Obsah

43. schůze ze dne 18.02.2020

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

ze 43. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 18.02.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1648 - schvaluje upravený program schůze

 

1649 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání akce "Vojenský camp LIBERTY CAMPS 2020" v rámci Oslav svobody ve dnech 30. dubna – 6. května 2020 Muzeem Chodska v Domažlicích za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu(OSM)

 

1650 - bere na vědomí soupis prací a výkonů provedených LTC Domažlice, z. s., Elišky Krásnohorské 378, Domažlice, IČ 03696154, v roce 2019 na pozemku p. č. 274/3 s tenisovými kurty v k. ú. Domažlice v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 28.04.2017, vč. kopií účetních dokladů prokazujících výši nákladů příkazníka vzniklých při provádění příkazu a kopií dokladů o zaplacení těchto nákladů(OSM)

 

1651 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5747 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 07.11.2013, jejíž předmětem je pronájem pozemku p. č. st. 2976/1 a části pozemku p. č. 5747, oba v k. ú. Domažlice, kterým se mění předmět nájmu (rozšiřuje o další nově zveřejněnou část pozemku) a nájemné se stanoví ve výši 5.098 Kč/rok, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1652 - a) bere na vědomí ukončení nájmu z nájemní smlouvy uzavřené s paní Janou Wolfovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 68792522 dne 24.02.2014 uplynutím doby nájmu, tj. dne 31.03.2020

b) schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/8 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky, panu Pavlovi Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice - Město, IČ 67084419, na dobu určitou do 31.12.2025 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1653 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování plynovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Stavební úpravy rodinného domu“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. Slavomírem Babejem, IČ 74096192 a označené datem 10/2019 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4779/7 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch ... a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH(OSM)

 

1654 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na pozemky ve vlastnictví města, konkrétně pozemky p. č. 5406, p. č. 5408/2 a p. č. st. 498/10, jehož součástí je stavba - budova s číslem popisným 10, Týnské předměstí, ul. Komenského k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 v souvislosti se stavbou „Domažlice, č. p. 498/10, Bohdalecká - VN, TS, NN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu(OSM)

 

1655 - souhlasí s prodloužením vyhrazení parkovacího místa pro držitele ZTP u domu č. p. 139 v Domažlicích, poz. p. č.2347/15, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP pro vozidlo RZ: 2P5 1538(OSM)

 

1656 - souhlasí s prováděním výkopových prací většího rozsahu v zimním období v ul. Kunešova, Mánesova a Thomayerova dle předloženého situačního plánku v období od 02.03.2020 do 31.03.2020 za účelem rekonstrukce plynovodu a přípojek společností STREICHER, spol. s r. o. Plzeň, Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice, IČ 14706768 pod podmínkou dodržení souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství uděleného OSM(OSM)

 

1657 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit části pozemků p. č. 2660/4 a č. 2660/40, vymezené situačním plánkem, ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p. č. 2660/42 ve vlastnictví soukromých osob (ve společném jmění manželů), vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 16.03.2020(OSM)

 

1658 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Babylon, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 16.03.2020(OSM)

 

1659 - mění a doplňuje usnesení č. 1631 ze dne 04.02.2020 takto:

"schvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, budově č. p. 56, jež je součástí pozemku p. č. st. 81 v k. ú. Domažlice, v ulici Branská v Domažlicích, paní Petře Ticháčkové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Branská 56, 344 01 Domažlice - Město, IČ 72194553 za účelem provozování prodejny drogerie, na dobu neurčitou, za cenu 320.922,30 Kč/rok bez DPH, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle nově předloženého návrhu"(OSM)

 

1660 - a) bere na vědomí žádost soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň-město, Dominikánská 8, 301 00 Plzeň ze dne 03.02.2020

b) schvaluje záměr pronajmout pozemky p. č. st. 4028, p. č. 3705/10 a p. č. 3705/11, vše v k. ú. Domažlice, po jejich vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

1661 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 02.04.2010 na pronájem části nebytových prostor v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 2210 v k. ú. Domažlice, a to dohodou ke dni 29.02.2020 a uzavření dohody dle předloženého návrhu

b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 2210 v k. ú. Domažlice - kůlnu poř. č. 18 vymezenou situačním plánkem, po jejím vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

1662 - schvaluje záměr propachtovat tyto pozemky nebo jejich části vymezené situačními plánky k zemědělskému hospodaření:

- v katastrálním území Domažlice: pozemky p. č. 4937/1 (část), 2207/4 (část), 4348/2, 4818/68 (část), 4872/10, 2207/2 (část), 2284/2, 4872/11, 4864/3 (část), 1121/10 (část), 1501/7, 4865/1 (část), 1501/6, 1501/8 (část), 4872/9 (část), 2299/13 (část), 4817/21 (část), 4865/13 (část), 2207/5 (část), 4885/10 (část), 4817/1 (část), 4872/4, 4900/14, 2283/3, 4935/1 (část), 4937/1 (část), 1996/10 (část), 2207/4 (část), 2208/6, 2207/2 (část), 2208/8, 2760/14 (část), 2391/1 (část), 1996/5, 2207/3 (část), 2238/8 (část), 2238/9 (část), 2831/7 (část), 2208/7, 1996/7, 1996/6 (část), 2207/5 (část), 1996/11 (část), 5048/4 (část), 5048/1 (část), 3800/50 (část), 2492/12 (část), 4464 (část), 5104/1 (část), 4847/8 (část), 4847/12 (část), 4840/1 (část), 717/8 (část), 4850/25 (část), 625/2 (část), 4851/1 (část), 838/5 (část), 918/19 (část), 4847/7 (část), 690/8 (část), 4462 (část), 4854/4 (část), 4412/1 (část), 4412/3 (část), 4834/21 (část), 2483/26, 2483/29, 2483/25;

- v katastrálním území Havlovice u Domažlic: pozemky p. č. 370/49 (část), 637/2 (část), 260/47, 641/2 (část), 641/2 (část);

- v katastrálním území Chrastavice: pozemky p. č. 1518/1, 1526/5 (část), 1455/2 (část), 1500/2 (část), 1507/5 (část), 1477/25, 1481/63, 1453/3, 1476/9, 1481/38;

- v katastrálním území Radonice u Milavčí: pozemky p. č. 1675 (část), 1655 (část), 1659 (část), 1666 (část);

- v katastrálním území Pasečnice: pozemek p. č. 911/2(OSM)

 

1663 - schvaluje zadání zakázky na vybudování elektroměrového pilíře a přepojení el. energie v oblasti Čerchova od Davida Pospíšila, fyzické osoby podnikající se sídlem Postřekov, PSČ 34535, IČ 73800546 za cenu 29.501 Kč bez DPH dle předloženého návrhu(OSM)

 

1664 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti life & furniture s. r. o., Plzeň 3, Jižní Předměstí, Břeňkova 2111/7, PSČ 301 00, IČ 29159547 ve výši 1.942.650,72 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek" se společností life & furniture s. r. o., Plzeň 3, Jižní Předměstí, Břeňkova 2111/7, PSČ 301 00, IČ 29159547 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1665 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Konektivita" realizovanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti AV MEDIA, a. s., se sídlem Praha 15, Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ 102 00, IČ 48108375 ve výši 2.259.475,27 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Konektivita" se společností AV MEDIA, a. s., se sídlem Praha 15, Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ 102 00, IČ 48108375 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1666 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Vybavení IT“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Vybavení IT“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Ing. Pavlína Fišerová(OSM)

 

1667 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Novostavba mateřské školy Petrovická“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Novostavba mateřské školy Petrovická“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Ing. Pavlína Fišerová(OSM)

 

1668 - a) schvaluje hodinovou zúčtovací sazbu provozu údržba pro město Domažlice ve výši 330 Kč/hodinu s účinností od 01.04.2020

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. finanční plán společnosti na rok 2020 dle předloženého návrhu tj. hospodářský výsledek ve výši 493.241 Kč

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. investiční plán společnosti na rok 2020 dle předloženého návrhu

d) schvaluje finanční plán hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2020 dle předloženého návrhu, tj. hospodářský výsledek ve výši 12.210.945 Kč

e) schvaluje „Položkový plán oprav a rekonstrukcí městských bytových a nebytových domů a jednotek pro rok 2020“ dle předloženého návrhu s rozsahem oprav (účet 511 – Opravy a udržování) ve výši 10.952.623 Kč(OF)

 

1669 - schvaluje ceníkovou položku „podíl na obnově ČOV“ ve výši 120 Kč/m³ převzatého odpadu z jímky, septiku nebo čištění kanalizace, účtovanou společností CHVaK a. s., Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice, IČ 49788761 dle předloženého návrhu(OF)

 

1670 - schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 6.000.000 Kč z účtu hospodářské činnosti na běžný účet města – hlavní činnost dle předloženého návrhu(OF)

 

1671 - schvaluje odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

 

1672 - schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, do programu Plzeňského kraje „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020“ na projekt „Brožura Kulturní léto 2020“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

1673 schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, se sídlem Domažlice, Baldovská 638, PSČ 344 01, IČ 48344958, do programu Plzeňského kraje „Vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

1674 - schvaluje uzavření dohody, kterou bude ke dni 29.02.2020 ukončen smluvní vztah města Domažlice a Mgr. Endrštové založený smlouvou o poskytování právní pomoci ze dne 15.11.2004 ve znění jejího dodatku č 1 ze dne 05.05.2008(OKS)

 

1675 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, na uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci mezi městem Domažlice jako klientem a Mgr. Jiřinou Endrštovou, advokátkou se sídlem v Rakovníku, Poštovní 18, IČ 71463551

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci mezi městem Domažlice jako klientem a Mgr. Jiřinou Endrštovou, advokátkou se sídlem v Rakovníku, Poštovní 18, IČ 71463551 jako advokátem dle předloženého návrhu(OKS)

 

1676 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 302/2020, 8 P a Nc 3/2020 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 173/2003, 8 P a Nc 41/2020 ve věci jmenování opatrovníka(OSVZ)

 

1677 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 05.02.2020

 

1678 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc leden 2020(MP)

 

1679 - schvaluje návrh programu 19. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 04.03.2020 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

1680 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, na uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci mezi městem Domažlice jako klientem a advokátní kanceláří iora legal, advokátní kancelář s. r. o., se sídlem Sámova 410/28, Praha 10, PSČ 101 00, IČ 03901475

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci mezi městem Domažlice a advokátní kanceláří iora legal, advokátní kancelář s. r. o., se sídlem Sámova 410/28, Praha 10, PSČ 101 00, IČ 03901475 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1681 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zrušení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 12.02.2018, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2020(OSM)

 

1682 - schvaluje zahraniční studijní cestu starosty města Domažlice v termínu 06.-13.06.2020 do Burgundska, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska(OKS)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 25. 2. 2020
Poslední aktualizace: 6. 3. 2020 07:47
Autor: Hana Pokorná