Menu
Město Domažlice
Domažlice

51. schůze ze dne 21.04.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

z 51. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 21.04.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1869 - schvaluje upravený program schůze

 

1870 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o úvěru č. 2020006824 na přijetí dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 15.000.000 Kč, uzavřenou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a ČSOB a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 00001350 na dofinancování akce Pivovar – Kulturní centrum dle předloženého návrhu

Termín splnění: 07.05.2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

pol. 8123 +15.000.000 Kč (přijetí úvěru – dofinancování Pivovar – Kulturní centrum)

pol. 8124 - 1.500.000 Kč (splátky úvěru – dofinancování Pivovar- Kulturní centrum)

pol. 8115 - 13.500.000 Kč (změna stavu finančních prostředků na účtech)

Termín splnění: 29.04.2020(OF)

 

1871 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29004 – 42.900 Kč (příjem náhrady meliorační dřeviny)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29004 + 42.900 Kč (poskytnuté náhrady – výsadba dřevin)(OF)

 

1872 doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o tom, že pohledávka města, která byla v minulosti uplatněna v soudním řízení u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 12 C 310/2015 (ve výši 25.533 Kč s přísl.) nebude vymáhána soudní cestou

Termín splnění: květnové ZM(OSM)

 

1873 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování vodovodní přípojky zřízené v rámci stavby "ČEZ Domažlice - vodovodní přípojka st.p. 1859" dle projektové dokumentace vypracované společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s. - zodpovědný projektant Pavel Jahn, č. zak. 25/19, označené datem 08/2019 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4781/13 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch společnosti ČEZ Korporátní služby, s. r. o., se sídlem 28.října 3123/152, Ostrava, IČ 26206803 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH(OSM)

 

1874 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2483/12, k. ú. Domažlice za cenu 299.050 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.08.2020(OSM)

 

1875 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení doplnění skleněného zábradlí v prostoru schodiště do 1.PP Hvozdu budovy Kulturní centrum - Pivovar Domažlice panu Janu Pachlovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 10054031 dle předložené nabídky v celkové výši 35.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0517 § 2143 pol. 5171 + 42.350 Kč (Pivovar Hvozd - doplnění skleněného zábradlí)

org. 0517 § 6399 pol. 5362 -  7.350 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 35.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1876 - schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090158736 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1877 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke kupní smlouvě uzavřené dne 27.06.2019 mezi městem Domažlice a společností ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 na dodávku „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo, interiér restaurace“ dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6122 + 17.073 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice - západní křídlo interiér restaurace - Dodatek č. 4)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 2.963 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 14.110 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1878 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke kupní smlouvě uzavřené dne 15.05.2019 mezi městem Domažlice a společností ARBYD CZ s.r.o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 na dodávku „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo, interiér“ dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6122 + 36.457 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice - západní křídlo interiéry - Dodatek č. 6)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 6.327 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 30.130 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1879 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, jež je součástí pozemků p. č. st. 571/1 a p. č. 435/3, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1880 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování posouzení asfaltové obrusné vrstvy plochy v areálu kompostárny společnosti VIAKONTROL spol s r. o. Houdova 18, Praha 5, PSČ 158 00, IČ 60202564 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0485 § 3729 pol. 5169 + 82.825 Kč (kompostárna – odborný posudek)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 82.825 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1881 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/56, k. ú. Domažlice za cenu 309.550 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.07.2020(OSM)

 

1882 - ruší usnesení č. 1712 d) ze dne 03.03.2020(OKS)

 

1883 - bere na vědomí informaci o prominutí měsíční úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2020 v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci a Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci; v následujících měsících bude výše úplaty nulová v případě uzavření mateřských škol po celý měsíc nebo poměrná s ohledem na počet dnů uzavření(OKS)

 

1884 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – IT vybavení a audiovizuální technika“ uzavřené 09.09.2019 mezi městem Domažlice a společností FLAME System s. r. o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Dr. Maye 468/3, PSČ 709 00, IČ 26846888 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 3319 pol. 6122 + 4.840 Kč (KC Pivovar – IT vybavení a audiovizuální technika)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 840 Kč (KC Pivovar - odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 4.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1885 - a) schvaluje zadání zakázky na dodání systému centrálního klíče a osazení 10 ks dveří v budově Kulturní centrum – Pivovar Domažlice panikovým kováním panu Patrikovi Dolinovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 41629809 dle předložené nabídky v celkové výši 166.646,20 Kč bez DPH

b) schvaluje zadání zakázky na osazení 3 ks atypických dveří v budově Kulturní centrum – Pivovar Domažlice panikovým kováním společnosti ALUFORES, s. r. o., se sídlem Mikulášská 422/7, 326 00, Plzeň, IČ 29162378 dle předložené nabídky v celkové výši 23.283 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 231.815 Kč (Pivovar centrální klíč, panikové kování)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 40.232 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 191.583 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 21. 4. 2020 15:34
Datum poslední aktualizace: 29. 4. 2020 11:35
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)