Menu
Město Domažlice
Domažlice

76.schůze ze dne 08.12.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 76. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 08.12.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2973 - schvaluje upravený program schůze

 

2974 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) ruší usnesení č. 2550 a) a c) z 27.09.2020

c) prodlužuje termín splnění usnesení č. 2502 z 13.10.2020 z důvodu nekonání schůze komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost do 31.03.2021

d) prodlužuje termín splnění usnesení č.1938 z 12.05.2020 o 1 rok tedy s termínem do 31.12.2021 z důvodu nedostatku finančních prostředků(OSM)

 

2975 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 258/36, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2976 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) souhlasí s upozorněním žadatele o tom, že odbor správy majetku neeviduje jeho žádost o přidělení bytu s pečovatelskou službou(OSM)

 

2977 - schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2978 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 21, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

2979 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 4, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

2980 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů a souhlasí s přidělením bytu s užitnou plochou nad 90 m2

c) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2981 - a) neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2982 - doporučuje zastupitelstvu města dle Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice schválit záměr prodat jednotku č. 506/3 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově čp. 505, 506 v ulici Kunešova v Domažlicích, Týnské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 112/4563 na společných částech budovy čp. 505, 506 a spoluvlastnický podíl ve výši 112/4563 na pozemcích st. 2573 a st. 2574, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 1.176.324 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 18.03.2021 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 16.12.2020(OSM)

 

2983 - schvaluje uzavření dohody o úhradě nákladů řízení (vedeného Okresním soudem v Domažlicích pod spisovou značkou 7 C 234/2020) dle předloženého návrhu(OSM)

 

2984 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 4067 v k. ú. Domažlice České republice - Správě železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČ 70994234 za cenu 24.170 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2021(OSM)

 

2985 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích), za účelem výstavby víceúčelové stavby v souladu s platným územním plánem města, a zřídit k němu právo stavby, dle upraveného návrhu s tím, že minimální kupní cena se stanoví ve výši 400.000 Kč

Termín splnění: 28.12.2020(OSM)

 

2986 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uplatnění předkupního práva dle § 3056 občanského zákoníku ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 133, která stojí na pozemku p. č. st. 189/7 v k. ú. Babylon, a záměr uzavřít kupní smlouvu, na základě které město Domažlice koupí nemovitost - stavbu pro rodinnou rekreaci č. e. 133, která stojí na pozemku p. č. st. 189/7 v k. ú. a obci Babylon za celkovou kupní cenu ve výši 496.000 Kč

Termín splnění: 16.12.2020(OSM)

 

2987 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít trojstrannou dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 25.09.2020 mezi městem Domažlice a xxx, kterou tato práva a povinnosti budou převedena na xxx

Termín splnění: 18.12.2020(OSM)

 

2988 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o dotaci na MMR ČR v rámci dotačního titulu "Podpora obnovy místních komunikací" a s realizací projektu “Rekonstrukce ulice Vojtěchova v Domažlicích“

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Rekonstrukce ulice Vojtěchova v Domažlicích“ dle zpracovaného rozpočtu projektantem v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 16.12.2020(OSM)

 

2989 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem - společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 30.05.2008, a to slevy ve výši 50 % nájemného za období kalendářního roku 2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 18.12.2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu splatnosti nájemného za období kalendářního roku 2020 hrazeného nájemcem – společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., IČ 25241958 na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 30.05.2008 tak, že nájemné za období kalendářního roku 2020 je splatné ve 2 stejných splátkách – první do 31.12.2020 a druhá do 31.03.2021, a schválit ujednání mezi městem Domažlice a nájemcem, že v důsledku uvedené změny splatnosti nájemného nevznikla povinnost nájemce hradit smluvní pokutu za prodlení s úhradou nájemného za období 1. pololetí roku 2020, které bylo původně splatné 30.06.2020

Termín splnění: 16.12.2020(OSM)

 

2990 - a) schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Lubošem Ouřadou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 42856841 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 61 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2001, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.10.2020 - 31.12.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

b) schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Veronikou Němcovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 73687243 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 236 v ulici Kozinova v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 15.03.2019, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.10.2020 - 31.12.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem společností DEJSI Catering s. r. o., se sídlem Husova třída 41, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 07125861 za užívání části nebytových prostor v budově bez čp./če. a budově čp. 10 v ulici Pivovarská v Domažlicích na základě pachtovní smlouvy uzavřené dne 14.09.2020, a to slevy ve výši 30 % pachtovného za období 01.10.2020 - 31.12.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 16.12.2020(OSM)

 

2991 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna oken Kozinova 86, Domažlice“ nabídku společnosti STAHL EUROOKNA s. r. o., se sídlem Kladruby, Zahradní 284, PSČ 349 61, IČ 26360462 za cenu 1.485.736,75 Kč vč. DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna oken Kozinova 86, Domažlice“ se společností STAHL EUROOKNA s. r. o., se sídlem Kladruby, Zahradní 284, PSČ 349 61, IČ 26360462 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 5171 + 235.737 Kč (Výměna oken Kozinova 86, Domažlice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 235.737 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2992 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na výkon inženýrské činnosti na stavbě s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy“ nabídku Ing. Miroslava Macha, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, PSČ 344 01, IČ 16737385 za cenu 142.170,16 Kč vč. DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb na výkon inženýrské činnosti na stavbě s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy“ s Ing. Miroslavem Machem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město PSČ 344 01, IČ 16737385 dle předloženého předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 5311 pol. 6121 + 142.171 Kč (TDS Stavební úpravy Boženy Němcové 118)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 142.171 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2993 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování architektonické studie parkovacího domu v ulici Poděbradova v Domažlicích společnosti H. A. N. S. stavby , a. s. se sídlem Holušická 2253/1, PSČ 148 00 Praha 4, IČ 27124355 za cenu 75.000 Kč bez DPH dle přiložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 2219 pol. 6121 + 90.750 Kč (Parkovací dům v Poděbradově ul. - studie)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 15.750 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 75.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2994 - ruší usnesení č. 4075 c) ze dne 30.05.2017(OSM)

 

2995 - a) souhlasí v souladu s čl. III odst. 5 smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Domažlice jakožto půjčitelem a obcí Babylon, se sídlem Babylon 27, PSČ 344 01, IČ 00572551 jakožto vypůjčitelem dne 29.06.2018 s obnovou dětského a cyklo hřiště umístěného na předmětu výpůjčky, dle žádosti ze dne 23.11.2020, a to na náklady vypůjčitele

b) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 29.06.2018 mezi městem Domažlice a obcí Babylon, se sídlem Babylon 27, PSČ 344 01, IČ 00572551, kterým bude stanoveno, že není možné smlouvu o výpůjčce vypovědět bez udání důvodu po dobu 5 let od uzavření dodatku, a rozšířen účel výpůjčky(OSM)

 

2996 - a) schvaluje přijetí daru – veřejné infrastruktury chodníku a parkovacích míst v ulici 28. října v Domažlicích na pozemku p. č. 2403/1 v k. ú. Domažlice a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu

b) schvaluje prominutí dluhu ve výši 10.000 Kč odpovídajícího smluvní pokutě za porušení povinnosti xxx jakožto žadatele doručit ve sjednaném termínu výzvu k uzavření darovací smlouvy dle odst. 1d článku V. plánovací smlouvy uzavřené dne 13.08.2018 mezi městem Domažlice a žadatelem(OSM)

 

2997 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě, uzavřené dne 16.03.2020 se společností iora legal, advokátní kancelář s. r. o., se sídlem Sámova 410/28, PSČ 101 00, Praha 10, IČ 03901475 na poskytování právního poradenství při přípravě a realizaci veřejné zakázky na realizaci 2 interaktivních expozic v západním křídle Pivovaru, v souladu s pravidly dotačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014– 2020, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2998 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 1037/4 v k. ú. Pasečnice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Pasečnice, DO, č.parc. 853/23 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

2999 - a) bere na vědomí informaci Domažlické správy nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice o realizaci plánovaných oprav pro rok 2020

b) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice zařadit realizaci opravy „Výměna vodoměrů na teplou a studenou vodu v bytových a nebytových objektech“ do plánu oprav hospodářské činnosti na rok 2021

Termín splnění: 31.03.2021

c) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci zakázky s názvem „Výměna vodoměrů na teplou a studenou vodu v bytových a nebytových objektech se společností ista Česká republika s. r. o., IČ 61056758, se sídlem Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3000 - schvaluje přijetí daru - vodovodního řadu PE100 DN 90 v délce 91,45 m vybudované v rámci stavby „Domažlice, Waldhegerova č.p. 407 - vodovod“ a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3001 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor, vymezenou situačním plánkem, v budově č. p. 61, jež je součástí pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice, v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích, po jejím vrácení stávajícím uživatelem zpět městu, formou tzv. obálkové metody s tím, že minimální nájemné je stanoveno ve výši 17.397 Kč/měsíc, s termínem pro podávání nabídek do 31.1.2021(OSM)

 

3002 - a) ruší usnesení č. 2615b) ze dne 10.11.2020

b) schvaluje uzavření upravené smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby v průběhu provádění na ZŠ Komenského 17 v Domažlicích – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, sklady a části suterénu se společností MEPRO s. r. o, se sídlem náměstí Před bateriemi 912/6, Praha 6 – Střešovice, PSČ 162 00, IČ 48025721 ve výši 249.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu(OSM)

 

3003 - a) bere na vědomí vyjádření dopravního inspektorátu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice k záměru omezení nejvyšší dovolené rychlosti v ul. U Jezera ve městě Domažlice ze dne 23.11.2020

b) ruší usnesení č. 2539 ze dne 27.10.2020(OSM)

 

3004 - a) ruší usnesení č. 2550 a) a c) ze dne 27.10.2020

b) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Nábytek“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Martin Janovec/Jakub Mráz, Mgr. Ivan Rybár/ Mgr. Michal Frček a Bc. Stanislav Antoš/Mgr. Stanislav Tauer(OSM)

 

3005 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky zřízených v rámci stavby „Novostavba polyfunkčního domu na pozemcích parcelních čísel st. 516/1 a st. 516/2 v katastrálním území Domažlice“ dle projektové dokumentace vypracované projektovým ateliérem A.D.S. Rokycany s. r. o., IČ 27983943, zak. číslo 1263/2020 a označené datem 04/2020 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4818/6 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch společnosti TABACCO POINT s. r. o., IČ 05572061, se sídlem Babylon 98, PSČ 344 01 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/bm každé přípojky(OSM)

 

3006 - ruší konání pravidelného středečního trhu dne 23.12.2020(OSM)

 

3007 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu „Domažlice Bytové domy - Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě“

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu „Domažlice Bytové domy - Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 794.970 Kč (PD DPS Bytové domy Domažlice – Kasárna II.               komunikace a inženýrské sítě)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 794.970 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3008 - a) schvaluje propachtování pozemků p. č. 4814/9, 4814/23, 4814/24, 4814/25, 4814/26, 4814/27, 4814/28, 4814/29 a 4814/30, vše v k. ú. Domažlice, za účelem zajištění veřejné hromadné autobusové dopravy, společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o., se sídlem Pod Hájem 97, Králův Dvůr, PSČ 267 01, IČ 25620886, na dobu určitou 10 let, s výpovědní dobou 6 měsíců za cenu 10.000 Kč/rok bez DPH s inflačním nárůstem, bez kauce a uzavření pachtovní smlouvy dle upraveného návrhu

b) ruší usnesení č. 2138 b) ze dne 23.06.2020

c) ukládá odboru finančnímu vypracovat dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace DTS Domažlice p. o., kterým bude rozšířen předmět hlavní činnosti o opravy a údržbu autobusového nádraží v Masarykově ulici v Domažlicích

Termín splnění: 31.1.2020(OSM, OF)

 

3009 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany mezi městem Domažlice a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, se sídlem Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČ 70883378 za účelem připojení elektrické požární signalizace objektu Kulturní centrum – Pivovar, Pivovarská 10, 344 01 Domažlice na pult centrální ochrany dle předloženého návrhu(OSM)

 

3010 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice takto:

Účet 501 - spotřeba materiálu - 1.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby (doprava) - 69.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 69.000 Kč

Účet 525 – ostatní sociální pojištění + 1.000 Kč(OF)

 

3011 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích takto:

Účet 518 – ostatní služby - 304.000 Kč

Účet 501 – spotřeba materiálu + 150.000 Kč

Účet 551 – odpisy + 104.000 Kč

Účet 558 – náklady z DDHM + 50.000 Kč(OF)

 

3012 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice takto:

Účet 527 – zákonné soc. náklady - 10.000 Kč

Účet 528 – ostatní soc. náklady - 12.000 Kč

Účet 558 – pořízení DDHM - 24.000 Kč

Účet 521 – mzdové náklady + 46.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby - 8.000 Kč

Účet 524 – zákonné soc.pojištění + 8.000 Kč(OF)

 

3013 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní školy praktické Domažlice takto:

Účet 501 – spotřeba materiálu - 20.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby - 10.000 Kč

Účet 511 – opravy a udržování + 30.000 Kč(OF)

 

3014 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 288.300 Kč (Městská knihovna – příspěvek na provoz)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 288.300 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové takto:

Účet 502 – spotřeba energií + 200.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 300.000 Kč

Účet 551 – odpisy + 54.300 Kč

Účet 558 – náklady z DDHM + 34.000 Kč

Účet 521 – mzdové náklady - 200.000 Kč

Üčet 524 – zákonné soc.pojištění - 100.000 Kč

Účet 67x – příspěvek na provoz + 288.300 Kč(OF)

 

3015 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org.0518 pol. 4216 + 1.084,38 Kč (dotace MMR - Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.084,38 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3016 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6115 pol. 5139 + 8.732 Kč (volby do zastupitelstva kraje - materiál)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 8.732 Kč (rozpočtová rezerva, volby do zastupitelstva kraje)(OF)

 

3017 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0518 § 3113 pol. 6121 + 112.107 Kč (úroky z úvěru Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 112.107 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3018 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. kalkulovanou cenu tepelné energie pro rok 2021 výši 524,11 Kč/GJ bez DPH(OF)

 

3019 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29004 - 75.400 Kč (příjem náhrady meliorační dřeviny)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29004 + 75.400 Kč (výsadba melioračních dřevin)(OF)

 

3020 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 pol. 4116 ÚZ 14004 + 51.982 Kč (dotace GŘ HZS – JSDHO Domažlice)

org. 0220 § 5512 pol. 5156 ÚZ 14004 + 4.676 Kč (JSDHO Domažlice – PHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 ÚZ 14004 + 47.306 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 pol. 4116 ÚZ 14004 + 1.600 Kč (dotace GŘ HZS – JSDHO Havlovice)

org. 0221 § 5512 pol. 5132 ÚZ 14004 + 1.600 Kč (JSDHO Havlovice – ochranné pomůcky)(OF)

 

3021 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., který se konal dne 20.10.2020

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

3022 - a) schvaluje zřízení produktu elektronického bankovnictví ČSOB a. s. - virtuální pobočka dle předloženého návrhu

b) schvaluje Zmocnění k právnímu jednání č. 42734650-2, uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a ČSOB a. s., Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu(OF)

 

3023 - a) doporučuje zastupitelstvu města zřídit Fond pro obnovu lesa

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Statut fondu pro obnovu lesa dle předloženého návrhu

Termín splnění: 18.12.2020(OF)

 

3024 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4116 + 1.044.369 Kč (dotace MPSV - vícenáklady, výpadek příjmů COVID-19)

org. 0225 § 4351 pol. 5336 + 163.463 Kč (M.centrum - pečovatelská služba, převod dotace)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 + 634.285 Kč (M.centrum - domov pro seniory, převod dotace)

org. 0225 § 4359 pol. 5336 + 92.407 Kč (M.centrum - odlehčovací služby,převod dotace)

org. 0225 § 4357 pol. 5336 + 153.683 Kč (M.centrum - domov se zvl.režimem,převod dotace)

org. 0225 § 4356 pol. 5336 + 531 Kč (M.centrum - denní stacionář, převod dotace)

Termín splnění: 16.12.2020(OF)

 

3025 - doporučuje zastupitelstvu města schválit připojení se k Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu č. 45942019, daného Plzeňským krajem příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice a poskytuje tyto finanční prostředky jako součást vyrovnávací platby:

Pečovatelská služba – identifikátor 1375923 981.950 Kč

Domovy pro seniory – identifikátor 3439634 2.186.000 Kč

Odlehčovací služby – identifikátor 7157824 557.000 Kč

Denní stacionář – identifikátor 8836605 135.000 Kč

Domov se zvláštním režimem – identifikátor 8513782 1.753.000 Kč

Termín splnění: 16.12.2020(OF)

 

3026 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 dle předloženého návrhu

Termín splnění: do doby schválení rozpočtu na rok 2021

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout, že město Domažlice neposkytuje individuální dotace nezahrnuté do rozpočtu města na rok 2021

Termín splnění: 18.12.2020(OF)

 

3027 ponechává poplatky za péči poskytovanou příspěvkovou organizací města Domažlice Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace na rok 2021 ve stávající výši(OF, OKS)

 

3028 - schvaluje odměnu ředitelce Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Veronice Beránkové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3029 - souhlasí s přijetím daru – přídavné chladničky k automatickému kávovaru WMF v hodnotě 13.623 Kč od dárce proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem Domažlice, U Pískovny 308, PSČ 344 01, IČ 26410826, příspěvkovou organizaci Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice(OKS)

 

3030 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice, Pivovarská 10, PSČ 344 01, IČ 48344117, o dotaci na pořízení interaktivní tabule do dotačního programu VISK3 vyhlašovaným Ministerstvem kultury ČR(OKS)

 

3031 - jmenuje kronikářkou města Domažlice na rok 2021 Mgr. Kristýnu Pinkrovou(OKS)

 

3032 - a) schvaluje konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ dne 16.12.2020 (středa) dle předloženého návrhu

b) souhlasí u použitím znaku města Domažlice v propagačních materiálech (plakáty, pamětní listy) spojených s akcí „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“(OKS)

 

3033 - schvaluje platový výměr Michalu Karolyimu, řediteli Městského kulturního střediska v Domažlicích, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.01.2021(OKS)

 

3034 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5137 - 6.000 Kč (JSDHO Domažlice – DHM)
org. 0220 § 5512 pol. 5173 - 3.000 Kč (JSDHO Domažlice – ubytovné a stravné)

org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 6.000 Kč (JSDHO Domažlice – materiál)

org. 0220 § 5512 pol. 5175 + 3.000 Kč (JSDHO Domažlice – občerstvení)(OKS)

 

3035 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol. 5132 - 500 Kč (JSDHO Havlovice-ochranné pomůcky)

org. 0221 § 5512 pol. 5169 + 500 Kč (JSDHO Havlovice-služby)(OKS)

 

3036 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5153 - 50.000 Kč (Správa budov – spotřeba plynu)

org. 0223 § 6171 pol. 5156 - 40.000 Kč (Správa budov – pohonné hmoty)

org. 0223 § 6171 pol. 5139 + 20.000 Kč (Správa budov – materiál)

org. 0223 § 6171 pol. 5154 + 30.000 Kč (Správa budov – elektrická energie)

org. 0223 § 6171 pol. 5161 + 40.000 Kč (Správa budov – poštovné)(OKS)

 

3037 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. RCZ-2015-Z040 se společností AUTOCONT a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 62587978 dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

3038 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit Zprávu o uplatňování ÚP Domažlice

Termín splnění: 31.01.2021(OVÚP)

 

3039 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 23.11. a 30.11.2020

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 23.11.2020

c) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 30.11.2020

 

3040 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc listopad 2020(MP)

 

3041 - schvaluje návrh programu 28. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 16.12.2020 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

3042 - schvaluje odměnu řediteli DTS Domažlice, příspěvková organizace, Bc. Jaroslavu Zavadilovi, dle předloženého návrhu(OF)

 

3043 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 14.05.2020 se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/56 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 16.12.2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: HY 20674610 mezi MONETA Money Bank, a. s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 - Michle, IČ 25672720 jako bankou (zástavním věřitelem), xxx jako zástavci a klienty a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/56 k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2446/56 v k. ú. Domažlice, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu

Termín splnění: 31.01.2021(OSM)

 

3044 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Novostavba mateřské školy Petrovická“ uzavřené dne 26.06.2020 mezi městem Domažlice a společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, IČ25200631 ve výši 170.009,52 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 129.482 Kč (MŠ Petrovická – Dodatek č. 1)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 22.472 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 107.010 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3045 - mění a doplňuje usnesení č. 2628 ze dne 24.11.2020 takto:

schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů s obcí Mrákov, se sídlem Mrákov 105, PSČ 345 01, IČ 00253618 dle nově upraveného návrhu“(OSM)

 

3046 schvaluje úhradu nákladů za již provedené práce v budově Kulturního centra – Pivovar Domažlice z organizace 0434 panu Martinu Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice, PSČ 345 06 Kdyně, IČ 73687804 v rozsahu dle předložené nabídky nazvané Provedené práce – pivovar Domažlice v celkové výši 15.750 Kč bez DPH(OSM)

 

3047 - a) schvaluje zadání zakázky „Rybník Babylon – kamerová prohlídka spodní výpusti s vyhodnocením a návrhem nápravných opatření“ společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a. s., se sídlem Hybernská 1617/40, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 49241648 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 25.700 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 5171 + 31.097 Kč (Rybník Babylon – kamerová prohlídka spodní výpusti a návrh opatření)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 31.097 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3048 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška v Domažlicích pro vozidlo GROVE, pracovní stroj samojízdný, teleskopický manipulátor, RZ: P02 3711, povolená hmotnost 36 t, na období od 06.01.2021 do 31.03.2021(OSM)

 

3049 - a) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 176/1997-112, 8 P a Nc 413/2020, 8 P a Nc 414/2020 ve věci o prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

b) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 10/2018-124, 8 P a Nc 417/2020, 8 P a Nc 418/2020 ve věci o prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

c) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 127/2002-262, 8 P a Nc 415/2020, 8 P a Nc 416/2020 ve věci o prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka.

d) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 160/2016-128, 8 P a Nc 411/2020, 8 P a Nc 412/2020 ve věci o prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka(OSVZ)

 

3050 a) pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 147/2002, 8 P a Nc 421/2020, 8 P a Nc 422/2020 ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

b) pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 189/2005, 8 P a Nc 423/2020, 8 P a Nc 424/2020 ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka (OKS)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 9. 12. 2020 14:53
Datum poslední aktualizace: 5. 1. 2021 10:53
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)