Menu
Město Domažlice
Domažlice

71. schůze ze dne 13.10.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 71. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 13.10.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2492 - schvaluje upravený program schůze

 

2493 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města (OSM)

 

2494 - schvaluje výjimku z čl. II odst. 2. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice a zařazuje žádost o přidělení bytu do evidence žádostí(OSM)

 

2495 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí uzavřené 24.01.2018 mezi městem Domažlice a společností proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem U Pískovny 308, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26410826 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.12.2020(OSM)

 

2496 - doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu katastrální hranice mezi obcí Babylon a městem Domažlice tak, že pozemková parcela č. st. 45, jejíž součástí je jiná stavba, a pozemkové parcely č. 24/22 a 24/10, vše v k. ú. Babylon přecházejí do katastrálního území Havlovice u Domažlic a uzavření protokolu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2020(OSM)

 

2497 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě budoucí uzavřené 14.05.2020, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2446/56 v k. ú. Domažlice do 31.10.2050 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2020(OSM)

 

2498 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na pozemku p. č. 4819/2 v k. ú. Domažlice za cenu 2.160 Kč a uzavření kupní smlouvy s městem Rokycany, se sídlem Masarykovo náměstí 1, Střed, Rokycany, PSČ 337 01, IČ 00259047, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2020(OSM)

 

2499 - ruší usnesení č. 2456 d) ze dne 29.09.2020(OSM)

 

2500 - nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na místní komunikace - parkoviště v ul. Michlova u budovy čp. 626 v Domažlicích, poz. p. č. 2311/43, k. ú. Domažlice(OSM)

 

2501 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Fastrova a Školní v Domažlicích pro vozidla IVECO RZ 6P4 5152, povolená hmotnost 32 t, MAN – autodomíchávač, RZ 3P3 1395, povolená hmotnost 32 t, a to dne 18.11.2020(OSM)

 

2502 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit studii „Domažlice, Parkoviště U Svatých“ vypracovanou společností IK Plzeň s. r. o., se sídlem Lesní 594, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 49789066

Termín splnění: 30.11.2020(OSM)

 

2503 - a) bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci stavby „Novostavba polyfunkčního domu na pozemcích parc. č. st. 516/1 a 516/2 v k.ú. Domažlice" vypracovanou projektovým ateliérem A.D.S. Rokycany s. r. o., IČ 27983943, zak. číslo 1263/2020, jejíž součástí je projektová dokumentace „Novostavba polyfunkčního domu na pozemcích parc. č. st. 516/1 a 516/2 v k. ú. Domažlice - dopravní řešení" vypracovaná společností Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 zakázkové číslo 5/2019

b) souhlasí se stavbou Novostavba polyfunkčního domu na pozemcích parc. č. st. 516/1 a 516/2 v k. ú. Domažlice, jako vlastník sousedního pozemku p. č. 4818/6 v k. ú. Domažlice, dle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

c) souhlasí se stavbou „Novostavba polyfunkčního domu na pozemcích parc. č. st. 516/1 a 516/2 v k. ú. Domažlice", jako vlastník dopravní a technické infrastruktury, dle § 86 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jako vlastník pozemku p. č. 4818/6, v k. ú. Domažlice, dle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na kterém má být požadovaný záměr v ul. Kostelní uskutečněn

d) souhlasí s napojením stavby „Novostavba polyfunkčního domu na pozemcích parc. č. st. 516/1 a 516/2 v k. ú. Domažlice", jako vlastník dopravní infrastruktury - tělesa místní komunikace ul. Kostelní, dle § 86 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na místní komunikaci dle projektové dokumentace dopravního řešení stavby „Novostavba polyfunkčního domu na pozemcích parc. č. st. 516/1 a 516/2 v k. ú. Domažlice - dopravní řešení" vypracované společností Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 zakázkové číslo 5/2019

e) souhlasí se stavbou „Novostavba polyfunkčního domu na pozemcích parc. č. st. 516/1 a 516/2 v k. ú. Domažlice", jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn dle § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za předpokladu, že tento záměr je v souladu s platným územním plánem (a bude takto posouzen příslušným stavebním úřadem)

f) souhlasí se stavbou „Novostavba polyfunkčního domu na pozemcích parc. č. st. 516/1 a 516/2 v k. ú. Domažlice - vodovodní přípojka, plynovodní přípojka, kanalizační přípojka“ jako vlastník pozemku p. č. 4818/6, v k. ú. Domažlice, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn dle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti opravňující investora stavby umístit jednotlivé přípojky v pozemku p. č. 4818/6, k. ú. Domažlice(OSM)

 

2504 - souhlasí s podnájmem pozemku p. č. st. 845 v k. ú. Domažlice, jehož součástí je stavba - budova čp. 94 v ulici Kozinova v Domažlicích, tvořících předmět nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., IČ 26322994, jakožto nájemcem, spolku Spolek Správných táborníků, se sídlem Máchova 242, Týnské Předměstí, Domažlice, IČ 09296484, na dobu nepřesahující dobu nájmu podle výše uvedené nájemní smlouvy uzavřené dne 30.04.2015, za účelem vybudování zázemí pro klubovnu k pravidelnému setkávání členů spolku a ke kratším pobytovým akcím pro děti a mládež(OSM)

 

2505 - a) schvaluje uzavření dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 115N20/30 mezi městem Domažlice a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774, dle předloženého návrhu

b) schvaluje pronájem pozemku p. č. 4246/5 v k. ú. Domažlice a uzavření nájemní smlouvy č. 115N20/30 s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774, dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 3639 pol. 5164 + 36.311 Kč (Nájemné - zahrada v Masarykově ulici u BD čp. 240)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 36.311 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

2506 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. 987/7 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, k zahrádkářským účelům, po jejím vrácení stávajícím uživatelem zpět městu, formou tzv. obálkové metody s tím, že minimální nájemné/pachtovné je stanoveno ve výši 10 Kč/ m2 výměry pozemku určeného k zahrádkářským účelům/rok a ve výši 20 Kč/m2 výměry pozemku určeného k umístění drobné stavby (kůlny, přístřešku apod.)/rok, s termínem pro podávání nabídek do 13.11.2020(OSM)

 

2507 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí jejíž předmětem je závazek smluvních stran uzavřít dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací, a uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedené v příloze smlouvy o smlouvě budoucí, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2508 - schvaluje nabytí daru - vodovodu vybudovaného v rámci stavby Domažlice - Prokopa Velikého - kanalizační stoka a vodovodní řad do vlastnictví města Domažlice a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2509 - schvaluje zřízení služebnosti umístnění a provozování vodovodu v pozemcích p. č 1024/7 a 1024/10, oba v k. ú. Domažlice ve prospěch města Domažlice a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu s tím, že služebnost se zřizuje bezplatně a na dobu neurčitou(OSM)

 

2510 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2689/56 a p. č. 2689/66, obě v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, parc. č. 2689/39 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

2511 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 31.08.2012 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a paní MVDr. Lindou Birnerovou, fyzickou osobou podnikající (nyní MVDr. Linda Hynčíková Birnerová), se sídlem Horšovský Týn, PSČ 345 25, IČ 75225271 jakožto nájemcem na pronájem části nebytových prostor v budově čp. 296 v ul. 28. října v Domažlicích a části pozemku p. č. 2404/6 v k. ú. Domažlice, a to dohodou ke dni 29.11.2020 a uzavření dohody dle předloženého návrhu

b) schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. st. 3420, jehož součástí je budova č. p. 296 v ulici 28. října v Domažlicích, a část pozemku p. č. 2404/6 vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice, po jejich vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

2512 - schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo na akci „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“ uzavřené dne 17.05.2018 mezi městem Domažlice a společností Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, IČ 00014915 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2513 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování plynovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Přípojka plynu - Doubova 327, Domažlice“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. Pavlem Cenefelsem, IČ 15707776 a označené datem 10/2020 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4986/1 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH(OSM)

 

2514 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení pravidelné odborné prohlídky kotelny v budově Kulturního centra - Pivovar Domažlice, vč. revize plynových kotlů a vyvíječe páry společnosti PDP West, s. r. o., se sídlem Pecháčkova 10, Plzeň, PSČ 318 00, IČ 03623467 dle předložené nabídky v celkové ceně 5.500 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0517 § 2143 pol. 5169 + 6.655 Kč (Pivovar - revize kotelna)

org. 0517 § 6399 pol. 5362 - 1.155 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2515 - schvaluje navýšení zakázky na doplnění a montáž pěti kusů cylindrických vložek FAB a dodání 46 ks klíčů (nově 59 klíčů) dle požadavku města do budovy Kulturní centrum - Pivovar Domažlice panu Patrikovi Dolinovi, fyzické osobě podnikající se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 41629809 dle aktualizované nabídky o částku 2.301 Kč bez DPH, tedy v celkové výši 15.198 Kč bez DPH(OSM)

 

2516 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace k projektu č. 271 „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald“, v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020, uzavřené 19.07.2019 mezi městem Domažlice a Českou republikou - Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 66002222, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2517 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0230 § 4349 pol. 5137 ÚZ 13011 + 310.000 Kč (OICT – IT vybavení OSPOD)

org. 0810 § 6409 pol. 5901 - 151.143 Kč (Rozpočtová rezerva-doplatek OSPOD r. 2019)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 158.857 Kč (Rozpočtová rezerva)(OF)

 

2518 - doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu na přijetí dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 37.300.000 Kč, uzavřenou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a Komerční bankou a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ 45317054 na předfinancování projektu Bezbariérové úpravy ZŠ Domažlice, Komenského 17 a vybudování odborných učeben včetně zajištění vnitřní konektivity dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.10.2020(OF)

 

2519 - schvaluje uzavření smlouvy č. 4102234209 se společností ČEZ a. s., Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČ 45274649 na zajištění akce Dobrovolnický den – sázení stromků“ dle předloženého návrhu(OF)

 

2520 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232, ve výši 9.000 Kč na nákup tažného zařízení pro automobil tranzit Renault Master(OF)

 

2521 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost 2021“ dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty 2021“ dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost 2021“ dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů 2021“ dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahujících se k městu Domažlice 2021“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 21.10.2020(OKS)

 

2522 - a) doporučuje zvolit na funkci člena finančního výboru Ing. Miroslava Macha

b) doporučuje zvolit na funkci člena sportovního výboru Janu Svobodovou

Termín splnění: 21.10.2020(tajemnice)

 

2523 - pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 162/2019 ve věci návrhu o schválení právního jednání(OSVZ)

 

2524 - a) bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Kamila Jindřicha na funkci člena redakční rady Zpravodaje

b) jmenuje členem redakční rady Zpravodaje pana Josefa Babora(tajemnice)

 

2525 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 01.09.2020

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 05.10.2020

 

2526 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc září 2020(MP)

 

2527 - schvaluje návrh programu 26. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 21.10.2020 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

2528 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na odstranění vzlínající vlhkosti, očištění a opravu fasády na ZŠ Komenského 17 – bývalá dívčí škola – JV průčelí se společností STAVEBNÍ PODNIK PLZEŇ s. r. o., se sídlem Geologická 575/2, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00, IČ 40523314 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 5171 + 78.650 Kč (ZŠ Komenského – oprava fasády)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 13.650 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 65.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2529 - schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201706851 s obchodníkem ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53, Praha 4, IČ 27232433(OSM)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 15. 10. 2020 13:31
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2020 11:40
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)