pro občany Domažlice
Za 112 Příspěvky-zdrav. a sociální oblast
Příjmy: 0,00
Výdaje: 360,00
Financování: 0,00
 
113 3419 5169   15,00 údržba lyžařských tratí
113 3419 5229   380,00 grant - sport dospělí
113 3419 5229   1500,00 grant - sport mládeže
Za 113 Příspěvky na sport
Příjmy: 0,00
Výdaje: 1895,00
Financování: 0,00
 
114 3319 5194   50,00 věcné dary
114 3429 5229   40,00 granty kultura-mládež
114 3392 5229   260,00 granty kultura - dospělí
114 3399 5229   200,00 grant- podpora významných počinů
114 3319 5229   100,00 grant - reprezentace města
114 3421 5229   100,00 jednorázové akce pro mládež
114 5311 5229   20,00 den s policií
Za 114 Příspěvky na kulturu a ostatní
Příjmy: 0,00
Výdaje: 770,00
Financování: 0,00
 
115 2143 5139   10,00 propagační materiály
115 2143 5329   50,00 příspěvek Regiontour
Za 115 Cestovní ruch
Příjmy: 0,00
Výdaje: 60,00
Financování: 0,00
 
116 3769 2210   100,00 přijaté pokuty
116 1019 5169   5,00 zemědělská činnost
116 2399 5166   15,00 posudky,rozbory,havárie
116 2399 5169   5,00 ochrana před povodněmi
116 3719 5169   350,00 rozbory - ochrana ovzduší,měření u ZŠ
116 3728 5169   15,00 monitoring nakládání s odpady
116 3729 5169   15,00 ostatní nakládání s odpady
116 3741 5169   15,00 ochrana druhů a stanovišť
116 3742 5169   20,00 nákup služeb-chráněné části přírody
116 3749 5169   15,00 nákup služeb-ostatní činnost k ochraně přírody
116 3792 5169   5,00 ekologická výchova a osvěta
116 3799 5169   5,00 ekologie krajiny
Za 116 Odbor životního prostředí
Příjmy: 100,00
Výdaje: 465,00
Financování: 0,00
 
117 2219 5166   5,00 znalecké posudky
117 2219 5169   10,00 fond pro výkon rozhodnutí, fotodokumentace
117 2223 5139   2,00 materiál-dopravní soutěž
117 2223 5169   20,00 výuka-dopravní výchova a dopravní soutěž
117 2223 5194   5,00 věcné dary-dopravní soutěž
Za 117 Odbor dopravy
Příjmy: 0,00
Výdaje: 42,00
Financování: 0,00
 
118   4122   750,00 dotace od kraje
118 4349 5021   48,00 ostatní osobní výdaje - leden,únor
118 4349 5139   5,00 spotřební materiál, toner,papíry
118 4349 5162   2,00 telefon leden,únor
118 4349 5169   174,40 služby- tvorba KP
118 4349 5173   1,00 cestovné
Za 118 Komunitní plánování
Příjmy: 750,00
Výdaje: 230,40
Financování: 0,00
 
119 3635 5166   180,00 činnost související s pořizováním ÚAP
119 3635 5166   20,00 soudně znalecké posudky
119 3635 5166   55,00 konzultační dny se zpracovatelemÜP
119 3635 5166   185,00 projekt ÚAP a KÚ Plzeňského kraje
119 3635 5169   50,00 fond pro výkon rozhodnutí
119 3635 6119   128,00 změna č.4 a č.5 ÚPN-SÚ Domažlice
119 3635 6119   120,00 regulační plán Nevolický vrch
119 3635 6119   180,00 vyhledávací studie-obchvat
Za 119 Odbor výstavby a ÚP
Příjmy: 0,00
Výdaje: 918,00
Financování: 0,00
 
120 6171 2210   90,00 přijaté pokuty
120 6171 5169   4,00 svědečné
Za 120 Odbor správní
Příjmy: 90,00
Výdaje: 4,00
Financování: 0,00
 
121 2169 2210   200,00 přijaté pokuty
121 Odbor živnostenský
Příjmy: 200,00
Výdaje: 0,00
Financování: 0,00
 
122 2223 2210   2500,00 přijaté pokuty-dopravní přestupky
122 5311 2210   50 přijaté pokuty- komise
122 2223 5166   160,00 znalecké posudky
122 2223 5169   50,00 svědečné a překlady
122 2223 5192   10,00 soudní poplatky
Za 122 Odbor pro projednávání přestupků
Příjmy: 2550,00
Výdaje: 220,00
Financování: 0,00
 
123 4349 5169   30 protidrog.činnost,zastup.nezletilého
123 4349 5169   4 tlumočník
123 4349 5169   50 obstarávání pohřbů
123 4349 5229   50 projekt CPPT-centrum protidrog.prevence
123 4399 5139   12 materiál-žádanky a recepty
Za 123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví
Příjmy: 0,00
Výdaje: 146,00
Financování: 0,00
 
200 3111 2132   99 nájemné
200 3111 5321   1 400,00 502-spotřeba energie
200 3111 5331   126 521-mzdové náklady
200 3111 5331   2 516,00 501-spotřeba materiálu
200 3111 5331   775 518-ostatní služby
200 3111 5331   55 55-odpisy
200 3111 5331   90 54-ostatní náklady
200 3111 5331   444 511-opravy a udržování
200 3111 5331   -2 420,00 60-tržby
Za 200 Mateřská škola
Příjmy: 99,00
Výdaje: 2986,00
Financování: 0,00
 
207 3113 2132   482,00 nájemné
207 3113 5331   3600,00 501-spotřeba materiálu z toho 200 na počítače
207 3113 5331   1750,00 502-spotřeba energie
207 3113 5331   410,00 511-opravy a udržování
207 3113 5331   1136,00 518-ostatní služby
207 3113 5331   180,00 53-daně a poplatky
207 3113 5331   80,00 54-ostatní náklady
207 3113 5331   300,00 55-odpisy
207 3113 5331   -3120,00 60-tržby
207 3113 5331   -40,00 64-ostatní výnosy
Za 207 ZŠ Komenského 17
Příjmy: 482,00
Výdaje: 4296,00
Financování: 0,00
 
208 3113 2132   312,00 nájemné
208 3113 5331   920,00 501-spotřeba materiálu
208 3113 5331   2340,00 502-spotřeba energie
208 3113 5331   360,00 511-opravy a udržování
208 3113 5331   450,00 518-ostatní služby
208 3113 5331   70,00 527-odvody za nezaměst.zdrav.postižených
208 3113 5331   30,00 53-daně a poplatky
208 3113 5331   80,00 54-ostatní náklady
208 3113 5331   106,00 55-odpisy
208 3113 5331   -260,00 64-ostatní výnosy
Za 208 ZŠ Msgre.B.Staška
Příjmy: 312,00
Výdaje: 4096,00
Financování: 0,00
 
209 3114 5331   178,00 501-spotřeba materiálu
209 3114 5331   11,00 502-spotřeba energie
209 3114 5331   55,00 511-opravy a udržování
209 3114 5331   205,00 518-ostatní služby
209 3114 5331   11,00 54-ostatní náklady
209 3114 5331   -10,00 64-ostatní výnosy
Za 209 ZŠ praktická
Příjmy: 0,00
Výdaje: 450,00
Financování: 0,00
 
211 3231 2132   383,00 nájemné
211 3231 5331   32,00 525-ostatní sociální pojištění
211 3231 5331   130,00 528-ost.sociální náklady
211 3231 5331   33,00 54-ostatní náklady
211 3231 5331   86,50 55-odpisy
211 3231 5331   355,00 501-spotřeba materiálu
211 3231 5331   300,00 502-spotřeba energie
211 3231 5331   150,00 511-opravy a udržování
211 3231 5331   6,00 512-Cestovné
211 3231 5331   652,50 518-ostatní služby
211 3231 5331   -1314,00 60-tržby
211 3231 5331   -48,00 64-ostatní výnosy
Za 211 Základní umělecká škola
Příjmy: 383,00
Výdaje: 383,00
Financování: 0,00
 
212 3539 2111   100,00 příjmy za stravování
212 3539 2111   100,00 příspěvek na provoz jeslí
212 3539 5011   1050,00 platy
212 3539 5031   94,50 zdravotní pojištění
212 3539 5032   273,00 sociální pojištění
212 3539 5038   5,00 povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem
212 3539 5131   100,00 potraviny
212 3539 5134   3,00 pracovní oděvy,obuv
212 3539 5136   5,00 knihy,učební pomůcky
212 3539 5137   10,00 drobný dl.majetek
212 3539 5139   9,00 materiál,čistící prostředky
212 3539 5151   8,00 vodné,stočné
212 3539 5152   95,00 teplo
212 3539 5154   22,00 el.energie
212 3539 5161   0,10 poštovné
212 3539 5162   12,00 telekomunikace
212 3539 5166   3,50 revize
212 3539 5168   4,00 služby zpracování dat
212 3539 5169   4,00 služby-lékař.prohlídky,odpady
212 3539 5167   3,00 školení a vzdělávání
212 3539 5171   9,00 opravy
212 3539 5173   0,50 cestovné
Za 212 Jesle
Příjmy: 200,00
Výdaje: 1710,60
Financování: 0,00
 
214 3319 2132   102,00 nájemné
214 3319 5331   859,00 501-spotřeba materiálu
214 3311 5331   30,00 501- vybavení loutkového divadla
214 3319 5331   930,00 502-spotřeba energie
214 3319 5331   100,00 504-prodané zboží
214 3319 5331   101,20 511-opravy a udržování
214 3319 5331   25,50 512-cestovné
214 3319 5331   7,00 513-náklady na reprezentaci
214 3319 5331   4164,10 518-ostatní služby
214 3319 5331   4360,50 521-mzdové náklady
214 3319 5331   1476,60 524-zákonné sociální pojištění
214 3319 5331   70,00 527-zákonné sociální náklady
214 3319 5331   7,00 53-daně a poplatky
214 3319 5331   330,00 54-ostatní náklady
214 3319 5331   329,00 55-odpisy
214 3319 5331   -6335,00 60-tržby
214 3319 5331   -260,00 64-ostatní výnosy
Za 214 Městské kulturní středisko
Příjmy: 102,00
Výdaje: 6194,90
Financování: 0,00
 
215   4122   1 188,00 dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven
215 3314 2132   31,00 nájemné
215 3314 5331   1152,55 501-spotřeba materiálu (regionální funkce 381,55)
215 3314 5331   365,00 502-spotřeba energie (regionální funkce 20,0)
215 3314 5331   80,00 511-opravy a udržování (regionální funkce 20,0)
215 3314 5331   2799,60 521-mzdové náklady (regionální funkce 499,60)
215 3314 5331   979,86 524-zákonné soc.pojištění (regionální funkce 174,86)
215 3314 5331   59,99 527-zákonné sociální náklady (regionální funkce 9,99)
215 3314 5331   70,00 528-ostatní soc.náklady(regionální funkce 10,0)
215 3314 5331   22,00 512-cestovné(regionální funkce 12,0)
215 3314 5331   5,00 513-náklady na reprezentaci
215 3314 5331   451,00 518-ostatní služby(regionální funkce 60,0)
215 3314 5331   61,00 54-ostatní náklady (regionální funkce 1,0)
215 3314 5331   63,00 55-odpisy
215 3314 5331   -145,00 60-tržby
215 3314 5331   -2,00 64-ostatní výnosy
Za 215 Knihovna B.Němcové
Příjmy: 1219,00
Výdaje: 5962,00
Financování: 0,00
 
219 3299 5229   15,00 univerzita třetího věku
219 3319 5021   80,00 kronika města
219 3319 5169   300,00 květnové oslavy,Den bez aut,pietní akty
219 3319 5179   20,00 město dětem,vánoční koledy
219 3399 5139   50,00 občanské záležitosti-květiny,džusy,...
Za 219 Záležitosti kultury
Příjmy: 0,00
Výdaje: 465,00
Financování: 0,00
 
220 5512 5019   10,00 refundace
220 5512 5021   40,00 zásahy
220 5512 5132   30,00 ochranné pomůcky
220 5512 5137   50,00 drobný dl.hmotný majetek
220 5512 5139   20,00 materiál
220 5512 5151   10,00 vodné,stočné
220 5512 5153   85,00 plyn
220 5512 5154   40,00 el. energie
220 5512 5156   55,00 pohonné hmoty
220 5512 5162   12,00 telekomunikace
220 5512 5163   20,00 pojištění členů a havarijní pojištění
220 5512 5167   5,00 školení velitelů a strojníků
220 5512 5169   6,00 prohlídky členů
220 5512 5171   100,00 údržba vozidel
Za 220 Jednotka SDH Domažlice
Příjmy: 0,00
Výdaje: 483,00
Financování: 0,00
 
221 5512 5132   2,00 ochranné pomůcky
221 5512 5137   5,00 drobný dl. majetek
221 5512 5139   4,00 materiál
221 5512 5154   1,00 el.energie
221 5512 5156   2,50 pohonné hmoty
221 5512 5163   8,00 pojištění členů
221 5512 5167   2,00 školení zásahové jednotky
221 5512 5169   1,00 dětský den
Za 221 Jednotka SDH Havlovice
Příjmy: 0,00
Výdaje: 25,50
Financování: 0,00
 
222 5311 2210   1 000,00 příjmy za pokuty
222 5311 5011   4650,00 platy
222 5311 5031   1209,00 sociální pojištění
222 5311 5032   418,50 zdravotní pojištění
222 5311 5038   19,53 ost.povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem
222 5311 5134   50,00 oděvy,obuv
222 5311 5136   8,00 knihy,tisk
222 5311 5137   20,00 drobný dl.hmotný majetek
222 5311 5139   55,00 materiál, kanc.potřeby
222 5311 5156   140,00 pohonné hmoty
222 5311 5161   2,00 poštovné
222 5311 5162   39,00 telekomunikace
222 5311 5163   60,00 pojištění vozidel a strážníků
222 5311 5164   2,00 nájemné
222 5311 5166   6,00 konzultační,porad.a právní služby
222 5311 5167   59,00 školení
222 5311 5169   98,00 obědy,očkování,prohlídky,střelby,tělocvična,praní
222 5311 5171   150,00 opravy a udržování
222 5311 5173   16,00 cestovné
222 5311 5194   25,00 věcné dary
222 5311 5361   2 nákup kolků
222 5311 5362   2 daně a poplatky
222 5311 6122   600 nákup radaru
Za 222 Městská policie
Příjmy: 1000,00
Výdaje: 7631,03
Financování: 0,00
 
223 6171 5038   150,00 ost.pojistné hrazené zaměstnavatelem
223 6171 5136   100,00 tisk,odb.časopisy, sbírky,věstníky,knihy
223 6171 5137   350,00 DHM-kopírky,skartovačky,nábytek apod.
223 6171 5139   750,00 kancel.potřeby,čistící prostředky,ostatní materiál
223 6171 5151   50,00 vodné,stočné
223 6171 5152   850,00 teplo
223 6171 5154   750 el.energie
223 6171 5156   350 pohonné hmoty
223 6171 5161   1 200,00 poštovné
223 6171 5162   800 telekomunikace
223 6171 5163   100 pojištění vozidel
223 6171 5166   380 právní pomoc,analýzy,poradenství
223 6171 5169   2 000,00 služby,revize,audit,přísp.na strav.,inzerce
223 6171 5171   500 opravy a údržba
223 6171 6123   800 nákup vozidla
Za 223 Správa budov
Příjmy: 0,00
Výdaje: 9130,00
Financování: 0,00
 
224 6171 5169   30,00 překladatelka,ostatní služby
224 6171 5175   85,00 občerstvení
224 6171 5194   30,00 věcné dary
224 6171 5229   130,00 příspěvky SMO,SMOPK,....
224 6171 5492   35,00 peněžité dary
Za 224 Kancelář starosty
Příjmy: 0,00
Výdaje: 310,00
Financování: 0,00
 
225 4351 2132   606,00 nájemné
225 4351 5331   1567,00 501-spotřeba materiálu
225 4351 5331   900,00 502-spotřeba energie
225 4351 5331   4807,00 521-mzdové náklady
225 4351 5331   1682,00 524-zákonné sociální pojištění
225 4351 5331   93,55 528-ostatní sociální náklady
225 4351 5331   428,00 511-opravy a udržování
225 4351 5331   13,00 512-cestovné
225 4351 5331   3,00 513-náklady na reprezentaci
225 4351 5331   1235,00 518-ostatní služby
225 4351 5331   25,00 54-ostatní náklady
225 4351 5331   380,00 55-odpisy
225 4351 5331   -5400,00 60-tržby
225 4351 5331   -270,00 64-ostatní výnosy
Za 225 Městské centrum soc. reh. služeb
Příjmy: 606,00
Výdaje: 5463,55
Financování: 0,00
 
227 4171 5410 13306 3600,00 příspěvek na živobytí
227 4172 5410 13306 400,00 doplatek na bydlení
227 4173 5410 13306 100,00 mimořádná okamžitá pomoc
227 4177 5410 13306 50,00 mim.dávky-soc.vyloučení
227 4182 5410 13306 4000,00 příspěvek na zvláštní a kompenzační pomůcky
227 4183 5410 13306 600,00 příp.na úpravu bezbariérového bytu
227 4184 5410 13306 2000,00 příspěvky na zakoupení,úpravu motor.vozidla
227 4186 5410 13306 150,00 příspěvek na individuální dopravu
227 4195 5410 13235 37110,00 příspěvek na péči
Za 227 Sociální dávky
Příjmy: 0,00
Výdaje: 48010,00
Financování: 0,00
 
229 6171 2111   310,00 příjmy za zpracování mezd
229 6112 5021   200,00 odměny členům výborů a komisí
229 6112 5023   2110,00 odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům
229 6112 5031   447,20 pojistné na sociální zabezpečení
229 6112 5032   193,50 pojistné na zdravotní pojištění
229 6112 5167   20,00 školení a vzdělávání
229 6112 5173   50,00 cestovné zahraniční a tuzemské
229 6112 5179   30,00 ošatné při občanských obřadech
229 6171 5011   32014,14 platy zaměstnanců v prac.poměru
229 6171 5011 98116 450,02 platy-z dotace na sociální služby
229 6171 5011 98216 356,32 platy- z dotace -soc.právní ochrana dětí
229 6171 5021   400,00 dohody o provedení práce a o pracovní činnosti
229 6171 5031   8339,28 pojistné na sociální zabezpečení
229 6171 5031   52,00 pojistné na sociální .zab.-dohody o prac.činnosti
229 6171 5031 98116 117,01 sociální pojištění - z dotace na soc.služby
229 6171 5031 98216 92,64 sociální pojištění - z dotace soc.právní ochrana dětí
229 6171 5032   2886,68 pojistné na zdravotní pojištění
229 6171 5032   18,00 pojistné na zdrav.poj.- dohody o prac.č.
229 6171 5032 98116 40,50 zdravotní pojištění - z dotace na soc.služby
229 6171 5032 98216 32,07 zdravotní pojištění- z dotace soc.právní ochrana dětí
229 6171 5132   25,00 ochranné pomůcky, stejnokroje
229 6171 5166   50,00 projekt Hodnocení zaměstnanců
229 6171 5167   400,00 školení,vzdělávání
229 6171 5169   20,00 závodní lékařská péče
229 6171 5173   250,00 cestovné
229 6171 5179   30,00 ošatné při občanských obřadech
Za 229 Personální záležitosti
Příjmy: 310,00
Výdaje: 48624,36
Financování: 0,00
 
230 6171 5136   9,20 tisk,časopisy, IT literatura, manuály
230 6171 5137   250,00 PC vč.příslušenství, tiskárny
230 6171 5139   50,00 pásky, tonery,ink,cartridge, CD,DVD média,apod.
230 6171 5162   200,00 připojení k internetu
230 6171 5166   113,00 bezp. audit, aktualizace atestace IS, konzultace Vera,Ortex ...
230 6171 5167   180,00 školení ZSW,ASW,databáze, OS.Networking
230 6171 5169   700,00 recyklace tonery,pásky,el.podpisy popl.,
230 6171 5171   150,00 opravy HW
230 6171 5172   150,00 nákup software, zvýšení počtu licencí
230 6171 6111   100,00 programové vybavení
Za 230 Informační technologie
Příjmy: 0,00
Výdaje: 1902,20
Financování: 0,00
 
231 3412 2132   254,00 nájemné
231 3412 5331   300,00 501-spotřeba materiálu
231 3412 5331   2600,00 502-spotřeba energie
231 3412 5331   700,00 518-ostatní služby
231 3412 5331   165,00 511-opravy a udržování
231 3412 5331   8,50 512-cestovné
231 3412 5331   2,50 513-náklady na reprezentaci
231 3412 5331   3030,00 521-mzdové náklady
231 3412 5331   1060,50 524-zákonné sociální pojištění
231 3412 5331   172,33 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné
231 3412 5331   4,00 528-ostatní sociální náklady
231 3412 5331   33,00 53-daně a poplatky
231 3412 5331   432,00 54-Ostatní náklady-DPH
231 3412 5331   209,53 55-odpisy
231 3412 5331   -3700,00 60-tržby
231 3412 5331   -10,00 64-ostatní výnosy
Za 231 Plavecký bazén
Příjmy: 254,00
Výdaje: 5007,36
Financování: 0,00
 
236 3632 2111   250,00 za služby spojené s udržováním hrobových míst
Za 236 Pohřebnictví
Příjmy: 250,00
Výdaje: 0,00
Financování: 0,00
 
239 2219 5166   70,00 pravidelné prohlídky mostů
239 2310 5169   90,00 rozbory a monitoring skládky Havlovice
239 3631 5154   1200,00 el.energie-veřejné osvětlení
239 3639 5151   140,00 vodné, stočné
239 3639 5152   400,00 teplo
239 3639 5154   550,00 el.energie
239 3639 5169   231,00 revize,příkazní smlouva TJ Jiskra,ostatní
239 3639 5169   30,00 odchyt holubů
239 3639 5171   380,00 opravy a udržování nemovitosti
239 3639 5212   48,00 prodejna Havlovice
239 3639 5153   300,00 plyn-zimní stadión
239 3639 2111   150,00 Zimní stadion - náhrada za spotřebu plynu
Za 239 Provozní náklady
Příjmy: 150,00
Výdaje: 3439,00
Financování: 0,00
 
240 3612 3112   4405,00 příjmy z prodeje bytů
240 3612 5169   150,00 služby spojené s prodejem bytů
240 3612 5362   250,00 daň z převodu nemovitostí
Za 240 Bytové hospodářství - fond bydlení
Příjmy: 4405,00
Výdaje: 400,00
Financování: 0,00
 
241 1032 2131   10762,00 nájem za lesní pozemky
241 3634 2132   4428,00 nájemné od DSN za kotelny
241 3639 2131   1250,00 příjmy z pronájmu pozemků
241 3639 2132   2460,00 příjmy z pronájmu budov
241 3639 5164   18,00 nájemné-skládka Havlovice,Školní ul.
241 3639 5166   100,00 znalecké posudky - dobrovolné
241 3639 5169   310,00 geom.plány,výpisy z KN,věc.břemena,
241 3639 5192   10,00 spoluúčast na pojistném
241 3639 5361   30,00 nákup kolků
241 3639 5362   293,90 daň z nemovitostí
241 6320 5163   558,20 pojištění majetku,kláštera
Za 241 Majetek města - nájmy, pojištění
Příjmy: 18900,00
Výdaje: 1320,10
Financování: 0,00
 
242 3725 2111   1100,00 příspěvek od EKO-KOM
242 3639 5137   97,60 nákup kontejnerů
Za 242 Odvoz odpadů
Příjmy: 1100,00
Výdaje: 97,60
Financování: 0,00
 
243 3721 5169   300 sběr a svoz nebezpečných odpadů
243 3727 5169   40 prevence vzniku odpadů
Za 243 Nebezpečné odpady
Příjmy: 0,00
Výdaje: 340,00
Financování: 0,00
 
247 2212 5171   100,00 dopravní značky-výměny a změny dopravního značení
247 2221 5193   1 300,00 dopravní obslužnost
Za 247 Městská doprava
Příjmy: 0,00
Výdaje: 1400,00
Financování: 0,00
 
250 2341 5169   150 pasporty rybníků,povodňové posouzení
250 3745 5171   350 údržba stromové zeleně,Vavřinecká alej
Za 250 Správa majetku města-lesy, zeleň
Příjmy: 0,00
Výdaje: 500,00
Financování: 0,00
 
251 3639 2132   487,50 nájemné
251 3639 5331   5445,00 501-spotřeba materiálu
251 3639 5331   500,00 502-spotřeba energie
251 3639 5331   580,00 511-opravy a udržování
251 3639 5331   5,00 512-cestovné
251 3639 5331   10,00 513-náklady na reprezentaci
251 3639 5331   8375,00 518-ostatní služby
251 3639 5331   10770,00 521-mzdové náklady
251 3639 5331   3662,00 524-zákonné soc.pojištění
251 3639 5331   620,00 527-zákonné sociální náklady
251 3639 5331   300,00 53-daně a poplatky,silniční daň
251 3639 5331   366,00 54-ostatní náklady
251 3639 5331   750,00 55-odpisy
251 3639 6351   2500,00 916- příspěvek do investičního fondu
251 3639 5331   -170 64-ostatní výnosy
251 3639 5331   -5325,00 60-tržby
Za 251 DTS Domažlice
Příjmy: 487,50
Výdaje: 28388,00
Financování: 0,00
 
252 3639 3111   9 850,00 příjmy z prodeje pozemků-průmyslová zóna
252 3639 3112   7 228,00 příjmy z prodeje ost.nemovitostí-pivovar
252 3639 5166   100 znalecké posudky-dobrovolné
252 3639 5169   400 věcná břemena, geom.plány,
252 3639 5361   70 nákup kolků
252 3639 5362   550 daň z převodu nemovitostí
252 3639 6130   3 450,00 výkupy pozemků
Za 252 Majetek města - prodeje a věcná břemena
Příjmy: 17078,00
Výdaje: 4570,00
Financování: 0,00
 
253 6310 5141   100,00 úroky z úvěru
Za 253 Úroky z úvěrů
Příjmy: 0,00
Výdaje: 100,00
Financování: 0,00
 
254   8124   -1 380,00 splátky úvěru
Za 254 Splátky úvěrů
Příjmy: 0,00
Výdaje: 0,00
Financování: -1380,00
 
258   2460   77,00 splátky půjček
258 6171 5169   500,00 příspěvek na stravování
258 6171 5499   688,80 penzijní připoj.,dětská rekreace,dary
258 6171 5660   400,00 poskytnutí půjček
Za 258 Sociální fond
Příjmy: 77,00
Výdaje: 1588,80
Financování: 0,00
 
259   2460   640,00 splátky půjček z FRB
259 3612 5660   700,00 půjčky z FRB
Za 259 Fond rozvoje bydlení
Příjmy: 640,00
Výdaje: 700,00
Financování: 0,00
 
260 3412 5213   1 000,00 zimní stadión-provoz
260 3412 6313   2 400,00 zimní stadión - rolba
Za 260 Zimní stadión města Domažlice
Příjmy: 0,00
Výdaje: 3400,00
Financování: 0,00
 
261 2143 5901   1 065,00 cestovní ruch-rozpočtová rezerva
261 6409 5901   6 000,00 rozpočtová rezerva
Za 261 Rozpočtová rezerva
Příjmy: 0,00
Výdaje: 7065,00
Financování: 0,00
 
263 2321 2132   10 567,20 nájem od spol.CHVAK a.s. vč. DPH
263 2321 6901   10 567,20 investiční rezerva fond vodár.infr.
Za 263 Fond oprav vodárenské infrastruktury
Příjmy: 10567,20
Výdaje: 10567,20
Financování: 0,00
 
264 3612 6901   4 005,00 investiční rezerva - bydlení
264 6409 6901   73 277,10 Investiční rezerva
Za 264 Investiční rezerva
Příjmy: 0,00
Výdaje: 77282,10
Financování: 0,00
 
266 3322 5493   600,00 opravy památek v MPR
Za 266 Opravy památek v MPR
Příjmy: 0,00
Výdaje: 600,00
Financování: 0,00
 
272 3612 2210   500,00 jistina St.podnik Klatovy
272 3612 5171   500,00 opravy v záruční době
Za 272 30 b.j. Petrovická ul.
Příjmy: 500,00
Výdaje: 500,00
Financování: 0,00
 
280 3231 5171   50,00 opravy hrazené v souladu s nájemní smlouvou
Za 280 ZUŠ-opravy dle nájem. smlouvy
Příjmy: 0,00
Výdaje: 50,00
Financování: 0,00
 
290   4113 90104 719,00 rybník Pasečnice-doplatek ze SFŽP
Za 290 Rybník Pasečnice
Příjmy: 719,00
Výdaje: 0,00
Financování: 0,00
 
304 3412 5229   500,00 dotace pro TJ Jiskra na údržbu stadiónu
304 3419 5229   182,50 TJ Jiskra-zvýšené náklady Plavecké školy
Za 304 Stadión Střelnice - údržba
Příjmy: 0,00
Výdaje: 682,50
Financování: 0,00
 
410 2321 5329   320,00 neinvest.příspěvek do DSO
Za 410 Čistá Berounka
Příjmy: 0,00
Výdaje: 320,00
Financování: 0,00
 
700   1361   13 500,00 správní poplatky
Za 700 Příjmy - správní poplatky
Příjmy: 13500,00
Výdaje: 0,00
Financování: 0,00
 
800   1111   22 400,00 DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků
800   1112   7 000,00 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti
800   1113   1 300,00 DPFO z kapitálových výnosů
800   1121   25 700,00 DPPO
800   1122   17 500,00 DPPO za obce
800   1211   41 700,00 DPH
800   1332   20 poplatek za znečišťování ovzduší
800   1334   20 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
800   1337   4 500,00 poplatek za likvidaci komunálního odpadu
800   1341   300 poplatek ze psů
800   1343   3 300,00 poplatek za užívání veřejného prostranství
800   1345   150 poplatek z ubytovací kapacity
800   1347   3 400,00 poplatek za provozovaný VHP
800   1351   1 700,00 odvod výtěžku z provozování loterií
800   1353   600 příjmy za zkoušky - řidičská oprávnění
800   1511   6 000,00 daň z nemovitostí
Za 800 Příjmy - daně a poplatky
Příjmy: 135590,00
Výdaje: 0,00
Financování: 0,00
 
810   4111 98116 607,53 dotace na výkon st.správy - přísp.na péči
810   4111 98216 481,03 dotace- sociálně právní ochrana dětí
810   4112   30 299,64 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu
810   4116 13235 37 110,00 dotace příspěvek na péči
810   4116 13306 18 900,00 dotace na dávky soc.péče
810   4131   4 170,00 odpisy z hospodářské činnosti
810   4131   1 285,00 příjem z HČ-nájemné z nebytových prostor
810 Příjmy - dotace
Příjmy: 92853,20
Výdaje: 0,00
Financování: 0,00
 
820 2219 2111   4 500,00 příjmy z parkovacích automatů a karet
820 3639 3201   8 859,00 příjem -snížení kapitálu Domažlických Technických služeb
820 6310 2141   1 500,00 příjmy z úroků
820 6402 2229   1 829,92 fin. vypořádání PO
820 6310 5163   130 bankovní poplatky
820 6399 5362   20 500,00 daň z příjmů a DPH
820 6402 5366   2 190,62 finanční vypořádání dotací se SR za r.2007
820   8115   1 380,00 čerpání fin.prostředků na splátky úvěru
Za 820 Příjmy a výdaje ostatní
Příjmy: 16688,92
Výdaje: 22820,62
Financování: 1380,00
 
Celkem:
Příjmy: 324 512,82
Výdaje: 324 512,82
Financování: 0,00

Vytvořeno: 31. 3. 2008
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 07:37
Autor: Ing. Pavel Svatek