Menu
Město Domažlice
Domažlice

65. schůze ze dne 18.08.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 65. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 18.08.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2282 - schvaluje předložený program schůze

 

2283 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem Domažlice a xxx se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 260/50 v k. ú. Havlovice u Domažlic

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/659427-02/20/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ  13584324 jako zástavním věřitelem, xxx a městem Domažlice jakožto zástavcem a xxx jakožto dlužníky, jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 260/50 v k. ú. Havlovice u Domažlic a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 260/50 v k. ú. Havlovice u Domažlice, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je závazek stavebníka, v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/659427-02/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu, uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je závazek stavebníka, v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/659427-02/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu, uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2020(OSM)

 

2284 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 13.07.2020 mezi městem Domažlice a xxx se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/57 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 26.08.2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/718364-01/20/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jako zástavním věřitelem, xxx jakožto zástavci a dlužníky a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/57 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2446/57 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

Termín splnění: 31.10.2020

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/718364-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.08.2020

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/718364-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2020(OSM)

 

2285 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit pozemky p. č. 2760/3, 2760/4 a č. 2760/14, ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p. č. 2926/27 ve vlastnictví soukromé osoby, vše v k. ú. Domažlice s tím, že směna bude provedena s finančním vypořádáním

Termín splnění: 04.09.2020(OSM)

 

2286 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uplatnění předkupního práva dle § 3056 občanského zákoníku ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 25, která stojí na pozemku p. č. st. 107 v k. ú. Babylon, a záměr uzavřít kupní smlouvu, na základě které město Domažlice koupí nemovitost - stavbu pro rodinnou rekreaci č. e. 25, která stojí na pozemku p. č. st. 107 v k. ú. a obci Babylon za celkovou kupní cenu ve výši 485.000 Kč

Termín splnění: 26.08.2020(OSM)

 

2287 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 260/52, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.687.400 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 26.08.2020(OSM)

 

2288 doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí - pozemku p. č. st. 3565 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 275 - stavba občanského vybavení, Hořejší Předměstí, Domažlice a pozemků p. č. 5403, p. č. 5704 a p. č. 5708, vše v k. ú. Domažlice, ve vlastnictví města Domažlice, za nemovitosti - pozemky p. č. 5430/1, 5430/2, 5430/3, 5430/6, 5543/1, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814 a 5859, vše v k. ú. Domažlice, bez finančního vypořádání, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné se společností Lidl Česká republika v. o. s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00, IČ 26178541 dle předloženého návrhu a uzavření směnné smlouvy, jež je přílohou této smlouvy o smlouvě budoucí směnné

Termín splnění: 30.11.2020(OSM)

 

2289 - a) nesouhlasí s odstraněním vzrostlé túje na Městském hřbitově v Domažlicích

b) nesouhlasí s úpravou stromu – lípy v ul. Na Ostrůvku č. p. 89 v Domažlicích

c) nesouhlasí s kácením stromu – jasanu na pozemku č. p. st. 4784/2 v ul. Pelnářova v Domažlicích

d) souhlasí s odstraněním vzrostlé túje před domem č. p. 65 v ul. Benešova v Domažlicích(OSM)

 

2290 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení pravidelného servisu souboru technického zařízení budovy (vzduchotechniky, klimatizace, odvodu tepla a kouře a měření a regulace) v budově Městského kulturního střediska Domažlice společnosti PROKAT invest, s. r. o., se sídlem Břetislavova 85, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25238876 dle předložené nabídky v celkové ceně 96.670 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 5169 + 116.971 Kč (MKS – servis VZT, KLIMA, OTK a MaR)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 -   20.301 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 96.670 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2291 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit PD na polyfunkční dům „Novostavba polyfunkčního domu na pozemcích parc. č. st. 516/1 a 516/2 v k. ú. Domažlice - dopravní řešení" vypracované společností Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 zakázkové číslo 5/2019(OSM)

 

2292 - a) bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 24.08.2018 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a právním předchůdcem společnosti TRIA Personal GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Münchener Straẞe 94, 85051 Ingolstadt (JR Personal GmbH), na pronájem části nebytových prostor v budově čp. 61 v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích s tím, že výpovědní doba končí dne 31.01.2021

b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor, vymezenou situačním plánkem, v budově č. p. 61, jež je součástí pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice, v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích, po jejím vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

2293 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby „Domažlice, parcelní číslo 2382/38 - rodinný dům s garáží“ vypracovanou Ing. Jakubem Halíkem, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Wolf, zak. č. 45/2020, jejíž investorem je xxxkonstatuje, že předložená projektová dokumentace je v souladu podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 30.04.2020(OSM)

 

2294 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t pro Základní uměleckou školu Jindřicha Jindřicha Domažlice, p. o. – ul. B. Němcové v Domažlicích pro vozidlo AVIA CTS, RZ: 5P7 2994, povolená hmotnost 7,490 t od 27.08.2020 do 18.09.2020(OSM)

 

2295 - a) ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost projednat návrh na úpravu dopravního značení v městské části Havlovice dle předloženého návrhu - žádosti

Termín splnění: do konce září

b) ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost projednat návrh na úpravu dopravního značení - obytné zóny v ulici U Jezera dle předloženého návrhu - žádosti

Termín splnění: do konce září

c) ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost projednat návrh na úpravu dopravního značení - změny přednosti v jízdě na křižovatce ulic U Jezera x Petrovická dle předloženého návrhu - žádosti

Termín splnění: do konce září(OSM)

 

2296 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.10.2019 mezi městem Domažlice a společností MANUS Prostějov, spol. s r. o., se sídlem Za drahou 4332/4, Prostějov, PSČ 796 87, IČ 47900440 s názvem „Zajištění bezbariérového přístupu do budovy Diecézní Charity v Domažlicích“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0556 § 4377 pol. 6121 – 12.740 Kč (Diecézní charita, bezbariérový přístup – realizace, Dodatek č. 2)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 12.740 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2297 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru stavebníka na akci Oprava oplechování bytových domů – projekt revitalizace“ s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 73374792 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0554 § 3612 pol. 5171 + 29.040 Kč (TDS – oplechování atik BD)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 29.040 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2298 - schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 2 k memorandu o spolupráci uzavřeného 29.10.2019 mezi městem Domažlice a společností PROXUS s. r. o., se sídlem Karla Čapka 182, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 29160952, na jehož základě dojde ke stanovení nového termínu, po jehož uplynutí zanikají účinky memoranda v případě, že smluvní strany neuzavřenou některou ze smluv podle písm. A) nebo B) memoranda, na datum 31.12.2022(OSM)

 

2299 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4796/1, vymezené situačním plánkem, za účelem výstavby, instalace a provozování dobíjecí stanice pro elektromobily, společnosti E.ON Česká Republika, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 25733591, na dobu určitou 10 let, s výpovědní dobou 3 měsíce, za cenu 18.000 Kč bez DPH/rok, bez inflačního nárůstu, bez kauce a bez smluvního úroku z prodlení a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu(OSM)

 

2300 - doporučuje zastupitelstvu města změnit a doplnit usnesení č. 491 ze dne 29.01.2020 takto:

schvaluje prodej pozemku p. č. 403/1 a části pozemku p. č. 711/20 označenou geometrickým plánem č. 397-1309/2019 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o. novým parcelním č. 711/21, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 600 Kč/m2 včetně DPH xxx a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2020“(OSM)

 

2301 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 46012020 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2302 - a) neschvaluje zadání zakázky na výsadbu nových stromů a ošetření stávajících výsadeb ve Vavřinecké aleji společnosti Baobab péče o zeleň s. r. o., se sídlem Únětice 5, Horoměřice, PSČ 252 62, IČ 26150646, dle předloženého návrhu

b) ukládá DTS podzimní výsadbu 7 ks stromů a ošetření stávajících výsadeb ve Vavřinecké aleji

Termín splnění: 30.11.2020(OSM)

 

2303 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 5169 + 9.680 Kč (MKS – revize hlavního elektrorozvaděče)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 -   1.680 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 8.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2304 - schvaluje zadání zakázky na vypracování dokumentace zdolávání požáru budovy Kulturní centrum - Pivovar Domažlice Ing. Josefovi Rojtovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Draženov, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 64350410 dle předložené nabídky v celkové výši 7.000 Kč (OSM)

 

2305 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, mateřská škola – Poděbradova č.p. 53, opatření proti vlhkosti suterénu“ se společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3111 pol. 5171 + 349.404 Kč (MŠ Poděbradova, odvlhčení suterénu – realizace Dodatek č. 1)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 349.404 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2306 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Domažlice, stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova“ se společností Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Nad rybníčkem 40, PSČ 346 01, Horšovský Týn, IČ 45359164 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0559 § 2219 pol. 6121 +282.865 Kč (stezka podél hřbitova – realizace, Dodatek č. 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 282.865 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2307 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t  pro vozidlo AUTOBUS KAROSA, RZ: PZA 8301, povolená hmotnost 18 t dne 28.08.2020 od 14:00 do 17:00 hodin na náměstí Míru v Domažlicích(OSM)

 

2308 - souhlasí s uzavírkou střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 ke kašně dne 26.08.2020 pro společnost SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice, IČ 48035599 z důvodu opravy povrchu(OSM)

 

2309 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dopravní automobil pro JSDH Havlovice“ nabídku společnosti ELTRANS Liberec, s. r. o., se sídlem Stráž nad Nisou, Kateřinská 118, PSČ 463 03, IČ 25026313 za cenu 1.300.300 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dopravní automobil pro JSDH Havlovice“ se společností ELTRANS Liberec, s. r. o., se sídlem Stráž nad Nisou, Kateřinská 118, PSČ 463 03, IČ 25026313 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0567 § 5512 pol. 6123 + 1.573.363 Kč (Dopravní automobil JSDH Havlovice)

org. 0567 pol. 4222 + 300.000 Kč (příjem dotace PK)

org. 0567 pol. 4216 + 450.000 Kč (příjem dotace MVČR)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 823.363 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.08.2020(OSM)

 

2310 - nesouhlasí s nákupem nových krytin v MŠ Palackého z rozpočtu města Domažlice a doporučuje řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice Msgre B. Staška 232, Domažlice provést výměnu krytin v MŠ v ul. Palackého v Domažlicích v rozsahu dle žádosti, a to z rozpočtu organizace

Termín splnění: 30.09.2020(OSM)

 

2311 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke komisionářské smlouvě o zajištění správy objektu pivovaru uzavřené dne 18.03.2016 mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01, IČ 26324261 dle předloženého návrhu s tím, že zisk nebude zahrnutý v kalkulaci nákladů a odměna bude činit celkem 69.210 Kč měsíčně, z čehož odměna za činnosti uvedené v článku III. odstavci 1 písm. b) činí 925 Kč, odměna za činnosti uvedené v článku III. odstavci 1 písm. f) činí 60.000 Kč a odměna za ostatní činnosti uvedené v čl. III. činí 8.285 Kč, vše bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

0239 § 2143 položka 5169 + 600.000 Kč (pivovar - služby)

0264 § 6409 položka 6109 - 600.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2312 - schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění činností v souvislosti s dodávkami energií do objektu pivovaru (Kulturní centrum - Pivovar Domažlice) se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01, IČ 26324261 dle upraveného návrhu s tím, že výše odměny činí 3.280 Kč za měsíc(OSM)

 

2313 - schvaluje zařazení zajišťování správy, údržby a provozu pozemku p. č. st. 498/11 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova bez čp./če. (stavba pro výrobu a skladování), a pozemku p. č. st. 498/10 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č. p. 10 (stavba pro výrobu a skladování), oba v k. ú. a obci Domažlice, části obce Týnské Předměstí do předmětu hospodářské činnosti ve smyslu odstavce 3 článku I. vnitřní směrnice města Domažlice č. 2/2011(OSM)

 

2314 - schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení uzavřené dne 01.12.2003 mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01, IČ 26324261 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2315 - schvaluje propachtování části nebytových prostor budovy Kulturního centra pivovar - Domažlice - budovy bez čp./če. (stavba pro výrobu a skladování), jež je součástí pozemku p. č. st. 498/11, a budovy č. p. 10 (stavba pro výrobu a skladování), jež je součástí pozemku p. č. st. 498/10, obě v k. ú. Domažlice, části obce Týnské Předměstí (vzdělávací centrum a knihovna) a uzavření pachtovní smlouvy s příspěvkovou organizací Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice, Boženy Němcové 118, PSČ 344 01, IČ 48344117 dle upraveného návrhu(OSM)

 

2316 - schvaluje propachtování části nebytových prostor budovy Kulturního centra pivovar - Domažlice - budovy bez čp./če. (stavba pro výrobu a skladování), jež je součástí pozemku p. č. st. 498/11, a budovy č. p. 10 (stavba pro výrobu a skladování), jež je součástí pozemku p. č. st. 498/10, obě v k. ú. Domažlice, části obce Týnské Předměstí (komunitní centrum) a uzavření pachtovní smlouvy s příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865 dle upraveného návrhu(OSM)

 

2317 - schvaluje propachtování části nebytových prostor budovy Kulturního centra pivovar - Domažlice - budovy bez čp./če. (stavba pro výrobu a skladování), jež je součástí pozemku p. č. st. 498/11, a budovy č. p. 10 (stavba pro výrobu a skladování), jež je součástí pozemku p. č. st. 498/10, obě v k. ú. Domažlice, části obce Týnské Předměstí (hvozd) a uzavření pachtovní smlouvy s příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865 dle upraveného návrhu(OSM)

 

2318 - schvaluje propachtování části nebytových prostor budovy Kulturního centra pivovar - Domažlice - budovy bez čp./če. (stavba pro výrobu a skladování), jež je součástí pozemku p. č. st. 498/11, a budovy č. p. 10 (stavba pro výrobu a skladování), jež je součástí pozemku p. č. st. 498/10, obě v k. ú. Domažlice, části obce Týnské Předměstí (pivovar a pivnice) a uzavření pachtovní smlouvy se společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994 dle upraveného návrhu(OSM)

 

2319 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí veškerých dosud neuhrazených poplatků z prodlení za užívání bytu č. 5 v budově čp. 550 v ulici Švabinského v Domažlicích

Termín splnění: 26.08.2020(OSM)

 

2320 - souhlasí s výměnou bytu č. 28 v ul. Břetislavova 84, Domažlice za byt ve stejné budově, a to na základě žádosti nájemce, kterou odůvodňuje svým zdravotním stavem(OSM)

 

2321 - schvaluje záměr prodat jednotku č. 392/12 vymezenou v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13) dle Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 1.289.992 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 02.11.2020(OSM)

 

2322 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

g) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

h) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

ch) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

i) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

j) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

k) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

l) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2323 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" ponechání žádosti v seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2324 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b)  schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 254/8, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2325 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 254/11, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2326 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 613/20, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2327 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 502/7, ul. Kunešova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2328 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 241/4, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2329 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 247/3, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2330 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 13(B9) v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

2331 - a) bere na vědomí žádost

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 54 v ul. Poděbradova v Domažlicích (OSM)

 

2332 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO svazek Domažlicko za rok 2019

b) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO spolek pro odpadové hospodářství Lazce za rok 2019

c) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2019

d) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka za rok 2019

Termín splnění: 26.08.2020(OF)

 

2333 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu města Domažlice k 30.06.2020

Termín splnění: 26.08.2020(OF)

 

2334 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru, č. 1337/10/5642, uzavřený mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a ČSOB a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2020(OF)

 

2335 - doporučuje zastupitelstvu města schválit vnitřní směrnici č. 5/2020 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.08.2020(OF)

 

2336 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118 dle předloženého návrhu(OF)

 

2337 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0433 § 3744 pol. 5363 + 52.000 Kč (FÚ – Varovný a informační systém obyvatelstva, odvod)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 52.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

2338 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5361 + 2.000 Kč (městská policie – kolky)

org. 0222 § 5311 pol. 5134 - 2.000 Kč (městská policie - ošacení, obuv)(OF)

 

2339 - a) bere na vědomí informaci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, Domažlice o výsledcích doplňkové činnosti k 31.12.2019

b) doporučuje ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, Domažlice stanovit v doplňkové činnosti cenu stravného pro děti ve výši 80 Kč(OF)

 

2340 - schvaluje zrušení spořícího účtu města č. 237105679/0300, vedeného u ČSOB a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu(OF)

 

2341 - bere na vědomí informaci o změně provozní doby Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, s účinností od 01.09.2020(OKS)

 

2342 - neschvaluje nabídku nákupu 20 ks knih Čarovné Česko od společnosti CBS Nakladatelství s. r. o., se sídlem Zlín, Vodní 1972, PSČ 760 01, IČ 24804584, za cenu 8.800 Kč(OKS)

 

2343 - schvaluje spolupořádání vzpomínkové akce na Miladu Horákovou dne 8. září 2020 v kině Čakan s tím, že ostatní náklady na pořádání akce si hradí organizátor sám(OKS)

 

2344 - ukládá OKS pozvat uchazeče o pracovní místo ředitele/ky Městského kulturního střediska v Domažlicích, kteří splnily podmínky VŘ, k ústnímu pohovoru s radou města Domažlice a odborníky dne 25.08.2020

Termín splnění: ihned(OKS)

 

2345 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice, Pivovarská 10, PSČ 344 01, IČ 48344117, dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Michlova 565, PSČ 344 01, IČ 71294121, dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČ 75005743, dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, se sídlem Domažlice, Komenského 17, PSČ 344 01, IČ 48342301, dle předloženého návrhu

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, se sídlem Domažlice, ul. B. Němcové 119, PSČ 344 01, IČ 70942285, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2020(OKS)

 

2346 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 72 a) a č. 72 b) ze dne 19.12.2018

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny č. 2 Územního plánu Domažlice zkráceným postupem

c) doporučuje zastupitelstvu města pověřit ke spolupráci s pořizovatelem - odborem výstavby a ÚP ve věcech týkajících se změny č. 2 Územního plánu Domažlice zastupitele města Domažlice JUDr. Zdeňka Nováka

Termín splnění: 26.08.2020(OVÚP)

 

2347 - a) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 96/2019-32 a 8P a Nc 252/2020 ve věci schválení právního jednání (změna bydliště)

b) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 309/2020 a 8P a Nc 220/2020 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

c) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 3/2020-100 a 8P a Nc 253/2020 ve věci změny opatrovníka

d) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 411/2020, 4P a Nc 74/2020, 4P a Nc 75/2020 ve věci o omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka

e) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedenému Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 83/2017-168, 8P a Nc 273/2020, 8P a Nc 274/2020 ve věci o prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

f) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 429/2020-9, 8P a Nc 267/2020, 8P a Nc 268/2020 ve věci o návrhu na omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

g) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedenému Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 430/2020-8, 8P a Nc 275/2020, 8P a Nc 276/2020 ve věci o omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka(OSVZ)

 

2348 - a) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v pozici účastníka řízení ve věci vrácení svéprávnosti, změny opatrovníka, rodičovské odpovědnosti v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 49/2020 -555, 4P a Nc 106/2020, 4P a Nc 107/2020, 4P a Nc 108/2020

b) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v pozici účastníka řízení ve věci omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka posuzovanému v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 402/2020-71, 4P a Nc 242/2020 a 4P a Nc 243/2020(OSVZ)

 

2349 - stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 115 s účinností od 01.09.2020 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)(tajemnice)

 

2350 - schvaluje dodatek č. 6 organizačního řádu dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

2351 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 27.07. a 10.08.2020

b) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 07.07. a 04.08.2020

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 23.07.2020

 

2352 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červenec 2020(MP)

 

2353 - schvaluje návrh programu 24. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 26.08.2020 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 20. 8. 2020 14:31
Datum poslední aktualizace: 20. 8. 2020 15:19
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)