Menu
Město Domažlice
Domažlice

67. schůze ze dne 01.09.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 67. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 01.09.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2358 - schvaluje upravený program schůze

 

2359 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) ruší usnesení č. 2265 ze dne 21.07.2020(OSM)

 

2360 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4(A4) v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích uzavřené dne 21.09.2018 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2361 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 15(C1) v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích uzavřené dne 30.09.2016 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2362 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 2, Baldovská 638, Domažlice (OSM)

 

2363 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 357/3 v k. ú. Česká Kubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Česká Kubice, DO, č.parc. 357/43 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

2364 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 4814/41, 4814/44 a 5152/1, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem, za účelem zabezpečení místa na chodníku v době moštování pro potřeby zákazníků, včetně stání vozidel, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Domažlice, se sídlem Domažlice - Týnské Předměstí, Komenského 68, IČ 48342076, za cenu 300 Kč/celou dobu nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2365 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123, dle předloženého návrhu s tím, že úplata se stanoví ve výši 328.616 Kč bez DPH/rok

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0304 § 3412 pol. 5229 + 397.626 Kč (Příkazní smlouva Jiskra)

org. 0304 § 6399 pol. 5362 - 69.010 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 328.616 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

2366 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 31.03.2006 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Městskou knihovnou Boženy Němcové Domažlice, se sídlem Boženy Němcové 118, Domažlice - Město, IČ 48344117 jakožto nájemcem na pronájem nemovitých věcí - pozemku p. č. st. 60, jehož součástí je budova čp. 118 v ulici B. Němcové v Domažlicích, a to dohodou ke dni 01.09.2020 a uzavření dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

2367 - a) bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 12.12.2019 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a xxx, jakožto nájemcem, na pronájem části pozemku p. č. 987/7 v k. ú. Domažlice s tím, že výpovědní doba končí dne 30.11.2020

b) schvaluje záměr propachtovat část pozemku p. č. 987/7 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, k zahrádkářským účelům, po jejím vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

2368 - trvá na svém usnesení č. 2115 ze dne 23.06.2020(OSM)

 

2369 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Výměna oken – Vodní 17 nabídku společnosti PROFIKO - stavební kování, spol. s r. o., se sídlem Vojanova 746/21, Plzeň, PSČ 318 00, IČ 64832015 za cenu 662.112 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Výměna oken – Vodní 17“ se společností PROFIKO - stavební kování, spol. s r. o., se sídlem Vojanova 746/21, Plzeň, PSČ 318 00, IČ 64832015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2370 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, ul. Petrovická, demolice objektu č. 7 na pozemku p. č. st. 1161/17“ nabídku společnosti ZEMPRA KL s. r. o., se sídlem, V Potokách 17, Husinec, PSČ 250 68, IČ 29013526 za cenu 454.266,64 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, ul. Petrovická, demolice objektu č. 7 na pozemku p. č. st. 1161/17“ se společností ZEMPRA KL s. r. o., se sídlem, V Potokách 17, Husinec, PSČ 250 68, IČ 29013526 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 549.663 Kč (Petrovická č. 7 demolice objektu - realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 549.663 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2371 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na výkon technického dozoru stavebníka na stavbě s názvem „Domažlice, ul. Petrovická, demolice objektu č. 7 na pozemku p. č. st. 1161/17“ nabídku Ing. Miroslava Macha, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 16737385 za cenu 9.460 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka na stavbě s názvem „Domažlice, ul. Petrovická, demolice objektu č. 7 na pozemku p. č. st. 1161/17“ s Ing. Miroslavem Machem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 16737385 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 11.447 Kč (Petrovická č. 7 demolice objektu - TDS)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.447 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2372 - a) schvaluje zadání zakázky Ing. Jaroslavu Kohelovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Oprechtice, Zahořany, PSČ 345 06, IČ 63503310 na výrobu a aplikaci polepů na zasklení zastávky pro ochranu ptáků ve výši 9.150 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0559 § 2219 pol. 6121 + 11.072 Kč (stezka podél hřbitova – polepení autobusové zastávky)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.072 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2373 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, mateřská škola Palackého, oprava sociálního zařízení pro děti“ uzavřené dne 04.06.2020 mezi městem Domažlice a společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3111 pol. 5171 - 12.767 Kč (MŠ Palackého, oprava soc. zařízení - Dodatek č. 1)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 + 2.216 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 10.551 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2374 - a) schvaluje úhradu nákladů za provedení doplnění chybějící elektroinstalace vyplynuvší ze zahájení provozu v budově Kulturního centra – Pivovar Domažlice z organizace 0434 panu Ladislavu Kulhánkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 63503417 dle předloženého soupisu prací v celkové ceně 38.236 Kč bez DPH

b) schvaluje úhradu nákladů za provedení renovace původní historické části sudu umístěné na stěně v pivnici budovy Kulturního centra – Pivovar Domažlice z organizace 0434 panu Martinovi Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 v celkové ceně 10.000 Kč bez DPH(OSM)

 

2375 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0563 § 3639 pol. 5154 + 84.611 Kč (Čerchov - dodávky elektřiny)

org. 0563 § 3639 pol. 2324 + 57.832 Kč (Čerchov - dodávky elektřiny - příjem)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 26.779 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2376 - a) souhlasí s předloženým návrhem Městské policie Domažlice na změnu dopravního značení ve spodní části náměstí Míru, kde se konkrétně jedná o změnu dopravního značení „Průjezd zakázán“ umístěného při vjezdu do ulice Fastrova na dopravní značení „Jednosměrný provoz“ s doplněním dopravních značek zákazu průjezdu vozidel nad uvedenou výšku, resp. šířku dle předloženého návrhu

b) ukládá odboru správy majetku projednat předložený návrh s dotčenými orgány státní správy a po získání kladných stanovisek následně zaslat žádost o stanovení dopravního značení dle předloženého návrhu

Termín splnění: do 31.03.2021(OSM)

 

2377 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby k akci „Domažlice, Boženy Němcové, stavební úpravy knihovny na služebnu městské policie“ dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek od Ing. Zbyňka Wolfa, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 5311 pol. 6121 + 101.035 Kč (PD Stavební úpravy knihovny na služebnu MP)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 101.035 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2378 - a) schvaluje ceník služeb a poplatků příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, Pivovarská 10, Domažlice s účinností od 01.09.2020 dle předloženého návrhu

b) bere na vědomí knihovní řád příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, Pivovarská 10, Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

2379 - a) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Aquacentrum Domažlice – Fitness dle předloženého návrhu s účinností od 01.09.2020

b) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Aquacentrum Domažlice – Sporthotel dle předloženého návrhu s účinností od 01.09.2020

c) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Zimní stadion dle předloženého návrhu s účinností od 01.09.2020(OF)

 

2380 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4116 + 346.259,35 Kč (dotace MZ–COVID 19, odměny zdravotníci v sociálních službách)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 + 346.259,35 Kč (Městské centrum – převod dotace MZ)

b) schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:

účet 672 – mimořádná dotace MZ-COVID19, pobytové služby + 346.259,35 Kč

účet 521 – mzdové náklady, pobytové služby + 258.789,00 Kč

účet 524 – zákonné sociální náklady, pobytové služby + 87.470,35 Kč(OF)

 

2381 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, Domažlice takto:

Účet 521 000 – mzdové náklady - 200.000 Kč

Účet 521 100 – náhrady dočasné pracovní neschopnosti + 200.000 Kč(OF)

 

2382 - schvaluje převedení pohledávek na místním poplatku za komunální odpad do podrozvahové evidence v celkové výši 46.593 Kč dle předloženého návrhu(OF)

 

2383 - schvaluje převedení pohledávek na pokutách a nákladech řízení v celkové výši 74.448 Kč do podrozvahové evidence dle předloženého návrhu(OF)

 

2384 - jmenuje členy komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek na poskytnutí úvěru na předfinancování projektu Bezbariérové úpravy ZŠ Domažlice Komenského 17 a vybudování odborných učeben včetně zajištění vnitřní konektivity ve složení: JUDr. Zdeněk Novák, Ing. Alena Kučerová, Bc. Stanislav Antoš(OF)

 

2385 - souhlasí s pověřením Mgr. Petra Kubala (VMP) a Radovana Plška, DiS. (ZVMP) k uzavírání dohod o výkonu trestu obecně prospěšných prací a s tím spojenými úkony(MP)

 

2386 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 24.08.2020

 

2387 - schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090164385 (budova zdravotnické školy, Chodské náměstí 97, Domažlice) se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2388 - bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové a mění své usnesení č. 2187 ze dne 07.07.2020 tak, že „neschvaluje podání exekučního návrhu k vymožení pohledávky Města Domažlice ve výši 28.499,52 Kč na základě usnesení Obvodního soud pro Prahu 2 č.j. 32D 448/2013-86 ze dne 20. prosince 2019“(OSM)

 

2389 - schvaluje zadání zakázky na dodání a osazení regulačního ventilu vodovodního řadu v budově Kulturního centra – Pivovar Domažlice společnosti SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29086582 v celkové ceně 16.000 Kč bez DPH(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

Datum vložení: 3. 9. 2020 13:57
Datum poslední aktualizace: 3. 9. 2020 15:21
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)