Obsah

44. schůze ze dne 25.02.2020

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

ze 44. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 25.02.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1683 - schvaluje upravený program schůze

 

1684 - schvaluje uzavření smlouvy o pachtu s podnikem Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08, IČ 42196451, jejíž předmětem je pacht pozemku p. č. 2138/11 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem, za účelem přenechání předmětu pachtu k užívání spolku SK Sněhaři Domažlice z. s., se sídlem Klášterského 193, Bezděkovské Předměstí, Domažlice, IČ 48344877 pro provozování sjezdovky v lyžařském areálu "Sádek" dle předloženého návrhu(OSM)

 

1685- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k podpachtovní smlouvě ze dne 23.03.2015 mezi městem Domažlice a spolkem SK Sněhaři Domažlice z. s., se sídlem Klášterského 193, Bezděkovské Předměstí, Domažlice, IČ 48344877, kterým dochází k prodloužení doby pachtu pozemku p. č. 2138/11 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem do 30.12.2024, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1686 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování dokumentace k realizaci expozice „POZOR HRANICE!“ a „Příběh domažlického pivovaru“ v kulturním centru Pivovar Domažlice“ nabídku společnosti SLADKÝ&PARTNERS s. r. o., se sídlem Nad Šárkou 782/60, Praha 6, Dejvice, PSČ 160 00, IČ 27439500 za cenu 975.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování dokumentace k realizaci expozice „POZOR HRANICE!“ a „Příběh domažlického pivovaru“ v kulturním centru Pivovar Domažlice“ se společností SLADKÝ&PARTNERS s. r. o., se sídlem Nad Šárkou 782/60, Praha 6, Dejvice, PSČ 160 00, IČ 27439500 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1687 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Domažlice na rok 2020 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 528.169.900 Kč, výdaji ve výši 612.945.130 Kč, s financováním ve výši 84.775.230 Kč, s výší investiční rezervy 294.947.730 Kč dle předloženého návrhu včetně závazných ukazatelů, stanovených vnitřní směrnicí č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: průběžně

b) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí podrobný rozpis rozpočtu města Domažlice na rok 2020 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 04.03.2020

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit příděl do sociálního fondu ve výši 2.159.300 Kč

Termín splnění: 30.12.2020(OF)

 

1688- doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, kompetenci Rady města k provádění rozpočtových opatření, takto:

Rada města je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 1.000.000 Kč a současně se nezmění rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu

Termín splnění: průběžně(OF)

 

1689 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s vypuštěním odst. 2 čl. IV. Změny rozpočtu, vnitřní směrnice č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 30.06.2020(OF)

 

1690 - doporučuje zastupitelstvu schválit čerpání investiční rezervy rozpočtu 2020 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 04.03.2020(OF)

 

1691 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 17.02. a 24.02.2020

 

1692 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem Domažlice a xxx se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/53 v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/464558-02/19/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jako zástavním věřitelem, xxx jakožto zástavci a dlužníky a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/53 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 3446/53 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/464558-02/19/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/464558-02/19/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2020(OSM)

 

1693 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem Domažlice a xxx se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/63 v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/513488-03/19/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jako zástavním věřitelem, xxx jakožto zástavci a dlužníky a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/63 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 3446/63 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/513488-03/19/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/513488-03/19/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2020(OSM)

 

1694 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem Domažlice a xxx se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/58 v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/707187-01/20/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jako zástavním věřitelem, xxx jakožto zástavci a dlužníky a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/58 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 3446/63 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/707187-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/707187-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2020 OSM

 

1695 - a) ruší usnesení č. 1609 ze dne 04.02.2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/54, k. ú. Domažlice za cenu 311.650 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30.04.2020(OSM)

 

1696 - schvaluje přidělení bytu č. 1 nacházející se v budově č. p. 256 v ulici Kovařovicova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu služebního bytu dle předloženého návrhu(OSM)

 

1697 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.06.2018 uzavřené se společností OHL ŽS a. s., se sídlem Burešova 938/17, Brno, PSČ 602 00, IČ 46342496 dle upraveného návrhu

Termín splnění: 04.03.2020(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 26. 2. 2020
Poslední aktualizace: 6. 3. 2020 07:47
Autor: Hana Pokorná