Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

55. schůze ze dne 26.05.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

z 55. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 26.05.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1977 - schvaluje upravený program schůze

 

1978 - ruší konání stánkového prodeje v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě v termínu 14.– 16.08.2020(OSM)

 

1979 schvaluje konání Chodských slavností 2020 dle návrhu koncepce Městského kulturního střediska v Domažlicích(OKS)

 

1980 - a) bere na vědomí konání akce „46. ročník jízdy historických vozidel“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 22.08.2020

b) souhlasí s uzavírkou horní části náměstí Míru od křižovatky náměstí Míru a ul. Boženy Němcové (od č. p. 70, 120) k č. p. 49 na náměstí Míru v Domažlicích za účelem konání akce „46. ročník jízdy historických vozidel“ dne 22.08.2020 v době od 8:00 do 13:00 hodin pro AMK Domažlice Veteran car club, se sídlem Domažlice s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému a budou respektovány epidemiologické podmínky(OSM)

 

1981 - nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. 17. listopadu u vchodu 241 v Domažlicích, na pozemku p. č.2423/24, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP(OSM)

 

1982 - mění a doplňuje usnesení č. 1907 ze dne 12.05.2020 takto:

"schvaluje propachtování pozemku p. č. 911/2 v k. ú. Pasečnice k zemědělskému hospodaření paní Lence Hruškové, zemědělskému podnikateli, se sídlem Pasečnice - Nová Pasečnice, PSČ 344 01, IČ 73731561 na dobu neurčitou, za cenu 4.250 Kč/ha/rok, a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu dle předloženého návrhu"(OSM)

 

1983 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 970/1 v k. ú. Pasečnice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Stará Pasečnice, DO, č. parc. 475/4 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

1984 - bere na vědomí, že Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 jakožto nájemce dle smlouvy o nájmu nebytových prostor na pronájem části nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 579 v ul. U Nemocnice v Domažlicích, uzavřené dne 16.02.2006 s městem Domažlice jakožto pronajímatelem, uplatnila právo dle čl. II odst. 2 citované smlouvy, tedy právo na prodloužení doby nájmu do 16.05.2026(OSM)

 

1985 - a) schvaluje záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 16.02.2006 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, jakožto nájemcem (jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 579 v ul. U Nemocnice v Domažlicích), kterým bude sjednáno prodloužení doby nájmu do 16.05.2026

b) schvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující nájemní smlouvě uzavřené dne 20.08.2012 mezi městem Domažlice a Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33, č. p. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČ 45317054 (jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. st. 489/1 v k. ú. Domažlice včetně její součásti zpevněné plochy parkoviště), kterým bude prodloužena doba nájmu do 16.05.2026

c) schvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující nájemní smlouvě uzavřené dne 21.06.2013 mezi městem Domažlice a Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33, č. p. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČ 45317054 (jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. st. 489/1 v k. ú. Domažlice včetně její součásti zpevněné plochy parkoviště), kterým bude prodloužena doba nájmu do 16.05.2026(OSM)

 

1986 - bere na vědomí žádost paní Jitky Šimíkové, fyzické osoby podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 61150509 o poskytnutí slevy na nájemném dle nájemní smlouvy uzavřené dne 20.03.2018 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření a konstatuje, že byl schválen zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, který řeší odložení plateb nájemného(OSM)

 

1987 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0239 § 3639 pol. 5171 + 10.000 Kč ("NAHORU" instalace sochy)

org. 0287 § 3639 pol. 5137 + 13.000 Kč ("TICHO A SVĚTLO" instalace sochy)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 23.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1988 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 5545/1 a pozemek p. č. st. 1161/17, jehož součástí je budova bez č.p./č.ev., vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, SČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice Petrovická - přeložka kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

1989 - schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 853/11 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

1990 - ruší usnesení č. 1851 a), b) ze dne 14.04.2020(OSM)

 

1991 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s článkem I. memoranda o spolupráci uzavřeného 29.10.2019 mezi městem Domažlice a společností PROXUS s. r. o., se sídlem Karla Čapka 182, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 29160952 s předloženou studií Domažlice, Kozinovo pole, severovýchod, bytové domy vypracovanou Ing. arch Ladislavem Schejbalem, opatřenou datem 01/2020

Termín splnění: 17.06.2020(OSM)

 

1992 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr darovat pozemky p. č. 1038/38 a p. č. 1038/14, oba v k. ú. Pasečnice, a pozemek p. č. 2578/8 v k. ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366

Termín splnění: 30.06.2020(OSM)

 

1993 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, mateřská škola – Poděbradova č.p. 53, opatření proti vlhkosti suterénu“ nabídku společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, Město, PSČ 344 01, IČ 01567411 za cenu 895974,51 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, mateřská škola – Poděbradova č.p. 53, opatření proti vlhkosti suterénu“ se společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, Město, PSČ 344 01, IČ 01567411 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3111 pol. 5171 + 1.084.130 Kč (MŠ Poděbradova, odvlhčení suterénu - realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.084.130 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2020(OSM)

 

1994 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, mateřská škola – Palackého, oprava sociálního zařízení pro děti“ nabídku společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, Bezděkovské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 25200631 za cenu 587.010,68 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, mateřská škola – Palackého, oprava sociálního zařízení pro děti“ se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, Bezděkovské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 25200631 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3111 pol. 5171 + 710.283 Kč (MŠ Palackého, oprava soc. zařízení – realizace)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 123.272 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 587.011 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1995 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 4814/2, k. ú. Domažlice a část místní komunikace nacházející se na pozemcích p. č. st. 776 a p. č. 4814/2, k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem za účelem umístění vyhrazeného parkoviště pro návštěvníky budoucí "komerční tunelové střelnice Domažlice"(OSM)

 

1996 - schvaluje pronájem pozemku p. č. 1283/2 v k. ú. Újezd u Domažlic společnosti AZS RECYKLACE ODPADU s. r. o., se sídlem Koterovská 2208/158, Plzeň, IČ 08040974 za účelem rozšíření stávajícího recyklačního střediska stavebních odpadů, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 9 měsíců, za cenu 25 Kč/m2/rok bez DPH, s inflačním nárůstem, jistota (kauce) ve výši šestinásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1997 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2019 s projektantem Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 12285447 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) k akci „Rekonstrukce lávky pro pěší – Branská ulice v Domažlicích“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

1998 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení úpravy zábradlí v prostoru požárního schodiště u západního křídla budovy Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, a to konkrétně ze dvora Okresního státního zastupitelství Domažlice, Komenského 8, panu Zdeňkovi Kurcovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 63501309 dle předložené nabídky v celkové výši 6.800 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 8.228 Kč (Pivovar požární schodiště – zvýšení zábradlí)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 -  1.428 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 6.800 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1999 - bere na vědomí splnění usnesení č. 926 b) ze dne 13.08.2019(OSM)

 

2000 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 18.11.2016 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Městskou knihovnou B. Němcové Domažlice, se sídlem Boženy Němcové 118, Domažlice - Město, IČ 48344117 jakožto nájemcem na pronájem části nebytových prostor v budově čp. 117 v Petrovické ulici v Domažlicích, a to dohodou ke dni 31.05.2020 a uzavření dohody dle předloženého návrhu

b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor, vymezenou situačním plánkem, v pravém křídle prvního nadzemního podlaží v budově č. p. 117 (bývalá OVS), jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 v k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích(OSM)

 

2001 - souhlasí s umístěním 8 ks reklamních ploch - směrového značení na sloupech VO na území města Domažlice dle návrhu předloženého společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958(OSM)

 

2002 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Novostavba mateřské školy Petrovická" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, Bezděkovské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 25200631 ve výši 21.725.961,51 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Novostavba mateřské školy Petrovická" se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, Bezděkovské Předměstí, PSČ 344 01 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 26.288.414 Kč (MŠ Petrovická - realizace)

org 0536 § 6399 pol. 5362 - 4.562.452 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 21.725.962 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2020(OSM)

 

2003 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0207 § 3113 pol. 2229 + 105.060 Kč (ZŠ Komenského – vratka dotace MŠMT Šablony I)

org. 0200 § 6402 pol. 5364 + 105.060 Kč (Převod dotace Šablony I MŠMT)(OF)

 

2004 - schvaluje Plán kontrolní činnosti města Domažlice na rok 2020 dle předloženého návrhu(OF)

 

2005 - schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. - Aquacentrum Domažlice – Sporthotel dle předloženého návrhu s účinností od 01.06.2020(OF)

 

2006 - a) schvaluje skutečnou vyrovnávací platbu za rok 2019 – zimní stadion ve výši 1.141.651,74 Kč, poskytovanou městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice dle předloženého návrhu

b) schvaluje skutečnou vyrovnávací platbu za rok 2019 – plavecký bazén ve výši 2.048.818,52 Kč, poskytovanou městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

2007 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., který se konal dne 13.05.2020

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2019 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení zisku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2019 ve výši 544.792,27 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti tj. příděl do sociálního fondu ve výši 258.039 Kč, na účet nerozdělený zisk společnosti ve výši 286.753,27 Kč

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2019 takto: výsledek hospodaření za rok 2019, zisk ve výši 12.738.997,69 Kč ponechat v hospodářské činnosti (účet 432 - výsledek hospodaření předcházejících účetních období), daň z příjmů ve výši 3.024.800 Kč převést do rozpočtu města

Termín splnění: 30.06.2020

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní operaci v hospodářské činnosti, převedení výsledku hospodaření předcházejících účetních období (zisku) ve výši 11.437.000 Kč na účet jmění účetní jednotky dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2020(OF)

 

2008 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice na období let 2020 – 2022 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 17.06.2020(OF)

 

2009 - bere na vědomí informaci o snížení měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na 80 Kč za měsíc květen 2020 v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci a Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci(OKS)

 

2010 - souhlasí s vyřazením majetku:

- lůžko mechanické, inv. číslo 984, pořízené v roce 2001 v pořizovací ceně 19.104,75 Kč

- lůžko elektrické, inv. číslo 987, pořízené v roce 2003 v pořizovací ceně 18.606,70 Kč

- lůžko elektrické Contenpora, inv. číslo 62, pořízené v roce 2002 v pořizovací ceně 53.052,75 Kč

z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory dle předloženého návrhu(OKS)

 

2011 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění usnesení č. 344 z 21.08.2019 – využití rybníka Babylon

Termín splnění: 17.06.2020(Ing. Wiesner, II. místostarosta)

 

2012 - bere na vědomí zápis z jednání z výběrové komise ze dne 18.05.2020

 

2013 - a) bere na vědomí informaci o vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem a souhlasí s postupem navrženým JUDr. Pavlem Roubalem, advokátem k postupu při uplatňování pohledávky města za společností morez stavební s. r. o., IČ 29115850

b) schvaluje podání žaloby o určení existence pohledávky města Domažlice za společností morez stavební s. r. o., IČ 29115850 (vedeno v insolvenčním řízení pod č. P71) k insolvenčnímu soudu

c) zmocňuje JUDr. Pavla Roubala, advokáta se sídlem v Plzni, osvědčení ČAK č. 9965 k zastupování města Domažlice v insolvenčním řízení vedeném vůči společnosti morez stavební s. r. o., IČ 29115850, u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 58 INS 26950/2019, jakož i k podání žaloby o určení existence pohledávky města Domažlice za společností morez stavební s. r. o. (vedeno v insolvečním řízení pod č. P71) k insolvenčnímu soudu a zastupování v řízení o takové žalobě, a to pro celé řízení(OSM)

 

2014 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru během výkopových prací v rámci stavby „Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova, Domažlice“ s organizací Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, se sídlem Kopeckého sady 2, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 00228745 za cenu 1.943 Kč vč. DPH dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0559 § 2219 pol. 6121 + 1.943 Kč (Stezka podél hřbitova – archeologický dozor)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.943 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2015 - schvaluje záměr pronajmout rodinné řadové domy, které se stanou součástí pozemků p. č. 2490/14, 2490/15, 2490/16, 2490/17, 2490/18, 2490/19, 2490/20, 2490/21, 2490/43, vše v k. ú. Domažlice společně s nezastavěnými částmi těchto pozemků (vymezenými přiloženým plánkem), jež budou užívány jako zahrady, k zajištění bytových potřeb zaměstnanců společnosti Domažlická nemocnice a. s. a jejich rodinných příslušníků a to na dobu minimálně 20 let od okamžiku, kdy bude podle stavebněprávních předpisů možné započít s užíváním domů, s tím, že výše nájemného ujednaná mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice a. s. bude odpovídat nájemnému v místě a čase obvyklému a výše částek placených zaměstnanci nemocnice jako podnájemci nepřekročí výši nájemného ujednaného mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice a. s.(OSM)

 

2016 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2413 pol. 6121 + 160.343 Kč (Pivovar - zdroj páry)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 -  27.828 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 132.515 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2017 - a) schvaluje zadání zakázky na doplnění 3 ks světelných bodů veřejného osvětlení v Tovární ulici v Domažlicích společnosti GABRIEL PANGRÁC s. r. o., se sídlem Školní 112, PSČ 344 01, Domažlice, IČ 45349576 v celkové ceně 90.108 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 109.031 Kč (Doplnění VO Tovární ul. - realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 109.031 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2018 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení úpravy stávající EPS budovy Kulturní centrum - Pivovar Domažlice společnosti ABEL C & C s. r. o., se sídlem Severní 60, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25233157 dle předložené nabídky v celkové výši 13.822 Kč bez DPH

b) schvaluje zadání zakázky na provedení připojení ZDP budovy Kulturní centrum - Pivovar Domažlice společnosti RADOM, s. r. o., se sídlem Jiřího Potůčka 259, Pardubice, PSČ 530 09, IČ 48153451 dle předložené nabídky v celkové výši 27.500 Kč bez DPH

c) schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu objektového zařízení STX23A/F/D a užívání rádiové sítě PCO RADOM u HZS Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice na dobu neurčitou, se společností RADOM, s. r. o., se sídlem Jiřího Potůčka 259, Pardubice, PSČ 530 09, IČ 48153451, dle předloženého návrhu

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 50.000 Kč (Pivovar - připojení EDP na PCO)

org. 0434 §6399 pol. 5362  - 8.678 Kč (odpočet DPH)

org. 0239§ 2143 pol. 5169 + 30.008 Kč (Pivovar - připojení EDP na PCO - služby)

org. 0239 §6399 pol. 5362  - 5.208 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 66.122 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

2019 - a) schvaluje záměr účastnit se výzvy č. 109, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti v rámci operačního programu Zaměstnanost

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s RNDr. Miroslavou Holanovou se sídlem Chlumec nad Cidlinou 503 51, IČ 71944150 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0564 § 6171 pol. 5169 +   30.000 Kč (výzva č. 109 - žádost o dotaci)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 -    30.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OICT a GIS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

 

Datum vložení: 27. 5. 2020 16:39
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2020 11:24
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)