Menu
Město Domažlice
Domažlice

73. schůze ze dne 10.11.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 73. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 10.11.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2581 - schvaluje upravený program schůze

 

2582 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) ruší usnesení č. 2115 ze dne 23.06.2020

c) prodlužuje termín splnění usnesení č. 2415 ze dne 15.09.2020 do 28.02.2021(OSM)

 

2583 - schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2584 a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti o seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2585 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 613/20, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2586 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 252/11, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2587 - schvaluje záměr prodat jednotku č. 392/12 vymezenou v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13) dle Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 1.160.993 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 10.02.2021(OSM)

 

2588 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 2, Baldovská 638, Domažlice (OSM)

 

2589 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby I/26 Černý rybník - náhrady lanových svodidel vypracovanou společností RSE Projekt s. r. o., opatřenou datem červenec 2020, jejíž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR a souhlasí s vydáním souhlasu s touto stavbou dle předloženého návrhu(OSM)

 

2590 doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p. č. 5408/1 označenou dle geometrického plánu č. 4454-267/2019 novým parcelním číslem č. 5408/5, ve vlastnictví města Domažlice, za části pozemku p. č. st. 496/1 označené dle geometrického plánu č. 4454-267/2019 novými parcelními čísly st. 496/3 a st. 496/4, vše v k. ú. Domažlice s finančním vypořádáním a uzavření směnné smlouvy s Českou republikou - Krajským státním zastupitelstvím v Plzni, se sídlem Veleslavínova 27/38, Vnitřní Město, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 00026034, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu směnné smlouvy

Termín splnění: 31.01.2021(OSM)

 

2591 - doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 735 b) ze dne 21.10.2020

Termín splnění: 18.11.2020(OSM)

 

2592 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 4819/1, vymezenou situačním plánem, v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30.11.2020(OSM)

 

2593 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Petrou Ticháčkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Branská 56, Domažlice - Město, IČ 72194553 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 07.04.2020, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.10.-31.12.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění:30.11.2020(OSM)

 

2594 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 656 ze dne 17.06.2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na zajištění provozu spojů linky 405611 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020 ve výši 793.499,48 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 18.11.2020(OSM)

 

2595 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit darování pozemků p. č. 1038/38 a 1038/14, oba v k. ú. Pasečnice, a pozemků p. č. 2578/8, 4818/21, 4796/7, 4796/8 a 3348/21, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru - převzetí pozemků p. č. 4781/106, 4781/108, 4977/14, 4977/13 a 4977/12, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice a uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2020(OSM)

 

2596 - a) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na všech komunikacích ve vlastnictví Města Domažlice na celém jeho území v termínu od 01.01.2021 do 31.12.2021 s výjimkou termínu konání Chodských slavností - Vavřinecké pouti 2021 pro následující vozidla -

Stavební mechanizmy: RZ povolená hmotnost

KOMATSU WB 93R-5 P00 1763 9 t

KOMATSU PW 180-7EO P01 4846 18,63 t

KOMATSU WB 97S5 P00 9407 9,5 t

KOMATSU WB 97S2 P00 1764 9,5 t

Nákladní vozidla:

MAN TGA 18.360 4x4 BB 3P4 4945 18 t

MAN LE 10.180 4x4 BB 2P9 8052 10,8 t

LIAZ 110.850 CAK-8 DO 5706 17 t

PRAGA V3-S FEKÁL DO 4002 10,7 t

MAN L.2007.46.004 6P91645 26 t

b) nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na všech komunikacích ve vlastnictví Města Domažlice na celém jeho území v termínu od 01.01.2021 do 31.12.2021 pro následující vozidla -

Nákladní vozidla:

MAN TGA 26.390 6x6 BB 2P9 8189 26 t

MAN TGS 33.400 6x4 BB 7P6 5312 26 t

TATRA T815 CAV 4P0 3110 22,4 t

MAN TGS 26.440 6x6 BB 6P7 7306 26 t(OSM)

 

2597 - a) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.07.2020 dle předloženého návrhu

b) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.10.2020 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2598 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávku s názvem Dodávka 30 notebooků vyhlášené organizací Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, Msgre B. Staška 232, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 75005743(OSM)

 

2599 - a) schvaluje navýšení původní ceny o 11.905 Kč bez DPH za provedené víceprace u zakázky „Oprava ploché střechy bytových domů – projekt revitalizace“ Františku Kotkovi, fyzické osobě podnikající se sídlem Kašperské Hory, PSČ 341 92, IČ 49171895

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0554 § 3612 pol. 5171 + 13.691 Kč (oprava ploché střechy bytových domů - projekt revitalizace - vícepráce)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 13.691 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2600 - bere na vědomí informaci o snížení měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na 170 Kč za měsíc říjen 2020 v Mateřské škole Poděbradova 53, Domažlice(OF)

 

2601 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0558 pol. 4111 ÚZ 98030 + 23.920 Kč (dotace - podklady na Sčítání lidí,domů a bytů)

org. 0558 § 6171 pol. 5021 ÚZ 98030 + 23.920 Kč (OVÚP - podklady na Sčítání lidí, domů a bytů)(OF)

 

2602 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 - 430.183 Kč (příjem náhrady na odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 + 430.183 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

2603 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4116 ÚZ 34070 + 70.000 Kč (dotace MK Chodské slavnosti 2020)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 ÚZ 34070 + 70.000 Kč (MKS-převod dotace Chodské slavnosti 2020)(OF)

 

2604 - a) souhlasí s tím, aby město Domažlice jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, IČ 25241958 poskytlo dobrovolný peněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti ve výši 3.000.000 Kč dle ustanovení § 163 odst. 1 zákona č. 90/20212 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a to v souladu s předloženým návrhem smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, IČ 25241958 ve výši 3.000.000 Kč dle § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění a uzavření smlouvy smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle předloženého návrhu

Termín splnění: 20.11.2020

c) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0260 § 3412 pol. 6202 + 3.000.000 Kč (SSZMD – příplatek mimo ZK)

org. 0260 § 6409 pol. 2229 + 1.401.129 Kč (SSZMD – vratka nevyčerpané dotace za r. 2019)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.598.871 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 18.11.2020(OF)

 

2605 - doporučuje zastupitelstvu města schválit přesun finančních prostředků, poskytnutých na základě smlouvy č. 36/2020 v rámci programu ,,Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova v roce 2020“ Sportovnímu klubu Jiskra Domažlice, oddíl plaveckých sportů, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 18.11.2020(OF)

 

2606 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 30.000 Kč (městská policie – opravy a udržování)

org. 0222 § 5311 pol. 5167 - 30.000 Kč (městská policie – školení)(OF)

 

2607 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5137 – 85.000 Kč (JSDHO Domažlice – DHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 85.000 Kč (JSDHO Domažlice – materiál)(OKS)

 

2608 - bere na vědomí změnu termínu konání 14. ročníku veřejné prezentace škol a firem „Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 19.01.2021 v MKS v Domažlicích(OKS)

 

2609 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol. 5134 – 4.000 Kč (JSDHO Havlovice-oděvy)

org. 0221 § 5512 pol. 5021 + 4.000 Kč (JSDHO Havlovice-zásahy)(OKS)

 

2610 - a) vydává nařízení města Domažlice č. 2/2020 o stání motorových vozidel na místních komunikacích dle předloženého návrhu

b) schvaluje ceník parkovného a parkovacích karet pro stání motorových vozidel na místních komunikacích dle předloženého návrhu(OKS)

 

2611 - doporučuje zastupitelstvu města vydat na základě § 10 písm. d) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu varianty 3

Termín splnění: 16.12.2020(OKS)

 

2612 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 05.10.2020

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 02.11.2020

c) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 05.10.2020

d) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 19.10.2020

 

2613 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc říjen 2020(MP)

 

2614 - schvaluje návrh programu 27. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 18.11.2020 dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

2615 - a) ruší usnesení č. 2392 a) ze dne 15.09.2020

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby v průběhu provádění na ZŠ Komenského 17 v Domažlicích – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, sklady a části suterénu se společností MEPRO s. r. o, se sídlem náměstí Před bateriemi 912/6, Praha 6 – Střešovice, PSČ 162 00, IČ 48025721 ve výši 249.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 219.010 Kč (ZŠ Komenského, rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny - PD změna stavby)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 38.010 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 181.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2616 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy propadliny asfaltového krytu komunikace vedoucí k tankovému mostu v Domažlicích (pozemek p. č. 2611/2, k. ú. Domažlice) společnosti FINALKOM s. r. o., se sídlem Kocourov 36, Mochtín, PSČ 339 01, IČ 02877155 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 68.800 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 2219 pol. 5171 + 83.248 Kč (oprava komunikace - tankový most)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 83.248 Kč (investiční rezerva)( OSM)

 

2617 schvaluje zadání zakázky na dodání chladící skříně UR 200 S, která v současné době chybí ve vybavení baru v restauraci v 1. NP v budově Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, společnosti UNIS – JAKOS, s. r. o., se sídlem Vodní 110, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ 46974822 dle předložené nabídky za cenu 9.512 Kč bez DPH(OSM)

 

2618 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Upgrade serverové infrastruktury datového centra ORP Domažlice“ realizovanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů společnosti AUTOCONT a. s., Hornopolní 3322/34, 70200 Ostrava IČ 04308697 za cenu 654.900 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Upgrade serverové infrastruktury datového centra ORP Domažlice“ realizovanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se společností AUTOCONT a. s., Hornopolní 3322/34, 70200 Ostrava IČ 04308697 dle předloženého návrhu(OICT)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 11. 11. 2020 15:24
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2020 16:55
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)