Menu
Město Domažlice
Domažlice

82. schůze ze dne 16.02.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 82. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 16.02.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3251 - schvaluje upravený program schůze

 

3252 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2/A2 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 30.04.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3253 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 28/D4 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 02.03.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3254 - a) vyhodnotila 3. kolo prodeje nemovitosti - jednotky č. 392/12 vymezené v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice)

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej jednotky č. 392/12 vymezené v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice) a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 1.277.777 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 24.03.2021(OSM)

 

3255 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí žádost o odkoupení bytů nájemci domu č. p. 115 v ulici Vojtěchova v Domažlicích ze dne 27.01.2021 a nesouhlasit se zahájením prodeje bytového fondu města

Termín splnění: 24.02.2021(OSM)

 

3256 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit žádost o bezúplatný převod části pozemku p. č. 3800/124 v k. ú. Domažlice o výměře 332 m2 od fyzických osob a majetkové vypořádání s právnickými osobami v Cihlářské ulici

Termín splnění: 28.04.2021(OSM)

 

3257 - nesouhlasí v souladu s čl. IV odst. 6 nájemní smlouvy uzavřené dne 04.10.2012 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, Plzeň - Východní Předměstí, PSČ 326 00, IČ 49774034 jakožto nájemcem, s provedením úprav pozemku p. č. 2404/6, k. ú. Domažlice v souvislosti se zřízením jezírka v rozsahu dle žádosti(OSM)

 

3258 - nesouhlasí s umístěním stavby garáže na pozemku p. č. 260/48, k. ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého situačního plánku(OSM)

 

3259 - souhlasí se změnou stavby rodinného domu na pozemku p. č. 260/48, k. ú. Havlovice u Domažlic týkající se umístění vstupního schodiště a jeho zastřešení dle předloženého návrhu(OSM)

 

3260 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování kanalizační přípojky a vodovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Havlovice, parc. č. 89/2, st. 142 - rekreační domek“ dle projektové dokumentace vypracované Michalem Jůnou, odpovědný projektant Ing. Zbyněk Wolf, č. zak. 66/2020, označené datem 11/2020 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 707/4 v k. ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/1 ks přípojky(OSM)

 

3261 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka se sídlem Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IČ 70889953 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3262 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o záměru Městyse Klenčí pod Čerchovem o prodeji pozemku v p. č. st. 233, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dolní Folmava, jehož součástí je stavba bez čp./če. - jiná stavba(OSM)

 

3263 - schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na Výkon autorského dozoru při realizaci projektu „Protierozní opatření rokle Domažlice“ s Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem 362 21 Nové Hamry, IČ 66366917, ve výši 50.000 Kč, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3264 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb představující výkon funkce technického dozoru stavebníka na stavbě „Protierozní opatření rokle Domažlice“ s Ing. Michaelou Tanczošovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 03861082, ve výši 70.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3265 - a) bere na vědomí vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035 jakožto provozovatele distribuční soustavy k žádosti města Domažlice č. 8120078532 o přeložku distribučního kabelového vedení (kabelů NN) v Petrovické ul. v Domažlicích na pozemku p. č. 5545/1, k. ú. Domažlice v souvislosti se stavbou „Bytové domy Domažlice - Kasárna II., komunikace a inženýrské sítě“

b) schvaluje v souvislosti se stavbou „Bytové domy Domažlice - Kasárna II., komunikace inženýrské sítě“ uzavření Smlouvy číslo: Z_S14_12_8120078532 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, PSČ 405 02, Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3266 - souhlasí dle odst. 7. čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním pozemků nacházejících se pod objekty pro rodinnou rekreaci (staveb), tedy pozemků p. č. st. 105, st. 106, st. 107, st. 108/1, st. 108/2, st. 109, st. 110, st. 111, st. 112, st. 113, st. 114, st. 115, st. 116, st. 117, st. 226, 189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 189/11, 189/14, vše v k. ú. Babylon a p. č. st. 170 v k. ú. Havlovice u Domažlic, do užívání vlastníkům těchto staveb za účelem umístění těchto staveb, na dobu neurčitou a uzavření příslušných smluv(OSM)

 

3267 - schvaluje podání výpovědi nájmu pozemku p. č. st. 234, jehož součástí je budova bez čp./če. - stavba technického vybavení v k. ú. Dolní Folmava, pronajatých za účelem sportovně-rekreačního a turistického využití Klubu českých turistů - odbor Domažlice, se sídlem Mánesova 512, Domažlice, IČ 18230423, dle nájemní smlouvy uzavřené mezi ním a městem Domažlice dne 12.06.2003(OSM)

 

3268 - schvaluje podání výpovědi výpůjčky pozemku p. č. st. 483, jehož součástí je budova bez čp./če. - garáž v k. ú. Pec, daných do výpůjčky za účelem umístění příhradového stožáru a technologického kontejneru s vysílači společnosti RTI cz s. r. o., se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25224905, dle smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi ní a městem Domažlice dne 28.06.2013(OSM)

 

3269 - a) ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost projednat revizi názvů zastávek autobusové dopravy na území města Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města uložit výboru pro kulturu a cestovní ruch projednat revizi názvů zastávek autobusové dopravy na území města Domažlice

Termín splnění: 30.04.2021(OSM)

 

3270 - souhlasí se záměrem stavby „Čerchov, DO - vedení VN, kVN“ popsané v projektové dokumentaci vyhotovené společností MONTPROJEKT, a. s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice, IČ 28494032, zakázkové číslo IE-12-0007898 za podmínky, že součástí stavby bude  uložení kabelového vedení NN, případně chráničky pro toto vedení a chráničky na optický kabel o průměru 14/10 mm(OSM)

 

3271 - ukládá odboru správy majetku jednat se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, jakožto investorem stavby „Čerchov, DO - vedení VN, kVN“ o možnostech uložení kabelového vedení NN pro město Domažlice

Termín splnění: 31.05.2021(OSM)

 

3272 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 260/76 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

3273 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021 na území Plzeňského kraje ve výši 388.290 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.02.2021(OSM)

 

3274 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Lidmilou Haasovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 45383693 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 28.05.2018, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.10.2020 - 31.03.2021 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

3275 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Tomášem Jiroutem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 72269251 za užívání pozemku p. č. 2571/2 v k. ú. Domažlice na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 22.12.2008, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.10.2020 - 31.03.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Františkem Vanickým, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Zahořany, PSČ 344 01, IČ 40546713 za užívání části nebytových prostor v budovách čp. 61 a 62 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.07.2003, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.01.2021 - 31.03.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 24.02.2021(OSM)

 

3276 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Tomášem Strejcem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kdyně, PSČ 345 06, IČ 64351947 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 28.04.2000, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.01.2021 - 31.03.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

3277 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi lesních pozemků p. č. 313/1, 387 a 670, vše v k. ú. Spáňov za cenu 12 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.02.2021(OSM)

 

3278 - doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání investiční rezervy rozpočtu 2021 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.02.2021(OSM)

 

3279 - schvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v budově č. p. 61, jež je součástí pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice, v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích, paní Janě Podpleské, fyzické osobě podnikající, se sídlem 344 01 Domažlice - Bezděkovské Předměstí, IČ 73687758 za účelem provozování prodejny dekorací, dárkových předmětů a květin, na dobu neurčitou, za cenu 17.500 Kč/měsíc, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle předloženého návrhu(OSM)

 

3280 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti Plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2021 dle předloženého návrhu(OF)

 

3281 - souhlasí s vyřazením majetku:

- myčka nádobí, inv. číslo ZP 24, pořízená v roce 1995 v pořizovací ceně 56.364 Kč

- obývací stěna, inv. číslo DHM 100/1-5, pořízená v roce 2003 v pořizovací ceně 10.685 Kč

z evidence majetku Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace(OKS)

 

3282 - schvaluje spolupořádání oslav 150. výročí založení školy Gymnáziem J. Š. Baara Domažlice a městem Domažlice ve dnech 27.09.2021 - 03.10.2021 dle předloženého návrhu(OKS)

 

3283 - bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 06.01.2021

 

3284 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc leden 2021(MP)

 

3285 - schvaluje návrh programu 30. zasedání Zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 24.02.2021, dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

3286 - a)  schvaluje výjimku z čl. 4 bod 1 a z čl. 7 bod 1 z Vnitřní směrnice města Domažlice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, VI. etapa“. Výjimka umožňuje elektronické podávání nabídek a elektronické otevírání nabídek dvěma pověřenými osobami v systému E-ZAK

b) schvaluje komisi pro elektronické otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, VI. etapa“ ve složení Ing. Ivan Pavle, Ing. Martin Janovec(OSM)

 

3287 - souhlasí s uzavřením smlouvy o úklidu společných prostor v domě čp. 40, náměstí Míru, Domažlice mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, 344 67 Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

3288 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Výměna oken Kozinova č. p. 86, Domažlice“ uzavřené dne 04.01.2021 mezi městem Domažlice a společností STAHL EUROOKNA s. r. o., se sídlem Zahradní 284, Kladruby, PSČ 349 61, IČ 26360462 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3289 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o správě majetkových hodnot mezi městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00253316 a Nájemním družstvem GOLEM, bytové družstvo, se sídlem Kozinova 86, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 26360551, dle předloženého návrhu(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

Datum vložení: 17. 2. 2021 15:23
Datum poslední aktualizace: 17. 2. 2021 15:33
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)