Obsah

39. schůze ze dne 15.01.2020

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 39. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 15.01.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1547 - schvaluje předložený program schůze

 

1548 - souhlasí se zřízením sídla spolku Gymnastický klub Domažlice, z. s., IČ 08699275 v budově čp. 647 umístěné na pozemku p. č. st. 1309/6 v k. ú. Domažlice, v ul. Fügnerova, Domažlice - Týnské Předměstí(OSM)

 

1549 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor v budově čp. 56, jež je součástí pozemku p. č. st. 81 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, po jejím vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

1550 - schvaluje zadání zakázky na vypracování jednotlivých projektových dokumentací pro dodatečné povolení stavby v rámci provedených změn stavby „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“ společnosti Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, IČ 00014915 dle předložené nabídky v celkové výši 64.500 Kč bez DPH(OSM)

 

1551 schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121614556 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1552 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. skutečnou cenu tepelné energie pro rok 2019 ve výši 501,55 Kč/GJ bez DPH(OF)

 

1553 - schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 15. 1. 2020
Poslední aktualizace: 16. 1. 2020 07:51
Autor: Hana Pokorná