Menu
Město Domažlice
Domažlice

63. schůze ze dne 21.07.2020

-

U S N E S E N Í

 

ze 63. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 21.07.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2219 - schvaluje upravený program schůze

 

2220 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 22/C8 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 24.07.2018 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2221 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.06.2020 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2222 - schvaluje v souladu s § 2c odst. 9 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení občanského zákonu bezplatné zřízení služebnosti umístění stavby a služebnosti stezky a cesty k pozemkům p. č. st. 236, k. ú. Dolní Folmava a p. č. 1592/18 v k. ú. Pec ve prospěch České republiky - ministerstva obrany na dobu určitou, a to na dobu, po kterou bude existence služebností nezbytná k plnění funkcí oprávněné jakožto organizační složky státu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění stavby a služebnosti stezky a cesty dle předloženého návrhu(OSM)

 

2223 - souhlasí se záměrem vydání ceníku parkovného a parkovacích karet dle upraveného návrhu(OSM)

 

2224 - souhlasí s mimořádným vkladem do fondu oprav bytového domu č. p. 141 v ul. 28. října, Domažlice ve výši 54.028,34 Kč za účelem provedení opravy havarijního stavu střechy tohoto bytového domu(OSM)

 

2225 - bere na vědomí návrh na provedení úpravy dopravního značení cyklostezky Domažlice-Havlovice(OSM)

 

2226 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 19.09.2019 se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/62 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 26.08.2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práv k nemovitostem ke smlouvě o úvěru číslo: 3 885 501 1 51 mezi Modrou pyramidou stavební spořitelnou, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 122, Praha 2, IČ 60192852 jako zástavním věřitelem, městem Domažlice jakožto zástavcem a vedlejšími účastníky xxx, jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/62 v k. ú. Domažlice v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

Termín splnění: 31.10.2020

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě Smlouvy o zřízení zástavního práv k nemovitostem ke smlouvě o úvěru číslo: 3 885 501 1 51 zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.08.2020

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě Smlouvy o zřízení zástavního práv k nemovitostem ke smlouvě o úvěru číslo: 3 885 501 1 51 zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2020(OSM)

 

2227 - a) mění své usnesení č. 4978 a) ze dne 23.01.2018 takto:

schvaluje nabytí daru - vodovodu vybudovaného v rámci stavby Domažlice - Prokopa Velikého - kanalizační stoka a vodovodní řad do vlastnictví města Domažlice“

neschvaluje nabytí daru - kanalizace vybudované v rámci stavby Domažlice - Prokopa Velikého - kanalizační stoka a vodovodní řad do vlastnictví města Domažlice, neboť provedení kanalizace bylo změněno a gravitační kanalizace s čerpací stanicí a výtlačným potrubím byla nahrazena tlakovou sítí, přičemž provozování tohoto typu kanalizace jakožto součásti stávajícího kanalizačního systému na území města není předpokládáno v kanalizačním řádu města Domažlice, město se k převzetí této stavby nezavázalo a vlastník této infrastruktury trvá na převzetí pouze celých těchto staveb a obou staveb současně“

b) ukládá odboru správy předložit aktualizovaný koncept dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací upravujících vzájemná práva a povinnosti vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi městem Domažlice a spoluvlastníky kanalizace vybudované v rámci stavby Domažlice - Prokopa Velikého - kanalizační stoka a vodovodní řad

Termín splnění: 31.08.2020

c) ukládá odboru správy majetku předložit koncept darovací smlouvy, jejíž předmětem bude přijetí daru vodovodu vybudovaného v rámci stavby Domažlice - Prokopa Velikého - kanalizační stoka a vodovodní řad do vlastnictví města Domažlice a příslušné smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě

Termín splnění: 31.08.2020(OSM)

 

2228 schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na zadání zakázky na výměnu vodoměrů na teplou a studenou vodu v bytových a nebytových objektech ve správě Domažlické správy nemovitostí, spol. s r. o. společnosti ista Česká republika, s. r. o., se sídlem Jeremiášova 947/16, Praha 13 - Stodůlky, IČ 61056758 za cenu 638.949 Kč bez DPH(OSM)

 

2229 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování plynovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Plynofikace rodinného domu, Na Milotově 381, Domažlice“ dle projektové dokumentace vypracované Milanem Zahořem, IČ 13886649 a označené datem 06/2020 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 3487/1 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH(OSM)

 

2230 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování kanalizační splaškové, dešťové a vodovodní přípojky zřízených v rámci stavby „Skladová a prodejní hala - Domažlice“ dle projektové dokumentace vypracované Vladimírem Koldou, IČ 10391100, č. zak. 06-2020 a označené datem 02/2020 a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2194/16, 2194/23, 2194/27, 4948/2, 4948/12, 4948/15, 4948/16, 5389/2, vše v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši dle upraveného návrhu(OSM)

 

2231 - schvaluje propachtování pozemků nebo jejich částí vymezených situačními plánky, a to pozemků p. č. st. 1989/1, p. č. 3038/3, 3088/22, 3088/29, 3088/30, 3107/2, 3149/13, 3175/10, 3175/12, 3175/5, 3195/16, 3195/17, 3195/5, 3342/1, 3342/3, 3406/3, 3427/1, 3427/2, 3541/2, 3541/29, 3541/30, 3649/14, 3649/16, 3670/3, 3670/32, 3781/2, 3781/3, 3918/16, 3935/1, 3947/3, 3948, 3950/2, 3952/18, 3952/3, 3966/3, 3966/4, 3966/5, 3994/2, 4008/4, 4018/3, 4018/4, 4050/4, 4124/20, 4153/22, 4153/37, 4180/26, 4180/27, 4180/39, 4180/41, 4180/42, 4180/43, 4200/1, 4200/4, 4224/1, 4224/2, 4978/36, 4978/60, 4978/62, 5005/3, 5005/5, 5009/2, 5018/19, 5035/10, 5035/7, 5036/14, 5036/15, 5048/1, 5052, 5055/15, 5055/16, 5055/20, 5055/4, 5061/10, 5061/2, 5072/19, 5077/2, 5079/1, 5304/4, 5304/8, 5304/9, vše v k. ú. Domažlice, pozemků p. č. 592/2, 590/4, 590/6, 590/7 vše v k. ú. Havlovice u Domažlic a pozemku p. č. 68/5 v k. ú. Nevolice a uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 18.12.2015 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a Zemědělským obchodním družstvem Mrákov, se sídlem Mrákov 21, okres Domažlice, IČ 00115649 jakožto pachtýřem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2232 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. 4949/3 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, k zemědělskému hospodaření panu Václavovi Kováříkovi, zemědělskému podnikateli, se sídlem Újezd - Petrovice, PSČ 344 01, IČ 73731609 na dobu neurčitou, za cenu 4.250 Kč/ha/rok, a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu dle předloženého návrhu(OSM)

 

2233 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Lidmilou Haasovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 45383693 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 28.05.2018, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2020 - 30.06.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

2234 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Tomášem Jiroutem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 72269251 za užívání pozemku p. č. 2571/2 v k. ú. Domažlice na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 22.12.2008, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2020 - 30.06.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

2235 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Tomášem Strejcem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kdyně, PSČ 345 06, IČ 64351947 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 28.04.2000, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2020 - 30.06.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

2236 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemci Miroslavou Palkovičovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Chrastavice, IČ 61150339 a paní Stanislavou Ludvíkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 76268349 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 638 v ulici Baldovská v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 21.02.2017, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2020 - 30.06.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

2237 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem společností RENGL, s. r. o., se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec, PSČ 460 14, IČ 25420160 za užívání 21 kusů výlepových zařízení (tubusů nebo výlepových ploch) na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 06.02.2018, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2020 - 30.06.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

2238 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Františkem Vanickým, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Zahořany, PSČ 344 01, IČ 40546713 za užívání části nebytových prostor v budovách čp. 61 a 62 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.07.2003, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2020 - 30.06.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 05.08.2020(OSM)

 

2239 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Jitkou Šimíkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 61150509 za užívání části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 20.03.2018, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2020 - 30.06.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

2240 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Lubošem Ouřadou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 42856841 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 61 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2001, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2020 - 30.06.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

2241 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Petrou Ticháčkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Branská 56, Domažlice - Město, IČ 72194553 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 07.04.2020, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2020 - 30.06.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 05.08.2020(OSM)

 

2242 a) schvaluje zadání zakázky na zpracování žádosti o dotaci do OPŽP vč. všech povinných příloh v rámci 149. výzvy společnosti RH elektroprojekt s. r. o., se sídlem Za mlýnem 29/1564, Praha 4, PSČ 147 00, IČ  29040388, v rozsahu dle předloženého návrhu za cenu 59.500 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0566 § 5219 pol. 5169 + 71.995 Kč (Protipovodňová bezpečnostní opatření - žádost o dotaci)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 71.995 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2243 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Msgre B. Staška Domažlice“ nabídku společnosti X-mode, s. r. o., se sídlem Spálená 165, Domažlice, Město, PSČ 344 01, IČ 28220773 za cenu 225.140,00 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Msgre B. Staška Domažlice“ se společností X- mode, s. r. o., se sídlem Spálená 165, Domažlice, Město, PSČ 344 01, IČ 28220773 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0565 pol. 4222 + 100.000 Kč (dotace PK - osvětlení tělocvična ZŠ Msgre B. Staška)

org. 0565 § 3113 pol. 6121 + 272.420 Kč (Osvětlení - tělocvična ZŠ Msgre B. Staška)

org. 0565 § 6399 pol. 5362 -   47.280 Kč (odpočet DPH)

org. 0064 § 6409 pol. 6901 - 125.140 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2244 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 260/51, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.633.500 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30.09.2020(OSM)

 

2245 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr darovat pozemky p. č. 4818/21, p. č. 4796/7, 4796/8 a 3348/21, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 4781/106, 4781/108, 4977/14, 4977/13 a 4977/12, vše v k. ú. Domažlice, z vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 10.09.2020(OSM)

 

2246 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, Město, PSČ 344 01, IČ 01567411 ve výši 28.551.004,17 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce" se společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, Město, PSČ 344 01, IČ 01567411 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0533 § 3113 pol. 6121 +34.546.716 Kč (ZŠ Komenského 17 – bezbariérový přístup, odborné učebny – stavební práce)

org. 0533 § 6399 pol. 5362 - 5.995.711 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 28.551.005 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2247 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 34982020 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366, na akci „Výměna osvětlení v tělocvičně Základní školy Msgre B. Staška v Domažlicích“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

2248 schvaluje uhrazení poplatku a zálohy na cestovní náhrady ohledně provedení technické prohlídky budovy Kulturní centrum – Pivovar Domažlice organizaci Technická inspekce České republiky, organizace státního odborného dozoru, se sídlem U Balabenky 1908/6, Praha 8, PSČ 180 00 IČ 00638919 dle předložené výzvy ve výši 22.765 Kč bez DPH(OSM)

 

2249 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu narušené (popraskané) fasády řadového domu B 1.15 (Višňová č. p. 322), vybudovaného v rámci stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň, společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 32.401 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 5171 + 39.206 Kč (oprava fasády ul. Višňová čp. 322)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 39.206 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

2250 - a) schvaluje zadání zakázky na doplnění stávajícího pokladního systému v recepci plaveckého bazénu v Domažlicích společnosti ABEL C & C s. r. o., se sídlem Severní 60, Plzeň, PSČ 320 00, IČ 25233157 dle předložené nabídky za cenu 96.786 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0408 § 3412 pol. 6122 + 117.112 Kč (plavecký bazén - doplnění pokladního systému)

org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 20.326 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 96.786 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2251 - a) schvaluje zadání zakázky na provedené vícepráce (výměna měřících transformátorů proudu, napěťová zkouška vč. souvisejících prací) při realizaci transformační stanice pro plavecký bazén v Domažlicích společnosti ESMOS plus s. r. o., se sídlem Bylinková 430/23, Plzeň - Lhota, PSČ 301 00, IČ 26409780 dle předložené nabídky v celkové částce 18.761 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0408 § 3412 pol. 5171 + 22.701 Kč (trafostanice u plaveckého bazénu - vícepráce)

org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 3.940 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 18.761 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

2252 - schvaluje zadání zakázky na dodávku a montáž tří měřičů (kalorimetrů), a to na větev pro ohřev tepla, teplé vody a vzduchotechniky v budově Kulturního centra – Pivovar Domažlice společnosti GTBC CZ s. r. o., se sídlem Přeučilova 2696/7, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 24210510 dle předložené nabídky ve výši 88.601 bez DPH (OSM)

 

2253 - schvaluje zadání zakázky na dodávku a montáž nábytku jakožto doplnění interiérů komunitního centra budovy Kulturního centra – Pivovar Domažlice společnosti ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 dle předložené nabídky ve výši 248.752 Kč bez DP(OSM)

 

2254 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4122 + 100.000 Kč (dotace PK – vybavení pro vysílání DVB-T2)

org. 0225 § 4349 pol. 5136 + 100.000 Kč (Městské centrum – převod dotace PK)

b) schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:

účet 672 – dotace PK vybavení pro vysílání DVB-T2,pobytové služby + 100.000 Kč

účet 558 – náklady na pořízení drobného dl. Majetku,pobytové služby + 100.000 Kč(OF)

 

2255 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4116 + 2.330.829 Kč (dotace MPSV – COVID 19, odměny sociální služby)

org. 0225 § 4349 pol. 5139 + 2.330.829 Kč (Městské centrum – převod dotace MPSV)

Termín splnění: 26.08.2020(OF)

 

2256 - schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:

a) účet 672 – mimořádná dotace MPSV-COVID19, pečovatelská služba + 566.606 Kč

účet 521 – mzdové náklady, pečovatelská služba + 423.473 Kč

účet 524 – zákonné sociální náklady, pečovatelská služba + 143.133 Kč

b) účet 672 – mimořádná dotace MPSV-COVID19, pobytové služby + 1.764.223 Kč

účet 521 – mzdové náklady, pobytové služby + 1.318.552 Kč

účet 524 – zákonné sociální náklady, pobytové služby + 445.671 Kč(OF)

 

2257 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice ve výši 8.185 Kč na dofinancování basketbalových košů(OF)

 

2258 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

2259 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském kulturním středisku v Domažlicích, který se konal dne 18. června 2020

b) bere na vědomí úpravu nájemní smlouvy s nájemcem stánku v letním kině

c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městské knihovně Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 30. června 2020

d) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb – domově pro seniory, který se konal dne 13. července 2020 (OKS)

 

2260 - schvaluje spolupořádání 14. ročníku veřejné prezentace škol a firem „Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 3. listopadu 2020 v prostorách MKS v Domažlicích(OKS)

 

2261 - schvaluje platový výměr Mgr. Veronice Beránkové, ředitelce Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.08.2020(OKS)

 

2262 - a) bere na vědomí rezignaci Mgr. Kamila Jindřicha na funkci ředitele Městského kulturního střediska v Domažlicích, náměstí Míru 51, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00073865, ke dni 30.09.2020

b) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Městského kulturního střediska v Domažlicích dle upraveného návrhu(OKS)

 

2263 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 13.07.2020

 

2264 - ruší v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem “Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, Základní škola Komenského 17 v Domažlicích“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení(OSM)

 

2265 - a) schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 20_SOP_01_4121674786 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

b) schvaluje zadání zakázky firmě GABRIEL a PANGRÁC, spol. s r.o., se sídlem Školní 112, PSČ 344 01, Domažlice, IČ 45349576 na umístění a připojení elektroměrového rozvaděče včetně revize rozvaděče nezbytně potřebné pro připojení za cenu ve výši 9.500 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 11.495 Kč (MŠ Petrovická – připojení el. zařízení k DS)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 1.995 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 9.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2266 - a) schvaluje zadání zakázky na doplnění projektové dokumentace stavby „Změna vytápění budovy na Chodském náměstí 97 v Domažlicích“ panu Ing. Pavlu Cenefelsovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 15707776 dle předložené nabídky v celkové částce 8.800 Kč (není plátce DPH)

b) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Změna vytápění budovy na Chodském náměstí 97 v Domažlicích“ uzavřené mezi městem Domažlice a společností Plynoma Soukup s. r. o., se sídlem Masarykova 235, Domažlice, IČ 29156793 dne 17.06.2020 dle přiloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3122 pol. 6121 + 8.800 Kč (PD_Chodská 97, změna vytápění – vícepráce)

org. 0287 § 3122 pol. 6121 +126.032 Kč (Chodská 97, změna vytápění - vícepráce)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 21.874 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 112.958 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2267 - souhlasí s podáním žádosti Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, se sídlem Domažlice, Zahradní 471, PSČ 344 01, IČ 75006111, o individuální dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje na úhradu vzniklých nákladů při zajištění péče o děti ve věku 3-10 let v době nouzového stavu a souhlasí s přijetím dotace a jejím vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

2268 - souhlasí s realizací tisku Domažlického Zpravodaje na základě předložené nabídky od CV Print Domažlice, Pavel Čadek, IČ 71118088, v provedení v lesku, od 01.09.2020(OKS)

2269 bere na vědomí informace o příměstském táboře, který pořádá Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice v termínu 27. - 31.07.2020 v prostorách vzdělávacího centra a městské knihovny KC Pivovar Domažlice(OKS)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 23. 7. 2020 14:43
Datum poslední aktualizace: 24. 7. 2020 7:41
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)