Menu
Město Domažlice
Domažlice

50. schůze ze dne 14.04.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

z 50. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 14.04.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1839 - schvaluje předložený program schůze

 

1840 - a) prodlužuje termín splnění usnesení č. 5310 c) ze dne 17.04.2018 do 30.04.2020

b) ruší usnesení č. 6076 ze dne 30.10.2018

c) prodlužuje termín splnění usnesení č. 926b) ze dne 13.08.2019 do 31.05.2020

d) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

1841 - schvaluje přidělení bytu č. 4 nacházejícího se v budově čp. 204, v ulici Mánesova v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

1842 - a) vylučuje nabídku účastníka SWIETELSKY stavební s. r. o., se sídlem České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČ 48035599 ze zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova“ z důvodu neprokázání kvalifikace

b) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova“ nabídku společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Horšovský Týn, Velké Předměstí, Nad rybníčkem 40, PSČ 346 01, IČ 45359164 za cenu 2.099.000 Kč bez DPH

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova“ se společností společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Horšovský Týn, Velké Předměstí, Nad rybníčkem 40, PSČ 346 01, IČ 45359164 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0559 § 2219 pol. 6121 +2.539.790 Kč (Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.539.790 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.05.2020(OSM)

 

1843 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Domažlice, Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova“ nabídku společnosti Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s. r. o., se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Msgre B. Staška 62, PSČ 344 01, IČ 26347016 za cenu 47.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Domažlice, Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova“ se společností Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s. r. o., se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Msgre B. Staška 62, PSČ 344 01, IČ 26347016 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0559 § 2219 pol. 6121 + 56.870 Kč (TDI - stezka podél hřbitova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 56.870 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1844 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Novostavba mateřské školy Petrovická“ nabídku společnosti MP technik spol. s r. o., se sídlem Holýšov, Francouzská 149, PSČ 345 62, IČ 05360889 za cenu 258.480 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Novostavba mateřské školy Petrovická“ se společností MP technik spol. s r. o., se sídlem Holýšov, Francouzská 149, PSČ 345 62, IČ 05360889 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 312.760 Kč (MŠ Petrovická - TDI)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 54.280 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 258.480 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1845 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Výukové pomůcky“ nabídku společnosti Z + M Partner, spol. s r. o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00, IČ 26843935 za cenu 220.896 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Výukové pomůcky“ se společností Z + M Partner, spol. s r. o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00, IČ 26843935 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0530 § 3314 pol. 6122 + 267.285 Kč (KC Pivovar - výukové pomůcky)

org. 0530 § 6399 pol. 5362 -    46.389 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 -  220.896 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1846 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů společnosti ERDING, a. s., se sídlem Zaoralova 2058/5, Brno, PSČ 628 00, IČ 25512455 za cenu 12.728.582,40 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ se společností ERDING, a. s., se sídlem Zaoralova 2058/5, Brno, PSČ 628 00, IČ 25512455 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0562 § 3634 pol. 6121 + 15.401.585 Kč (Kotelna Švabinského - realizace)

org. 0562 § 6399 pol. 5362 - 2.673.002 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 12.728.583 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1847 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 5192 + 610.000 Kč (Proluka Husova - vratka)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 610.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1848 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. 5747 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou, za cenu 10 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, bez kauce a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1849 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 02.02.1996 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a ČSAD AUTOBUSY Plzeň a. s., se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, PSČ 312 78, IČ 48362611 jakožto nájemcem na pronájem pozemků tvořících areál autobusových zastávek v Poděbradově ulici v Domažlicích, a to dohodou ke dni 30.06.2020 a uzavření dohody dle předloženého návrhu

b) schvaluje záměr pronajmout pozemky p. č. 4814/9, 4814/23, 4814/24, 4814/25, 4814/26, 4814/27, 4814/28, 4814/29 a 4814/30, vše v k. ú. Domažlice, za účelem provozování veřejné hromadné dopravy, po jejich vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

1850 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 22.12.1997 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a ČSAD AUTOBUSY Plzeň a. s., se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, PSČ 312 78, IČ 48362611 jakožto nájemcem na pronájem pozemků tvořících areál autobusových zastávek v Masarykově ulici v Domažlicích, a to dohodou ke dni 30.06.2020 a uzavření dohody dle předloženého návrhu

b) schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. 3705/2 v k. ú. Domažlice, za účelem provozování veřejné hromadné dopravy, po jeho vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

1851 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na výkon činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ nabídku společnosti Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s. r. o., se sídlem Msgre B. Staška 62, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26347016 za cenu 200.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ se společností Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s. r. o., se sídlem Msgre B. Staška 62, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26347016 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0562 § 3634 pol. 6121 + 242.000 Kč (Kotelna Švabinského - TDI)

org. 0562 § 6399 pol. 5362 - 42.000 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 200.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1852 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení billboardu pro zajištění publicity projektu „Novostavba mateřské školy – Petrovická ulice, Domažlice“ společnosti Public Art company s. r. o., se sídlem Břetislavova 568, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 24267767, v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 2.683 Kč (Výstavba MŠ v Petrovické ul. – publicita - billboard)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 466 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.217 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1853 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace interiéru od fyzické osoby Ing. Zbyňka Wolfa se sídlem 344 01 Domažlice, IČ 73374792 za cenu 82.000 Kč bez DPH v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 5311 pol. 6121 + 99.220 Kč (PD Stavební úpravy knihovny na služebnu MP-interiér)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 99.220 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1854 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti A-Z THERM s. r. o., se sídlem Květnového vítězství 1000, Praha 4 – Háje, PSČ 149 00 Praha, IČ 62029991 na výkon autorského dozoru při provádění stavby s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské předměstí, Švabinského č. p. 564“ za cenu 15.000 Kč bez DPH dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0562 § 3634 pol. 6121 + 18.150 Kč (Kotelna Švabinského – autorský dozor)

org. 0562 § 6399 pol. 5362 - 3.150 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 15.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1855 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/55, k. ú. Domažlice za cenu 307.450 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.07.2020(OSM)

 

1856 - souhlasí s vyhrazením parkovacího místa na veřejném parkovišti v ulici Břetislavova, Domažlice(OSM)

 

1857 - a) bere na vědomí žádost pana Františka Vanického, fyzické osoby podnikající, se sídlem Zahořany, PSČ 344 01, IČ 40546713 o snížení plateb nájemného dle smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.07.2003 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

b) souhlasí s odložením platby čtvrtletního nájemného hrazeného nájemcem Františkem Vanickým, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Zahořany, PSČ 344 01, IČ 40546713 za užívání části nebytových prostor v budovách čp. 61 a 62 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.07.2003, když důvodem pro odložení plateb nájemného je skutečnost, že byl na území České republiky vyhlášen usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 nouzový stav, a schvaluje uzavření dohody o odložení splatnosti nájemného s tím, že nájemce uhradí odloženou splátku nájemného (tedy nájemné za druhé čtvrtletí roku 2020) do 31.12.2020, pokud nebude dohodnuto jinak(OSM)

 

1858 - a) souhlasí se záměrem zřízení sjezdu na pozemku p. č. 2311/49, k. ú. Domažlice pro budoucí dopravní napojení pozemků p. č. 2311/24, p. č. 970/2 v k. ú. Domažlice na místní komunikaci dle předložené projektové dokumentace "Domažlice - Švabinského ulice - Sjezd z místní komunikace na p. č. 970/2 a 2311/24" vypracované společností Ptáčník - Dopravní stavby s. r. o., IČ 26363747, zakázkové č. 39/2019 a označené datem prosinec 2019 za podmínky uzavření příslušné dohody

b) souhlasí se záměrem zřízení sjezdu na pozemku p. č. 2311/49, k. ú. Domažlice pro budoucí dopravní napojení pozemků p. č. 2311/23, p. č. 969/4 v k. ú. Domažlice na místní komunikaci dle předložené projektové dokumentace "Domažlice - Švabinského ulice - Sjezd z místní komunikace na p. č. 969/4 a 2311/23" vypracované společností Ptáčník - Dopravní stavby s. r. o., IČ 26363747, zakázkové č. 41/2019 a označené datem prosinec 2019 za podmínky uzavření příslušné dohody

c) schvaluje uzavření dohody jejíž předmětem je závazek xxx, že pokud v souvislosti s realizací výstavby bytových domů na Kozinovo poli (především dopravní infrastruktury) vznikne potřeba upravit podobu sjezdů, budou tyto úpravy provedeny na jejich náklady, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1859 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Protierozní opatření rokle Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Protierozní opatření rokle Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/ Jana Kouříková a Lenka Králová /Ing. Martin Janovec(OSM)

 

1860 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Novostavba mateřské školy Petrovická“ se společností BEZPO Plzeň s. r. o., se sídlem Bendova 692/2, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 26351951 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 104.060 Kč (MŠ Petrovická - BOZP)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 18.060 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6399 pol. 6901 - 86.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1861 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k memorandu o spolupráci uzavřeného 29.10.2019 mezi městem Domažlice a společností PROXUS s. r. o., se sídlem Karla Čapka 182, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 29160952 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1862 - schvaluje vzorovou smlouvu o krátkodobém ubytování s občanem, kterému byla orgánem ochrany veřejného zdraví nařízena karanténa, dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

1863 - a) souhlasí s použitím rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, B. Němcové 118 ve výši 33.745 Kč na úhradu nákladů na dovybavení vzdělávacího centra nábytkem

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, B. Němcové 118 takto:

účet 558 – pořízení drobného dl. Majetku + 33.745 Kč(OF)

 

1864 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 - 327.489 Kč (příjem náhrady na odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 +327.489 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

1865 - schvaluje prominutí poplatku za péči poskytovanou příspěvkovou organizací města Domažlice Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace, za měsíc duben 2020(OKS)

 

1866 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 03.03.2020

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 06.04.2020

 

1867 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc březen 2020(MP)

 

1868 - schvaluje návrh programu 20. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 29.04.2020 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 15. 4. 2020 14:21
Datum poslední aktualizace: 29. 4. 2020 11:35
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)