Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

128. schůze ze dne 10.05.2022

-

U S N E S E N Í

 

ze 128. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 10.05.2022

 

Rada města v Domažlicích:

 

4823 - schvaluje upravený program schůze

 

4824 - souhlasí s realizací projektu Zázemí pro obsluhu útulku a vnitřní kotce pro podporu provozu útulku Záchytná stanice psů Valcha u Domažlic (reg. č. CZ 32C03630) a podáním žádosti společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., IČ 26322994 o poskytnutí dotace Plzeňskému kraji (OF)

4825 - stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 116 s účinností od 01.07.2022 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)(OKS)

 

4826 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

 

4827 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 23.01.2020, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2446/59 v k. ú. Domažlice do 23.12.2022, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 22.06.2022(OSM)

 

4828 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice jako prodávajícím a xxx jako kupujícím, jejíž předmětem je prodej pozemku p. č. st. 4661 v k. ú. Domažlice, za kupní cenu ve výši 306.400 Kč do výlučného vlastnictví kupujícího, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.07.2022(OSM)

 

4829 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 13.01.2020 mezi městem Domažlice a xxx, jejíž předmětem je zřízení práva stavby rodinného řadového domu k pozemku p. č. 2446/39 v k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy do 31.12.2022

Termín splnění: 27.05.2022(OSM)

 

4830 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 130/1, lesní pozemek v k. ú. Luženičky za cenu 123.864 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.07.2022(OSM)

 

4831 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke směnné smlouvě uzavřené dne 29.03.2022 mezi městem Domažlice a Českou republikou – Krajské státní zastupitelství v Plzni, Veleslavínova 27/38, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 00026034, jehož podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu dodatku č. 1 směnné smlouvy

Termín splnění: 15.06.2022(OSM)

 

4832 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 90 v k. ú. Bořice u Domažlic za minimální kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 dle předloženého situačního plánu

Termín splnění: 11.07.2022(OSM)

 

4833 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na zajištění provozu všech spojů linky 405611 v období od 12.12.2021 do 10.12.2022 ve výši 1.849.667,52 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2022(OSM)

 

4834 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí pokuty ve výši 413.784,79 Kč za porušení podmínek plynoucích ze smlouvy o dílo ze dne 19.04.2021 společnosti AURUM BUILDING, s. r. o., se sídlem Pětikozly 34, PSČ 294 30, IČO 24283223

Termín splnění: 18.05.2022(OSM)

 

4835 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti TIOS plus, s. r. o., se sídlem Kozinova 46, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26395053 na dodání 5 ks licencí pro připojení kamer na pult městské policie v celkové výši 9.750 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0281 § 5311 pol. 5168 + 11.798 Kč (Kamerový dohled – licence 5ks)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.798 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

4836 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce bytu č. 5 na adrese 28. října 325 nabídku společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČO 25200631 za cenu 650.219,36 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce bytu č. 5 na adrese 28. října 325 se společností DSP Domažlický stavební podnik, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČO 25200631 dle předloženého návrhu (OSM)

 

4837 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávku s názvem Oprava lesní cesty LC 51 vyhlášené společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, PSČ 344 01, IČO 26322994(OSM)

 

4838 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem Revize plynových zařízení v Domažlicích nabídku Vladimíra Müllera, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Hořejší předměstí, PSČ 344 01, IČO 42852544

b) schvaluje uzavření smlouvy o kontrolní činnosti na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem Revize plynových zařízení v Domažlicích s Vladimírem Müllerem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, Hořejší předměstí, PSČ 344 01, IČO 42852544 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4839 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování podkladů pro výtisk 2 ks venkovních turistických map společnosti Kartografie PRAHA, a. s., se sídlem Ostrovní 30, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 45272395 dle předložené cenové nabídky ve výši 11.620 Kč bez DPH a uzavření licenční smlouvy dle předloženého návrhu

b) schvaluje zadání zakázky na tisk a montáž 2 ks venkovních cykloturistických map společnosti Public Art company, s. r. o., se sídlem Břetislavova 568, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 24267767 v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 4.550 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 2143 pol. 5171 + 19.566 Kč (venkovní cykloturistické mapy 2 ks - obnova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 19.566 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4840 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – náměstí Míru v Domažlicích pro vozidlo IVECO 70 C18, nákladní automobil, RZ: 4SD 7535, povolená hmotnost 7 000 kg, a to dne 17.05.2022 od 15:00 do 23:00 hodin (OSM)

 

4841 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Boženy Němcové ke strážnici Městské policie Domažlice pro vozidlo MAN, nákladní automobil, RZ: 4J6 8133, povolená hmotnost 8,4 t, a to od 10.05.2022 do  31.07.2022(OSM)

 

4842 - a) schvaluje zadání zakázky na dodávku a instalaci nových vchodových dveří do budovy zimního stadionu v Domažlicích společnosti RACCOON, s. r. o., se sídlem Poříčí 1603/26, Blansko, PSČ 67801, IČ 25332716 v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 181.922 Kč bez DPH

b) schvaluje zadání zakázky na stavební připravenost pro instalaci nových vchodových dveří do budovy zimního stadionu fyzické osobě podnikající Ladislavovi Kulhánkovi, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 63503417 v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 5.581,80 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0260 § 3412 pol. 6121 + 226.880 Kč (ZS vchodové dveře)

org. 0260 § 6399 pol. 5362 - 39.376 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 187.504 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4843 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, jež je součástí pozemků p. č. st. 571/1 a p. č. 435/3, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok bez inflačního nárůstu, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4844 - schvaluje cenu placeného stání na parkovišti v obci Babylon dle upraveného návrhu(OSM)

 

4845 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor, vymezenou situačním plánkem, a to místnost č. 200 v budově čp. 40, jež je součástí pozemku p. č. st. 187/1 v k. ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích(OSM)

 

4846 - neschvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. 2580/1 ani část pozemku p. č. 2586/30, vymezenou situačním plánkem, oba v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4847 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění prodejního stánku panu Ing. Zdeňku Lindovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Poběžovice, PSČ 345 22, IČ 45383499 na dobu neurčitou, za cenu 22.516,90 Kč bez DPH/rok, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4848 - schvaluje záměr dát do výpůjčky části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, ve druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 117 (bývalá OVS), jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 v k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích(OSM)

 

4849 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 275.880 Kč (DSP – Rekonstrukce lávky pro pěší v Branské ul.)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 275.880 Kč (investiční rezerva) OSM

 

4850 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení pravidelného servisu souboru technického zařízení budovy Městského kulturního střediska Domažlice (vzduchotechniky, klimatizace, odvodu tepla a kouře a měření a regulace) společnosti PROKAT invest, s. r. o., se sídlem Podolská 401/50, Praha 4, PSČ 147 00, IČ 25238876 dle předložené nabídky v celkové ceně 155.020 Kč bez DPH

b) schvaluje zadání zakázky na provedení servisu protipožárních rolet instalovaných v šatně v předsálí budovy Městského kulturního střediska Domažlice a šatně budovy kina Čakan společnosti AVAPS, s. r. o., se sídlem U Obalovny 488, Klecany, PSČ 250 67, IČ 25650939 dle předložené nabídky v celkové ceně 17.100 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 5169 + 208.266 Kč (MKS – servis VZT, KLIMA, OTK, MaR a protipožárních rolet)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 -   36.146 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 172.120 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4851 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby s názvem „Plynofikace západní tribuny městského stadionu v Domažlicích“ uzavřené dne 22.12.2021 se společností PROKAT invest, s. r. o., se sídlem Podolská 401/50, Praha 4, PSČ 147 00, IČ 25238876 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 6121 - 21.441 Kč (plynofikace západní tribuny Střelnice – dodatek č. 3, méněpráce)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 + 3.721 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 17.720 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4852 - mění a doplňuje usnesení č. 4793 b) ze dne 26.04.2022 takto:

"b) souhlasí jakožto vlastník souborů movitých věcí - doskočiště pro skok o tyči - vedených v evidenci města Domažlice pod inventárními č. 60002 a č. 60005 a doskočiště na skok vysoký - vedených v evidenci města Domažlice pod inventárními č. 60001 a č. 70035, tvořících předmět výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 14.07.2017 mezi městem Domažlice jakožto půjčitelem a Správou sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., IČ 25241958, jakožto vypůjčitelem (dále též jen „Doskočiště“) s tím, aby Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. poskytla Doskočiště do výpůjčky (k bezplatnému užívání) na dobu nepřesahující dobu výpůjčky podle výše uvedené smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 14.07.2017 spolku Aktiv Sport Horšovský Týn, z. s., se sídlem Tyršova 293, Malé Předměstí, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 09639497 za účelem jejich užívání k provozování sportovní činnosti atletického kroužku za těchto podmínek:

- po celou dobu výpůjčky budou spolkem Aktiv Sport Horšovský Týn, z. s., prováděny veškeré provozní revize obou doskočišť, a to dle příslušných obecně závazných předpisů

- ke dni ukončení výpůjčky Doskočišť na základě smlouvy mezi společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. a spolkem Aktiv Sport Horšovský Týn, z. s., budou Doskočiště vrácena (umístěna zpět) na pozemky p. č. 2651/1 a č. 2651/10, oba v k. ú. Domažlice"(OSM)

 

4853 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2611/2 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, parc. č. 2605/2 – kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IV-12-0017531/SoBS VB/1 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

4854 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování komunikačního vedení a zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2170/10, 2170/19, 2170/23, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti CETIN, a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ 04084063 v rámci stavby „0136/22 TM_MPG U Pískovny Domažlice_OK“, č. SAP: 11010-107621, na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti(OSM)

 

4855 - a) schvaluje zadání zakázky na nákup 45 ks LED trubic 18 W 120 cm do kuželníku v Havlovicích společnosti MIJAVA, spol. s r. o., se sídlem Kozinova 259, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 18230199 v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 7.605 Kč vč. DPH

b) schvaluje zadání zakázky na nákup ocelové pásoviny o rozměrech 6000x300x10mm do kuželníku v Havlovicích, společnosti FERRUM Plzeň, se sídlem Sady Pětatřicátníků 31, Plzeň, PSČ 301 17, IČ 40527450 v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 9.989 Kč vč. DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 5139 + 17.594 Kč (Kuželník Havlovice – materiál na opravy)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 17.594 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4856 - a) schvaluje přihlášení objektu Mateřská škola Petrovická do soutěže „Stavba roku Plzeňského kraje 2021“

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 5169 + 4.900 Kč (MŠ Petrovická – Stavba roku, přihlašovací poplatky)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 4.900 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4857 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 5137 + 4.999 Kč (DZR – televize)

org. 0503 § 6399 pol. 5362 - 868 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.131 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4858 - a) schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČO 24729035 ve výši 200.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 200.000 Kč (Rekonstrukce lávky pro pěší v Branské ul. - přeložka ČEZ)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 200.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4859 - souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, IČ 48344958, do Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi, případným přijetím dotace a jejím vypořádáním v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění(OF)

 

4860 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 - 433.263 Kč (příjem náhrady na odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 + 433.263 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

4861 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98043 + 744.070,18 Kč (Příspěvek MF- kompenzační bonus)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 744.070,18 Kč (Investiční rezerva)(OF)

 

4862 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 53.600 Kč (Městská policie – náhrady v době nemoci)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 40.000 Kč (Městská policie – platy)

org. 0222 § 5311 pol. 5031 - 10.000 Kč (Městská policie – sociální pojištění)

org. 0222 § 5311 pol. 5032 - 3.600 Kč (Městská policie – zdravotní pojištění)(OF)

 

4863 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5424 + 131.795 Kč (náhrady platů zaměstnanců nemoc-COVID, izolačka)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 131.795 Kč (pojistné na soc.zabezpečení zaměstnanci-COVID, izolačka)

org. 0229 § 6171 pol. 5424 + 25.900 Kč (náhrady platů zaměstnanců OSPOD-COVID, izolačka)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 25.900 Kč (pojistné na soc.zabezpečení zaměstnanci OSPOD- COVID, izolačka)(OF)

 

4864 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., který se konal dne 26.04.2022

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. za rok 2021 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení výsledku hospodaření takto:

převedení zisku ve výši 263.326,97 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let)

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

4865 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., který se konal dne 20.04.2022

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2021 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení zisku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2021 ve výši 950.262,50 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti tj. příděl do sociálního fondu ve výši 323.091 Kč, na účet nerozdělený zisk společnosti ve výši 627.171,50 Kč

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

4866 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2021 ve výši 12.567.322,46 Kč takto: výsledek hospodaření za rok 2021 - zisk ve výši 11.450.000 Kč ponechat v hospodářské činnosti (účet 432 - výsledek hospodaření předcházejících účetních období), zisk ve výši 1.117.322,46 Kč a daň z příjmů ve výši 2.947.820 Kč převést do rozpočtu města

Termín splnění: 31.07.2022

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní operaci v hospodářské činnosti, převedení výsledku hospodaření předcházejících účetních období (zisku) ve výši 11.437.000 Kč na účet jmění účetní jednotky dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2022(OF)

 

4867 - a) ruší usnesení č. 4751 ze dne 12.04.2022

b) schvaluje uzavření Smlouvy o spořícím účtu TOP mezi Československou obchodní bankou a. s., Radlická 333/150, Praha 5, IČO 00001350 a městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, IČO 00253316 dle předloženého návrhu(OF)

 

4868 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

4869 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 05.04.2022

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 25.04.2022

 

4870 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc duben 2022(MP)

 

4871 - schvaluje návrh programu 48. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 18.05.2022 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

4872 - schvaluje výpůjčku části budovy čp. 130 (střechy), jež je součástí pozemku p. č. st. 443 v k. ú. Babylon, za účelem instalace kamery a uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské Předměstí 388, Domažlice, PSČ 344 78, IČ 49788761 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4873 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5171 + 261.000 Kč (opravy)

org. 0241 § 3639 pol. 2322 + 261.000 Kč (příjem z pojistných náhrad)(OSM)

 

4874 - ruší usnesení č. 4624 ze dne 15.03.2022(OKS)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 11. 5. 2022 14:54
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2022 15:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)