Obsah

42. schůze ze dne 04.02.2020

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

ze 42. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 04.02.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1586 - schvaluje upravený program schůze

 

1587 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2398 d) ze dne 18.04.2016 do 30.06.2020

b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 4075 c) ze dne 30.05.2017 do 31.12.2020

c) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

1588 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

1589 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 1, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

1590 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 14, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

1591 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 25, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

1592 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 22, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

1593 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 276/3(A3), ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1594 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 241/10, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1595 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

1596 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

1597 - schvaluje pronájem další části nebytových prostor v budově čp. 296, jež je součástí pozemku p. č. st. 3420 v k. ú. Domažlice, v ulici 28. října v Domažlicích, vymezené situačním plánkem a uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 31.08.2012 mezi městem Domažlice a MVDr. Lindou Hynčíkovou Birnerovou, se sídlem Kdyně - Hluboká, PSČ 345 06, IČ 75225271, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 68.803 Kč/rok bez DPH(OSM)

 

1598 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 04.10.2012 mezi městem Domažlice a Diecézní Charitou Plzeň, se sídlem sady 5. května 348/8, Plzeň, PSČ 301 00 IČ 49774034, jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově čp. 296 dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 4.115 Kč/rok(OSM)

 

1599 - schvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v pravém křídle prvního nadzemního podlaží v budově č. p. 117 (bývalá OVS), jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 v k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích Diecézní Charitě Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, Plzeň - Východní Předměstí, PSČ 326 00 IČ 49774034, za účelem využití jako skladovacích prostor, na dobu neurčitou, za cenu 674 Kč/rok, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1600 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu všech vozidel pro vozidla RZ: 4AC 6046, Hyundai i20 a RZ: 5P5 0532, Nissan Qashqai do ulice Kostelní v Domažlicích(OSM)

 

1601 - a) bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby „Novostavba RD Domažlice“ vypracovanou společností A.D.S. Rokycany, s. r. o., Smetanova 47, Rokycany, opatřenou datem 10/2019 a konstatuje, že předložená projektová dokumentace není v souladu podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 31.10.2018

b) schvaluje, aby město Domažlice uplatnilo smluvní pokutu v souladu s čl. IV. odst. 6 b) Smlouvy o zřízení práva stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 31.10.2018(OSM)

 

1602 - bere na vědomí dopis JUDr. Miroslava Tichého, advokáta v právním zastoupení paní … ze dne 22.01.2020 ve věci ukončení smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 12.02.2018(OSM)

 

1603 - schvaluje nenavyšování roční výše nájemného za užívání nemovitostí, nebytových prostor či pozemků za rok 2019 o inflační nárůst u těch nájemních smluv, u nichž by inflační nárůst nájemného činil 20 Kč ročně a méně; toto opatření se vztahuje pouze pro výpočet nájemného na rok 2020 u všech nájemních smluv, jejichž předmětem nájmu je nemovitý majetek ve vlastnictví města (smlouvy uzavírané městem a městskými organizacemi a společnostmi s r. o.)(OSM)

 

1604 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 9/23 a p. č. 131/13, oba v k. ú. Babylon, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Babylon, DO, č. parc. 131/12 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

1605 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2689/66 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, č. parc. 2689/44 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

1606 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování komunikačního vedení a zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 128/31 v k. ú. Babylon, ve prospěch společnosti CETIN, a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ 04084063 v rámci stavby „22/2019 CzechToll Mýto Babylon OK“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti(OSM)

 

1607 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 2186/3, k. ú. Domažlice společnosti ARTURE Art & Nature s. r. o.

Termín splnění: 09.03.2020

b) souhlasí v souladu s odst. 7. čl. IV. nájemní smlouvy uzavřené dne 21.08.2014 mezi městem Domažlice a společností ARTURE Art & Nature s. r. o., IČ 26366282 a městem Domažlice s provedením terénních úprav pozemku (předmětu nájmu) spočívajících v navážce zeminy pro budoucí umístění nové stavby(OSM)

 

1608 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/58, k. ú. Domažlice za cenu 311.650 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.03.2020(OSM)

 

1609 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/54, k. ú. Domažlice za cenu 311.650 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.03.2020(OSM)

 

1610 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2382/38, k. ú. Domažlice za cenu 1.238.400 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.03.2020(OSM)

 

1611 doporučuje zastupitelstvu města změnit a doplnit usnesení č. 505 ze dne 30.10.2019 takto:

schvaluje koupi lesních pozemků p. č. 275/1, 300, 315, 316/3, 668/1, vše v k. ú. Spáňov za cenu 329.080 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní“

Termín splnění: 30.04.2020(OSM)

 

1612 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice c. 3/2017, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, pro zadání zakázky na vypracování dokumentace pro provedení stavby s názvem “Rekonstrukce školní jídelny a kotelny v objektu ZŠ Komenského" společnosti MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha, PSČ 162 00, IČ 48025721

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi se společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha, PSČ 162 00, IČ 48025721 na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce školní jídelny a kotelny v objektu ZŠ Komenského" za cenu 395.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu, za předpokladu, že bude tato investiční akce zahrnuta do schváleného rozpočtu města na rok 2020(OSM)

 

1613 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - kanceláře č. 008 a kanceláře s WC č. 010 v budově čp. 40, jež je součástí pozemku p. č. st. 187/1 v k. ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích, Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizaci Domažlice se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, IČ 69457026, za účelem zřízení místa pro setkávání, provozování činnosti organizace a zřízení archivu, na dobu neurčitou, za cenu 500 Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1614 - a) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – náměstí Míru v Domažlicích pro Městské kulturní středisko v Domažlicích pro vozidlo IVECO 60 C15 nákladní automobil, RZ: 3SE 1591, povolená hmotnost 6 000 kg dne 27.02.2020 od 13:00 do 24:00 hodin

b) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – náměstí Míru v Domažlicích pro Městské kulturní středisko v Domažlicích pro vozidlo TEMSA BG124F autobus dálkový, RZ: 7P4 3317, povolená hmotnost 9 950 kg, a to v termínu od 07.03.2020 od 18:30 hodin do 08.03.2020 do 02:30 hodin(OSM)

 

1615 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška a náměstí Míru v Domažlicích pro vozidlo IVECO BUS – autobus, RZ: 4AJ 9642 povolená hmotnost 18 000 kg v termínu 21.03.2020 od 19:00 do 20:30 hodin a 22.03.2020 od 2:30 do 4:00 hodin(OSM)

 

1616 - schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“ společnosti MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 dle předložené nabídky v celkové výši 48.000 Kč bez DPH(OSM)

 

1617 - schvaluje zadání zakázky na provedení úpravy podlahy v depozitářích 3.NP a 4.NP Hvozdu budovy bývalého pivovaru (Kulturní centrum - Pivovar Domažlice) společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 dle předložené nabídky v celkové výši 85.383,53 Kč bez DPH(OSM)

 

1618 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o vydaném rozhodnutí Městským úřadem Domažlice, Odborem výstavby a územního plánování dne 22.01.2020 pod č. j. MeDO-5105/2020-Šab, kterým je schválen stavební záměr na stavbu "přístřešek na auto, Týnské Předměstí, Domažlice" na pozemku p. č. st. 515/1, k. ú. Domažlice a souhlasí s podáním odvolání proti tomuto rozhodnutí(OSM)

 

1619 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost projednat návrh na úpravu dopravního značení dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2020(OSM)

 

1620 - bere na vědomí informaci o zadání změny č. 2 územního plánu Babylon(OSM)

 

1621 - souhlasí s pokácením 3 kusů jehličnatých stromů se silným vychýlením u domu č. p. 490 ul. Janáčkova na pozemku p. č. 4987/3, k. ú. Domažlice(OSM)

 

1622 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu modřínu u domu č. p. 213 ul. Palackého na pozemku p. č. 2586/1, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

1623 - a) nesouhlasí s pokácením lip u křižovatky ulic 28. října a Sadová na pozemku p. č. 4920/1, k. ú. Domažlice

b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést zdravotní řezy lip u křižovatky ulic 28. října a Sadová na pozemku p. č. 4920/1, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 31.03.2020(OSM)

 

1624 - souhlasí s pokácením 1 ks borovice před vstupem do domu č. p. 529 na pozemku p. č. 2311/8, k. ú. Domažlice(OSM)

 

1625 souhlasí s pokácením 2 ks borovic u domu č. p. 499 v ul. Kunešova na pozemku p. č. 2311/18, k. ú. Domažlice(OSM)

 

1626 - nesouhlasí s pokácením břízy v ulici Mánesova u domu č. p. 518 na pozemku p. č. 2311/16 , k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

1627 - souhlasí s pokácením 2 ks jasanů a bezpečnostního řezu 1 ks jasanu na pozemku p. č. 4978/22 , k. ú. Domažlice(OSM)

 

1628 - a) bere na vědomí udělení licence MAD Domažlice dopravci ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o., Pod Hájem 97, Králův Dvůr, IČ 25620886

b) souhlasí s umístěním trasy linky MAD Domažlice dle předloženého návrhu dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o., Pod Hájem 97, Králův Dvůr, IČ 25620886 projednávaného ve správním řízením vedeným Odborem dopravy Městského úřadu Domažlice pod č. j. MeDO-4414/2020-Ko ze dne 21.01.2020

c) schvaluje jízdní řád MAD společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o., Pod Hájem 97, Králův Dvůr, IČ 25620886 od 14.06.2020 do 12.12.2020 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1629 - souhlasí s vydáním rozhodnutí o dočasném odnětí části pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to části pozemků p. č. 964/23 a 964/32, k. ú. Pasečnice o výměře 1 353 m2, dotčených stavbou "Vývod Folmava, DO - selektivní kabelizace", na dobu 30 let, za podmínky, že před jeho vydáním bude uhrazena částka odpovídající škodě způsobené na lesních pozemcích dle předloženého znaleckého posudku č. 3/2865/1/20 vypracovaného Ing. Pavlem Scheuerem ke dni 24.01.2020(OSM)

 

1630 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 15.03.2002 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a paní Zdenou Podskalskou, se sídlem Domažlice, IČ 16738578, jakožto nájemcem na pronájem části nebytových prostor v budově čp. 56, jež je součástí pozemku p. č. st. 81 v k. ú. Domažlice, a to dohodou, a uzavření dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

1631 - schvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v budově č. p. 56, jež je součástí pozemku p. č. st. 81 v k. ú. Domažlice, v ulici Branská v Domažlicích, paní Petře Ticháčkové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Branská 56, 344 01 Domažlice - Město, IČ 72194553 za účelem provozování prodejny drogerie, na dobu neurčitou, za cenu 320.922,30 Kč/rok bez DPH, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle předloženého návrhu(OSM)

 

1632 - a) schvaluje cenu hodinové zúčtovací sazby revizního technika za prováděné revize plynových zařízení pro město Domažlice, hospodářskou činnost a organizace zřizované městem ve výši 486 Kč/hod

b) schvaluje stanovení časové náročnosti pro činnost revizního technika plynových zařízení dle předloženého návrhu

c) schvaluje meziroční nárůst výše hodinové zúčtovací sazby revizního technika za prováděné revize plynových zařízení o částku odpovídající míře inflace (koeficientu zvýšení spotřebitelských cen) pro předchozí kalendářní rok, vyhlášené Českým statistickým úřadem nebo orgánem, na který přejdou jeho kompetence, a to s platností od 01.01. následujícího kalendářního roku, počínaje 01.01.202(OF)

 

1633 - a) schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, v platném znění, změnu zakladatelské listiny společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., IČ 26324261, se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01 (dále též jen „Společnost“), která spočívá v doplnění textu:

„montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny“. na konec článku IV. (Předmět podnikání) zakladatelské listiny Společnosti

b) pověřuje starostu města JUDr. Zdeňka Nováka k jednání za město Domažlice jakožto jediného společníka Společnosti při sepisu notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka Společnosti o rozšíření předmětu podnikání Společnosti o „montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny“(OF)

 

1634 - schvaluje ponechání nevyčerpaného příspěvku na provoz za rok 2019 ve výši 77.022,73 Kč v rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232 s tím, že bude následně převeden do fondu investic k úhradě splátky půjčky na pořízení fotovoltaické výrobny(OF)

 

1635 - a) schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, v platném znění, změnu zakladatelské listiny společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., IČ 26322994, se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01 (dále též jen „Společnost“), která spočívá v doplnění textu:

„- hostinská činnost

- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ na konec článku IV. (Předmět podnikání) zakladatelské listiny Společnosti

b) pověřuje starostu města JUDr. Zdeňka Nováka k jednání za město Domažlice jakožto jediného společníka Společnosti při sepisu notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka Společnosti o rozšíření předmětu podnikání Společnosti o „hostinská činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“(OF)

 

1636 - schvaluje příkazní smlouvu o poskytnutí právních služeb, uzavřenou mezi městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a JUDr. Helenou Zelenkovou, advokátkou, se sídlem Jiráskovo náměstí 27/47, 326 00 Plzeň, IČ 72207388 dle upraveného návrhu(OF)

 

1637 - a) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. - Aquacentrum Domažlice – Sporthotel, fitness, ricochet dle upraveného návrhu s účinností od 05.02.2020

b) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. - Aquacentrum Domažlice – Kuželky, bowling, multisál dle předloženého návrhu s účinností od 05.02.2020

c) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. - Aquacentrum Domažlice – komplet bazén a sauna dle předloženého návrhu s účinností od 05.02.2020

d) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. - Aquacentrum Domažlice – Fitness Wellness (saunový svět) dle předloženého návrhu s účinností od 05.02.2020(OF)

 

1638 - a) schvaluje odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

b) schvaluje odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170 dle předloženého návrhu

c) schvaluje odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

d) schvaluje odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B.Němcové 118, 344 58 Domažlice dle předloženého návrhu

e) schvaluje odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

f) schvaluje odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

g) schvaluje odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

h) schvaluje odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Msgre B. Staška 232, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

i) schvaluje odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

1639 - bere na vědomí změnu termínu konání „Regionální soutěže ve stolování oboru vzdělání kuchař – číšník“ na téma „Cestování s Hanzelkou a Zikmundem“ spolupořádané Středním odborným učilištěm Domažlice a městem Domažlice dne 11. března 2020(OKS)

 

1640 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice pro BASKETBAL Jiskra Domažlice z. s., se sídlem Kozinova 45, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 03614549, na propagační materiálech spojených s pořádáním finálového turnaje Mistrovství ČR starších žáků U14 v basketbale v Domažlicích v květnu 2020(OKS)

 

1641 - a) schvaluje převzetí záštity starosty města Domažlice JUDr. Zdeňka Nováka nad celostátní konferencí Města budoucnosti 2020, která se koná 23.04.2020 v Praze

b) souhlasí s použitím znaku města Domažlice pro BONAFIDE GROUP, SE, se sídlem Wolkerova 965/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ 29040621, pro účely celostátní konference Města budoucnosti 2020(OKS)

 

1642 - neschvaluje spolupořadatelství města Domažlice a Chodsko bez hranic, z. s. na akci Pivní slavnosti, která se bude konat v termínu 31.07.- 01.08.2020 v Domažlicích dle předložené žádosti(OKS)

 

1643 - a) bere na vědomí zprávu o činnosti JSDHO Domažlice za rok 2019, která byla přednesena na výroční valné hromadě dne 4. ledna 2020

b) bere na vědomí zprávu o činnosti JSDHO Domažlice - část Havlovice za rok 2019, která byla přednesena na výroční valné hromadě dne 11. ledna 2020 (OKS)

 

1644 - schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10.03.2020 na podporu 61. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci(OKS)

 

1645 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 07.01.2020

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 20.01.2020

c) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 16.01.2020

d) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 20.01.2020

 

1646 - ukládá starostovi města pověřit Ing. Viktora Krutinu, pověřeného zastupitele, vznést připomínky k návrhu změny č. 1 územního plánu Domažlice dle doporučení komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost v zápisu ze dne 20.01.2020

Termín splnění: ihned

1647 - schvaluje uzavření dodatku k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 20.03.2018 mezi městem Domažlice a paní Jitkou Šimíkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 61150509, kterým bude změněna splatnost nájemného na rok 2020(OSM)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 6. 2. 2020
Poslední aktualizace: 6. 2. 2020 12:25
Autor: Hana Pokorná