Menu
Město Domažlice
Domažlice

70. schůze ze dne 29.09.2020

-

U S N E S E N Í

 

ze 70. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 29.09.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2449 - schvaluje upravený program schůze

 

2450 - schvaluje podání výpovědi ze Smlouvy o výkonu funkce pověřence GDPR uzavřenou dne 09.05.2018 mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a společností CATANIA GROUP s. r. o., se sídlem Bořivojova 35/878, Praha 3, IČ 282531591(tajemnice)

 

2451 schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 258/36, ul. Petrovická, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2452 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 115/1, ul. Vojtěchova, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2453 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 258/13, ul. Petrovická, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2454 - schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" ponechání žádosti v seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2455 - schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě - elektrické přípojky NN zřízené v rámci stavby Kontrolní stanice - Babylon / Ředitelství silnic a dálnic - I/26-70,9 - E - 0 - N k části pozemku p. č. 128/31 v k. ú. Babylon vymezenou geometrickým plánem č. 573-138/2020 za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč bez DPH ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 65993390, a to na dobu určitou do 31.12.2030 a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu s tím, že v odst. 1. článku IV. smlouvy se lhůta pro zajištění dodatečného povolení stavby stanoví do 31.12.2021 a v odst. 2b) článku IV. smlouvy se smluvní pokuta stanoví ve výši 5.000 Kč(OSM)

 

2456 - a) bere na vědomí žádost o změnu dopravního značení - vybudování retarderů a osazení dopravních značek A12b v městské části Havlovice a na základě doporučení komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost souhlasí s umístěním jednoho retarderu za sjezdem ze silnice II. třídy

b) ukládá odboru správy majetku zajistit podklady pro osazení zpomalovacího retarderu v městské části Havlovice za sjezdem ze silnice II. třídy

Termín splnění: 31.03.2021

c) neukládá odboru správy majetku zajistit podklady pro osazení druhého zpomalovacího retarderu v městské části Havlovice dle žádosti

d) ukládá odboru správy majetku zajistit podklady pro zřízení nového přechodu pro chodce v blízkosti autobusové zastávky v městské části Havlovice dle doporučení komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost

Termín splnění: 31.03.2021(OSM)

 

2457 - bere na vědomí žádost o změnu dopravního značení - vznik obytné části ulice U Jezera a na základě doporučení komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost nesouhlasí s touto změnou(OSM)

 

2458 - bere na vědomí žádost o změnu dopravního značení - změnu vedlejší silnice ulice U Jezera na hlavní ulici a na základě doporučení komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost a nesouhlasí s touto změnou(OSM)

 

2459 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Domažlice a společností RTI cz s. r. o., se sídlem Plzeň, Zikmunda Wintra 1282/21, PSČ 301 00, IČ 25224905, dne 28.06.2013, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2460 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující nájemní smlouvě uzavřené dne 18.03.2015 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a společností Risastor s. r. o., IČ 29124948, předchůdcem společnosti TOP TANK s. r. o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, IČ 26403226, jakožto nájemcem (jejíž předmětem je pronájem částí pozemků p. č. 4779/16 a p. č. 5510, oba v k. ú. Domažlice), kterým bude sjednáno prodloužení doby nájmu do 30.09.2025(OSM)

 

2461 - schvaluje uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, kterým se aktualizuje předmět pachtu, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2462 - schvaluje pronájem pozemků p. č. st. 338 a st. 339, oba v k. ú. Česká Kubice a uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, kterým se rozšiřuje předmět nájmu, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2463 - schvaluje výpůjčku stavby technického vybavení bez čp./če. umístěné na pozemku p. č. st. 217 v k. ú. Dolní Folmava včetně čističky odpadních vod HERVA UH 1,5 (1 ks), pozemku p. č. st. 217 v k. ú. Dolní Folmava, pozemků p. č. 1592/10 v k. ú. Pec, p. č. 1845/6 v k. ú. Chodov u Domažlic, p. č. 2153/5 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem, rozvodů vody na pozemcích p. č. 1592/3 a st. 230, oba v k. ú. Pec, p. č. 375/2 a 375/30, oba v k. ú. Dolní Folmava (SO 020), kanalizace na pozemcích p. č. 1592/3 v k. ú. Pec, p. č. 375/2, 375/30, oba v k. ú. Dolní Folmava (SO 021), kabelu silnoproudu na pozemcích p. č. 1592/3, 1592/4, 1592/5, 1592/14, 1592/16, vše v k. ú. Pec, p. č. 375/2, 737/1, oba v k. ú. Dolní Folmava, p. č. 1845/9 v k. ú. Chodov u Domažlic (SO 023), kabelu slaboproudu na pozemcích p. č. 1592/3, 1592/14, st. 230, vše v k. ú. Pec, p. č. 375/2, 375/30, oba v k. ú. Dolní Folmava (SO 024), komunikace příjezdové na pozemcích p. č. 1592/10 v k. ú. Pec, p. č. 2153/5 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem a p. č. 1845/6 v k. ú. Chodov u Domažlic (SO 039), pozemku p. č. st. 485, jehož součástí je stavba technického vybavení bez čp./če. v k. ú. Pec a této stavby, stavby technického vybavení bez čp./če. umístěné na pozemku p. č. st. 250 v k. ú. Dolní Folmava, přívodu vody na pozemcích p. č. 1845/9 v k. ú. Chodov u Domažlic, p. č. 1592/3, 1592/4, 1592/5, 1592/14, 1592/16, vše v k. ú. Pec a p. č. 737/1 v k. ú. Dolní Folmava, jímání vody na pozemku p. č. 737/1 v k. ú. Dolní Folmava a uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dle předloženého návrhu (OSM)

 

2464 - pověřuje společnost Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 jakožto provozovatele k uzavření příslušných smluv o dodávkách vody a odvádění odpadních vod, na jejichž základě bude třetím osobám – vlastníkům objektů nacházejících se v lokalitě bývalého vojenského areálu Čerchov – dodávána voda a zajištěno odvádění odpadních vod, a to za cenu, která bude městem Domažlice určena (OSM)

 

2465 - stanovuje s účinností od 01.11.2020 cenu za dodávky vody a zajištění odvádění odpadních vod v lokalitě bývalého vojenského areálu Čerchov takto:

cena vodného ve výši 0,45 Kč/l bez DPH

cena stočného ve výši 0,76 Kč/l bez DPH(OSM)

 

2466 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování změny č. 2 územního plánu Domažlice s Ing. arch. Petrem Vávrovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Na Petynce 173/88, Praha - Střešovice, PSČ 169 00, IČ 16898401 za cenu 133.500 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3635 pol. 6119 + 161.535 Kč (změna č. 2 územního plánu Domažlice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 161.535 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2467 - schvaluje uzavření smlouvy o úhradě nákladů na pořízení změny č. 2 územního plánu Domažlice se společností Lidl Česká republika v. o. s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00, IČ 26178541 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2468 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi lesních pozemků p. č. 298/3, 669 a 732/2, vše v k. ú. Stráž u Domažlic za cenu 8 Kč/m2 uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi lesního pozemku p. č. 597/2 v k. ú. Pasečnice za cenu 12 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2020(OSM)

 

2469 - schvaluje slevu z nájemného za užívání bytu č. 23, Michlova 613, Domažlice a to od 01.09.2020 do doby dokončení rekonstrukce střešní krytiny na budově čp. 613 v ul. Michlova v Domažlicích ve výši 10%(OSM)

 

2470 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0517 § 2143 pol. 5171 + 5.929 Kč (Pivovar Hvozd – úprava EZS)

org. 0517 § 6399 pol. 5362 - 1.029 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.900 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2471 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3122 pol. 5171 + 6.378 Kč (Zdravotnická škola, Chodské nám. 97, elektroinstalace)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 1.107 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.271 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2472 schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 5171 + 3.074 Kč (MKS – oprava EPS po revizi)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 - 534 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.540 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2473 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5011 – 30.000 Kč (MP – platy)

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 30.000 Kč (MP – náhrady v době nemoci)(OF)

 

2474 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., který se konal dne 27.08.2020

b) bere na vědomí zprávu o hospodaření města Domažlice v hospodářské činnosti k 30.06.2020

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

2475 - schvaluje nájemné na rok 2021 za pronájem vodovodní a kanalizační infrastruktury společnosti CHVaK a. s., Bezděkovské předměstí čp. 388, Domažlice, IČ 49788761
ve výši plných odpisů takto:

vodovodní infrastruktura (síť ) – stavební část 4,05 mil. Kč bez DPH

vodovodní infrastruktura – ostatní stavby 0,04 mil. Kč bez DPH

vodovodní infrastruktura (technologie – zařízení 0,03 mil. Kč bez DPH

čištění odpadní vody (ČOV) – stavební část 3,19 mil. Kč bez DPH

čištění odpadní vody (ČOV technologie) – zařízení 6,89 mil. Kč bez DPH

kanalizační infrastruktura (síť) – stavební část 4,83 mil. Kč bez DPH

kanalizační infrastruktura (technologie) – zařízení 0,36 mil. Kč bez DPH(OF)

 

2476 - souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice, IČ 48344958, do dotačního titulu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj pro rok 2021(OF)

 

2477 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0119 § 3635 pol. 5192 + 75.000 Kč (OVÚP- vratky poplatku, změna ÚP č.1)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 75.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

2478 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0200 pol. 4122 + 11.145 Kč (Dotace PK – péče o děti v době nouzového stavu)

org. 0200 § 3111 pol. 5336 + 11.145 Kč (Mateřská škola- přeposlání dotace péče o děti)(OF)

 

2479 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0554 § 6402 pol. 5364 + 1.173 Kč (Revitalizace bytových domů – vratka dotace)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 1.173 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

2480 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 3315 pol. 5532 + 652.494,17 Kč (projekt Muzeum,Cíl EÚS – převod dotace partnerovi projektu, město Furth im Wald)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 652.494,17 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

2481 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 6310 pol. 5141 + 300.000 Kč (běžné účty – hrazené úroky)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 300.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

2482 - schvaluje zahraniční cestu členům zastupitelstva města Domažlice do partnerského města Two Rivers ve dnech 30.05. - 06.06.2021 JUDr. Zdeňkovi Novákovi, JUDr. Miroslavu Vokáčovi a členům Výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Jaroslavě Veckové, Ing. Romanovi Kalousovi, Ph.D., Mgr. Janě Štenglové, Ing. Miroslavu Machovi, Amaru Ibrahimovi(OKS)

 

2483 - pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v pozici účastníka řízení ve věci o omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 404/2020-87, 8 P a Nc 92/2020, 8 P a Nc 93/2020(OSVZ)

 

2484 - a) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 1102/2020-12, 8 P a Nc 224/2020 ve věci řízení o určení data smrti

b) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 8 P a Nc 316/2020 a 8 P a Nc 317/2020, ve věci návrhu na omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

c) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 8 P a Nc 314/2020 a 8 P a Nc 315/2020, ve věci návrhu na omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

d) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka ve věci návrhu o jmenování a odvolání opatrovníka(OSVZ)

 

2485 - a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 14.09.2020

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 08.09.2020

 

2486 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit provoz spojený se službami zásilkoven a obdobných výdejních míst využívaných přepravci v MPR ve vztahu k platnému dopravnímu značení a případně navrhnout jeho změnu

Termín splnění: 31.12.2020(OSM)

 

2487 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí výsledek hodnocení realizace strategie rozvoje města Domažlice vypracovaný společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s.

Termín splnění: 21.10.2020

b) souhlasí se zahájením přípravy na vyhlášení výběrového řízení na vyhotovení nové Strategie rozvoje města Domažlice pro období 2021–2027(OSM)

 

2488 - a) schvaluje zadání zakázky Martinovi Houdkovi fyzické osobě podnikající se sídlem Němčice 345 06 Kdyně, IČ 73687804, DIČ CZ8210291771 k osazení a instalaci 5 soch ze sochařského sympozia TUSTA SCULPTA dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0504 § 2143 pol. 5171 + 43.124 Kč (Naučná stezka Baldov – osazení 3 soch)

org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 28.750 Kč (Osazení 1 ks sochy u KÚ, 1 ks na schody u sportovní haly)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 71.874 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2489 - schvaluje pořízení šatních skříní do budovy Kulturní centrum - Pivovar Domažlice od fyzické osoby podnikající Renáty Bedlovičové, se sídlem Smrková, Havířov-Šumbark, PSČ 736 01, IČ 73057908 dle předložené nabídky v celkové výši 6.919 Kč(OSM)

 

2490 mění a doplňuje usnesení č. 2228 ze dne 21.07.2020 takto:

schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na zadání zakázky na výměnu vodoměrů na teplou a studenou vodu v bytových a nebytových objektech ve správě Domažlické správy nemovitostí, spol. s r. o. společnosti ista Česká republika, s. r. o., se sídlem Jeremiášova 947/16, Praha 13 - Stodůlky, IČ 61056758 za cenu 663.327 Kč bez DPH(OSM)

 

2491 - a) schvaluje zadání zakázky na nákup vybavení šatny pro posilovnu v areálu plaveckého bazénu v ul. Palackého 230, Domažlice dle předložené cenové nabídky společnosti ENPRAG, s. r. o., K Holyni 42, Praha 5, IČ 62743741 za cenu ve výši 90.212,40 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0408 § 3412 pol. 5137 + 109.157 Kč (nákup vybavení šatny pro posilovnu - plavecký bazén)

org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 18.945 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 90.212 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 1. 10. 2020 12:50
Datum poslední aktualizace: 5. 10. 2020 16:54
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)