Obsah

45. schůze ze dne 03.03.2020

Typ: ostatní
-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 45. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 03.03.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1698 - schvaluje upravený program schůze

 

1699 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

1700 - souhlasí s vydáním rozhodnutí o dočasném odnětí části pozemku určeného k plnění funkcí lesa, a to pozemku p. č. 3131/6, k. ú. Domažlice o výměře 78 m2, dotčeného stavbou "Domažlice, 3134/4 - kNN", a to na dobu provádění stavby za podmínky, že před jeho vydáním bude uhrazena částka odpovídající škodě způsobené na lesním pozemku dle příslušného znaleckého posudku(OSM)

 

1701 - souhlasí s vydáním rozhodnutí o dočasném odnětí části pozemku určeného k plnění funkcí lesa, a to části pozemku p. č. 3131/6, k. ú. Domažlice o výměře 386 m2, dotčeného stavbou "Domažlice, 3134/4 - kNN", a to na dobu 30 let, za podmínky, že před jeho vydáním bude uhrazena částka odpovídající škodě způsobené na lesním pozemku dle příslušného znaleckého posudku(OSM)

 

1702 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 5545/1 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, DO, Petrovická, p. č. 5545/1 - NN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

1703 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování plynovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Rozšíření ČS PHM Domažlice o plnící stanici CNG" dle projektové dokumentace vypracované Ing. Lukášem Kolderem, arch. - zak. č. A1084 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 5315 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch společnosti innogy Energo, s. r. o., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha, IČ 25115171 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví dle usnesení č. 6137 ze dne 13.11.2018(OSM)

 

1704 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování plynovodní přípojky zřízené v rámci stavby "Stavební úpravy objektu Tovární 75, Domažlice, st. 675, k. ú. Domažlice – Stl rozvod plynu" dle projektové dokumentace vypracované Ing. Pavlem Cenefelsem a označené datem 12/2019 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4824/1 a p. č. 4824/7, v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví dle usnesení č. 6137 ze dne 13.11.2018(OSM)

 

1705 - a) bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku s parcelním číslem 2382/37 v katastrální území Domažlice" vypracovanou společností A.D.S. Rokycany, s. r. o., Smetanova 47, Rokycany, zak. č. 1201/2020 a opatřenou datem 1/2020 a konstatuje, že předložená projektová dokumentace není v souladu podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 22.01.2019

b) schvaluje, aby město Domažlice uplatnilo smluvní pokutu v souladu s čl. IV. odst. 6 b) Smlouvy o zřízení práva stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 22.01.2019 (OSM)

 

1706 - bere na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky s názvem „Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu na území města Domažlice a obce Havlovice“ realizovanou společností DTS Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Dolejší Předměstí, Chrastavická 170, PSČ 344 01, IČ 73733113 v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a uzavření smlouvy mezi DTS Domažlice, příspěvkovou organizací a společností EKO-SEPAR, s. r. o., se sídlem Nýřany, Hřbitovní 1214, PSČ 330 23, IČ 47714760 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1707 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2382/33 v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/706139-01/19/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ  13584324 jako zástavním věřitelem, xxx jakožto zástavci a dlužníky a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2382/33 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2382/33 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/706139-01/19/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/706139-01/19/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2020(OSM)

 

1708 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2020 na území Plzeňského kraje ve výši 390.250 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2020(OSM)

 

1709 - ukládá odboru správy majetku vypracovat koncept smlouvy o výpůjčce části pozemků p. č. 525/1 a p. č. st. 1462, vymezené situačním plánkem, oba v k. ú. Domažlice za účelem konání akce Pivní slavnosti v termínu od 30.07.2020 do 02.08.2020 spolku Chodsko bez hranic, z. s., se sídlem náměstí Míru 122, Domažlice, IČ 08761086

Termín splnění: 31.03.2020(OSM)

 

1710 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek na uzavření smlouvy o poskytování mobilních služeb mezi městem Domažlice jako účastníkem a O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336

b) schvaluje uzavření Dodatku č. 8 k Rámcové smlouvě č. O2OP/174702 mezi O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 a městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OKS)

 

1711 - bere na vědomí Protokol o kontrole Čj. ČŠIP-7/20-P z kontroly, kterou provedla Česká školní inspekce v DDM Domino Domažlice, příspěvkové organizaci, dne 06.01.2020 a vyjádření ředitelky DDM Domino Domažlice(OKS)

 

1712 - a) schvaluje konání akce „Stavění májky“ dne 30.04.2020 (čtvrtek)

b) schvaluje konání akce „Oslavy svobody“ dne 05.05.2020 (úterý)

c) schvaluje konání akce „Pietní akty“ dne 08.05.2020 (pátek)

d) schvaluje konání akce „Město dětem“ dne 01.06.2020 (pondělí)

e) schvaluje konání akce „Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť“ ve dnech 14. - 16.08.2020 (pátek – neděle)

f) schvaluje konání akce „Svatováclavská jízda koní“ dne 26.09.2020 (sobota)

g) schvaluje konání akce „Pietní akty“ dne 28.10.2020 (středa)

h) schvaluje konání akce „Den boje za svobodu a demokracii“ dne 16.11.2020 v 11.00 hodin (pondělí)

ch) schvaluje konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 28.11.2020 v 16.00 hodin (sobota)

i) schvaluje konání akce „Vánoční trhy“ ve dnech 18. - 23.12.2020 (pátek - středa)

j) schvaluje konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne  01.01.2021 v 18.00 hodin (pátek)

k) schvaluje konání akce „Den válečných veteránů“ 11.11. 2020 (středa)(OKS)

 

1713 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) k č. p. 51 (budova MKS) za účelem konání akce „Stavění májky“ v úterý 30.04.2020 od 15.00 do 19.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

b) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) ke křižovatce ulic náměstí Míru a ul. Fastrova a Lupáčova za účelem konání akce „Oslavy svobody“ v úterý 05.05.2020 od 7.00 do 24.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

1714 - bere na vědomí pouliční vystoupení folkového písničkáře Lubyna z Blanska z Moravského krasu dne 09.07.2020 v Domažlicích(OKS)

 

1715 - jmenuje na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. g) na návrh tajemníka městského úřadu Ing. Martina Janovce, vedoucího odboru odboru správy majetku od 01.04.2020(tajemnice)

 

1716 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 04.02.2020

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 24.02.2020

 

1717 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Lenka Králová/Ing. Pavlína Fišerová a Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková(OSM)

 

1718 - schvaluje poskytnutí peněžitých darů v celkové výši 15.000 Kč na akci „Sportovec Domažlicka 2019“ takto: jednotlivci mládež 500 Kč (2x), jednotlivci dospělí 1.000 Kč (1x), kolektivy mládež 2.000 Kč (3x), kolektivy dospělí 3.000 Kč (2x) a Nejlepší trenér 1.000 Kč (1x)(OKS)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 5. 3. 2020
Poslední aktualizace: 6. 3. 2020 07:47
Autor: Hana Pokorná